Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


68 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSibel KAHRAMAN - Gülşah GÜRKAN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİK MÜHENDİSLİ-Ğİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİYOETİK YAKLAŞIMLARI ss.1-12
BIOETHICS APPROACHES OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS ABOUT GENETIC ENGINEERING APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ÖZÜÇETİN - Suinbay SUYUNDİKOV  
KAZAKİSTAN’DA KİRİL ALFABESİNDEN LÂTİN ALFABESİNE GEÇİŞİN TÂBİ TUTULDUĞU MÜTALÂA VE DEĞERLENDIRMELER ss.13-28
THE OPINIONS AND REMARKS ON THE TRANSITION FROM CYRILLIC ALPHABET TO LATIN ALPHABET IN KAZAKHSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş SERTEL - Şehmus KURTULUŞ - M. Bora SANYÜREK  
IRAK HALKININ İNGİLİZ İŞGALİNE KARŞI 1919-1920 YILLARINDAKİ DİRENİŞİNİN İRADE-İ MİLLİYE ve HÂKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETELERİNE YANSIMASI ss.29-38
RESISTANCE of THE IRAQI PEOPLE IN 1919-1920 AGAINST THE BRITISH INVASION WITH ITS REFLECTIONS ON THE IRADE-I MILLIYE AND HAKIMIYET-I MILLIYE NEWSPAPAERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KURT - İbrahim GÜMÜŞ  
KAVRAM HARİTALARININ FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ss.39-61
CONCEPT MAPS IN SCIENCE TEACHING TEACHER'S VISITS FOR USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Cercis TANRITANIR - Fatma KARAMAN  
CYNTHIA OZICK'IN THE SHAWL VE FRANZ KAFKA'NIN DÖNÜŞÜM ADLI ESERLERİNDE PSİKOLOJİK SEVİYEDE BİR "HİÇ" E DÖNÜŞMEK ss.62-68
TRANSFORMING INTO “NOTHING” ON A PSYCHOLOGICAL LEV-EL IN; THE SHAWL BY CYNTHIA OZICK AND METAMORPHOSIS BY FRANZ KAFKA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arkun TATAR - Hüdanur ÖZDEMİR - Fadime DİNDAR HAŞLAK - Şükrü ATSIZELTİ - Mehmet Talha ÖZÜDOĞRU - Feyza ÇAVUŞOĞLU, Behmen ÇELİKBAŞ - Ayşe Refia UYSAL - Nazlıcan TOKLU - Gizem UYĞUR - Melek ASTAR - Gaye SALTUKOĞLU  
YETİŞKİNLER İÇİN A*** SOSYAL BECERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ss.69-88
DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A*** SOCIAL SKILL TEST FOR ADULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun TÜRE YILMAZ - İlkay ÇULHA - Özlem KERSU - Dilek GÜMÜŞ - Alaettin ÜNSAL - Nedime KÖŞGEROĞLU  
CERRAHİ HASTALARININ SAĞLIK ALGILARI ve ETKİLEYEN FAKTÖRLER ss.89-99
AFFECTING FACTORS and HEALTH PERCEPTIONS of SURGICAL PATIENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atilla Cengiz KILIÇ - Ayşen ÇAM  
CINI SANATINDA KULLANILAN BOLMELI TEKNIK (CUERDA SECA) ss.100-110
CUERDA SECA TECHNICAL USED IN CINI ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra KAVCI ÖZDEMİR  
(MİLAS) ÇOMAKDAĞ-KIZILAĞAÇ KÖYÜNDE İPEK DOKUMACILIĞI VE DOKUMALARDA KULLANILAN İPLİKLERİN ANALİZİ ss.111-125
SILK WEAVING IN (MILAS) ÇOMAKDAĞ-KIZILAĞAÇ VILLAGE AND THE ANALYSIS OF YARNS USED IN WEAVINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besra TAŞ - Ayşen YÖRÜK  
THE EFFECT OF ANXIETY TRAINING PROGRAMS ON STUDENT ANXIETY LEVELS ss.126-139
THE EFFECT OF ANXIETY TRAINING PROGRAMS ON STUDENT ANXIETY LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Devabil KARA  
PLASTİK SANATLARDA BOŞLUK DENEYİMİ VE KOZMOS ss.140-152
SPACE EXPERIENCE AND COZMOS IN PLASTIC ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim ALİEFENDİOĞLU - Hülya ELGİN  
HAZİNE TAŞINMAZLARINDA TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.153-169
AN EVALUATION OF CONSOLIDATION OF TREASURY REAL ESTATE PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin DARANCIK  
EYLEMSEL VE ÜRETİMSEL YAZIN ÖĞRETİM YÖNTEMİ VE SÖZKONUSU YÖNTEMİN “KISA ÖYKÜ İNCELEMESİ VE ÖĞRETİMİ” DERSİNDE UYGULANMASI ss.170-193
ACTION AND PRODUCTION-ORIENTED LITERATURE TEACHING AND ITS PRACTICE IN THE CASE OF THE LECTURE"ANALYSIS AND DIDACTICS OF SHORT PROSATEXTS"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ  
RESİMLERDE İSTANBUL: TARABYA VE BELGRAD ORMANI ss.194-210
ISTANBUL IN PAINTINGS - TARABYA AND BELGRADE FOREST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar URAN - Yusuf GÜREL  
HASTALIĞA SAHİP ÇOCUKLARIN PSİKİYATRİK EŞ TANI VE ÖZELLİKLERİ ss.211-221
PSYCHIATRIC MORBIDITY AND CHARACTERISTICS OF PEDIATRIC PATIENTS WITH ILLNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13621
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlke BAŞARANGİL  
EKOREKREASYONİST BİR TURİZM DESTİNASYONU OLAN ZAANSE SCHANS: 7 P KAPSAMINDA BİR İNCELEME ss.222-241
ZAANSE SCHANS AS AN ECO-RECREATIONIST TOURISM DESTINATION: AN INVESTIGATION IN THE SCOPE OF THE EXPANDED MARKETING MIX (7Ps)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun GARGACI KINAY - Kerem KAPTANGİL  
SİNOP İLİNDE BULUNAN YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GIDA HİJYENİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRİLEBİLECEK YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLAR ss.242-249
RESEARCH OF FOOD HYGIENE IN FOOD AND BEVERAGE ENTERPRISES IN SINOP PROVINCE AND DEVELOPE MANAGEMENT APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Bilgehan SONSEL - Şebnem YILDIRIM ORHAN  
AKILLI TELEFON VE TABLETLER İÇİN YAZILMIŞ GÜNCEL MÜZİK EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ ss.250-266
ANALYSIS OF CURRENT MUSIC EDUCATION PROGRAMS DEVELOPED FOR SMART PHONES AND TABLET COMPUTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza TERZİ - Nihat UYANGÖR  
KARAR VERME STİLLERİ VE AKADEMİK ERTELEME İLİŞKİSİ: PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.267-278
RELATION OF DECISION MAKING STYLES AND ACADEMIC PROCRASTINATION: A RESEARCH ON PEDAGOGICAL FORMATION TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna TURAK KAPLAN  
Y JENERASYONUNUN DEĞERLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME ss.279-288
A CONCEPTUAL STUDY ON THE VALUES OF Y GENERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali MÜSTECAPLIOĞLU  
BİRŞEYE YARAYAN ŞEY, MEDYA VE ŞİDDET. ss.289-299
SOMETHING THAT WORKS FOR SOMETHING, MEDIA AND VIOLENCE.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif AKTÜRK - Gülşah KIRAN ELKOCA  
HERTA MÜLLER’İN “YÜREKTEKİ HAYVAN” ADLI ROMANINDA POLİTİK BASKI VE KORKUNUN ANLATIMI ss.300-311
THE EXPRESSION OF POLITICAL REPRESSION AND FEAR IN HERTA MÜLLER'S ROMAN "THE LAND OF GREEN PLUMS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut TURAN  
MUTASARRIF HAYRİ BEY VE MARAŞ OLAYI ss.312-321
GOVERNOR HAYRİ AND MARAŞ EVENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
VETERİNERİN DEĞİŞEN İŞLEVİ: BİR KENTLEŞME GÖSTERGESİ ss.322-350
THE CHANGING FUNCTION OF THE VETERINARIAN: AN INDICATOR OF URBANIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan TOY - Eren GÖRGÜLÜ  
POSTMODERN GRAFİK TASARIMIN OLUŞUM SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.351-367
AN INVESTIGATION ON THE DEVELOPMENT PROCESS OF POSTMODERN GRAPHIC DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru CENGİZ - Pelin ÖZGÜNAY  
SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNCELENMESİ ss.368-379
INVESTIGATION OF THE CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN HEALTH ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güzel SATIK  
ORHAN VELİ’NİN ŞİİRLERİNDE HÜMANİST İZLEKLER: ‘’İNSAN SEVGİSİ’’ VE ‘’ İNSAN DUYARLIĞI’’ ss.380-396
HUMANIST THEMES IN THE POEMS OF ORHAN VELI: ‘’HUMAN LOVE’’ AND ‘‘HUMAN SENSITIVITY’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13547
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur ACAR ATA - Mehmet Emin BAŞAR  
GELENEKSEL DOKUDA SOSYAL YAŞAMIN ŞEKİLLENDİRDİĞİ KENTSEL VE MİMARİ DEĞERLER ss.397-415
URBAN AND ARCHITECTURAL VALUES SHAPED BY SOCIAL LIFE IN TRADITIONAL URBAN FABRIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman BAYINDIR - M. Şükrü AKDOĞAN  
HELAL ÜRÜN SERTİFİKASINA SAHİP GIDA İŞLETMELERİNİN PERFORMANSLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.416-427
A STUDY ON THE PERFONMANCES OF HALAL PRODUCT CERTIFIED FOOD ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru KUYBU  
“AK” RENK ADIYLA KURULMUŞ ATASÖZÜ VE DEYİMLERİN TOPLUMSAL ANLAM ALANLARI ÜZERİNE ss.428-436
ON THE SOCIAL MEANING SITES OF THE INSTALLED PROVERBS AND IDIOMS OF WHITE COLOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samed KURBAN  
OECD “BİR BAKIŞTA EĞİTİM RAPORU 2017” BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE FİNANS VE İNSAN KAYNAKLARI YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.437-452
EVALUATION OF FINANCE AND HUMAN RESOURCES INVESTMENTS IN TURKEY IN THE CONTEXT OF OECD “AT A GLANCE EDUCATION REPORT 2017”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ÖZKAN - Mehmet ÖZKAN - Mehmet TANYAŞ  
TOPLU TAŞIMACILIK HİZMETİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIMA: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ ss.453-466
A ANALYSIS ON CUSTOMER SATISFACTION IN PUBLIC TRANSPORT SERVICE: THE CASE OF MUĞLA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep BUÇUKCU  
MANYASLI MAHMÛD VE ACEBÜ’L- ÜCCÂB’ININ HALK HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ ss.467-531
MANYASLI MAHMUD AND ACEBÜ'L- ÜCCAB'S FOLK MEDICINE SECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış TUNCER  
LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ŞİDDET ALGILARI ss.532-546
VIOLENCE PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra İŞLER - Oya ÖZKANLI  
GASTRONOMİ TURİZMİNİN DİYARBAKIR’IN YEMEK KÜLTÜRÜNÜN TANITIMINA ETKİSİ ss.547-557
EFFECT OF GASTRONOMY TOURISM ON THE INTRODUCTION OF DİYARBAKIR’S CULINARY CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk ÇETİN  
MEINDERT HOBBEMA'NIN ESERLERİNİN YORUMLANMASI ÜZERİNDEN 17. YÜZYIL HOLLANDA RESİM SANATINDA “GERÇEKLİK” ss.558-567
REALITY IN THE 17TH CENTURY DUTCH PAINTING BY COMMENTING MEINDERT HOBBEMA’S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13553
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla ZENGİN - Hasan Basri GÜNDÜZ  
AKIL OYUNLARI UYGULAMASININ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.568-579
EXAMINING THE EFFECTIVENESS OF MIND GAMES ON LEADERSHIP SKILLS OF FOURTH GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem DOĞAN - Neşe TERTEMİZ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KESRİN ANLAMLARINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.580-597
EXAMINATION OF KNOWLEDGE LEVELS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES TO FRACTIONAL MEANINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TANDOĞAN  
OTEL İŞLETMELERİNDE İNOVASYON ODAKLI İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI ss.598-609
INNOVATION BASED STRATEGIC HUMAN RESOURCES APPLICATIONS IN HOTEL BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağla SERİN ÖZPARLAK - Burcu KALKANOĞLU  
PİYANO EĞİTİMİNDE DUO - DÜET ÇALIŞMALARININ YERİ VE ÖNEMİ ss.610-617
ROLE AND IMPORTANCE OF DUO-DUET PRACTICES IN PIANO INSTRUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri