Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


75 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYaşar ÖZÜÇETİN - Hanifi KAYA  
SANCAK (HATAY) MESELESİ VE BU BAĞLAMDA MUHTELİF DIŞ BASINDA ORTAYA KONULAN YAKLAŞIMLAR VE GÖRÜŞLER ss.1-15
THE QUESTION OF HATAY AND THE RELEVANT APPROACHES AND OPINIONS IN FOREIGN PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Hatice GÜRCÜM - Rabiha YILDIRIM  
TEKSTİL TASARIMINDA SOYUTLAMA ARAYIŞLARI ss.16-82
THE PURSUIT OF ABSTRACTION IN TEXTILE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YILMAZ  
BİLİŞSEL KAPANMA İHTİYACININ POZİTİF PSİKOLOJİNİN DÖRT TEMEL KAVRAMIYLA İLİŞKİSİ ss.33-47
THE NEED FOR COGNİTİVE CLOSURE RELATES TO FOUR BASİC CONCEPTS OF POSİTİVE PSYCHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
BİLİM ADAMLIĞI VE KİŞİLİK PROFİLİ ss.48-83
BEING A SCHOLAR AND THE PERSONALITY PROFILE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13946
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol ERKAN - Elif Tuğçe BOZDUMAN  
SEKTÖREL UZMANLAŞMA VE REKABET GÜCÜ PERSPEKTİFİNDE HİNDİSTAN EKONOMİSİ ss.84-99
INDIAN ECONOMY IN SECTORAL SPECIALIZATION AND COMPETITIVENESS PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekerya BATUR - Nesime ERTAN ÖZEN  
ELEŞTİREL OKUMA: 36 HAFTA 36 ETKİNLİK ss.100-136
CRITICAL READING: 36 WEEKS 36 ACTIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun YAKIŞIK  
MÜSLÜMAN ÜLKELERDE MÜSLÜMAN KADIN PROBLEMLERİ ALGISI ss.137-147
PERCEPTION OF MUSLIM WOMEN ISSUES IN MUSLIM COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13970
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağhan ADAR - Arda KULA  
TÜRK SANAT MÜZİĞİ MAKAMLARINDA BESTELENMİŞ ÇOCUK ŞARKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.148-172
AN ANALYSIS ON CHILDRENS SONGS WHICH COMPOSED WITH TURKISH ART MUSIC MAQAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13977
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nedim BAYUK - Mustafa ASLAN  
INFLUENCER MARKETING (HATIRLI PAZARLAMA) ss.173-185
INFLUENCER MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ensar AĞIRMAN  
FİNANS EĞİTİMİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIFLAR MODELİ ss.186-197
FLIPPED CLASSROOMS IN FINANCE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13944
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar YAZKAÇ  
ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA AVANGART BİR SANATÇI : *FAHRELNİSSA ZEYD ss.198-212
AN AVANGART ARTIST IN CONTEMPORARY TURKISH PAINTING ART: FAHRELNİSSA ZEYD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13947
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÖZEN  
MACHINAL’DAKİ İSYANKAR KADIN ss.213-221
THE REBELLIOUS WOMAN IN MACHINAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13955
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serenay ŞAHİN  
MODANIN SANATLA DANSI ss.222-228
DANCING OF FASHION AND ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13956
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap ALPER  
BÜYÜK SELÇUKLULARA AİT BİR ESER: TABÎBNĀME VE DİL ÖZELLİKLERİ ss.229-243
A WORK BELONGİNG TO THE GREAT SELJUKS: TABÎBNĀME AND LANGUAGE FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13973
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÇEZİKTÜRK - Abdülkadir KERPİÇ - Gülen ULUSOY  
CONTENT ANALYSIS OF STUDENTS’ CONSTRUCTIONS OF EIGHT POINTED, TEN POINTED, AND TWELVE POINTED STARS ss.244-254
CONTENT ANALYSIS OF STUDENTS’ CONSTRUCTIONS OF EIGHT POINTED, TEN POINTED, AND TWELVE POINTED STARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13978
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun COŞKUNDENİZ  
MÜZİĞİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ss.255-261
INFLUENCE ON CHILD DEVELOPMENT OF MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda NALDAN  
ERZİNCAN TERZİBABA TÜRBESİ HAZİRESİNDE BULUNAN SANDUKA MEZARLARDAN BAZI ÖRNEKLER ss.262-281
SOME EXAMPLES OF THE CISTS GRAVES FOUND IN THE BURIAL AREA OF ERZINCAN TERZIBABA TOMB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serif BALDIRAN  
AMASYA’DA GELİŞMEKTE OLAN TURİZMİN YEREL HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.282-299
A SURVEY ON MEASURING THE IMPACTS OF THE DEVELOPING TOURISM TO THE LOCAL POPULATION IN AMASYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande EROL  
BİR KÜLTÜREL DİPLOMASİ ÖRNEĞİ: TÜRK İŞBİRLİĞİ KOORDİNASYON AJANSI’NIN KAFKASYA’DAKİ FAALİYETLERİ ss.300-309
AS A CULTURAL DIPLOMACY EXAMPLE: FACILITIES OF TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY’S IN CAUCASIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13987
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Mete MİMİROĞLU - Yakup ÜNLÜLER  
NİĞDE MÜZESİ'NDE YER ALAN SEDEF ESERLER ss.310-331
MOTHER-OF-PEARL WORKS IN NİGDE MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14014
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülnur DURAN  
ÖRNEKLERİYLE XVII. YÜZYIL OSMANLI TEZHİP SANATINA BİR BAKIŞ ss.332-343
EXAMPLES OF THE XVII. CENTURY A GLANCE TO THE OTTOMAN ILLUMINATION ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin ASLAN AYAR  
REŞAT NURİ’NİN ROMANCILIĞINI BELİRLEYEN ROTA: HARABELERİN ÇİÇEĞİ’NDEN GİZLİ EL’E GİDEN YOL ss.344-359
THE ROUTE DETERMINING REŞAT NURI’S APPROACH TO NOVEL: THE ROAD FROM HARABELERİN ÇİÇEĞİ TO GİZLİ EL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14039
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali SOYLU  
İSLÂM İKTİSAT SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ ss.360-374
AN OVERVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin ÇELİK - Talha USTASÜLEYMAN  
BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YEŞİL TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.375-390
ASSESSING GREEN SUPPLIERS BY FUZZY MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat AKBAŞ  
SÎBEVEYHİ’NİN EL-KİTÂB ADLI ESERİNDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK ELE ALDIĞI GRAMER KAVRAMLARI ss.391-415
GRAMMER CONCEPTS OF SIBEVEYHI THAT HE EXAMINED DIRECTLY AND INDIRECTLY IN THE WORK OF AL-KITAB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13939
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SAMANCIOĞLU - Murat BAĞLIBEL  
YÖNETİMSEL İLETİŞİM STİLLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ss.416-423
DEVELOPMENT OF MANAGERIAL COMMUNICATION STYLE QUESTIONNAIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece SERRİCAN KABALCI  
REFİK HALİT KARAY'IN KALEM DERGİSİNDEKİ MİZAHİ SESİ ss.424-441
REFİK HALİT KARAY'S HUMOROUS TONE IN KALEM MAGAZİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi KUYU - Erkan POYRAZ  
KADIN YOKSULLUĞUNUN ÖNLENMESİNDE MİKROKREDİ PROJESİNİN ETKİSİ – MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ ss.442-461
THE EFFECT OF MICROCREDIT PROJECT IN PREVENTING WOMEN'S POVERTY - THE CASE OF MUĞLA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13941
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Kutalmış YALÇIN  
TÜRK SİYASAL HAYATINDA MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (1983-1986) ss.462-477
NATIONALIST DEMOCRACY PARTY IN THE TURKISH POLITICAL LIFE (1983-1986)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13943
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru GÜNDOĞAN AŞIK - Arzu ALTIN YAVUZ - Ebru GÜNDOĞAN AŞIK  
SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNİN SAĞLAM İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERLE İNCELENMESİ ss.478-491
EXAMINATION WITH ROBUST STATISTICAL TECHNIQUES OF SOCIAL DEVELOPMENT INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13966
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem TAŞTEPE - Hatice HOROZ  
MODADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE POST-MODERNİZM ARAKESİTİNDE BRİKOLAJ TEKNİĞİ KULLANIMI ss.492-500
USE OF BRİCOLAGE TECHNİQUE İN THE İNTERSECTİON OF SUSTAİNABLE FASHİON AND POST-MODERNİSM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13967
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Serkan ÇALI - Turan ÖNDEŞ - Muhammed ARDIÇ  
KREDİ KARTLARININ FİNANSMAN ARACI OLARAK ALGILANMASI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ ss.501-520
PERCEIVING CREDIT CARDS AS A FINANCIAL INSTRUMENT: SAMPLE OF ERZURUM PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13971
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin BERK  
ORTA SINIF HEDONİZMİ VE TURİZM ENDÜSTRİSİ İLİŞKİSİNİN MARTİN PARR FOTOĞRAFLARI BAĞLAMINDA ÇÖZÜMLENMESİ ss.521-535
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF MIDDLE CLASS HEDONISM AND TOURISM INDUSTRY IN THE CONTEXT OF MARTIN PARR'S PHOTOGRAPHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13975
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin ÖZGÜNAY  
KOZMETİK PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ss.536-550
EFFECTS OF COSMETICS MARKETING ACTIVITIES ON YOUNG PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14004
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SUİÇMEZ  
OYUN OLMAKTAN ÇIKARAK ENDÜSTRİLEŞEN FUTBOLUN TELEVİZYONLA İLİŞKİSİ ss.551-559
THE RELATİONSHİP BETWEEN TELEVİSİON AND FOOTBALL WHİCH HAS BECOME İNDUSTRİALİZED AFTER İT HAS CEASED TO BE GAME ALLTOGETHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge CANGÖKÇE KOÇ - Hasan ÜNDER  
LIBERAL EĞITIM GELENEĞINDE ARISTOTELES MIRASI ss.560-568
ARISTOTELIAN LEGACY IN LIBERAL EDUCATION TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13958
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BULUT  
ESKİÇAĞ’DA KAPPADOKİA BÖLGESİ’NİN TEMEL GEÇİM KAYNAKLARINDAN HAYVANCILIK ss.569-582
ONE OF THE MAINSTAYS OF CAPPADOCIA REGION IN THE ANCIENT AGE: ANIMAL HUSBANDRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13959
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet SAVRUK - Levent DENİZ  
MEGEP’e DAYALI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ ss.583-603
REWIEV OF THE STUDIES ON THE EVALUATION OF THE SVET BASED MODULAR CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike ERDİL  
YABANCI ÖĞRENCİLERE GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİCİLERİN, ÖĞRENCİLERİN VE ÇAĞDAŞ MEDYANIN ROLÜ ss.604-622
THE ROLE OF INSTRUCTORS, STUDENTS AND CONTEMPORARY MEDIA IN TEACHING TURKISH ACCORDING TO FOREIGN STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13998
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahdettin Oytun ÇALIŞKAN  
SAVAŞ SONRASI TRAVMA ss.623-630
POST-WAR SYNDROME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri