Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


74 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet DEMİRYÜREK - Neslihan SÖNMEZ  
XIX. YÜZYILDA İSTANBUL’DA BASILAN COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA İSTANBUL ss.1-30
İSTANBUL IN THE GEOGRAPHY TEXTBOOKS PUBLISHED IN ISTANBUL IN THE 19TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebubekir BOZAVLI  
YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.31-44
EVALUATION OF ATTITUDES OF FOREIGN LANGUAGE LEARNERS TOWARDS LISTENING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YILMAZ  
BENCİLLİK ÖLÇEĞİ: BENCİLLİĞİN UYUMSAL, EGOSANTRİK VE PATOLOJİK BİÇİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ ss.45-57
MEASURING EGOCENTRIC, ADAPTIVE AND PATHOLOGICAL FORMS OF SELFISHNESS: SCALE ADAPTATION STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat USTAKARA - Oğuz GÖKSU  
HALKLA İLİŞKİLER MESLEK ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: FACEBOOK ÖRNEĞİ ss.58-71
A RESEARCH ABOUT THE SOCIAL MEDIA USAGE OF THE PUBLIC RELATIONS PROFESSIONAL ASSOCIATIONS: THE EXAMPLE OF FACEBOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulmecit CANATAK  
ALBERT CAMUS'UN YABANCI ROMANI VE SİNEMA UYARLAMASI ss.72-92
ALBERT CAMUS'S NOVEL L’ÉTRANGER AND İT'S ADAPTATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13902
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YÜREK - Mahfuz KUTLU  
HATIRLAMA ÜZERİNE BİR ROMAN: “YÜZÜNDE BİR YER” ss.93-101
A NOVEL ON REMEMBERING: “YÜZÜNDE BIR YER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya HİÇYILMAZ - Çağatay İNAM KARAHAN  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ÖZ YETERLİKLERİ ss.102-123
SELF-EFFICACY OF TECHNICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE OF VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan SÖNMEZ  
TÜRKİYE’DE 2013-2017 YILLARI ARASINDAKİ BİYOLOJİ EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ ss.124-136
THE STUDY OF BIOLOGY EDUCATION RESEARCHES PUBLISHED IN TURKEY BETWEEN 2013 AND 2017
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi KİREMİTÇİ  
MENÂKIBNÂME VE SİLSİLENÂME TÜRLERİNİN MANZUM BİR ÖRNEĞİ: KÜRKÇÜBAŞIZÂDE ALİ’NİN “SİLSİLETÜ’N-NÛR” ADLI MESNEVÎSİ ss.137-180
A VERSE SAMPLE OF MENÂKIBNÂME AND SİLSİLENÂME GENRES: THE MESNEVİ NAMED SİLSİLETÜ’N-NÛR OF KÜRKÇÜBAŞIZÂDE ALİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13850
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülnur DURAN  
TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ 504 NUMARALI MUSHAFIN BÖLÜMLENMESİNDEKİ TEZHİBLİ SAYFALAR ss.181-198
THE ILLUMINATED PAGES SEPARATING THE SECTIONS IN THE COPY OF THE KORAN NUMBER 504 AT THE MUSEUM OF TURKISH AND ISLAMIC ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihalis KUYUCU  
KAMU YAYINCILIĞI VE TRT RADYOLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN TRT RADYOLARININ RADYO MECRASINDAKİ KONUMU ss.199-222
PUBLIC BROADCASTING AND TRT RADIO: THE POSITION OF TRT RADIOS STATIONS WITHIN THE RADIO MEDIA FROM THE PERSPECTIVE OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ - Yusuf CERİT - Serkan KADIOĞLU  
İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN BAKIM LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.223-238
THE RELATIONSHIP BETWEEN CARING LEADERSHIP AND THE LEVEL OF CLASSROOM TEACHERS’ RESİLİENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13882
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ÖNEL KURT  
TACUİNUM SANTİTATİS RESİMLERİ ARACILIĞIYLA YİYECEK TARİHİNE BİR BAKIŞ: EKMEK ss.239-250
LOOKING AT FOOD HISTORY THROUGH THE PAINTINGS OF TACUINUM SANITATIS: BREAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay MÜNYAS  
BİST’DE İŞLEM GÖREN ÇİMENTO SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNİN KARLILIK ORANLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ ss.251-260
AN ANALYSE ON THE PROFIT RATIOS OF THE CEMENT INDUSTRY ESTABLISHMENTS IN BIST.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma TAŞKESEN  
TASVİR SANATINDA BEDEN OLGUSUNUN GROTESK FİGÜRLER ÜZERİNDEN SORGULANMASI ss.261-285
INVESTIGATING BODY PHENOMENON IN ART DEPICTION THROUGH THE GROTESQUE FIGURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat KACAR  
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞ ve SERAMİK EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ ss.286-296
SURVEY ON ART EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS AND THE NECESSITY OF CERAMIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şengül EROL - Beyhan PAMUK - Muazzez Çakır AYDIN  
SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA ANLAYIŞI İLE DERİ TASARIMINDA ÜRÜN GELİŞTİRME ss.297-309
PRODUCT DEVELOPMENT IN DESIGN OF LEATHER WITH UNDERSTANDING OF SUSTAINABLE FASHION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vildan BAĞCI - Halide SARIOĞLU - Pakize DÜBÜŞ KAYADİBİ  
THE PLACE AND IMPORTANCE OF SEYAHATNAMES IN THE RESEARCHES OF CULTURAL HERITAGE ss.310-325
KÜLTÜREL MİRAS ARAŞTIRMALARINDA SEYAHATNAMELERİN YERİ VE ÖNEMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13878
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan ECEMİŞ - Metehan YAYKAŞLI  
TOPSİS YÖNTEMİYLE OTEL SEÇİMİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ ss.326-337
A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE SELECTION OF HOTELS BY THE TOPSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sabri ŞENOL  
TİYATRO SEYİRCİSİ : TARİH İÇERİSİNDE SEYİRCİ VE SEYRETMEYE DAİR DÖNÜŞÜM ss.338-366
THEATER AUDIENCE :TRANSFORMATION IN THE HISTORY OF AUDIENCE AND VIEWING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14024
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime Nur SEZER - Erhan ALABAY  
TÜRKİYE’DE ÖZDÜZENLEME İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ ss.367-384
THE İNVESTİGATİON OF THESIS RELATED WİTH İN SELF-REGULATION İN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray ÖZENÇ  
TÜRK ATASÖZÜ KAYNAKLARINDA PANÇATANTRA ESİNTİLERİ:KADİM ORTA DOĞU VE ASYA DİLLERİNDEKİ YANSIMALARI ss.385-413
TRACES OF PANCHATANTRA IN TURKISH PROVERBS: REFLECTIONS IN ANCIENT MIDDLE EASTERN AND ASIAN LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13828
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ŞAHİN  
TOPLUMSAL DEĞİŞİM ARACI OLARAK EĞİTİM VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK ss.414-431
EDUCATION AS A TOOL OF SOCIAL CHANGE AND EDUCATION INEQUALITY IN SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sait TOPRAK  
WILLIAM KENTRIDGE’IN GÜNEY AFRİKA COĞRAFYASINDAN DERLEDİĞİ RESİMLERİ VE EL YAPIMI FİLMLERİ: “İZDÜŞÜM İÇİN ÇİZİMLER” ss.432-449
WILLIAM KENTRIDGE’S DRAWINGS AND HANDMADE FILMS COMPILED FROM SOUTH AFRICA GEOGRAPHY: “DRAWING FOR PROJECTION”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman AKHAN - Samet ÇİÇEK  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “VATAN VE VATANSEVERLİK” HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ss.450-461
THE OPİNİONS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON “MOTHERLAND AND PATRİOTİSM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Mehmet PARLAR - Erdoğan EKİNCİ - Uğur ÖZER - Burak GÜVENMAN - Oğuzhan YILDIZ - Ferizan PARLAR,  
SPOR BİLİMLERİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DUYARLILIKLARI: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ ss.462-471
ENVIRONMENTAL SENSITIVITY OF SPORTS SCIENCE UNDERGRADUATE STUDENTS: BLACK SEA REGION SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü ÇOBAN  
FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ STRESİ VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: 3. BÖLGE HAKEMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA* ss.472-485
THE EXAMINATION OF THE JOB STRESS AND JOB SATISFACTION LEVELS OF FOOTBALL REFEREES: A RESEARCH OF 3. DISTRICT FOOTBALL REFEREES.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun YEŞİLTAŞ - Ramazan ERDEM  
ŞİDDET VE DEFANSİF TIP UYGULAMALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA ss.486-500
A QUALITATIVE STUDY OF VIOLENCE AND DEFENSIVE MEDICINE PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13871
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzettin KUTLU  
GELENEKSEL ANTAKYA KONUT MİMARİSİNDE ÖZGÜN DURUM VE MEVCUT DURUM ANALİZİ; KANTARA MAHALLESİ ÖRNEĞİ ss.501-512
ORIGINAL SITUATION AND CURRENT SITUATION ANALYSIS IN ARCHITECTURE OF TRADITIONAL ANTAKYA HOUSING; SAMPLING OF KANTARA NEIGHBORHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel TATAR - Mehmet Rıza ADALI - Meriç Burçin ÖZER  
BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.513-526
EVALUATION OF WORK IN THE FISHING SECTOR FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fadim AKÇA - Hilal Şahin USTAOĞLU  
BEYPAZARI VE GEREDE YÖRESİ İBRİK YAPIMI ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA ss.527-534
AN ETHNOGRAPHIC STUDY ON EWER-MAKING IN THE BEYPAZARI AND GEREDE REGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve ERSAN - Mithat YILMAZ - Çağhan AĞCA  
GÖRME ENGELLİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR YÖNLENDİRME TASARIMI: ANKARA KIZILAY MAHALLESİ ÖRNEĞİ ss.535-544
ACCESSIBLE WAYSHOWING DESIGN FOR VISUALLY-DISABLED PEOPLE: AN EXAMPLE FOR ANKARA KIZILAY NEIGHBOURHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülser AKTAN  
DADA, SÜRREALİZM VE BİLİNÇALTI ss.545-554
DADA, SURREALİSM AND THE SUBCONSCİOUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13926
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eren BOLAT  
COLONIAL OPPRESSION AND REFLECTIONS OF RESISTANCE DURING POSTCOLONIAL PERIOD IN NGUGI WA THIONGO’S PETALS OF BLOOD AND A GRAIN OF WHEAT ss.555-565
COLONIAL OPPRESSION AND REFLECTIONS OF RESISTANCE DURING POSTCOLONIAL PERIOD IN NGUGI WA THIONGO’S PETALS OF BLOOD AND A GRAIN OF WHEAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıddık DOĞRULUK - Mahmut SAĞIR - Yalçın MUTLUAY - Hasan EMLİK  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.566-582
AN ANALYSIS OF THE VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ AWARENESS LEVELS REGARDING INFORMATION SECURITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAPLAN - Adnan ÇELİK - Berna TURAK KAPLAN  
A GENERAL EVALUATION OF THEORY OF ORGANIZATIONAL ECOLOGY ss.583-594
A GENERAL EVALUATION OF THEORY OF ORGANIZATIONAL ECOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba KAPLAN - Fahri DAĞI  
SEVİM AK’IN “VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR” ADLI KİTABININ DEĞERLER ss.595-604
EXAMINING SEVİM AK’S BOOK “VANİLLA SCENTED LETTERS” IN TERMS OF VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma UKAV  
KRİZ DÖNEMLERİNDE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.605-617
ACTIVITY CRİSİS PERİODS OF FİSCAL POLİCY: İN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13780
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer YAYLA  
LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ ÖNEMİ ss.618-629
EVOLUTION AND CURRENT SIGNIFICANCE OF THE LOGISTICS INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar ASAN - Hüseyin Murat YALÇIN - Eray ŞİMŞEK  
SİVAS İLİ KUŞ GÖZLEM TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.630-655
THE EVALUATION OF THE BIRDWATCHING TOURISM POTENTIAL IN SİVAS PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naciye KAYA - Halime Nur SEZER - Bülent ALCI  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GENEL ÖĞRETMENLİK DAVRANIŞLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ; İZMİR ÖRNEĞİ ss.656-678
EXAMINATION OF PRESCHOOL TEACHERS IN TERMS OF GENERAL TEACHING BEHAVIOR; İZMIR EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa TOPKAYA  
12 MART ROMANLARINDA EZİLENİN MECAZİ GÖRÜNÜMLERİ ss.679-691
THE FIGURATIVE EXPRESSIONS OF THE OPPRESSED IN THE MARCH 12 NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri