Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


88 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenViktoria SERZHANOVA  
THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE SUPREME STATE OFFI-CIALS UNDER THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND ss.1-13
THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE SUPREME STATE OFFICIALS UNDER THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammed SABER OBAİD - Faisal Saleh AL-QASIRI  
إشكاليّة الهُويّة في أدب الطفل العربيّ ss.14-27
THE PROBLEM OF IDENTITY IN THE LITERATURE OF THE ARAB CHILD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek GÖKÜSTÜN  
KONSERVATUVAR KEMAN EĞİTİMCİLERİNİN DERSİ DESTEKLEYİCİ EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI ss.28-41
THE ATTITUDES AND THE BEHAVIORS OF CONSERVATORY VIOLIN EDUCATORS TOWARDS LECTURE SUPPORTIVE EDUCATION IMPLEMENTATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyup NACAR - Abdullah ŞİMŞEK - Sebahattin DEVECİOĞLU  
FİTNESS MERKEZLERİNDE HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss.42-52
A STUDY ABOUT SERVICE QUALITY, CUSTOMER SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY IN FITNESS CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat ÇALKUŞ  
TOPLUMSAL ASİMİLASYON BAĞLAMINDA SANATIN DURUMU ss.53-58
THE STATE OF ART IN THE CONTEXT OF SOCIAL ASSIMILATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet UYAR  
MÜŞTERİ SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: BANKA MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.59-77
INVESTIGATION OF THE FACTORS THAT AFFECT CUSTOMER'S LOYALTY BY STRUCTURAL EQUALITY MODEL: A RESEARCH ON BANK CLIENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep FEDAİ  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN SAĞLIK POLİTİKALARININ ÜRETİLMESİNDEKİ ROLÜ ss.78-92
THE ROLE OF UNITED NATIONS IN PRODUCING HEALTH POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14689
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin ÖNDER EROL  
KENTSEL KOŞULLARDA ÇALIŞAN EVLİ KADINLARIN AİLE İÇİ ROLLERİNDEKİ DEĞİŞİM ss.93-101
THE CHANGE IN FAMILY ROLES OF WOMEN WORKING IN URBAN SETTINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan YEŞİLYURT  
ALTIN ÇAĞ ss.102-106
GOLDEN AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sena KÖSEDAĞ  
ŞEHİRLER VE İMAJLARI: TÜRKİYE’DE YOZGAT ALGISI/İMAJI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.107-121
CITIES AND THEİR IMAGES: A RESEARCH ON PERCEPTION/IMAGE OF YOZGAT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan ZORLU - Şaziye BAL  
OTEL İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTE UYUMUN ALGILANAN HİZMET PERFORMANSINA ETKİSİ ss.122-139
THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND FIT TO ORGANIZATION ON SERVICE PERFORMANCE AT HOTEL ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Caner ŞENGÜNALP  
ÇAĞDAŞ SANATTA İNTİHAL VE SERMAYE İLİŞKİSİ ss.140-151
RELATIONSHIP BETWEEN PLAGIARISM AND CAPITAL IN CONTEMPORARY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ONURLUBAŞ - Remzi ALTUNIŞIK  
THE MEDIATING ROLE OF BRAND IMAGE ON THE EFFECT OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH MARKETING ON PURCHASING INTENTION ss.152-174
ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA İMAJININ ARACILIK ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14739
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol TOPAL  
YENİ UYGUR KUR’AN TERCÜMESİNDE SOYUT ZAMAN VE MEKAN KAVRAMLARI ss.175-191
THE CONCEPTS OF ABSTRACT TIME AND SPACE IN THE MODERN UYGHUR TRANSLATION OF THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül GÜNEY  
BAZI KUR'AN-I KERİM NÜSHALARI ÖRNEĞİNDE SAFEVİ CİLT SANATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.192-208
AN EVALUATION ON SAFAVİ BOOKBİNDİNGS İN SOME OF THE QUR’AN-I KERİM MANUSCRİPT SAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabire SOYTOK  
DOSTOYEVSKİ VE DEMİRKUBUZ’UN YERALTI ADAMINA AHLAK ÇERÇEVESİNDEN BİR BAKIŞ ss.209-224
AN OVERVIEW OF DOSTOYEVSKİ AND DEMİRKUBUZ'S UNDERGROUND MAN FROM THE MORAL FRAMEWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim KOÇER - Selin ÜLGÜDÜR  
KAPİTALİZMİN METAFORİK ANLATIMI: INTIME FİLMİNİN İNCELENMESİ ss.225-251
METAPHORICAL EXPRESSION OF CAPITALISM: INTIME FILM ANALYSING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Peri URAN MURPHY  
HAYVANLARIN ANAYASAL ÇERÇEVEDE KORUNMASI ss.252-275
ANIMAL PROTECTION IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AYGEN  
ELAZIĞ SİYASİ HAYATINDA ALİ RIZA SEPTİOĞLU ÖRNEĞİ ss.276-298
ALİ RIZA SEPTIOGLU SAMPLE IN ELAZIĞ POLITICAL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Itır TOKDEMİR ÖZÜDOĞRU  
CEHENNEM YORUMLARININ ANALİZİ ss.299-321
ANALYSIS OF HELL DEPICTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihrican ÇOLAK  
XIV-XV. YÜZYIL TÜRKÇE TIP METİNLERİNDE DEFNE ss.322-342
LAUREL IN XIVTH-XVTH CENTURIES OF TURKISH MANUSCRIPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14676
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk SEZER  
SÜREKLİ TAVLAMA HATLARINDA ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA YAPAY SİNİR AĞI KULLANIMI ss.343-358
USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TO IMPROVE ENERGY SAVING ON CONTINUOUS ANNEALING LINES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mükerrem ORAL - Rukiye KILIÇ  
İŞLETMELERİN YENİLİKÇİ REKABET YAKLAŞIMI ÇABALARI ss.359-383
BUSINESS ADMINISTRATIVE COMPETITIVENESS APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay TEMİZ - Öznur GÜLDAĞ  
ARAP-ALEVİ ANNELERİN FONKSİYONEL OLMAYAN GEBELİK, DOĞUM, LOHUSALIK VE BEBEK BAKIMI UYGULAMALARININ YAŞ VE BİLGİ ALMA DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ(MERSİN İLİ ÖRNEĞİ) ss.384-394
THE RESEARCH OF ARABİAN-ALAWİTE MOTHERS’ NON FUNCTIONAL PREGNANCY, BIRTH, PUERPERALITY AND BABY CARE APPLICATIONS ACCORDING TO CONDITION OF AGE AND GETTİNG INFORMATION SITUATION(EXAMPLE OF MERSİN PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kevser TETİK  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В ТУРЕЦКИХ И РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ ss.395-417
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMAGE OF A WOMAN IN THE TURKISH AND RUSSIAN PROVERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14737
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze KARGI İNCE - Özgül ÖZBEK  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE KAL- FİİLİNİN İŞLEVLERİ ss.418-444
FUNCTIONS OF VERB KAL- IN OLD ANATOLIAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14742
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAYAALP  
OSMAN HAMDİ BEY'İN RESİMLERİNDE İSLAM DİNİNİN VE DİNSEL KİŞİLERİN TEMSİLİ ss.445-458
REPRESENTATION OF THE ISLAMIC RELIGION AND RELIGIOUS CLERGY IN OSMAN HAMDİ BEY’S PAINTINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet ZENGİNOĞLU - Mustafa MUTLU  
YEŞİL TEORİ PERSPEKTİFİNDEN AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI ss.459-469
ENVIRONMENTAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION FROM THE PERSPECTIVE OF GREEN THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14748
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didar Ezgi ÖZDAĞ - Nevriye YAZÇAYIR - Olcay BORATAV  
CAM VE METAL MALZEMELERİN SERAMİK SANATINDA KULLANILMASI ss.470-486
USE OF GLASS AND METAL METARIALS IN CERAMICS ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kemal ÖZKUL  
HARŞİT VADİSİNDEKİ OTÇU GÖÇÜ GELENEĞİNİN DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ss.487-498
ON THE CHANGE OF OTÇU GÖÇÜ TRADITION IN HARŞIT VALLEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ÇELİK - Yüksel ÇIRAK  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL UYUM DÜZEYLERİNİN FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLAR VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.499-513
THE INVESTIGATION OF GENERAL ADJUSTMENT LEVELS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF NON-FUNCTİONAL ATTITUDE AND VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçen ÇELİK ÖZBAHÇE - Mithat YILMAZ  
WEB ARAYÜZÜ TASARIMINDA PROTOTİPLEME AŞAMASI ss.514-528
PROTOTYPING IN WEB INTERFACE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akif EMİROĞLU  
HİZMET YOĞUN SEKTÖRDE BİRLİKTE DEĞER YARATIMI VE YÖNETİMİ ss.529-545
CO-CREATING AND MANAGING VALUE IN SERVICE DOMINANT SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu DİNÇELİ  
GELENEKSEL HALI SANATI İÇERİSİNDE MOTİFLERİN İNCELENMESİ (UŞAK HALILARI) ss.546-563
OBSERVATION OF MOTIFS IN THE ART OF TRADITIONAL CARPETS (UŞAK CARPETS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14722
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haşim ÇAPAR  
KRİPTOLU PARA BİRİMİ VE İŞLEMLERİNİN MEDİKAL TURİZMİNDE KULLANIMI: YENİ BİR ÖDEME MODELİ ss.564-573
A NEW PAYMENT MODEL: USE OF ENCRYPTED CURRENCY AND TRANSACTIONS IN MEDICAL TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14724
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdinç YILMAZ - Dila SARIGÜL YILMAZ  
TÜRKİYE’NİN DESTİNASYON İMAJININ İNŞASINDA DİJİTAL MEDYANIN YERİ: “FLYING THE NEST” YOUTUBE KANALI ÖRNEĞİNDE YABANCI YOUTUBER’LARIN TÜRKİYE İLE İLGİLİ GEZİ VİDEOLARI ss.574-594
THE PLACE OF DIGITAL MEDIA IN THE CONSTRUCTION OF DESTINATION IMAGE OF TURKEY: FOREIGNERS’ TRAVEL VIDEOS ABOUT TURKEY WITHIN THE SAMPLE OF ‘FLYING THE NEST’ YOUTUBE CHANNEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga ÜRÜN - Serkan ÇAKIR  
CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1950) MÜZİK POLİTİKALARINA ASKER MÜZİSYENLERİN KATKILARI ss.595-616
CONTRIBUTIONS OF MILITARY MUSICIANS TO THE MUSIC OF THE REPUBLICAN ERA (1923-1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdul Kadır HUSSEIN  
TÜRKİYEDEKİ OKULLARDA ARAPÇA ÖĞRETİLMESİNİN İLGİ VE ÖNEMİ ss.617-625
THE RELEVANCE OF TEACHING ARABIC LANGUAGE IN TURKISH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hani MAHMOOD  
TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZA ZAMANAŞIMI ENGELLERİ ss.626-633
TATUTE OF LIMITATIONS IN THE TURKISH PENAL CODE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu AKKAYA TELCİ  
YAZILI BASINDA RÖPORTAJ:RÖPORTAJIN YAZINSAL VE TEKNİK YÖNLERİ ss.634-650
INTERVIEW IN PRINTED PRESS: TECHNICAL AND LITERARY ASPECTS OF THE INTERVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aycan ÇELİK - Nesrin ÖZDENER DÖNMEZ  
BİLGİSAYARLI VE BİLGİSAYARSIZ PROGRAMLAMA ETKİNLİKLERİNİN GÜDÜLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss.651-669
THE EFFECT OF PLUGGED AND UNPLUGGED PROGRAMMING ACTIVITIES ON MOTIVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut GUZHAN  
AUGUSTUS’UN İLK YILLARI ve ROMA’DA II. TRIUMVIRLIĞIN KURULMASI ss.670-676
AUGUSTUS’S FIRST YEARS AND THE ESTABLISHMENT OF THE II. TRIUMVIRATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten ERKEK  
ROL MODELİM “ÖĞRETMENİM” ss.677-688
MY ROLE MODEL IS “MY TEACHER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samig GOYUSHOV  
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEORİK TARTIŞMALAR ss.689-698
THEORETICAL DISCUSSIONS ON SECURITY STUDIES IN INTERNATIONAL RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu AKPINAR  
BELEDİYELERDE HUKUKİ AÇIDAN TEKNOLOJİK İMKANLARIN STRATEJİK YÖNETİME KATKILARI ss.699-713
STRATEGIC MANAGEMENT CONTRIBUTIONS OF LEGAL TECHNOLOGIES FROM LAW IN MUNICIPALITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dogan YUCEL - Mustafa ÇETİN  
GÜNEY ASYA DİLLERİNDE TÜRK KAVİMLERİ VE TÜRK İMAJINA DAİR SÖZ HAZİNESİ ss.714-744
TURKIC TRIBES AND WORD TRESAURE RELATED TURKISH IMAGINARY IN SOUTH ASIAN LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunay ŞENDAL  
İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN SULTAN II. ABDÜLHAMİT’E KARŞI MUHALEFETTE AZINLIKLARLA OLAN İLİŞKİLERİ: ‘’İTTİHAT TERAKKİ, RUMLAR, ERMENİLER VE YAHUDİLER’’ ss.745-767
THE COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS 'S RELATIONS WITH MINORITIES IN OPPOSITION FOR SULTAN ABDÜLHAMİT THE 2ND: ‘’THE COMMİTTEE OF UNİON AND PROGRESS, RUMS, ARMENIANS AND JEWRY’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sema ERDOĞAN - M. Gül AKDENİZ  
III. AYASOFYA BAZİLİKASININ DİKDÖRTGEN BİÇİMDEN AYRILMASINA YOL AÇAN DOĞULU ETKENLER ss.768-805
EASTERN EFFECTS ON THE FORMATION OF THE BASILICA OF HAGIA SOPHIA (AD 532-537)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah SAYIN - Suzan SAYIN  
F. LİSZT’İN “DEUX LÉGENDES” BAŞLIKLI PİYANO ESERLERİNDEN İKİNCİSİ “ST. FRANÇOİS DE PAULE: MARCHANT SUR LES FLOTS” İÇİN PİYANİSTİK AÇIDAN TEKNİK ÇÖZÜMLEME ss.806-817
TECHNICAL PIANISTIC ANALYSIS OF AND RECOMMENDATIONS FOR THE SECOND WORK CALLED “ST. FRANÇOIS DE PAULE: MARCHANT SUR LES FLOTS” OF DEUX LÉGENDES BY F. LISZT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih TELLİOĞLU  
TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMETLERİN VE POLİTİKALARIN TARİHÇESİ ss.818-832
HISTORY OF SOCIAL SERVICES AND POLICIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN  
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK AİLE YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.833-839
EVALUATION OF TURKISH FAMILY STRUCTURE FROM THE OTTOMAN TO THE PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri