Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Taner NAMLI - Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhittin ELİAÇIK  
BELAGAT KİTAPLARINDA TEKRÎR SANATININ TARİF VE TASNİFİ ss.1-7
DESCRIPTIONS AND CLASSIFICATIONS ABOUT ART OF TEKRİR IN SOME THE BOOKS OF RHETORIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BULAT - Serap BULAT - Barış AYDIN  
HENRY SPENCER MOORE ss.8-22
HENRY SPENCER MOORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin TURAN  
AHMEDÎ DİVANI'NDA KUŞLAR ss.23-37
BIRDS IN THE AHMEDI’S DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar PINARCIK  
SARGON’UN SEKİZİNCİ SEFER LOKALİZASYON ÖNERİLERİ VE BU ÖNERİLERİN HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ ss.38-59
THE SUGGESTIONS OF LOCALIZATION FOR THE EIGHT CAMPAİGN'S OF SARGON AND DISPLAYING OF THEM ON THE MAP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU - Nalan KURU TURAŞLI  
OKUL ÖNCESI EĞITIMINDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERIN EN SIK KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN ÇEŞITLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI ss.60-71
EXAMINATION OF PROBLEMS THAT PRESCHOOL TEACHERS FACE MOST FREQUENTLY ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer KİRAZ  
OKULLAR ARASINDAKİ AYRIŞMANIN ÇÖZÜMLENMESİ: ÇANKAYA ÖRNEĞİ ss.72-100
ANALYSIS OF THE DISPARITY BETWEEN SCHOOLS: A CASE OF CANKAYA DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ORAL  
FRİG KAYA ANTLARINDA MOTİF VE BEZEME ANLAYIŞI ss.101-109
MOTIVE AND EMBELLISHMENT CONCEPTION IN PHRYGIAN ROCK MONUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.460
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkgül KAYA ZENBİLCİ  
ANKARA’DAKİ SOVYET RUSYA ELÇİLİK BİNALARI ss.110-127
SOVIET RUSSIAN EMBASSY BUILDINGS IN ANKARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.354
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif DUMAN  
GORGİAS’IN ALTIN HEYKELİ Yahut PLATON KÜLLİYATINDAKİ KUDRETLİ VE ZENGİN ERDEM ÖĞRETİCİSİ “GORGİOS” ÜZERİNE ss.128-144
THE GOLDEN STATUE OF GORGİAS OR ABOUT “GORGIOS” THE MİGHTY AND RİCH TEACHER OF VİRTUE İN THE TEXT CORPUS OF PLATO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap BULAT  
ŞEKİ HAN SARAYI İLE İSHAK PAŞA SARAYI SÜSLEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.145-151
COMPARISON OF ORNAMENTS SHEKI KHAN PALACE WITH THE ISHAK PASHA PALACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış AYDIN  
OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM MURAT PAŞA CAMİİ ss.152-160
MURAT PASHA MOSQUE OF ERZURUM DURING THE OTTOMAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihalis KUYUCU  
FUTBOL ENDÜSTRİSİNDE SOSYAL MEDYA PAZARLAMA UYGULAMALARI ss.161-175
SOCIAL MEDIA MARKETING APPLICATIONS IN FOOTBALL INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enser YILMAZ  
TÜRK ŞİİRİNDE “OTEL” İMGESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA ss.176-187
THE OTEL IMAGE İN TURKISH POEM: A CROSS COMPARATIVE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA - Elmira HEMZEYEVA  
AZERBAYCAN ŞAİRİ MUHAMMET FUZULİ’NİN “LEYLİ VE MECNUN” ESERİNDE KULLANILAN ZARF-FİİLLER ss.188-194
AZERBAİJANİ POET MUHAMMET FUZULİ'S " LAYLA AND MAJNUN" USED GERUNDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin ÖZCAN  
SANAT ALANLARI DIŞINDA YOĞUN TEMPODA ÇALIŞAN KİŞİLERİN RESİM AKTİVİTELERİNE KATILIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.195-201
EVALUATION OF PARTICIPATIONS IN PAINTING ACTIVITIES OF THE PEOPLE WHO WORK IN INTENSIVE WORK TEMPO EXCEPT ART FIELDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Berrin BULUT  
KADINLARIN YÜKSEK POZİSYONLARA GELEMEME NEDENLERİ ss.202-215
THE REASONS FOR WOMEN THAT THEY ARE NOT ABLE TO COME TO HİGH POSITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdan AKINER - Şükriye EREN  
POLİTİK KONUŞMALARDA İDEOLOJİK YANSIMALAR: ŞAFAK PAVEY’İN MECLİS KONUŞMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.216-228
IDEOLOGICAL REFLECTIONS IN POLITICAL SPEECH: AN ANALYSIS ON ŞAFAK PAVEY’S PARLIAMENTARY SPEECH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynab MAGOMEDOVA  
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ СЕРЕДИНЫ XIX В. В ПИСЬМАХ НАИБОВ ДАГЕСТАНА ss.229-235
HISTORICAL DATA OF THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY IN LETTERS OF NAIB OF DAGESTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir GÜL  
DERSİM BÖLGESİNDEKİ FEODAL YAPI HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e) ss.236-258
SOME CONSIDERATIONS ABOUT FEODAL STRUCTURE AT DERSİM REGION ( From Ottoman to Republic )
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat ÇETİNKAYA  
MUCİZEVİ GÖSTERGELER'DE FAKİR BAYKURT'U OKUMAK ss.259-279
READING FAKİR BAYKURT IN MIRACULOUS INDICATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan EKMEKÇİOĞLU - İsmail ÇELİK  
KENDİNE YETERLİ ÜRETİM NASIL OLUNUR? AFRİKA ÜLKELERİ İÇİN BİR MODEL ss.280-286
HOW TO BE SELF SUFFICIENT IN PRODUCTION? A MODEL FOR AFRICAN COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim KARABACAK - Mustafa ÖZTUNÇ  
ÖĞRENCİ KARNELERİNİN AİLE GÖRÜŞMELERİ İLE DAĞITILMASI ss.287-300
DİSTRİBUTİON OF STUDENT’ REPORT CARDS THROUGH FAMİLY MEETİNGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz GAHRAMANLI  
TOLSTOY’UN DİRİLİŞ ROMANINDA YER ALAN YÖNETİM AKSAKLIKLARI ss.301-311
MANAGEMENT BREAKDOWNS IN TOLSTOY’S NOVEL RESURRECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Tansel KAYA - Esra SAÇICI  
DEĞER TABANLI PERFORMANS ÖLÇÜM ARAÇLARININ GELİŞİMİ ss.312-325
EVOLUTION OF VALUE BASED PERFORMANCE MEASUREMENT TOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi CEVHER - Muhammed Fatih AKSARAYLI  
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI ss.326-336
A RESEARCH ON MEDICAL DOCUMENTATION AND SECRETARIAL PROGRAMME STUDENT’S ATTITUDES TOWARDS CONTEMPORARY WORLD ISSUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.410
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas KAYAOKAY  
FUZÛLÎ’NİN LEYLA İLE MECNÛN MESNEVÎSİNİN ARKETİPSEL SEMBOLİZM BAĞLAMINDA ÇÖZÜMLENMESİ ss.337-351
AN ANALYSIS ON FUZULÎ'S LEYLA AND MECNUN MASNAWI IN THE CONTEXT OF ARCHETYPAL SYMBOLISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İrfan KAYA  
VENEDİKLER’İN 1688 AĞRİBOZ MUHASARASI VE OSMANLI MÜDAFAASI ss.352-360
SIEGE OF AĞRİBOZ ISLAND BY VENETIAN IN 1688 AND OTTOMAN DEFENSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ONUŞ - Ahmet ÜNGÜDER  
HİKMET AFİF MAPOLAR’IN BULUNAMAYAN İKİ ROMANI ÜZERİNE: DİKEN ÇİÇEĞİ (1938) ve SON DAMLA (1938) ss.361-369
BASED UPON HIKMET AFIF MAPOLAR'S TWO ABSENT NOVELS: DİKEN ÇİÇEĞİ (1938) and SON DAMLA (1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan DURAK  
MUSTAFA KEMAL’İN 1929 YILINDA GERÇEKLEŞEN YALOVA ZİYARETLERİNİN YALOVA'NIN İMARINDAKİ ÖNEMİ ss.370-384
MUSTAFA KEMAL'S VISITS'S IMPORTANT TOOK PLACE IN 1929 AND YALOVA'S RECONSTRUCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haktan DEMİRCİOĞLU  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞETME STRATEJİLERİ ss.385-392
STRESS COPING STRATEGIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner ALTUN - Elif KURT  
TELEVİZYON REKLAMLARININ İLKOKULÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.393-408
AN INVESTIGATON ON EFFECTS OF TELEVISION COMMERCIALS ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ EATING HABITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan EROY - Turan SAĞER  
TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLEREK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI ss.409-420
USAGE OF TURKISH MAQAM MUSIC MELODIES IN PIANO EDUCATION, ARRANGED WITH MODERN HARMONY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup AÇAR - Yavuz ŞEN  
TRT TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARINDA BULUNAN KINA TÜRKÜLERİNİN MAKAM DİZİLERİ YÖNÜNDEN ANALİZİ ss.421-460
ANALYSIS OF HENNA FOLK SONGS WHICH ARE SITUATED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman KOCALAR - Münür BİLGİLİ  
BAZI KAVRAMLAR AÇISINDAN ÇEVRE VE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.461-471
EVALUATION OF THE ENVIRONMENT AND ITS EDUCATION IN TERMS OF SOME CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan PERKTAŞ  
BÖLGESEL KALKINMA ÖZELİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ ss.472-486
ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabriye ÇELİK UGUZ - Ferhat TOPBAŞ  
TOPLUMSAL CİNSİYET ve KADIN EMEĞİ: TURİZM SEKTÖRÜNE BETİMSEL BİR YAKLAŞIM ss.487-509
GENDER AND WOMEN LABORFORCE: A DESCRIPTIVE APPROACH TO TOURISM SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla TUZCUOĞLU - Ayşe Betül TUNÇ  
AİLE KATILIMLI PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN FARKLI KÜLTÜRLERE BAKIŞ AÇISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.510-521
AN INVESTIGATION OF EFFECTS OF FAMILY INVOLVED PROJECT BASED LEARNING APPROACH ON PERSPECTIVE OF 60-72 MONTHS CHILDREN ON DIVERSE CULTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÇEVİK - Kerem Yıldırım ŞİMŞEK  
REKREASYONEL SPORLARDA HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ss.522-541
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE SCALE OF SERVICE QUALITY IN RECREATIONAL SPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah DAĞTAŞ  
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK SÖZLÜKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ss.542-555
OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL 7th CLASS STUDENTS DIRECTED TOWARDS ELECTRONIC DICTIONARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak GÜRER - Mehmet Emin YILDIZ - Melike ESENTAŞ  
SPOR AKTİVİTELERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ İŞ DOYUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.556-565
SPORTS ACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS WITH PROFESSIONAL RESEARCH ON JOB SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah GÜLÜM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: UMBERTO ECO, ORTAÇAĞ ESTETİĞİNDE SANAT VE GÜZELLİK ss.566-572
ABOUT UMBERTO ECO'S BOOK: "ARTE E BELLEZZA NELL'ESTETICA MEDIEVALE"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri