Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


78 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANODA EŞLİK ÇALMA BECERİLERİ İLE İŞİTME VE ARMONİ DERSİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.1-10
RELATION BETWEEN MUSICAL HEARING AND HARMONY LESSONS SUCCESS AND ACCOMPANIMENT PLAYING SKILLS IN PIANO OF THE CANDIDATE MUSIC TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Semih UZUNDUMLU - Kübra BİLGİN - Seval KURTOĞLU  
KİVİ ÜRETİMİNDE VERİMİ ARTIRMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: RİZE İLİ ÖRNEĞİ ss.11-26
A RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY IN KIWIFRUIT PRODUCTION: THE CASE OF RIZE PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZKARTAL - Ebru ÇAVUŞ  
EŞREFOĞLU SEYFETTİN SÜLEYMAN BEY KÜLLİYESİ ÇİNİ MOZAİK BEZEMELERİNİN SERAMİK FORMLAR ÜZERİNE AKTARIMI ss.27-48
TRANSFER OF SELJUK ERA TILE MOSAIC ORNAMENTS INTO CERAMICS FORMS (EŞREFOĞLU SEYFETTİN SÜLEYMAN BEY COMPLEX)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naile ÇEVİK  
ÇAĞDAŞ SANATLARDA MEKANSAL SINIRLARI-SINIRLILIKLARI AŞAN KURGUSAL DÜZENLEMELER ss.49-60
FICTIONAL ARRANGEMENTS EXCEEDING THE SPATIAL BOUNDARIES-BOUNDEDNESS IN CONTEMPORARY ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami GÜNEY  
KÜRESELLEŞMENİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA ETKİSİ ss.61-72
THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON THE FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nimet ÖZBEK  
TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEK ÖĞRETİM DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRK VATANDAŞLILIĞI KAZANMASI KONUSUNDAKİ ZORLUKLAR ss.73-81
TURKISH VATANDAŞLILIG of Foreign Students Studying in the ON HIGHER EDUCATION LEVEL IN TURKEY AWARD CHALLENGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şakir DIZMAN  
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİR DERSİN YAPILANDIRILMASI VE SUNUMUNDA İDEALİ ARAYIŞ: MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ ss.82-107
THE SEEKING OF IDEAL IN THE STRUCTURED AND PRESENTATION A COURSE IN EDUCATION UNIVERSITY: EXAMPLE ACCOUNTING COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaya YILDIZ - Tuncay ÖZDEMİR - Nuri AKGÜN - Yusuf CERİT  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE PROAKTİF DAVRANIŞ SERGİLEME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.108-118
RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND PROACTIVE BEHAVIOR LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SÖNMEZLER  
J. S. BACH’IN KLAVSEN KONÇERTO BÖLÜMLERİNİ SİNFONİYA GİBİ BAŞLANGIÇ ENSTRÜMENTAL BÖLÜM OLARAK KULLANMASI ss.119-127
J. S. BACH’S USAGE OF THE HARPSICHORD CONCERTO MOVEMENTS AS THE INTRODUCTORY INSTRUMENTAL MOVEMENTS, SINFONIAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14087
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan ATİK  
TÜRKLERDEKİ ATABEYLİK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI TARİH AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.128-134
EVALUATION OF ATABEYLİK SYSTEM IN TURKS FROM COMPARATİVE HİSTORICAL PERSPECTİVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Battal GÖLDAĞ - Sevtap KANAT  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.135-156
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN METACOGNITION LEVELS AND PROBLEM SOLVING LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfkı SINDIR  
ÇALDIRAN OVASI VE ÇEVRESİNDE DOĞAL ORTAM İNSAN İLİŞKİLERİ ss.157-177
THE RELATIONSHIPS BETWEEN HUMAN - NATURAL ENVIRONMENT IN CALDIRAN PLAIN AND SURROUNDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre ORUÇ - Hasan TUTAR - Önder GÜRSEL  
ÖRGÜTSEL DIŞLANMANIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.178-194
EXAMINING ORGANIZATIONAL OSTRACISM IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILDIRIM  
FUTBOLCULARDA KUVVET PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ VE DİĞER SPOR BRANŞLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI ss.195-202
INVESTIGATION OF STRENGTH PARAMETERS IN FOOTBALL PLAYERS AND COMPARISON WITH OTHER SPORTS BRANCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Ulvi ÖZDEMİR  
TÜRKİYE’DE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ BİR SAĞ-MUHAFAZAKAR AYDINI EROL GÜNGÖR’ÜN ÇEVİRİLERİNDE BATININ TARİHSEL GELİŞİMİ HAKKINDAKİ YAKLAŞIMLAR VE MARKSİZM ELEŞTİRİSİ ss.203-221
APPROACHES TO HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE WEST AND CRITIQUE OF MARXISM IN TRANSLATIONS BY EROL GÜNGÖR, A PROMINENT RIGHT WING-CONSERVATIVE INTELLECTUAL OF THE COLD WAR ERA IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk ÖZDEMİR  
ABDÜLBÂRÎ ES-SÎNÔBÎ’NİN HAYÂTU’L-KULÛB ADLI ESERİNDE MUHYİDDÎN İBNÜ’L-ARABÎ’NİN “FİRAVUN İMAN ÜZERE ÖLMÜŞTÜR” İDDİASINA REDDİYESİ ss.222-239
REBUTTAL OF ABDULBARI ES-SINOBI IN HIS WORK ENTITLED HAYAT AL-QULUB AGAINST MUHYIDDIN IBN ARABI’S ASSERTION “PHAROH DIED A BELIEVER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurtaç ÇAKAR  
ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA ENRİC MESTRE GÖZÜYLE BAKMAK ss.240-253
ANALYSE CONTEMPORARY CERAMIC ART FROM THE PERSPECTIVE OF ENRIC MESTRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABAŞ  
EKONOMİ BİLİMİ VE KAPİTALİZMİN TÜRK TOPLUMU PERSPEKTİFİNDEN TARİHSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ss.254-268
A HISTORICAL EVALUATION OF ECONOMICS AND CAPITALISM FROM THE PERSPECTIVE OF TURKISH SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14043
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ÖZDERİN  
GRAFİK İLETİŞİMDE “KAVRAMSAL ANLATIM” ss.269-280
"CONCEPTUAL EXPRESSION" IN GRAPHIC COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aliye ÖTEN  
SOURCES TO THE CONSTITUTIONAL SULTAN AHMED COMPLEX ss.281-305
SOURCES TO THE CONSTITUTIONAL SULTAN AHMED COMPLEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut TURAN - Muhammed Hüseyin DAĞ  
MISIR TARİHİNDE ENVER SEDAT DÖNEMİ ss.306-323
ENVER SEDAT PERIOD IN THE HISTORY OF EGYPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ŞAHBAZ  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYE KARŞI TUTUMLARI ss.324-345
THE ATTITUDES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING STUDENTS TOWARDS PROBLEM BESED LEARNING (PBL) IN EFFECTIVE CIMMUNUICATION SKILLS CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulhan AL-TURK  
ET-TUÓFETÜ’Z-ZEKİYYE Fİ’L-LUáATİ’T-TÜRKİYYE ÜZERİNE BİR DİL DEĞERLENDİRMESİ ss.346-354
A LANGUAGE EVALUATION ON ET-TUÓFETU’Z-ZEKİYYE Fİ’L-LUáATİ’T-TURKİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz SERDAROĞLU  
SINIR ÖTESİ ŞİRKET BİRLEŞMELERİ: TÜRKİYE’DE MEVCUT DÜZENLEMELER VE AB KIYASLAMASI ss.355-361
OVERSEA MERGERS IN PERSPECTIVE OF FOREIGN INVESTMENT SUPPORT AND A RESEARCH ON CURRENT LEGISLATIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14083
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra SEÇİM H. Feriha AKPINARLI  
TEKNOLOJİ KAVRAMININ TEKSTİL MALZEMELERİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER; RENK DEĞİŞTİREN TEKSTİLLER ss.362-371
INNOVATIONS INTRODUCED BY TECHNOLOGY TO TEXTILE MATERIALS; COLOR CHANGING TEXTILES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel TATAR - Meriç Burçin ÖZER  
KIYI TESİSLERİNDE DEPOLANAN VE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ MADDELERİN YANGIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: HOPA LİMANI TANK TERMİNALİ ÖRNEĞİ ss.372-411
EVALUATION OF FIRE SAFETY OF STORED AND HANDLED DANGEROUS GOODS IN COASTAL FACILITIES: EXAMPLE OF HOPA PORT TANK TERMINAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaan ÖZTUTGAN - Yakup Alper VARIŞ  
KLASİK GİTAR EĞİTMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN DEŞİFREYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ss.412-435
OPINIONS OF GUITAR TEACHERS AND STUDENTS RELEATED TO SIGHT READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14103
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan ÇELİKER  
II. CELAL BAYAR HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE TBMM ÇALIŞMALARININ MUHTEVASI (11 Kasım 1938 – 25 Ocak 1939) ss.436-460
II. CELAL BAYAR IN THE GOVERNMENT PERIOD EXAMINATION OF TGNA STUDIES (November 11, 1938 - January 25, 1939)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÜNEY  
MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ss.461-492
A RESEARCH ON THE BOOK READING HABITS OF ACCOUNTING PROFESSIONAL STAFF CANDIDATES: GAZANFER BİLGE VOCATIONAL SCHOOL CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet TURKAY - Azmi YETİM - Pınar SEZER  
SPORDA SOSYAL KİMLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI ss.493-504
ADAPTATION OF THE SOCIAL IDENTITY SCALE FOR SPORT TO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep GÜMÜŞ - Kahraman GÜLER  
YETİŞKİN BİREYLERDE BAĞLANMA STİLLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.505-521
RELATIONSHIP BETWEEN ADULT’S ATTACHMENT STYLES, DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND QUALITY OF LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru GÜLER  
ENDÜSTRİ 4.0’IN MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNE ETKİLERİ ss.522-531
THE ACTIVITIES OF INDUSTRY 4.0 TO ACCOUNTING AND AUDIT MECHANISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haci ATAŞ  
VÂKIDÎ İLE MUHADDİSLERİN BAZI ORTAK RİVAYETLERİ ss.532-555
SOME COMMON NARRATIONS OF VAKIDI AND HADITH WRITERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14109
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammad Khalid Mousa Al-Dhyabat - Mohammed Baker MOHAMMED AL-ABBAS - Fuad Iyad KHASAWNEH  
إنـــــــعــــــكــــــاســـــــــات القــــــضــــايـــــــا المـــعــاصـــــرة فــي فـــــــــن اـلـــــــــغرافيك المحلي ss.556-566
REFLECTIONS OF CONTEMPORARY ISSUES IN THE LOCAL GRAPHIC ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Amara KEİTA  
LES COMMERÇANTS INFORMELS DANS LES RUES D’ABIDJAN, ENTRE LES POLITIQUES DE SALUBRITE PUBLIQUE ET LES LOGIQUES SOCIALES D’OCCUPATION INFORMELLE DE L’ESPACE ss.567-580
INFORMAL TRADERS IN ABIDJAN STREETS, BETWEEN PUBLIC HEALTH POLICIES AND SOCIAL LOGIC OF INFORMAL OCCUPANCY OF PUBLIC SPACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner TUZCUOĞLU  
ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLME-SİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ROLÜ ss.581-591
THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITIES IN DEVELOPING METACOGNITIVE AWARENESS SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve ŞENER  
SADIK HİDAYET’İN “KÖR BAYKUŞ” VE FEYYAZ KAYACAN’IN “CEHENNEMDE BİR YUSUF” ADLI ESERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMALI OKUMA DENEMESİ ss.592-609
A COMPARATIVE READING EXPERIMENT ON THE WORKS OF FEYYAZ KAYACAN'S " A YUSUF HELL" AND SADIK HİDAYET'S "BLIND OWL"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sara KURŞUN - Ahmet YIKILMAZ  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.610-620
EVALUATION OF THE OPINIONS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES 'CONSIDERATIONS ON THE GAME CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KOÇAK - Hasan Hüseyin TAYLAN  
ŞİZOFRENİ HASTALARINDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMANIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss.621-640
THE IMPACT OF INTERNALIZED STIGMATIZATION ON QUALITY OF LIFE IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih SAĞLAM - Harun Hilmi POLAT  
DOĞRU ARAYÜZ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİĞİNİN FAYDALARI ss.641-648
RIGHT INTERFACE DESIGN AND BENEFITS OF USABILITY ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Angelos Koutsourakis Çeviren: Doç.Dr. Yasemin Kılınçarslan  
BEDEN SİNEMA: LARS VON TRIER’NİN “DOGVILLE” VE YORGOS LANTHIMOS’UN “DOGTOOTH” FİLMLERİNDE EDİMSELLİK POLİTİKASI ss.649-663
CINEMA OF THE BODY: THE POLITICS OF PERFORMATIVITY IN LARS VON TRIER’S DOGVILLE AND YORGOS LANTHIMO’S DOGTOOTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14095
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri