Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYaşar ÖZÜÇETİN  
GÖNDERİLEN TALİMATNAME, ALINAN KARARLAR, HAZIRLANAN KONFERANS METİNLERİ VE OKUTULACAK ŞİİR BAĞLAMINDA CUMHURİYET’İN ONUNCU YIL KUTLAMALARI ss. 1-22
THE DECENNIAL CELEBRATIONS OF THE REPUBLIC IN THE CONTEXT OF ORDINANCE, DECISIONS, CONFERENCE TEXTS AND POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15067
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zeki DUMAN  
YENİ DÜNYA DÜZENİNDE KÜRESEL TERÖRİZM VE İSLAM: BATI DÜNYASINDA İSLAMİ TERÖR ALGISININ DAEŞ ÜZERİNDEN İNŞASI ss. 23-40
GLOBAL TERRORISM AND ISLAM IN THE NEW WORLD ORDER: THE CONSTRUCTION OF ISLAMIC TERROR PERCEPTION THROUGH ISIS IN THE WESTERN WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay KARŞICI  
BATI KLASİK MÜZİK ETKİNLİKLERİNDE GÖRGÜ KURALLARI: ALKIŞLAMA KURALI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMASI ss. 41-67
THE WESTERN CLASSICAL CONCERT ETIQUETTE: A STUDY ON CLAPPING ETIQUETTE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15044
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder YAĞMUR  
PLASTİK DEĞERLERİN ANTİK DÖNEM TAKI VE METAL ESERLERİNDE KULLANILMASI ss. 68-75
USE OF PLASTIC VALUES IN ANTIQUE PERIOD JEWELRY AND METAL WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem DÜZBASTILAR  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİRİNCİ AŞAMA PUANLARININ İNCELENMESİ ss. 76-90
EXAMINATION OF THE FIRST STAGE GRADES OF THE MUSIC EDUCATION TALENT EXAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15057
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SARI  
ADANALI ZİYÂ’NIN TEVHİD VE MÜNÂCÂT MANZÛMELERİ ss. 91-122
‘TEVHİD’ AND ‘MÜNACAT’ POEMS OF ADANALI ZİYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15065
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem SAKICI - Gülşah KENDİRCİ  
KASTAMONU KARAÇOMAK DERESININ DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI ss. 123-134
KARAÇOMAK STREAM'S PAST TODAY AND TOMORROW IN KASTAMONU, TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Khalid M. ABULOUM  
أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمازج في تنمية المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف الثالث الأساسي في الأردن ss. 135-152
THE EFFECT OF USING BLENDED LEARNING STRATEGY ON THE ACQUISITION OF MATHEMATICAL CONCEPTS AMONG BASIC THIRD GRADE STUDENTS IN JORDAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Fazıl ERCAN  
ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATI DUVAR PANOLARINDA ARKEOLOJİK İZLER: MALATYA TİCARET ODASI SERAMİK PANO UYGULAMALARI ss. 153-161
ARCHAEOLOGICAL TRACES IN CONTEMPORARY TURKISH CERAMIC ART WALL PANELS: MALATYA CHAMBER OF COMMERCE CERAMIC PANEL APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15059
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan OĞUZ  
MEDYADA HABER EDİTÖRLERİNİN ROLÜ: SON SÖZ KİMİN? ss. 162-173
THE ROLE OF NEWS EDITORS IN THE MEDIA: WHO HAS THE FINAL WORD?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halise Dilek SEVİN - Duygu AKBULUT  
SPOR SALONLARINDA ÇALIŞAN BİREYLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ss. 174-194
NVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL COMMITTEES AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF INDIVIDUALS WORKING IN SPORTS HALLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haldun ŞEKERCİ  
BATI RESMİ KADIN FİGÜRLERİNDE TAKI OBJESİNİN İNCELENMESİ ss. 195-214
AN ANALYSIS OF THE JEWELRY OBJECTS IN FEMALE FIGURES IN WESTERN PAINTING.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ÖZTÜRK  
SİNEMADA KLASİK KARA FİLMDEN (FİLM NOİR) YENİ KARA FİLME (NEO NOİR) GEÇİŞ: DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL (POİNT BLANK) ss. 215-231
TRANSITION FROM FILM NOIR TO NEO NOIR IN CINEMA: POINT BLANK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhan İRİ  
ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNİN ÖNEMİ VE ARAŞTIRILMASI: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss. 232-249
THE IMPORTANCE OF STUDENTS’ SATISFACTION: A CASE STUDY IN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15028
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece BEKAROĞLU  
KİTAPLARIN PSİKOTERAPİDE BİR ARACI OLARAK KULLANIMI: VAKA ÖRNEĞİ İLE BİBLİYOTERAPİ UYGULAMASI ss. 250-258
USE OF BOOKS AS A TOOL IN PSYCHOTHERAPY: BIBLIOTHE-RAPY INTERVENTION IN A CASE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15053
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap SARIBAŞ  
ELÇİN EFENDİYEV’İN “ÖLÜM HÜKMÜ” ESERİNDE “KÜLTÜREL İMHA SİYASETİ” ss. 259-273
‘CULTURAL ANNIHILATION POLICY’ IN THE WORK OF ELÇİN EFENDİYEV ‘DEATH WARRANT’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ÖZDERİN  
GRAFİK TASARIMDA İLETİŞİM KÜLTÜRÜ VE BİR GÖSTERGE ÖĞESİ OLARAK YAZI/YAZIM KAVRAMI ss. 274-296
COMMUNICATION CULTURE IN GRAPHIC DESIGN AND THE WRITING/ACT OF WRITING CONCEPT AS AN INDICATOR ELEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15081
Özet | Abstract | Tam Metin |

Begüm İSBİR  
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NE GÖRE SINIR DIŞI ETME KARARLARI VE GÖÇ KOLLUĞU ss. 297-322
THE DECISIONS OF EXPULSION AND THE CONCEPT OF IMMIGRATION LAW-ENFORCEMENT AUTHORITY ACCORDING TO PRESIDENTIAL SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze ÜNVER - Sema ÜSTÜNDAĞ  
YAŞLI ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ ss. 323-327
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF ELDERLY EMPLOYEES: LITERATURE REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15045
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali GÖKDEMİR - Meltem DEMİRCİ KATIRANCI  
TEVFİK TÜREN KARAGÖZOĞLU VE ATEŞTEN DOĞAN HEYKELLER ss. 328-340
TEVFIK TUREN KARAGOZOGLU AND SCULPTURES RISING FROM FIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15051
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÜNLÜ - Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU - Samim DÜNDAR - Cenk ÖZLER  
PEARSON DAĞILIŞ AILESI KULLANILARAK KALITE-KAYIP FONKSIYONLARININ ELDE EDILMESI ÜZERINE BIR YAKLAŞIM ss. 341-371
AN APPROACH FOR OBTAINING QUALITY-LOSS FUNCTIONS BY USING PEARSON FAMILY OF DISTRIBUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15085
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zaıd Muetasam SAEED SAEED  
NÜKLEER SİLAHLANMA VE ULUSLARARASI HUKUK ss. 372-395
NUCLEAR WEAPON AND INTERNATIONAL LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ALBAYRAK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ ss. 396-409
EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES ABOUT PRE-SERVICE TEACHERS’ CRITICAL THINKING TENDENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15022
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülendam Nazlıcan KALEM  
YENİDEN YAZIM ÖRNEĞİ OLARAK YEKTA KOPAN’IN “KAFKA’YLA YOLCULUK” ÖYKÜSÜ ss. 410-219
AS AN EXAMPLE OF RE-WRITING YEKTA KOPAN’S STORY “KAFKA’YLA YOLCULUK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül DURSUN  
KADIN SPORCULARIN ETİK DURUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ/ARAŞTIRILMASI ss. 420-431
EXAMINATION/INVESTIGATION OF FEMALE ATHLETES’ ETHICS POSITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze EVİN  
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KATILIM BAĞLAMINDA KADIN DOSTU KENTLER PROJESİ BURSA ÖRNEĞİ ss. 432-447
SOCIAL GENDER EQUALITY AND WOMAN FRIENDLY CITIES PROJECT İN THE CONTEXT OF PARTICIPATION BURSA CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15070
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ALTUNKILIÇ  
SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN İŞ YAŞAMI KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: ‘PERAKENDE SEKTÖRÜNDEN BİR ARAŞTIRMA’ ss. 448-465
EVALUATION OF THE EFFECTS OF SOCIO-CULTURAL DIMENSIONS ON QUALITY OF WORK LIFE FROM THE PERSPECTIVE OF WHITECOLLAR WOMEN EMPLOYEES: ‘A RESEARCH ON THE RETAIL INDUSTRY’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan KOÇHİSARLI - Çiğdem ÖZARI  
İYİ YAŞAM ENDEKSİ GÖSTERGELERİ DİKKATE ALINARAK İSKANDINAV ÜLKELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ss. 466-480
SCANDINAVIAN COUNTRIES ON AN INVESTIGATION ECONOMETRIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin ERGANİ MCDONOUGH  
AMERİKALI YABANCI YÖNETİCİLERİN ULUSLARARASI İSTİHDAMINDA ETKİLEYEN FAKTÖRLER; İŞLETMEYE ORTALAMA MALİYETLERİ VE ABD NİN AMERİKALI YABANCI YÖNETİCİLERE UYGULADIĞI VERGİLENDİRME MEVZUATI ss. 481-497
FACTORS AFFECTING THE INTERNATIONAL EMPLOYMENT OF AMERICAN MANAGERS; COST OF MEASUREMENT TO THE BUSINESS AND THE LEGISLATION OF THE UNITED STATES USED TO THE AMERICAN FOREIGN EXECUTIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Khalat HAJİ  
FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE FİNANSAL TABLO ANALİZİNDE ÖNCELİKLİ ORAN ANALİZLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss. 498-516
A STUDY ON PRIORITYRATIO ANALYSIS IN FINANCIAL TABLE ANALYSIS IN FINANCIAL CRISISPERIODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Bengisu AKDAĞ  
FİKRÎ BİR OTOBİYOGRAFİK ROMAN OLARAK NECİP FAZIL'IN “AYNADAKİ YALAN”INDA “O VE BEN”İN YANSIMALARI ss. 517-539
THE REFLECTIONS OF "O VE BEN" IN THE NOVEL OF "AYNADAKİ YALAN" AS AN INTELLECTUAL AUTOBIOGRAPHIC NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem DAL - Yasemin Fatma TEKİN - Bilgen KIRAL  
TÜRKİYE İLE ENDONEZYA, ESTONYA, YENİ ZELANDA, VE YUNANİSTAN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME, EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss. 540-556
COMPARISON OF GREECE, INDONESIA, ESTONIA AND NEW ZEALAND TEACHER TRAINING, EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SUPERVISION SYSTEMS WITH TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri