Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


90 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Fuat ERSOY - Sıdıka BULUŞ  
TEK EBEVEYNLİ AİLELERDE YETİŞTİRİLEN ÇOCUKLARIN SOSYAL UYUM PROBLEMLERİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.1-12
THE INVESTIGATION OF THE SOCIAL ADAPTATION PROBLEMS OF CHILDREN IN SINGLE PARENTS IN THE CONTEXT OF SCHOOL SOCIAL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin ELMASTAŞ - Hurşit YETMEN - Sedat BENEK - Mehmet ÖZCANLI  
AHLAT (BİTLİS) İLÇESİNDEKİ YERALTI SULARININ TARIMSAL SULAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.13-26
Evaluation of Groundwater in Terms of Agricultural Irrigation in Ahlat District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek GÖKÜSTÜN  
ODA MÜZİĞİ VE ORKESTRA DERSLERİNİN PROFESYONEL ÇALGICI YETİŞTİRME SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ: YAYLI ÇALGI SINIFI ÖRNEKLEMİ ss.27-33
THE IMPORTANCE OF CHAMBER MUSIC AND ORCHESTRA LESSONS IN THE TRAINING OF PROFESSIONAL MUSICIANS: A SAMPLE OF STRING CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesude Hülya DOĞRU - Nur ÖZCAN  
17.YÜZYIL DİNİ MİMARİ ÖRNEKLERİ ARASINDA YER ALAN SULTANAHMET CAMİSİ, ÜSKÜDAR ÇİNİLİ CAMİ, YENİ CAMİ VE HÜNKAR KASRI İLE HATİCE TURHAN SULTAN TÜRBESİNDE UYGULANMIŞ OLAN ÇİNİ PROGRAMLARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME ss.34-45
AN ASSESSMENT ON GLAZED TILE PROGRAMS APPLIED AT BLUE MOSQUE, ÜSKÜDAR TILED MOSQUE, YENİ MOSQUE AND HÜNKAR PAVILION AS WELL AS HATICE TURHAN SULTAN TOMB WHICH ARE RELIGIOUS ARCHITECTURAL EXAMPLES OF 17TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14828
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sertan DEMİR  
GEYVE İLÇESİ TÜRK HAlK MÜZİĞİ HAKKINDA BAZI TESPİTLER ss.46-56
SOME DETERMINATIONS IN GEYVE REGION’S TURKISH FOLK MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YILMAZ - Cıldız MAMIROVA  
ИНСАН АРАЛЫК КОНФЛИКТ ЧЕЧҮҮ СТРАТЕГИЯЛАРЫ ШКАЛАСЫН КЫРГЫЗ МАДАНИЯТЫНА ЫЛАЙЫКТАШТЫРУУ ss.57-79
ADAPTATION AND VALIDATION OF A KYRGYZ VERSION OF THE CONFLICT COMMUNICATION SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14873
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait UZUNDAĞ  
EBÜ’L-FETH EL-EZDÎ EL-MEVSİLÎ (Ö. 374/985) VE ESMÂ VE KÜNÂ ALANINDAKİ ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.77-84
EVALUATION OF ABU'L-FETH AL-AZDI AL-MAWSILI (D. 374/985) AND THE WORKS ON THE AL-ASMA WA’L-KUNA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muteber BURUNSUZ  
BURHAN DOĞANÇAY RESMİNDE KENTE DAİR KODLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ ss.85-96
SEMIOTIC SOLUTION OF CODES ON THE CITY IN BURHAN DOĞANÇAY PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14793
Özet | Abstract | Tam Metin |

F.Emel ERTÜRK  
ANADOLU SELÇUKLULARINDA FİGÜR ANLAYIŞI VE RESİM SANATINDA İNSAN BEDENİNİN KULLANIMI ss.97-124
FIGURE UNDERSTANDING IN ANATOLIAN SELJUCKS AND USE OF HUMAN BODY IN PAINTING ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İNCE  
YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.125-145
AN EVALUATION ON THE IMPORTANCE OF NEW MEDIA LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin YAŞAR  
SINIFLAMA YARGILARINA GÖRE ALGILANAN VE KLASİK TEST KURAMINA GÖRE HESAPLANAN MADDE GÜÇLÜK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.146-165
A COMPARISON OF ITEM DIFFICULTY LEVELS PERCEIVED IN TERMS OF CLASSIFICATION JURISDICTIONS AND ITEM DIFFICULTY LEVELS CALCULATED ACCORDING TO CLASSICAL TEST THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14829
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ŞEN  
TERRACOTTA ORDUSU: YERALTI SAVAŞCILARI ss.166-179
TERRACOTTA ARMY: UNDERGROUND WARRIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif MAMUR YILMAZ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ss.180-197
OPINIONS OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES ON THE COURSE OF VISUAL ARTS TEACHING (THE GİRESUN UNIVERSITY EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ÖZKANDAŞ  
ATTİLÂ İLHAN’IN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÇÖZÜMLEMESİ ss.198-211
ATTİLA İLHAN’S ANALYSIS OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ARSLAN - Fatma AKACAN  
KATILIM BANKACILIĞININ FON TOPLAMA-KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKILARININ İNCELENMESİ ss.212-228
EVALUATION OF PARTICIPATION BANKING FUND RAISING-UTILIZATION METHODS AND CONTRIBUTIONS TO TURKEY ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14862
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel AYDOĞAN - Nurşah DİNAR  
YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMADA YEŞİL REKLAM ve ÇEVRE BİLİNCİNİN ETKİSİ ss.229-252
THE EFFECT OF GREEN ADVERTISEMENT AND ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS ON GREEN PRODUCT PURCHASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Itır TOKDEMİR ÖZÜDOĞRU  
SİCCİN FİLMLERİNİN AFİŞLERİNİN RENK, KOMPOZİSYON VE FOTOĞRAF KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.253-266
ANALYSIS OF THE POSTERS OF THE SICCIN FILMS FOR COLOR, COMPOSITION AND PHOTOGRAPHY USAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem YILDIRIM  
OSMANLI-YUNAN DONANMA MÜCADELESİ: SULTAN OSMAN VE REŞADİYE GEMİLERİ ss.267-288
OTTOMAN-GREEK NAVY CONFLICT: SULTAN OSMAN AND REŞADIYE SHIPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytuğ MERMER  
KİMLİK TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM ss.289-299
CIVIL SOCIETY IN THE CONTEXT OF IDENTITY DISCUSSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ÇAM  
KÜTÜB-İ TİS’A’DA HÂRİCÎLERLE İLGİLİ OLDUĞU ZANNEDİLEN HADİSLERİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.300-320
DETERMINATION AND EVALUATION OF HADITHS IN THE “KUTUB-I TIS’A” THAT ARE THOUGHT TO BE RELATED TO KHARIJITES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14878
Özet | Abstract | Tam Metin |

Efe SEZER - Alev SEZER  
BİR ‘KÜLTÜREL ARACI’ OLARAK İBRAHİM MAALOUF ss.321-326
IBRAHIM MAALOUF AS A ‘CULTURAL MEDIATOR’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hazel ERCAN - Şebnem YILDIRIM ORHAN  
ODA MÜZİĞİ ÇALIŞMALARININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UMUT DÜZEYLERİNE ETKİSİ (VİYOLONSEL DÖRTLÜLERİ ÖRNEĞİ) ss.327-338
THE EFFECT OF CHAMBER MUSIC ACTIVITIES ON THE HOPEFULNESS LEVELS OF TEACHER CANDIDATES (CELLO QUARTETS SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin EZİLMEZ  
MEMLEKET ŞİİRİNİN KIBRIS’TA GÜÇLÜ BİR HALKASI:NAZİF SÜLEYMAN EBEOĞLU ss.339-355
A STRONG LINK OF THE COUNTRY POETRY IN CYPRUS: NAZIF SÜLEYMAN EBEOĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vakkas YALÇIN  
KURAM, ÖĞRETİM MODELİ, UYGULAMA YÖNTEMİ ve ÇALIŞMA PLANI BAĞLAMINDA STEM ss.356-368
THEORY, TEACHING MODEL, APPLICATION METHOD and the WORK PLAN in the CONTEXT of STEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem ALADAĞ - Evrim ŞAHİNKAYA KAPLANCIK  
BAROK DÖNEM İTALYAN VE FRANSIZ VOKAL MÜZİĞİNDE SÜSLEMELER VE ÖZGÜN SÜSLEME KULLANIMLARI ss.369-382
ORNAMENTATIONS OF ITALIAN AND FRENCH VOCAL MUSIC IN BAROQUE ERA AND THE ORIGINAL PRACTICE OF THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dogan YUCEL - Mustafa ÇETİN  
PENCAPÇADA TÜRKÇE ÖDÜNÇLEMELER ss.383-411
TURKISH LEXICAL BORROWINGS IN PUNJABI LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdul Kadır HUSSEIN  
TÜRKİYE’DEKİ İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNİN ARAPÇA KONUŞABİLME KONUSUNDA ZORLUK ÇEKMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.412-421
ACCESSING THE DIFFICULTY IN SPEAKING ARABIC LANGUAGE AMONG THEOLOGY STUDENTS IN TURKEY: THE CASE OF SAKARYA UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göksel BACAKLIOĞLU - Erkan POYRAZ  
TÜRKİYE’ DE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME RAKAMLARI İÇİNDEKİ PAYI: 1999-2017 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ ss.422-432
SHARE IN GROWTH FIGURES OF THE CONSTRUCTION SECTOR IN TURKEY: 1999-2017 TIME SERIES ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN  
KADIN SUÇLULUĞUNUN TOPLUMSAL NEDENLERİ ss.433-441
SOCIAL REASONS OF FEMALE DELINQUENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜL  
KAMUSAL ALANDA TOPLUMSAL CİNSİYET GÖRÜNÜMLERİ-KADIN SÜRÜCÜLERE İLİŞKİN KALIP YARGILAR –GAZİANTEP ÖRNEĞİ ss.442-453
SOCIAL GENDER VIEWS IN PUBLIC SPHERE-STEREOTYPES ABOUT FEMALE DRIVERS-THE CASE OF GAZİANTEP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi KAYA  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ss.454-477
A RESEARCH ABOUT PRIMARY SCHOOL AND MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ENGLISH LESSON ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nooruddin ALANZA - Ali KABASAKAL  
BASEL III ÇERÇEVE GEREKSİNİMLERİ ILE TÜRKİYE'DEKİ İSLAMİ BANKALARIN UYUMLAŞTIRILMASI ss.478-532
“HARMONIZATION OF ISLAMIC BANKS IN TURKEY WITH BASEL III FRAMEWORK REQUIREMENTS “
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emir SERT  
KOBİ'LER VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ ss.533-551
PLACE IN ECONOMIC AND SMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14880
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri