Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


85 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhittin ELİAÇIK  
İLTİFAT SANATI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.1-6
AN EXAMINATION ON ART OF ILTIFAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14507
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin TAN - Önder ŞANLI - Büşra BOZANOĞLU  
ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.7-20
TEACHERS' VIEWS ON SCHOOL COMMUNICATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper Cenk GÜRKAN - Mehmet YILDIZ- Gökhan ÇALIŞKAN - Ahmet DİNÇ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI İLE NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.21-34
ILLUSTRATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SPORTING HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS AND NARCISSISTIC PERSONALITY VERSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem ÇANAK  
KIRKLARELİ HALKEVİ VE FAALİYETLERİ (1932-1951) ss.35-64
KIRKLARELİ PEOPLE’S HOUSE AND ITS ACTIVITIES (1932-1951)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekerya BATUR - Ahmet ASAR - Filiz DOĞAN - Mustafa TENEKECİ - Semih TOPAL  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST YAZMA ÇALIŞMALARINDA KONU EĞİLİMLERİ ss.65-80
SUBJECT TENDENCIES IN FREE WRITING STUDIES OF SECONDARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14513
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfiye ACAR ŞENTÜRK - Onur TOS  
İKİNCİ DÜZEY GÜNDEM BELİRLEME ARAŞTIRMASI: 29 EKİM 2018 GÜNÜ ULUSAL GAZETELER ÖRNEĞİ ss.81-103
SECOND LEVEL AGENDA DETERMINATION SURVEY: 29 OCTOBER 2018 DAY NATIONAL NEWSPAPERS EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14517
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan PAÇACI  
KÜRESEL GÖZETİM DÜZENİ VE İLETİŞİM ALTYAPISI ss.104-125
GLOBAL SURVEILLANCE ORDER AND COMMUNICATION INFRASTRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin YURTBAŞI  
İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRKLERE ÜÇLÜ-ÜNLÜ-ÖBEKLERİNİN ÖĞRETİLME YOLLARI ss.126-169
WAYS OF TEACHING “TRIPHTHONGS” TO TURKISH LEARNERS OF ENGLISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent KARADAĞ - Hande AKYURT KURNAZ  
KÜLTÜR TURİZMİNDE ANTİK KENTLERİN DESTİNASYON ÇEKİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.170-183
THE EVALUATION OF THE DESTINATION IMAGE OF ANTIQUITY CITIES AS THE CERTIFICATE OF CULTURAL TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder MUSTUL - Nihan YAĞIŞAN  
KEMAN ÖĞRETİMİNDE MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİNİN ÖĞRETME BECERİLERİNE ETKİSİ ss.184-204
EFFECT OF MICRO TEACHING TECHNIQUE ON TEACHING SKILLS IN VIOLIN TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nalan DANABAŞ  
ORGANİK ÜRÜNLERİN BÜYÜSÜ… OBRAVA ss.205-217
OBVARA THE MAGIC OF ORGANIC PRODUCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan KILINÇ  
İMALAT İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.218-234
THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CHANGE MANAGEMENT ON WORKING PERFORMANCE IN MANUFACTURING ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bülent ÖNER  
ÖDENEKLİ TİYATROLARIN YILLAR İTİBARİYLE DOLULUK ORANLARI, SALON SAYILARI, SAHNELEDİKLERİ ESER/OYUN SEYİRCİ SAYISI VE NÜFUS ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.235-260
THE OCCUPANCY RATES OF THE GRANT-IN-AID THEATERS, THE NUMBER OF HALLS, STAGED PRODUCTIONS / RELATİONSHİP BETWEEN POPULATION AND DRAMA AUDIENC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14523
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cristiano BEDİN  
BATI KANONUNUN YORUMLAYICISI OLARAK ITALO CALVINO: KLASİKLERİ NİÇİN OKUMALI ESERİ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCE-LER ss.261-270
ITALO CALVINO AS INTERPRETER OF THE WESTERN CANON: SOME REFLECTIONS ON WHY READ THE CLASSICS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Nuri DİCLE  
İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ETKİSİ ss.271-284
THE EFFECT OF INTERNET ADDICTION PREVENTION PSYCHO-TRAINING PROGRAM ON UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram KIRMIZIGÜL  
THE ROLE OF ORGANIZATIONAL SOCIALISM ON JOB PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN BANKING SECTOR ss.285-297
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SOCIALISM ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: A RESEARCH IN BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah AGİTOĞLU  
FUAD SEZGİN’İN (ö. 2018) BAZI HADİS MESELELERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.298-312
AN EVALUATION ON THE VIEWS OF THE FUAD SEZGİN (d. 2018) ON SOME HADITH ISSUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14587
Özet | Abstract | Tam Metin |

CANER BÖREKCİ  
ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ HAKKINDA ÖĞRETMEN VE OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ ss.313-328
TEACHERS' AND SCHOOL PRINCIPALS' OPINIONS ABOUT THE TEACHERS' STRATEGY DOCUMENT AND THE GENERAL COMPETENCES OF TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mükerrem ORAL - Rukiye KILIÇ  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÇEVRE MUHASEBESİ:ANTALYA-ISPARTA-BURDUR İLLERİNDE FAALİYETTE BULUNAN ÜRETİM İŞLETMELERİNİN ÇEVRE KONULARINA VE ÇEVRE MUHASEBESİNE YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.329-358
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING FOR SUSTAINABLE DEVELOP-MENT: A RESEARCH ON THE APPROACHES OF MANUFACTU-RING ENTERPRISES IN ENVIRONMENTAL ISSUES AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING IN ANTALYA-ISPARTA-BURDUR PROVINCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bora SANYÜREK  
İRAN DEVLET TEŞKİLATI VE ANAYASAL KURUMLARI ss.359-378
GOVERNMENT ORGANISATION AND CONSTITUTIONAL INSTITUTIONS IN IRAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Irmak KARABULUT  
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ÇALIŞMALARI: TÜRKİYE MİLLİ BANKASI ÖRNEĞİ ss.379-406
FROM OTTOMAN TO REPUBLIC PERIOD THE WORKS OF FOREIGN BANKS IN TURKEY: THE NATIONAL BANK OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel TATAR - Meriç Burçin ÖZER  
EFFICIENSEA2 PROJESİ KAPSAMINDA DENİZ TRAFİĞİNDEKİ BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ İÇİN DENİZ BULUT SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ ss.407-416
AN OVERVIEW OF MARITIME CLOUD SYSTEM FOR THE BIG DATA MANAGEMENT IN MARITIME TRAFFIC BY PROJECT "THE EFFICIENSEA2"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynel AMAÇ - Muhammet Ruhat YAŞAR  
İLK VE ORTAOKULLARDAKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ: TÜRKİYE’DE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR İNCELEME ss.417-434
SYRIAN STUDENTS’ EDUCATION IN PRIMARY AND MIDDLE SCHOOLS: A SYSTEMATIC REVIEW OF ACADEMIC STUDIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan BOZGÜN - Murat BAŞGÜL  
AKADEMİK AZİM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ss.435-445
TURKISH ADAPTATION of the ACADEMIC GRIT SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ - Handan ERTAŞ  
CAM TAVAN SENDROMU (ÖZEL HASTANE UYGULAMASI) ss.446-455
GLASS CEILING SYNDROME (PRIVATE HOSPITAL APPLICATION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu SEVEN  
SANATÇI VE MARKA DEĞERİ BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK: DAMIEN HIRST ss.456-467
AN EXAMPLE IN THE CONTEXT OF THE ARTIST AND BRAND VALUE: DAMIEN HIRST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BOYRAZ - Asilhan Semih MUTLU - Hülya MUTLU  
AŞÇILIK YARIŞMASI KATILIMCILARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ULUSAL AŞÇILAR VE PASTACILAR ŞAMPİYONASI ÖRNEĞİ ss.468-482
DETERMINATION OF ATTITUDES OFCULINARY COMPETITION PARTICIPANTS: THE CASE OF NATIONAL COOKERY AND PAS-TRY CHAMPIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Nehir HALAÇOĞLU  
BİR AKTÖR OLARAK ANİMATÖR: KURGUSAL KARAKTERİN OTOBİYOGRAFİK SORU-CEVAP TEKNİĞİYLE ANALİZİ ss.483-504
ANIMATOR AS AN ACTOR: ANALYSIS OF FICTIONAL CHARACTER WITH AUTOBIOGRAPHICAL QUESTION-ANSWER TECHNIQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyda TOPAN - Demet TARAKÇI - Tuğba AYCAN - Zeynep YÜKSEL - Melek ÖZPİÇAK - Taşkın BASILI  
LABORATUVAR UYGULAMALARININ ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİ GÜNLÜK YAŞAMLA İLİŞKİLENDİRMELERİNE ve BİLİME KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ ss.505-519
THE EFFECT OF LABORATORY PRACTICE ON 8TH GRADE STUDENTS’ RELATING SCIENCE TO DAİLY LİFE AND ATTITUDES TO SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asilhan Semih MUTLU - Mustafa SANDIKCI  
FARKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİNE GÖRE TABAK ARTIĞI OLUŞUMU: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ YEMEKHANE ÖRNEĞİ ss.520-538
PLATE WASTE ACCURANCE ACCORDING TO DIFFERENT COOKING METHODS: THE CASE OF AFYON KOCATEPE UNIVERSITY CENTRAL DINING HALL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergün ARDA  
CAM TORNA YÖNTEMİ ss.539-555
GLASS LATHE METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent Mert DÖNMEZ - H. Seval KÖSE  
ORFF YAKLAŞIMI DESTEKLİ ELEMENTER MÜZİK UYGULAMALARININ İLETİŞİM BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.556-567
RESEARCH ON THE COMMUNICATION SKILLS OF THE ORFF APPROACH IN ELEMENTARY MUSIC APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür PEKER - Soner ALGI  
ÜNİVERSİTELERİMİZDE AMATÖR TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROLARININ EĞİTİMİ ss.568-583
TRAINING OF AMATEUR TURKISH FOLK MUSIC CHOIRS IN OUR UNIVERSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Fatih ALAGÖZ - Mutlu DEVECİ  
ARKETİPSEL SEMBOLİZM BAĞLAMINDA ASLI ERDOĞAN’IN KABUK ADAM ROMANININ İNCELENMESİ ss.584-592
THE ANALYSIS OF THE NOVEL KABUK ADAM BY ASLI ERDOĞAN IN TERMS OF ARCHETYPAL SYMBOLISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu BUYRUK GENÇ - Fulya YÜKSEL ŞAHİN  
PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ss.593-618
INVESTIGATION OF MULTICULTURAL COUNSELING COMPETENCIES ACCORDING TO CERTAIN VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BAKAY - Cengiz TAŞKIN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ ss.619-630
DETERMINATION OF THE HIGHSCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LEISURE TIME ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz YILDIZ - Cengiz TAŞKIN  
BOŞ ZAMAN FAALİYETİ OLARAK BİSİKLET SPORU YAPAN BİREYLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.631-638
INVESTIGATION OF THE SELECTION OF SELF-RESPONSE OF INDIVIDUALS IN BIKE SPORTS AS EMOTIONAL ACTIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Gültan TURAN  
BİR İŞ-UĞRAŞ TERAPİSİ OLARAK YEMEK TERAPİSİNİN HUZUREVİNDE YAŞAYAN KADIN YAŞLILARDA ORTAYA ÇIKAN DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.639-648
A RESEARCH ON EFFECTS OF COOKING THERAPY AS AN ERGOTERAPY ON DEPRESSION AND ANXIETY LEVELS OF OLDER WOMEN LIVING IN HOME CARE HOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba TURAK - Ahmet YIKILMAZ - Zeki KARABAŞ - Hüseyin ÜZÜM  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ENGELLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN OYUN ve FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ss.649-659
EVALUATION OF THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS ABOUT THE TEACHING WITH GAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal GEZEN  
MEMLȖK DEVLETİNİN KUZEY SINIRINDA TÜRKMENLERİN ÖNEMİ ss.660-673
THE IMPORTANCE OF TURKMENS IN THE NORTH FRONTIER OF MAMLUK STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdevs KOÇ - Abdulkadir BAHARÇİÇEK  
YEREL YÖNETİMLERİN ÖZERKLİĞİNİN İDARİ VESAYET BOYUTUYLA İNCELENMESİ ss.674-707
INVESTIGATION OF AUTONOMY OF LOCAL GOVERNMENT WİTH ADMINISTRATIVE TUTELAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri