Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


92 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNaile ÇEVİK - Muna SİLAV  
BİR ESİN KAYNAĞI OLARAK ÇATALHÖYÜK MİMARİSİNİN EV/YUVA KAVRAMI ÖZELİNDE MEKAN-BELLEK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİREYSEL SÖYLEMLER ss.1-18
EVALUATION IN SPACE-MEMORY SPECIFIC TO HOUSE/NEST CONCEPT OF CATALHOYUK ARCHITECTURE AS A GUIDING SPIRIT AND INDIVIDUAL DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Huriye Demet CABAR - Gökay TAŞKAYA - Melek ERSOY KARAÇUHA  
ÇOÇUK HEMŞİRELİĞİNDE VE HEMŞİRELİKTE TÜKENMİŞLİK ss.19-27
BURNOUT IN PEDIATRIC NURSING AND NURSING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya Salim SULEIMAN ISSA  
آليات بناء الرؤية عند المخرج في المسرح المعاصر ss.28-45
MECHANISMS OF VISION CONSTRUCTION IN CONTEMPORARY THEATER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ALPASLAN  
OSMANLIDA VİLAYET MECLİS-İ UMUMİLERİ VE 1338 (1922) TARİHLİ MARAŞ MECLİSİ UMUMİSİ GÖRÜŞMELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.46-73
THE PROVINCIAL GENERAL ASSEMBLIES IN THE OTTOMAN EMPIRE: AN ASSESSMENT ON THE MEETINGS OF THE MARAS GENERAL ASSEMBLY DATED 1338 (1922)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan ACAR  
KURŞUNLU CAMİİ (ESKİGEDİZ/KÜTAHYA) ss.74-83
KURŞUNLU MOSQUE (ESKİGEDİZ/KÜTAHYA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer GÜNGEN  
CLEMENT GREENBERG BİÇİMCİLİĞİ BAĞLAMINDA AMERİKAN SOYUT SANAT HAREKETİNİN SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ POLİTİKALARI İLE İLİŞKİSİ ss.84-97
THE RELATIONSHIP OF THE AMERICAN ABSTRACT ART MOVEMENT WITH COLD WAR TERM POLICIES IN THE CONTEXT OF CLEMENT GREENBERG FORMALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14958
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi Mustafa ŞEN - Zeynep ELMAS BENLİ  
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ SEYAHAT ACENTELERİNİN MARKALAŞMA ÇABALARINA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA ÖRNEĞİ ss.98-110
EVALUATION OF THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA APPLICATIONS ON THE BRANDING EFFORTS OF TRAVEL AGENCIES: SAMPLE OF SAKARYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan PERKTAŞ  
BİLGİ YÖNETİMİ ÖZELİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ARTAN ÖNEMİ ss.111-120
INCREASED IMPORTANCE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN FRAMEWORK OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atilla ŞİRİN  
GÖRSEL KÜLTÜRÜN ÜSTÜN YETENEKLİ/ZEKÂLI ÇOCUKLARIN RESİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss.121-144
THE IMPACT OF VISUAL CULTURE ON GIFTED/TALENTED CHILDREN’S DRAWINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14959
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ERGÜDEN  
KLASİK GİTARDA ROMANTİK VE MODERN TEKNİK METODLARIN BAKIŞ AÇILARINDAKİ FARKLILIKLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ss.145-164
A COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENCES BETWEEN THE PERSPECTIVES OF ROMANTIC AND MODERN TECHNICAL METHODS IN CLASSICAL GUITAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14965
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü KÜÇÜKKURT  
AFYONKARAHİSAR GELENEKSEL İŞLEMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI ss.165-179
CHARACTERISTICS OF AFYONKARAHİSAR TRADITIONAL EMBROIDERY AND THEIR AREA OF USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevinj RASULOVA  
AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATININ EĞİTİMSEL REALİST AŞAMASINDA DİNİ DEĞERLERE YÖNELİK TUTUM ss.180-185
ATTITUDE TO RELIGIOUS VALUES AT THE STAGE OF REALISTIC REALISM OF CHILDREN'S LITERATURE IN AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15041
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KILIÇ  
HABER ÇERÇEVELEMEYE İLİŞKİN BİR İNCELEME: ÇİFTLİK BANK ÖRNEĞİ ss.186-201
AN ANALYSIS OF NEWS FRAMING: THE CASE OF THE FARM BANK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15055
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ULUTAŞ - Aymira İSMAILOVA  
İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ İŞ STRESİ’NE ETKİSİ: BİŞKEK TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI ss.202-224
THE EFFECTS OF WORK-FAMILY CONFLICT ON JOB STRESS:A FIELD STUDY ON TOURISM INDUSTRY IN BISHKEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14990
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saibe Özlem KAYA - Berna ÖZKUT - Cenk ÇÖL  
ANNE-ÇOCUK-NİNNİ MOTİFİNİN ÇOCUĞUN MÜZİKSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ ss.225-238
THE EFFECT OF MOTHER-CHILD-LULLABY MOTIF ON CHILD'S MUSICAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14897
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Betül KÖLEMEN - Emine BOZKURT - Tuğba ABANOZ - İlkay ULUTAŞ  
ÇOCUKLARI MONTESSORİ EĞİTİMİ ALAN EBEVEYNLERİN “MONTESSORİ EĞİTİMİ” ALGISI ss.239-251
MONTESSORI EDUCATION PERCEPTIONS OF MONTESSORI PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper TULGAR  
1984’TEN 2084’E BİZ İNSANLAR: SANAT, AİLE VE TOPLUM ss.252-267
WE HUMANS FROM 1984 TO 2084: ART, FAMILY, AND SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olgun KÜÇÜK - Özden TOPRAK - Mevlüt Can KOÇAK  
ÜNİVERSİTE MEZUNU 60 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI İLE YALNIZLIK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.268-283
THE RELATIONSHIP BETWEEN WATCHING TV HABITS AND LONELINESS LEVELS OF INDIVIDUALS WHOSE AGES ARE OVER 60 YEARS AND HAVE BACHELOR’S DEGREE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14956
Özet | Abstract | Tam Metin |

Efe SEZER - Alev SEZER  
PROTEST MÜZİK VE EŞYARARSALLIK (SIMBIOSIS) İLIŞKİSİ BOYUTUNDA METAL MÜZİK MURDER KING ÖRNEK OLAYI ss.284-290
PROTEST MUSIC AND SYMBIOTIC RELATIONSHIP: THE EXAMPLE OF MURDER KING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem KOÇAKOĞLU  
YIĞIN KİŞİSELLEŞTİRME ÜRETİM SİSTEMİNDE ÇEŞİTLİLİK YÖNETİM STRATEJİLERİNİN KULLANIMI ss.291-307
THE USE OF VARIETY MANAGEMENT STRATEGIES IN A MASS CUSTOMIZATION PRODUCTION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14966
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel TATAR - Güneyhan TOL - Mehmet Rıza ADALI - Meriç Burçin ÖZER  
GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE ERGONOMİK RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİNİN UYGULAMASI VE YÖNTEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ss.308-323
THE APPLICATION OF ERGONOMIC RISK ANALYSIS METHODS IN SHIP BUILDING SECTOR AND COMPARISON OF THE METHODS RESULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reha SARIKAYA - Aytekin ALBUZ - Atilla Çağdaş DEĞER  
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN RİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ ss.324-338
MUSIC TEACHER'S VIEWS ON RHYTHM TEACHING METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14995
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ERÇAKICA  
KIBRIS TÜRK BASININA TARİHSEL BİR BAKIŞ: ENOSİS’E KARŞI MÜCADELEDEN KAMUOYU TACİRLİĞİNE ss.339-350
A HISTORICAL OVERVIEW OF THE TURKISH CYPRIOT PRESS: FROM STRUGGLING AGAINST ENOSIS TO PUBLIC OPINION MERCHANDISING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14902
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz ÇEVİK - Ozan BİNGÖL  
KAYIT DIŞI EKONOMİ VE KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK POLİTİKALARIN ANALİZİ ss.351-369
THE INFORMAL ECONOMY AND ANALYSIS OF POLICIES TO PREVENT INFORMAL ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış TURAN - Emre AKOĞUL  
GASTRONOMİ TURİZMİNE ARZ KAYNAĞI OLUŞTURABİLECEK ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ: ERZURUM MUTFAĞI ÖRNEĞİ ss.370-384
DETERMINATION OF PRODUCTS THAT CAN MAKE A SUPPLY SOURCE OF GASTRONOMY TOURISM: ERZURUM CUISINE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral GÖVEÇ  
İBN KESİR (ö. 774/1373) TEFSİR’İNDEKİ İSRA VE MİRAÇ RİVAYETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.385-418
IBN KESİR (d. 774/1373) AN EVALUATION ON THE ACCOUNTS OF ISRA AND MIRAJ IN HIS COMMENTARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur KÜÇÜKANT - Ercan ÖGE  
X VE Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAM DENGESİNİN ALGILANAN STRES DÜZEYİNE ETKİSİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ VE GIDA SEKTÖRÜNDE BİR İŞLETME ÖRNEĞİ ss.419-434
AN EXAMINATION OF THE IMPACT OF WORK-LIFE BALANCE OF X AND Y GENERATION EMPLOYEES ON THEIR PERCEIVED STRESS LEVEL IN RELATION TO DEMOGRAPHIC FACTORS AND A CASE STUDY IN THE FOOD SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurşen YANARDAĞ - Nurgül TURGUT - Merve SARIER - Fatma KAYA - Kaya YILDIZ  
OKULLARDAKİ İÇ MİMARİ TASARIMLARIN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ss.435-447
STUDENTS’ OPINIONS ABOUT EFFECTS OF THE INTERIOR ARCHITECTURE DESIGNS ON LEARNING AT SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dogan YUCEL - Mustafa ÇETİN  
SİNDİCE VE SİNDİCEDE TÜRKÇE KELİME VE UNSURLAR ss.448-476
TURKISH WORDS AND ELEMENTS IN SINDHI LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fadime TAŞ  
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ss.477-489
THE HISTORICAL PROCESS OF RELIGIOUS AFFAIRS DIRECTORATE OF RELIGIOUS SERVICES FOR CHILDREN IN NEED OF PROTECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14957
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül AKAYDIN  
SURİYE SAVAŞINDA BİR KADIN EDEBİYATÇI: İBTİSÂM ŞÂKÛŞ, HAYATI, ESERLERİ VE “BEYNEL HIYÂM (ÇADIRLAR ARASINDA)” ADLI ESERİ ÜZERİNE ss.490-529
A WOMAN OF LETTERS IN THE SYRIAN WAR: EBTISAM SHAKUSH, HER LIFE, WORKS AND ABOUT HER WORK "BAYN AL-HIYAM" AMONG THE TENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Enise KORAŞ  
ANDERSEN VE GRİMM KARDEŞLERİN MASALLARINDA CİNSİYET VE KARŞIT KAVRAMLARIN İNCELENMESİ ss.530-540
THE ANALYSE OF GENDER AND CONTRARY DESCRIPTION IN FAIRY TALES FROM THE GRIMM’S SIBLINGS AND ANDERSEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14962
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faig GULUZADE  
2001 VE 2008 KRİZLERİ SONRASINDA TÜRKİYE`DE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ ss.541-564
GENERAL EVALUATION OF ECONOMIC POLICIES IN TURKEY AFTER 2001 CRISIS AND 2008 CRISIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14963
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reyhan EDİŞ * Sertan DEMİR  
ÂŞIK REYHANİ’NİN ESERLERİNDE GELİN MOTİFİ ss.565-576
BRIDAL MOTIVATION IN THE WORKS OF AŞIK REYHANİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14976
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed Alı Hussein AL_EZZI - Abdullah Mohammed Saad QASEM  
İMAM ŞEVKÂNÎ'NIN FETHU'L-KĀDIR ADLI TEFSİRİNDE AHKĀM AYETLERİ TEFSİRİNDEKİ YÖNTEMİ ss.577-591
METHODOLOGY OF IMAM AL-SHAWKANI IN THE INTERPRETATION OF THE VERSES OF AHKAM THROUGH HIS BOOK FATAH AL-QADEER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15001
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seren TUĞCU - Hasan TÜREDİ  
BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN İÇ DENETİMİN ÖNEMİ ss.592-608
THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT FOR INDEPENDENT AUDIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15009
Özet | Abstract | Tam Metin |

Matteo Compareti Çeviren: - Gönül YEKTAŞ BIANCAT  
İRAN SANATINDA SENMURV DENİLEN: ESKI BİR TEORİNİN YENİDEN İNCELENMESİ ss.565-576
THE SOCALLED SENMURV IN IRANIAN ART: A RECONSIDERATION OF AN OLD THEORY.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14972
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri