Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


91 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmrah YAVUZ  
KÖY İMAMLARININ MESLEKİ YETERLİLİK VE MEMNUNİYET ALGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR SOSYOLOJİK İNCELEME –KAYSERİ PINARBAŞI ÖRNEĞİ ss.1-17
A SOCIOLOGICAL STUDY ON THE LEVEL OF PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL COMPETENCE AND SATISFACTION OF VILLAGE IMAMS – PINARBAŞI SAMPLE –
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14946
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Bilgehan SONSEL - Sevilay KALAY MEYDAN  
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN MÜZİK EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ss.18-28
TEACHER OPINIONS ON MUSICAL EDUCATION OF HIGHLY TALENTED CHILDREN IN SCIENCE AND ART CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa POLAT  
14 NUMARALI ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE 1670 YILINDA KONYA’DA GAYRİMENKUL SATIŞLARI ss.29-52
REAL-ESTATE SALES İN KONYA İN 1670 ACCORDİNG TO THE ŞER’İYYE REGİSTRY NUMBERED 14
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra SEVİM  
KENT-KÜLTÜR-BİREY: DÖNGÜSEL SÜREÇ ss.53-62
URBAN-CULTURE-INDIVIDUAL: CYCLIC PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yağmur ARINLI  
BİSİKLET, BALE VE HENTBOL SPORCULARINDA ALT EKSTREMİTE KAS FİBRİL TİPİ DAĞILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ss.63-70
COMPARISON OF LOWER EXTREMITY MUSCLE FIBRILE TYPE DISTRIBUTION ON BICYCLE BALLET AND HANDBALL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14896
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa KILIÇ - Servet ÖNAL  
FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞI İLE MEVCUT TEK DÜZEN HESAP PLANININ KARŞILAŞTIRILMASI ss.71-97
REPORT OF THE ACCOUNTING PLAN ACCORDING TO THE FINANCIAL REPORTING STANDARDS WITH SINGLE CHART ACCOUNT PLAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şahin AKINCI  
KÜLTÜREL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE MÜZİĞİN YERİ VE ÖNEMİ ss.98-108
IMPORTANCE AND PLACE OF MUSIC IN THE TEACHING OF CULTURAL AND MORAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz AKYILDIZ  
TEKNOLOJİ VE YENİ MEDYANIN YAN ETKİLERİ: BLACK MIRROR TELEVİZYON FİLMLERİ ÜZERINDEN ELEŞTIREL BIR ANALİZ ss.109-120
SIDE EFFECTS OF TECHNOLOGY AND NEW MEDIA: A CRITICAL ANALYSIS THROUGH BLACK MIRROR TELEVISION SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14926
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beril TEKELİ  
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KAPSAYICI MÜZİK UYGULAMALARI: BRİTANYA ÖRNEĞİ ss.121-138
INCLUSIVE MUSIC IMPLEMENTATIONS OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS: THE UK EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14937
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru KAYA  
İSPANYA’NIN GÖÇ VE ENTEGRASYON POLİTİKALARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME ss.139-159
THE GENERAL ASSESSMENT OF IMMIGRATION AND INTEGRATION POLICIES OF SPAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülbahar NARMAN  
İNSAN İHTİYAÇLARINDA İŞLETMELERİN ROLÜ: İKNA FAKTÖRÜ ss.160-170
THE ROLE OF BUSINESSES IN HUMAN NEEDS: THE PERSUASION FACTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atik SAHİL  
TÜRK HALK MÜZİĞİNDE SIRA GECESİ, KÜRSÜBAŞI GECESİ ve BARANA SOHBET GELENEĞİ ss.171-190
THE “SIRA GECESİ“, “KÜRSÜBAŞI GECESİ” AND “BARANA” TRADITION IN TURKISH FOLK MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamal Mohammed ABBAS ABBAS  
TÜRKİYENİN RUSYADAN S400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TEMİN ETMESİNİN ABD VE NATO AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.191-203
TURKEYS PROVIDING S400 AIR DEFENSE SYSTEM FROM RUSSIA STUDYING IN TERMS OF US AND NATO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Shahrıyar ASLANLI - Zerrin FIRAT  
YEŞİL YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA VE ÇEVRESEL MUHASEBE DEĞİŞKENLERİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ ss.204-235
ANALYSIS OF GREEN MARKETING AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING VARIABLES IN GREEN STAR HOTEL BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra UZUNOĞLU  
ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIMINDA YEREL YÖNETİMLERİN İŞLEVLERİ: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ ss.236-258
FUNCTIONS OF LOCAL ADMINISTRATIONS IN THE PARTICIPATION OF DISABLED PEOPLE TO SOCIAL LIFE: THE CASE OF SAKARYA METROPOLITAN MUNICIPALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14888
Özet | Abstract | Tam Metin |

İslam ALZANT  
İŞGAL EDİLMİŞ KUDÜS'TE ÇALIŞAN KURUMLARA YÖNELİK KAPATMA POLİTİKASI (2000-2018) (ANALİZ ARAŞTIRMASI) ss.259-277
THE POLICY OF CLOSURE AGAINST INSTITUTIONS OPERATING IN OCCUPIED JERUSALEM (2000-2018) (ANALYSIS RESEARCH)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre ZEBEK  
HATIRALARINDAN HAREKETLE YAHYA KEMAL'İN HAYATINDA DİN ss.278-290
RELIGION IN THE LIFE OF YAHYA KEMAL ACCORDING TO HIS MEMOIRS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda Deniz OKUYUCU  
BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK VE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ’İN “KOCAMAN KANATLI İHTİYAR ADAM” ÖRNEĞİ ss.291-300
MAGICAL REALISM AND THE “A VERY OLD MAN WITH ENORMOUS WINGS” EXAMPLE OF GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14894
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral CAYMAZOĞLU  
GEM’LERDEN DEVLET OKULLARINA SURİYELİ ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞEN EĞİTİM POLİTİKASI ss.301-311
FROM TEMPORARILY EDUCATION CENTERS TO PUBLIC SCHO-OLS CHANGING EDUCATION POLICY FOR SYRIAN CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu DAĞLIOĞLU - Süleyman ÜNÜVAR  
KIBRIS POLİTİKASI BAĞLAMINDA 6 – 7 EYLÜL OLAYLARI ve YASSIADA YARGILAMALARINDAKİ YERİ ss.312-325
THE 6 – 7 SEPTEMBER EVENTS AND POSITIONS IN YASSIADA JUDGEMENTS IN THE CONTEXT OF CYPRUS POLICY OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Seda ÇARPICI - Bülent ALCI  
TERS YÜZ SINIF MODELİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.326-339
AN INVESTIGATION INTO THE INFLUENCE OF FLIPPED CLASSROOM MODEL ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN ENGLISH LESSONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14912
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail İLTER - Şule KIRBAŞ  
ORTAOKULDA EĞİTİM GÖREN AKTİF ATLETİZM SPORCULARININ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ss.340-360
INVESTIGATE MULTIPLE INTELLIGENCE AREAS OF ATHLETICS MIDDLE SCHOOL ATHLETES WHO WERE TRAINED IN ACTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba MARMARA - Buket ACARTÜRK  
WEDGWOOD JASPER SERİSİ ÜRÜNLERİ İLE YILDIZ PORSELEN VEJVUT SERİSİ ÜRÜNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.361-375
THE COMPARISON OF WEDGWOOD’S JASPERWARES AND YILDIZ PORSELEN’S VEVJUT PRODUCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi ALİLİ - Gülmira KERİM  
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİNE ETKİSİ ss.376-387
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON THE PURCHASE PROCUREMENT PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ORAL  
ÇOCUK EĞLENCESİYLE DEFEDİLEN KURAKLIK ss.388-401
DROUGHT OSTRACIZED BY CHILDREN’S ENTERTAINMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek BELLİSOY - Pınar GÜZELGÜN HANGÜN  
PRİMİTİF SANATIN PRİMİTİVİZM SANAT AKIMINA DÖNÜŞÜM SÜRECİ ss.402-412
THE CHANGE OF PRIMITIVE ART INTO THE ART MOVEMENT OF PRIMITIVISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14944
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba KARAHAN  
FIKHÎ BOYUTU AÇISINDAN EVLİLİKTE DİN FARKI ss.413-428
RELIGIOUS DIFFERENCE IN MARRIAGE WITH REGARDS TO FIQH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri