Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


89 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ATASOY - İlkay HASKAN ATASOY  
UŞAK’TA KAPARİ (CARPARİS SPİNOSA L. ) YETİŞTİRME POTANSİYELİ ELVERİŞLİ OLAN SAHALAR ss.1-16
THE SUITABLE PLACES FOR GROWING OF CARPARİS SPINOSA L.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ERDOĞAN  
TÜKETİCİLERİN B2C E-TİCARET’E BAKIŞ AÇISI: BİR ANKET ÇALIŞMASI VE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ ss.17-29
CONSUMERS’ POINT OF VIEW ABOUT B2C (Business to Consumer) E-COMMERCE: A QUESTIONNAIRE STUDY AND THE MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YILMAZ  
TÜRKİYE VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ YÜKSEKÖĞRETİM GENÇLİĞİNDE BİREYCİ-TOPLUMCU EĞİLİMLER ss.30-49
INDIVIDUALIST-COLLECTIVIST TENDENCIES AMONG YOUTH OF TURKEY AND CENTRAL ASIAN TURKIC REPUBLICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran ÖZLÜK  
DOKTOR SERVER KÂMİL TOKGÖZ’ÜN KALEMİNDEN CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA VEREM VE VEREMLE MÜCADELE ss.50-61
TUBERCULOSIS AND FIGHT AGAINST TUBERCULOSIS IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC, WRITTEN BY DR. SERVER KÂMİL TOKGÖZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eren RIZVANOĞLU  
GADAMER’DE ANLAMA VE GELENEĞİN DİLSEL KONUMU ss.62-70
POSITION OF TRADITION AND UNDERSTANDING IN GADAMER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevtap SARIOĞLU UĞUR - Lutfiye ÖZDEMİR  
ONLARDA “ WHISTLEBLOWING” PEKİ YA BİZDE? KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA VE BİR ÖNERİ ss.71-79
IT IS CALLED “WHISTLEBLOWING”, WHAT ABOUT FOR US? A CONCEPTUAL RESEARCH AND A SUGGESTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma SÖNMEZ  
ZİHNİYETİN EDEBİYATA YANSIMASI: AHMET MİTHAT’IN JÖN TÜRK ROMANINDA GELENEKSEL ALGI ss.80-98
THE REFLECTION OF MENTALITY IN LITERATURE: THE TRADITIONAL PERCEPTION IN THE AHMET MİTHAT’S NOVEL JÖN TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14759
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ARSLANYÜREK  
BALKAN SAVAŞLARI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.99-113
THE BALKAN WARS: AN ASSESSMENT OF CONSEQUENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülese AKSOY  
DERDMEND’İN ŞİİRLERİNDE VAROLUŞÇULUK İZLERİ ss.114-121
TRACES OF EXISTENTIALISM IN DERDMEND’S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Asgar ÇAKMAKCI  
SANAT VE DİYALOG ss.122-129
ART AND DIALOGUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şükrü ÖZKAN  
YENİ ATEİZMDE DİN ELEŞTİRİSİ ss.130-149
RELIGION CRITICISM IN NEW ATHEISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım ERTAŞ  
TARİHSEL ve KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA ŞIRNAK BÖLGESİNDEKİ KELDANİLER ve MÜSLÜMANLARLA MÜNASEBETLERİ ss.150-184
THE CHALDEANS IN THE ŞIRNAK REGION WITH RELIGIOUS, HISTORICAL AND CULTURAL DIMENSIONS AND THEIR RELATIONS WITH MUSLIMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna KARAÇALI  
SANATIN ÖZGÜRLÜK MEKANI OLARAK DOĞA ss.185-203
NATURE AS A REALM OF FREEDOM OF THE ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer LEHİMLER  
AFİŞ TASARIMINDA ÖN-ARKA PLAN İLİŞKİSİ ss.204-218
THE FRONT-BACK GROUND RELATIONSHIP IN POSTER DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya SİLİBOLATLAZ BAYKARA  
GÜNEYDOĞU ANADOLU-SALAT TEPE KAZISINDAN ÇIKARILAN HAYVAN KEMİKLERİNDEN GEÇİM EKONOMİSİNİN ANLAŞILMASI ss.219-233
UNDERSTANDING OF SUBSISTENCE ECONOMY FROM ANIMAL BONES AT SALAT TEPE, SOUTH-EASTERN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talat AYTAN - Gökhan GÜNEŞ - Büşra COŞKUN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ POSTMODERN SÖZLÜKLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.234-260
A RESEARCH ON THE REMARKS OF TURKİSH LANGUAGE TEACHERS ABOUT POST-MODERN DICTIONARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin ZEKİOĞLU - Berra BEKİROĞLU - Arkun TATAR - Hüdanur ÖZDEMİR  
BEDEN İMGESİNİN EGZERSİZ VEYA SPORA KATILIM İLE SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.261-278
INVESTIGATION OF BODY IMAGE IN TERMS OF ENGAGING IN EXERCISE OR SPORTS AND SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14846
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa UĞRAŞ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM TUTUM VE ÖZ YETERLİK ALGILARININ FETEMM MESLEK İLGİLERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.279-292
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ STEM ATTITUDES AND SCIENCE SELF-EFFICACY BELIEFS WITH STEM CAREER INTEREST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif DUMAN  
BOSNALI MEHMET FÂZIL PAŞA DÎVÂNI’NDA SEVGİLİYE AİT GÜZELLİK UNSURLARI ss.293-314
ELEMENTS OF BEAUTY OF THE LOVED ONE IN THE DIVAN OF BOSNIAN MEHMET FÂZIL PASHA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABAŞ  
TÜRK TOPLUMUNDA KÜLTÜR VE EKONOMİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.315-324
AN EVALUATION OF THE RELATION BETWEEN CULTURE AND ECONOMY IN TURKISH SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14814
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytuğ MERMER  
TANIMLARIN ÖTESİNDE MİLLİYETÇİLİK: KURAMLAR, TARTIŞMALAR, PARADOKSLAR ss.325-334
NATIONALISM BEYOND DEFINITIONS: THEORIES, DEBATES, PARADOXES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suna ÖZGÜR KARAALAN  
ALTERNATİF LİTOGRAFİ UYGULAMALARI ss.335-349
ALTERNATIVE LITOGRAPHY APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ALICI  
İKİ BAKIŞ ARASINDA BEŞ ŞEHİR: BEŞ ŞEHİR’İ TANPINAR VE MANGUEL ZAVİYESİNDEN OKUMA DENEMESİ ss.350-371
FIVE CITIES BETWEEN TWO PERSPECTIVES: THE READING ESSAY BEŞ ŞEHİR ACCORDING TO TANPINAR AND MANGUEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet TUNÇ - Birsen BAĞÇECİ  
FEN BİLGİSİ, MATEMATİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HİZMET İÇİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ss.372-394
A STUDY OF INVESTIGATIONS ON STEM EDUCATION, “THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF SCIENCE, MATHEMATICS AND ICT TEACHERS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can KOÇAK - Olgun KÜÇÜK - Özden TOPRAK  
YAYGIN VE YEREL GAZETELERE GÜVEN DÜZEYİ: KONYA ÖRNEĞİ ss.395-406
THE LEVEL OF TRUST IN GENERAL NEWSPAPERS AND LOCAL NEWSPAPERS: SAMPLE OF KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN  
TELEVİZYON VE İNTERNETİN GENÇ SUÇLULUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ss.407-415
THE EFFECTS OF TELEVISION AND THE INTERNET ON THE YOUNG CRIMINALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş KOÇAK  
SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ss.416-429
THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON CONSUMER PURCHASE BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah KARAPINAR - Tecer ATSAN  
TÜRKİYE FINDIK İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÇEKİM MODELİ UYGULAMASI ss.430-444
AFFECTING FACTORS TO TURKISH HAZELNUT EXPORT: AN APPLICATION OF GRAVITY MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah GÜRKAN - Şulehan KIRAÇ  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UZAY VE UYDU KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ ss.445-456
INVESTIGATION OF PERCEPTIONS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS ON SPACE AND SATELLITE CONCEPTS THROUGH METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arjan BEG  
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI ss.457-476
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MOTOR VEHICLES TAX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14772
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KORUCUK  
FARKLI ÜLKELERDE ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ VEREN OKULLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.477-498
EVALUATION OF SCHOOLS TRAINING TEACHER IN DIFFERENT COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru KAYA  
AVRUPA BİRLİĞİ -TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE SURİYE KAYNAKLI GÖÇ KRİZİNİN YÖNETİŞİMİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.499-517
AN INVESTIGATION ON GOVERNANCE OF THE SYRIA-LED IMMIGRATION CRISIS AND ROLE OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION – TURKEY RELATIONSHIPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zafer DANIŞ - Metin AYGÜN - Mehmet KARASU - Yasemin DANIŞ  
ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİ VE SOSYAL HİZMET ss.518-528
CHILDREN ADVOCACY CENTERS AND SOCIAL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ULUCAN - Nihan YAVUZ  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞKOLİKLİK VE İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss.529-543
THE EFFECT OF WORKAHOLISM AND WORK-FAMILY CONFLICT ON BURNOUT IN HOSPITALITY ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ravan JAFARLI - Mehmet YÜCE  
BÜNYESİNDE TIP FAKÜLTESİ BULUNAN ÜNİVERSİTELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2008-2015) ss.544-557
EVALUATION OF INTERNAL AUDIT OPERATIONS IN UNIVERSITIES WHICH INVOLVE FACULTY OF MEDICINE (2008-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan AYDIN - Özcan GÜL  
SPORDA ULUSLARARASI ÇOCUK KORUMA PROGRAMLARININ TÜRKİYE EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.558-581
EVALUATION OF INTERNATIONAL CHILD PROTECTION PROGRAMS IN THE CONTEXT OF SPORTS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Shahrıyar ASLANLI  
AZERBAYCAN MUHASEBE SİSTEMİ VE MİLLİ MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA ÖZEL VE KAMU SEKTÖRÜ BİR ÖRNEK UYGULAMA ss.582-601
SPECIAL AND PUBLIC SECTOR UNDER THE SCOPE OF AZERBAIJAN ACCOUNTING SYSTEM AND NATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gafgaz GAHRAMANLI - Şükrü DOKUR - Ravan JAFARLI  
TÜRKİYE'NİN BİRLEŞİK KRALLIK'TAN ÖĞRENEBİLECEĞİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI ss.602-615
THE CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATIONS OF THAT TURKEY CAN LEARN FROM THE UK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14821
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülfem MARAKOĞLU  
WILLEM DE KOONING RESİMLERİNDEKİ KADIN FİGÜRLERİNİN ESTETİK VE SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMELERİ ss.616-626
AESTHETIC AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF WOMEN FIGURES IN WILLEM DE KOONING PAINTINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14830
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem ZAFER  
THE USE AND EFFECTS OF LANGUAGE IN RELIGIOUS LANGUAGE: INVESTIGATION OF RELIGIOUS LANGUAGE ss.627-640
THE USE AND EFFECTS OF LANGUAGE IN RELIGIOUS LANGUAGE: INVESTIGATION OF RELIGIOUS LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri