Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


93 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenElif GÜRSOY  
UŞAK-MERKEZ, GÜRE KÖYÜ CAMİSİ ss.1-13
GÜRE VILLAGE MOSQUE IN MERKEZ-USAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DOĞUŞ VARLI  
İDEAL DEVLETİN İDEOLOJİK AYGITLARI: DOXA ve İLLİSİO KAVRAMLARI BAĞLAMINDA MÜZİĞİN BİÇİMLENDİRİLİŞ SÜRECİ ss.14-26
THE IDEOLOGICAL DEVICES OF THE IDEAL STATE: THE PROCESS OF FORMATION OF MUSIC IN THE CONTEXT OF DOXA and ILLISUO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Huriye Demet CABAR - Sefanur KAYA - Tuba KAYA - Melek ERSOY KARACUHA  
KLİNİKLERDE POZİTİF ÖĞRENME ÇEVRESİ OLUŞTURMADA MOTİVASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ ss.27-42
DETERMINATION OF MOTIVATIONAL SOURCES IN ESTABLISHING POSITIVE LEARNING ENVIRONMENT IN CLINICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz KARADENİZ  
İNGİLTERE’NİN DOĞU HİND KUMPANYASI ÜZERİNDEN HİNDİSTAN’I SÖMÜRGELEŞTİRMESİ SÜRECİ VE BU SÜREÇTEKİ İRAN SİYASETİ (1600-1834) ss.43-58
BRITISH COLONIZATION OF INDIA THROUGH THE EAST HIND COMPANY AND THE IRANIAN POLITICS IN THIS PROCESS (1600-1834)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ERDOĞAN  
ALTI SİGMA YAKLAŞIMININ ALTYAPISI VE İSTATİSTİKSEL ARAÇLARI ss.59-82
INFRASTRUCTURE AND STATISTICAL TOOLS OF SIX SIGMA APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABAŞ  
PSİKOLOJİ, SOSYOLOJİ VE İSLAM TEOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN NEOKLASİK İKTİSAT TEORİSİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER ss.83-95
CRITICISMS WHICH ARE MADE TO NEOCLASSICAL ECONOMIC THEORY FROM THE PERSPECTİVE OF PSYCHOLOGY, SOCIOLOGY AND ISLAMIC THEOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel POLAT  
SES EĞİTİMİNDE GELENEKSEL MÜZİKLERDEN YARARLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLER ss.96-103
OPINIONS ON USING TRADITIONAL MUSIC IN VOCAL TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Önlem ERSÖZ - Çağrı KÖROĞLU  
YAŞLI BİREYLERDE FİNANSAL OKURYAZARLIK BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: HUZUREVİ ÖRNEĞİ ss.104-117
MEASUREMENT OF FINANCIAL LITERACY SKILLS IN ELDERLY INDIVIDUALS: A CASE OF A NURSING HOME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zübeyde ÖZBEN DOKAK  
SAHÎH-İ BUHÂRÎ HADİSLERİNDE ZİKRİ GEÇEN YER İSİMLERİ ss.118-149
NAMES OF THE PLACES IN THE SAHİH AL-BUKHARİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15004
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece SERRİCAN KABALCI  
SONSUZA KADAR ÇOCUK KALMAK: EBEDÎ ÇOCUK/PUER AETERNUS ARKETİPİ BAĞLAMINDA AHMET CEMİL ss.150-160
TO BE A CHILD FOREVER: AHMET CEMİL IN THE CONTEXT OF THE ETERNAL CHILD/PUER AETERNUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15007
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve DEDEOĞLU  
SENFONİK ESERLERİN EĞİTİM MÜZİĞİ REDÜKSİYONUNA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ VE ÖRNEK UYGULAMA ss.161-188
REDUCTION OF SYMPHONIC WORKS TO EDUCATIONAL MUSIC AND ITS IMPLEMENTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15008
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut DAĞISTAN  
TÜRK İŞ SİSTEMİ VE DEVLETİN ROLÜ ss.189-202
TURKISH BUSINESS SYSTEM AND THE ROLE OF STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15010
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ragıp MUHAMMED  
MEMLÛK KIPÇAK TÜRKÇESİNDE -dUK EKİ KULLANILIŞI ÜZERİNE BİR İNCELME ss.203-209
A STUDY ABOUT USAGE OF THE SUFFIX -dUK IN MAMLUK KIPCHAK TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ibtissem GHANEM  
أثر الخريطة المفاهيمية في اكتساب تلاميذ السنة الثالثة متوسط المفاهيم الفيزيائية ss.210-233
THE EFFECT OF USING THE MAP CONCEPT STRATEGY ON THE PHYSICAL CONCEPTS ACQUISITION AMONG THE THIRD YEAR MIDDLE SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜL  
TANZİMAT VE ARA NESİL YAZARLARININ MEKTUPLARINDA NAZIM VE NESRE DAİR GÖRÜŞLERİ ss.234-248
OPINIONS ABOUT VERSE AND PROSE IN THE LETTERS OF TANZIMAT AND ARA NESIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14978
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin SÜRME - Ahmet TAN  
MÜLTECİLERİN TURİZME ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA ss.249-259
A QUALITATIVE RESEARCH TO DETERMINE THE EFFECT OF REFUGEES TO TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KORUCUK  
İŞLEVSELCİ KURAMA GÖRE ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.260-270
EVALUATION OF LEARNING ENVIRONMENTS ACCORDING TO FUNCTIONALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14997
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ŞAHİN - Ayşe Meral TÖREYİN  
KONSERVATUARLAR SAHNE SANATLARI TİYATRO BÖLÜMÜ ŞAN DERSLERİNDE KULLANILAN KİNESTETİK METAFORLARIN ÖĞRENCİLERİN POSTÜR VE SOLUNUMLARINA ETKİSİ ss.271-288
THE EFFECT OF KINESTHETIC METAPHORS THAT ARE USED IN SINGING LESSONS IN THE DEPARTMENT OF PERFORMING ARTS IN CONSERVATORIES ON STUDENTS’ POSTURE AND BREATHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14999
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener OĞAN - Fügen DURLU ÖZKAYA  
ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ YİYECEK İÇECEK İŞLETMESİ TERCİHLERİ VE HİJYEN-SANİTASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.289-308
A RESEARCH ON FOOD AND BEVERAGE ESTABLISHMENT PREFERENCES AND HYGIENE-SANITATION OF UNIVERSITY STAFFS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Güneş AÇIKGÖZ - Turan SAĞER  
MÜZİKTE KLASİK VE POSTMODERN DÖNEM ESERLERİN FORM ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ss.309-323
AN INVESTIGATION OF CLASSICAL AND POSTMODERN MUSICAL WORKS THROUGH FORM ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem KARAYAKUPOĞLU  
FERDÎYETÇİLİKTEN TOPLUMSAL FAYDAYA: YAKUP KADRİ’NİN FARKLI EDEBÎ ANLAYIŞLARI ÜZERİNDEN YAZDIĞI İKİ HİKÂYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.324-334
FROM INDIVIDUALISM TO SOCIAL BENEFIT: AN OBSERVATION ON TWO OF YAKUP KADRI’S STORIES FROM TWO DIFFERENT LITERARY STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15024
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahrettin SÖKER - Mehmet CİHANGİR - Eray BAYSA  
PAY PİYASASINDA FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ, FİYAT/KAZANÇ VE PİYASA DEĞERİ/DEFTER DEĞERİ ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA ss.335-347
FIRM SIZE, PRICE/EARNING AND MARKET VALUE/BOOK VALUE ANOMALY IN STOCK MARKET: AN APPLICATION ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut ÖZTIRAK - Burçin KAPLAN  
İŞKOLİKLİK VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: EĞİTMENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss.348-369
WORKAHOLISM AND ENTREPRENEURSHIP FEATURES: A STUDY ON THE TRAINERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem ÖZAL - Semiha AKÇAÖZOĞLU - Gamze ÖZMERTYURT - Özge Ceylin YILDIRIM  
NİĞDE İNÖNÜ İLKOKULU’NUN MEVCUT DURUMUNUN İNCELENMESİ VE KORUMA SORUNLARI ss.370-384
INVESTIGATION OF THE PRESENT STATUS OF NIĞDE İNÖNÜ PRIMARY SCHOOL AND PROTECTION PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadin ABANALYAN - Hatice MERTOĞLU - Mina USLU  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA DAİR FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA ss.385-410
A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF THE PROBLEMS EXPERI-ENCED IN TEACHING PRACTICE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14992
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÇALİK ORHUN  
REASONS LEADING TO THE CYPRUS PEACE OPERATION AND DEVELOPMENTS IN THE CYPRUS PROBLEM AFTER THE OPERATİON ss.411-419
KIBRIS BARIŞ HAREKÂTINA YOL AÇAN SEBEPLER VE HAREKÂT SONRASI KIBRIS SORUNUNDA YAŞANAN GELİŞMELER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azhdar SARVEROGHLU  
KRİZ DÖNEMİNDE İTİBAR YÖNETİMİ’NİN ÖNEMİ : PEGASUS KRİZİ’NİN ANALİZİ ss.420-438
PEGASUS ANALYSIS AS CRISIS COMMUNICATION AND MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15013
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikail ÇETİN  
YABANCI YATIRIMLARIN TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ ss.439-451
EFFECTS OF FOREIGN INVESTMENTS ON PHARMACEUTICAL SECTOR IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15014
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ŞAFAK  
ALPER CANIGÜZ’ÜN ROMANLARINDA ARGO ss.452-474
SLANG IN ALPER CANIGÜZ'S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rashad MAMMADOV  
KÜÇÜK EV ALETLERİNDE SATIŞ PROMOSYONLARININ TÜKETİCİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNE YÖNELİK İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.475-491
A RESEARCH ON ISTANBUL FOR THE EFFECT OF CONSUMER SATISFACTION OF SALES PROMOTIONS IN HOME APPLIANCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Humay AGHAZADA - Sahil MAMMADOV - Gülmira KERİM  
İNTERNET’TE HİZMET VE ÜRÜN TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK SMM ss.492-502
SOCIAL MEDIA MARKETING AS AN VEHICLE IN INTERNET SERVICE AND PRODUCT PRESENTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aigul NURMUKHAMBET  
KAZAKİSTAN HUKUKUNDA YABANCI UNSURLU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ ss.503-531
RESOLUTION OF DISPUTES ARISING FROM CONSTRUCTION CONTRACTS WITH FOREIGN ELEMENTS BY ARBITRATION ACCORDING TO KAZAKHSTAN LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15027
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe YAŞA  
MAZHAR ALANSON ÖRNEKLEMİNDE SÖZDEN SESE, ŞİİRDEN MUSIKÎYE GELENEĞİN GÜNCELLENMESİ ss.532-558
UPDATING OF TRADITION FROM UTTERANCE TO VOICE, FROM POEM TO MUSIC IN THE SAMPLE OF MAZHAR ALANSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15047
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri