Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


86 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTülin DURUKAN - Melahat ÖNEREN - Cihat KARTAL  
DUYGUSAL ZEKÂ’NIN PAZARLAMA ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA ss.1-18
THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON MARKETING EFFECTIVENESS: A RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru TEMİZ - Aysun Şule GİDER EROL  
DİN GÖREVLİLERİNİN SESLERİNİ KULLANIRKEN YAŞADIKLARI PROBLEMLER ss.19-32
PROBLEMS WHICH RELIGIOUS OFFICIALS HAVE WHILE USING THEIR VOICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema GÖKTAŞ  
OKTAY RİFAT'IN YAĞMUR SIKINTISI OYUNUNU YÖNETMEN GÖZÜYLE YENİDEN OKUMAK ss.33-40
WITH DIRECTOR'S EYES, TO REREAD THE PLAY OF RAIN DISTRESS WRITTEN BY OKTAY RİFAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar YILMAZ  
1990 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA YAPIM TASARIMI, SANAT YÖNETMENLİĞİ VE DRAMATURGİ ss.41-55
PRODUCTION DESIGN, ART DIRECTION AND DRAMATURGY IN THE TURKISH CINEMA AFTER 1990
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülcan ARUSOĞLU  
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ERKEK ÖĞRENCİLERİNDE ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİ ss.56-71
THE DETERMINATION OF ORTHOREXIA NERVOSA TENDENCY IN NUTRITION AND DIETETICS MALE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep İnci KARADENİZLİ  
KADIN FUTBOL VE HENTBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.72-80
COMPARISON OF SOME PHYSICAL AND MOTORICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE SOCCER AND HANDBALL PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış AYTEKİN  
MENA BÖLGESİNDE KALKINMA SORUNU: HOLLANDA HASTALIĞI VE İKTİSADİ GÜVENLİKLEŞTİRME BOYUTU ss.81-93
THE PROBLEM FOR DEVELOPMENT IN MENA REGION: DUTCH DISEASE AND ECONOMIC SECURITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU  
MODERNİZİMDEN GÜNÜMÜZE FEMİNİST ÜRETİM PRATİKLERİ ss.94-106
FEMINIST PRODUCTION PRACTICES FROM MODERMISM TO PRESENT DAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay KIRGIZ  
JOSEPH CAMPBELL’İN MONOMİT KURAMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SIEGFRIED’İN SONSUZ YOLCULUĞU ss.107-120
A STUDY ON JOSEPH CAMPBELL’S THEORY OF MONOMYTH: THE ETERNAL JOURNEY OF SIEGFRIED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikail TEL - Refika KANATLI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “BOŞ ZAMAN” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR ALGILARININ İNCELENMESİ ss.121-132
EXAMINATION OF METAPHOR PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ON THE CONCEPT OF 'LEISURE TIME'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Rıfat GÜZEY  
OSMANLI’DA EKONOMİK DARALMA-EĞLENCE HAYATI VE MATBAA’NIN KULLANILMAYA BAŞLAMASI ss.133-151
ECONOMIC DEPRESSION, ENTERTAINMENT HABITS AND USE OF PRINTING HOUSE IN OTTOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahrettin GEÇEN  
6-7 YAŞ DÜZEYİNDEKİ OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN RENK ALGISI ss.152-163
COLOR PERCEPTION OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS AT 6-7 YEARS OF AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif KAPLAN  
VEDAT AKKÖK RESİMLERİNDE SOMUT-SOYUT DİYALEKTİĞİ ss.164-171
CONCR ETE-TRANSCENDENTAL DIALTHY OF VEDAT AKKÖK PICTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile Burcu KARTAL  
1930’LARDA KADINLARLA İLGİLİ BİR ANKET: “ERKEĞE NAZARAN KADIN NEDİR?” ss.172-181
A SURVEY ON WOMEN: “WHAT IS A WOMEN ACCORDING TO MAN?”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümran ÇAKIROĞLU  
YOKSULLUK İLE İLGİLİ KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA ss.182-197
THEORETICAL EXPLANATIONS RELATED TO POVERTY AND AN ECONOMETRIC APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bora SANYÜREK  
DEVRİM SONRASI İRAN DIŞ POLİTİKASI ss.198-218
FOREIGN POLICY OF IRAN AFTER THE REVOLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sakine AKCAN EKİCİ  
17. YÜZYIL SARAY MÜCELLİTLERİ ss.219-238
17th CENTURY PALACE BOOKBINDERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren ULUER SAVGIN - Burhanettin ZENGİN  
TÜRKİYE’DE ÇİFTLİK TURİZMİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR MODEL ÖNERİSİ ss.239-258
A CONCEPTUAL MODEL FOR THE FARM TOURISM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14621
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdris SÖYLEMEZ  
MEVLANA’NIN MESNEVÎ’SİNDE HZ PEYGAMBER VE DÖNEMİ ss.259-283
THE HZ PEYGAMBER AND THE PERIOD IN MEVLANA'S MESNEVÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem AKMAN - Kübra ERBİL  
MODERN YAŞAMIN SANAYİ DEVRİMİ İLE BİRLİKTE MUTFAKTA KADINA ETKİLERİ ss.284-292
THE EFFECTS OF MODERN LIFE AND THE INDUSTRIAL REVOLUTION ON WOMEN IN CUISINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel TATAR - Meriç Burçin ÖZER - Soner ESMER  
LİMANLAR İÇİN DİJİTAL PAZARLAMANIN ÖNEMİ: HOPA LİMANI SOSYAL MEDYA YÖNETİM ANALİZİ ss.293-311
THE IMPORTANCE OF DIGITAL MARKETING FOR PORTS: HOPA PORT SOCIAL MEDIA MANAGEMENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülser AKTAN  
DADA VE POP SANAT ARASINDAKİ TEKNİK VE FELSEFİ İLİŞKİ ss.312-321
TECHNICAL AND PHILOSOPHİCAL RELATIONSHIP BETWEEN DADA AND POP ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceyhun SERÇEMELİ - Fatih KARCIOĞLU  
İŞYERİNDEKİ SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI HAKKINDA HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME ss.322-331
A LEGAL ASSESSMENT ABOUT OF THE CYBERSLACKING BEHAVIOURS IN THE WORKPLACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14580
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engincan YILDIZ - Umut SOLMAZ  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN MERKEZE ALINDIĞI KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIYLA ÖZGECİLİK DÜŞÜNCESİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ss.332-345
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ALTRUISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban KARGİGLİOĞLU - Sibel AYYILDIZ  
MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BAKIMINDAN YÖRESEL YİYECEKLERİN MENÜLERDE YER ALMA DÜZEYİ: SİNOP ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.346-355
PLACEMENT LEVEL OF LOCAL FOODS IN TERMS OF SUSTAINABILITY OF CULINARY CULTURE: A RESEARCH ON Sİ-NOP SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ozan KARAHAN - Aydın KAYABAŞI  
DİJİTAL MÜZİK KORSANLIĞI BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ VE DAVRANIŞLARIN TAHMİN EDİLMESİ ss.356-377
IDENTIFYING PERSPECTIVES ON DIGITAL MUSIC PIRACY AND ESTIMATING BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece KARA - Fulya YÜKSEL ŞAHİN  
EVLİ BİREYLERDE İLİŞKİSEL YILMAZLIK, EVLİLİK YETKİNLİĞİ VE İKİLİ İLİŞKİLERDE GÜVENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ss.378-398
EXAMINE THE LEVELS OF RELATIONAL RESILIENCE, MARITAL SELF-EFFICACY AND TRUST IN DYADIC RELATIONSHIPS ACCORDİNG TO CERTAIN DEMOGRAPHIC VARIABLES AMONG MARRIED INDIVIDUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz YAVUZYILMAZ  
POSTMODERN BAKIŞ AÇISIYLA PAZARLAMA UYGULAMALARI ss.399-412
MARKETING APPLICATIONS WITH THE POSTMODERN POINT OF VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asilay Burcu AYYILDIZ - Hasan Hüseyin TAYLAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİ TUTUMLARI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.413-427
DATING VIOLENCE ATTITUDES IN UNIVERSITY STUDENTS: CASE OF SAKARYA UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ATAŞ - Ramazan YİRCİ  
İŞKOLİKLİK İLE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.428-443
RELATIONSHIP BETWEENWORKAHOLISM AND CYBERLOAFING BEHAVIORS: A PRACTICE ON TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14595
Özet | Abstract | Tam Metin |

Avni AYTEKİN  
FİZİK EĞİTİMİNDE ELEKTRİK VE MANYETİZMA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN MODEL VE BENZETMELERİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.444-451
EVALUATION ON THE DETERMINATION OF MODELS AND SIMULATIONS USED IN TEACHING ELECTRICITY AND MAGNETISM IN PHYSICS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül ÖZKAN - M. Adil SALEPÇİOĞLU  
Y KUŞAĞI ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ ss.452-464
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BUSINESS SATISFACTION IN Y GENERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya BALCI - Fatma Handan GİRAY  
TÜRKİYE’DE EKONOMİK KÜMELENMELERİN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BOYUTLARININ ANALİZİ ss.465-485
ANALYSIS OF ECONOMIC CLUSTERING RESEARCH AND APPLICATION DIMENSIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri