Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


80 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAytekin ALBUZ - Feride DENİZ OĞAN  
F. CHOPİN FA MİNÖR ETÜDLERİNİN FORMAL ANALİZİ ve PİYANİSTİK AÇIDAN İNCELENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ* (Op.25 No:2 ve Op.10 No:9 Örnekleri) ss.1-30
FORMAL AND PIANISTIQE ANALYSIS OF FA MINOR ETUDES OF F. CHOPIN (Op.25 No:2 and Op.10 No:9 Examples)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman İMAMOĞLU - Feyzullah KOCA - Gülten İMAMOĞLU  
LİSE ÖĞRENCİLERİN SPOR DURUMU VE CİNSİYETE GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ss.31-42
SPORTS STATUS OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND INVESTIGATION OF PERSONALITY CHARACTERISTICS BY GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BALCI  
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFÎ GEZİLERE İLİŞKİN GELECEK KURGULARI ss.43-61
FUTURE CONSTRUCTS ON GEOGRAPHICAL FIELD STUDIES OF HIGHER EDUCATION STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent DENİZ - Merve YILMAZ  
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS YETERLİLİKLERİ ÇERÇEVESİ KAPSAMINDAKİ KAZANIMLARA KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ ss.62-91
MASTER STUDENTS VIEWS TOWARD THE CONTRUBITONS OF THEIR MASTER PROGRAMS TO THEIR ACHIEVEMENTS BASED ON THE NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR MASTER LEVEL EDUCATION IN TURKEY: MARMARA UNIVERSITY EDUCATIONAL SCIENCES INSTITUTE SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulvahid SEZEN - Nurullah YAVUZ  
SOSYAL MEDYADA KULLANILAN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.92-113
THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS USED IN SOCIAL MEDIA AND SELF-RESPONSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz KARADENİZ  
DÜNYA HÂKİMİYETİNİN GEÇTİĞİ YER: FARS KÖRFEZİ ss.114-129
PERSIAN GULF: THE PLACE WHERE THE WORLD REIGN PASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslan Tolga ÖCAL  
AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL İÇERME UYGULAMALARI ss.130-144
SOCIAL INCLUSION PRACTICES IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION ACCESSION NEGOTIATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Oner UZUN - Hülya UZUN  
MÜZİKTE ŞİDDET-ŞİDDETTE MÜZİK ss.145-161
VIOLENCE IN MUSIC- MUSIC IN VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şakir DIZMAN  
BOBİ FRS DÖNEN VARLIKLAR KAPSAMINDA CANLI VARLIKLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ss.162-176
LIVE ASSETS AND ACCOUNTING IN THE SCOPE OF LMSC FRS CURRENT ASSESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhunde TOPÇU  
E-ATIK BERTARAFI, GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE YÖNETİMİ SORUNLARI: ÇİN ÖRNEĞİ ss.177-196
THE PROBLEMS OF THE E-WASTE TREATMENT, RECYCLING AND MANAGEMENT: A CASE OF CHINA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14262
Özet | Abstract | Tam Metin |

N.Müge SELÇUK  
YENİDEN GELENEK; TÜRK SANATINDA YENİ DIŞAVURUMCULUK ss.197-206
TRADITION ONCE MORE; NEW EXPRESSIONISM IN TURKISH ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13976
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz Cumhur KOCALAR  
KÜLTÜR TURİZMİ VE AÇIK HAVA MÜZELERİ: PRAG-İSTANBUL TARİHİ YARIMADA-KAPADOKYA (GÖREME, ZELVE) ss.207-232
CULTURAL TOURISM AND OPEN AIR MUSEUMS: PRAGUE-ISTANBUL HISTORICAL PENINSULA-CAPPADOCIA (GOREME, ZELVE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA - Elif AŞÇI - Hatice ZORLU KANA - Yusuf Mete ELKIRAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ss.233-245
PRE-SERVICE TURKISH TEACHER EDUCATIONAL PROGRAM LITERACY LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ANTEPLİ - Yadigar EŞER  
E-TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: ADANA İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İLE YAPILAN BİR ANKET ÇALIŞMASI ss.246-268
ACCOUNTING OF E-COMMERCE: A SURVEY STUDY WITH ACCOUNTING PROFESSIONAL MEMBERS IN ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güngör ÖZCAN - Haluk EGELİ  
SOSYAL KAMUSAL GELİRİN TEORİK ÇERÇEVESİ ss.269-282
THEORETICAL FRAMEWORK OF SOCIAL PUBLIC INCOME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulşah BAŞARAN TANRIÖVER - Sema SEVİNÇ - Ebru TEMİZ  
SES EĞİTİMİNDE KULLANILAN VACCAİ VE CONCONE SES ETÜTLERİNİN ÖĞRENCİ AKUSTİK SES ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ss.283-305
THE EFFECTS ON THE STUDENT ACOUSTIC VOICE PROPERTIES OF VACCAI AND CONCONE VOCAL ETUDES USED IN VOICE TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih ZEKA  
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA MURAT GÜLSOY’UN “BU KİTABI ÇALIN” ADLI HİKÂYE KİTABI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.306-324
AN EVALUATION ON THE STORY BOOK NAMED “BU KİTABI ÇALIN” OF MURAT GULSOY IN THE CONTEXT OF CHANGE AND METAMORPHOSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim YILDIRIM  
ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ TEMEL ALAN FEN ÖĞRETİMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ ss.325-348
THE IMPACT OF SCIENCE TEACHING BASED ON CRITICAL THINKING SKILLS ON 7th GRADE STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇANAKÇIOĞLU  
BOBİ FRS, TAM SET TFRS VE VERGİ USUL KANUNU ÇERÇEVESİNDE MADDİ DURAN VARLIKLARIN ÖLÇÜMÜ ss.349-366
BOBİ FRS, FULL SET OF TFRS AND MEASUREMENT OF FIXED ASSETS WITHIN THE FRAMEWORK OF PROCEDURAL TAX LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ERYÜCEL  
KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK DİNİ MANEVİ REHBERLİK UYGULAMALARI İLE UMUT VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLİŞKİSİ ss.367-385
RELATION BETWEEN RELIGIOUS SPIRITUAL GUIDANCE PRACTICES FOR PROTECTED CHILDREN AND HOPE AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin YURTBAŞI  
TÜRKÇE’NİN “YALANCI EŞDEĞERLERİ” (FAUX AMIS) ss.386-406
TURKISH “FALSE FRIENDS” (FAUX AMIS) ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melih DUMAN  
ALMANYA’NIN ŞARK MESELESİ’NE BAKIŞI ÇERÇEVESİ’NDE OSMANLI DEVLETİ VE GİRİT MESELESİ (1896-1908) ss.407-421
OTTOMAN STATE AND THE CRETE ISSUE WITHIN THE FRAMEWORK OF GERMANY’S OUTLOOK ON THE EASTERN QUESTİON (1896-1908)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep TAÇGIN - Aslı DENİZLİ  
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLAR İLE KARİYER UYUM YETENEKLERİ ARASINDAKI İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ss.422-435
DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ATTITUDES AND CAREER ADAPTABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY - B. Burak KAPTAN  
İÇMİMARLIK MESLEĞİ VE EĞİTİM TARİHİ ss.436-444
INTERIOR ARCHITECTURE PROFESSION AND HISTORY OF EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar PEKDOĞAN  
ASKERLİĞİN BİREYİN TOPLUMSALLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ (BİR SAHA ARAŞTIRMASI) ss.445-455
THE EFFECTS OF MILITARY SERVICE ON THE SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUALS (A FIELD RESEARCH)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin BEYENDİ  
2018 LGS MATEMATİK SORULARININ ANALİZİ ss.456-475
2018 LGS MATHEMATICS QUESTIONS ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhi TAHER MAYSOON  
BETWEEN TRIBULATION AND SURVIVAL: WOMEN IN LUTFIYA AL-DULAIMI'S SATURN LADIES ss.476-488
BETWEEN TRIBULATION AND SURVIVAL: WOMEN IN LUTFIYA AL-DULAIMI'S SATURN LADIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14289
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Abdulbaki KARACA  
ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA ÖĞRENİM GÖREN HAFİF DÜZEY ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OKUMA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ ss.489-503
THE INVESTIGATION OF DIFFICULTIES IN THE READING SKILLS TEACHING FOR STUDENTS WITH MİLD MENTAL DISABILITES IN SPECIAL EDUCATION CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal MERİÇ - Taner ALTUN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ss.504-522
ORGANIZATIONAL CULTURE IN PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya KÖK EREN - Mehmet Enes SAĞAR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ ss.523-534
INVESTIGATION OF INTERNET ADDICTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzeyyen AYGÜN  
SİMAV BAHTILLI BELDESİ KADIN ÖNLÜKLERİ VE DOKUMA USTASI MEHMET İMİR ss.535-544
WOMEN OVERALLS AND LOOM MASTER MEHMET İMİR İN BAHTILLI DISTRICT OF SİMAV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman ŞAHİN - Şükrü NİŞANCI  
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇMEN KRİZİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇMEN POLİTİKALARI ss.545-556
IMMIGRANT CRISIS IN THE EUROPEAN UNION AND IMMIGRANT POLICY OF THE EUROPEAN UNION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hafıza EJDEROĞLU  
ÇOCUKLUK ÇAĞI GELİŞİM DÖNEMLERİNE MEDYA ARAÇLARI KULLANIMININ ETKİSİ ss.557-569
THE EFFECT OF USING MEDIA TOOLS IN CHILDHOOD CALL DEVELOPMENT PERIODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan SERHAT - İlke Aydaş - Tolga Kaan BAHADIR - Betül BAYAZIT - Selami UÇAR - Umut DOLU  
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN BAZI ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.570-581
EXAMINATION OF THE CREATIVITY LEVELS OF SOME STUDENTS STUDYING AT KOCAELİ UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ÖZKAN - Mehmet TANYAŞ - Mehmet ÖZKAN  
LOJİSTİK KÖYLER’İN KENTSEL LOJİSTİĞE ETKİLERİ: SİNOP VE SAMSUN İLLERİNDE UYGULAMA ss.582-594
URBAN LOGISTICS EFFECTS OFLOGISTIC CENTERS: APPLICATION IN SINOP AND SAMSUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat Pir TOSUN  
DOĞU ROMA İMPARATORU I. IUSTINIANUS’UN (MS 527-565) BITHYNIA’DAKİ FAALİYETLERİ ss.595-608
ACTIVITIES OF THE EASTERN ROMAN EMPEROR IUSTINIAN I (527-565 AD) IN BITHYNIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe Nur KESİN  
UYGURCA DAŚAKARMAPATHAAVADᾹNAMᾹLᾹ METİNLERİNDE BENZETMELER ss.609-626
SIMILES IN THE UIGUR DAŚAKARMAPATHAAVADĀNAMĀLĀ TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan AYDIN - Özcan GÜL - Mürvet AYDIN  
KURUMSAL BAKIM VE REHABİLİTASYON SÜRECİNDE SPORUN ÖNEMİ, KAMU VE SİVİL TOPLUM KURULUŞU İŞBİRLİĞİ: AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMET BAKANLIĞI İLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ss.627-644
THE IMPORTANCE OF THE SPORT IN THE PROCESS OF INSTITUTIONAL CARE AND REHABILITATION, PUBLIC AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION COOPERATION: MINISTRY OF FAMILY, LABOUR AND SOCIAL SERVICES WITH FAMILY AND SOCIAL POLICY YOUTH AND SPORTS CLUB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra MORKOÇ KARAKAYA - Ergün AKTÜRK  
KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ ss.645-658
THE IMPORTANCE OF IMPROVING THE QUALITY OF URBAN LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra ERGÜN - Hasan Hüseyin TAYLAN  
TÜRKİYE’DE AİLE İÇİNDE YAŞLI İHMALİ VE İSTİSMARINA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ss.659-676
SOCIAL POLICIES FOR THE ELDERLY IN THE FAMILY NEGLECT AND ABUSE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emma SAYGI DOĞRU  
YOKSULLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL YARDIM SİSTEMİ: UTANÇ, AŞAĞILANMA VE DAMGALANMA KORKUSU ss.677-696
SOCIAL ASSISTANCE SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF THE POOR: SHAME, FEAR OF TO BE DISDAINED AND STIGMATIZED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lucia Mytna Kurekova Çeviren: Ebru KAYA  
GÖÇ TEORİLERİ: AB’NE DOĞUDAN BATIYA GÖÇ AKIMLARI ÇERÇEVESİNDE KAVRAMSAL İNCELEME VE AMPRİK TEST ss.697-727
TEORIES OF MIGRATION: CONCEPTUAL REVIEW AND EMPRICAL TESTING IN THE CONTEXT OF THE EU EAST-WEST FLOWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri