Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


67 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli BATU  
HELAL OTEL İŞLETMECİLİĞİNDE HELAL KRİTİK KONTROL NOKTALARI ss.1-11
HALAL CRITICAL CONTROL POINTS IN HALAL HOTEL MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel KOÇ  
F. H .BRADLEY ETİĞİ: ''DURUMUM VE ÖDEVLERİ'' ss.12-24
F.H. BRADLEY’s ETHICS: “MY STATION AND ITS DUTIES’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Artun AVCI  
RUS İHTİLALİNİN OSMANLI BASININDA SUNUMU ss.25-39
THE REPRESENTATION OF RUSSIAN REVOLUTION IN OTTOMAN PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun TÜRE YILMAZ - Aytolan YILDIRIM  
HEMŞİRELERİN EKİP ÇALIŞMASINA İLİŞKİN TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ss.40-52
ATTITUDES of NURSES TOWARDS and THE AFFECTING FACTORS of TEAMWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahdet ÖZKOÇAK - Sibel Hande HINÇAL - Timur GÜLTEKİN - Yener BEKTAŞ  
5-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANTROPOMETRİK DEĞERLERİ VE SOMATOTİPİK ÖZELLİKLERİ ss.53-61
ANTHROPOMETRIC VALUES AND SOMATOTYPIC FEATURES OF 5-14 AGE GROUPS CHILDEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanifi BİBER  
MAKARA KABZALI URARTU KILIÇLARI ss.62-78
URARTIAN SWORDS WITH REELED HILTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay YILDIZ  
İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN ZEKALI ve YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ss.79-94
ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL FIRST GRADE TEACHERS TOWARDS EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent BERBER - Ragıp TARANÇ  
TOPLUMSAL GRUPLARIN KARNAVALESK YAŞAMLARININ BELGESEL FİLMLER ÜZERİNDEN YORUMLAMASI VE KITSCH OLGUSU ss.95-115
INTERPRETATION OF CARNIVALESQUE LIVINGS OF SOCIAL GROUPS THROUGH DOCUMENTARY FILMS AND PHENOMENON OF KITSCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif KARACA  
SAĞLIK VEREN ÇEVRELERİN TASARIMINDA SALUTOJENİK YAKLAŞIM* ss.116-131
SALUTOGENIC APPROACH FOR DESIGNING RESTORATIVE ENVIRONMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sanem ŞEHRİBANLIOĞLU - Saygın DİLER  
2013 YILI YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASININ C&RT VE CHAID ALGORİTMALARI İLE İNCELENMESİ ss.132-141
THE 2013 INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION SURVEY WITH C&RT AND CHAID ALGORITHMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÖZNÜLÜER  
GÜNÜMÜZDE TÜRK MİTOLOJİSİNİN BİLİNMEZLİĞİ VE SEBEPLERİ ss.142-158
THE UNKNOWN AND TURKISH REPUBLIC OF TURKISH MYTHOLOGY AT THE DAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Yalçın İLERİ  
SAĞLIK HİZMETLERİNDE NESNELERIN İNTERNETI (NİT): AVANTAJLAR VE ZORLUKLAR ss.159-171
INTERNET OF THINGS (IOT) IN HEALTHCARE: ADVANTAGES AND CHALLENGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halise Kader ZENGİN  
ALMANYA BAVYERA EYALETİ İSLAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE VELİLERİN İSLAM DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.172-195
GERMANY BAVYERA ISLAMIC COURSE LECTURE PROGRAM AND A REVIEW OF THE VIEWS OF PARENTS ON THE ISLAMIC LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Selcan BARANSELİ  
SONSUZ SAYIDA YENİDEN ÜRETİLDİĞİ DİJİTAL ÇAĞDA SANAT ESERİNİN KAZANDIĞI YENİ AURASI; VAN GOGH ALIVE SERGİSİ ÜZERİNE İNCELEME ss.196-211
IN THE DIGITAL AGE IN WHICH THE ARTWORK REPRODUCED INFINITE NUMBER, NEW AURA OF THE ARTWORK; REVIEW ON VAN GOGH ALIVE EXHIBITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KUL - Mustafa YILDIZ  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ ss.212-222
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL VIOLENCE EXPOSURE LEVELS AND MOTIVATION LEVELS BY PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS: KAYSERİ PROVINCIAL EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgün CAN - Emine ÇALIKUŞU  
SAMSUN GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNDEN CEPKENLER ss.223-237
CEPKENS FROM TRADITIONAL WOMEN’S CLOTHING IN SAMSUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi BİRGÖREN  
HAKİKAT-i MUHAMMEDİYYE DÜŞÜNCESİNİN TASAVVUF ŞİİRİNDEKİ YANSIMALARI ss.238-257
REFLECTIONS OF THE THOUGHT OF TRUTH OF MUHAMMAD IN THE MYSTIC POETRY.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin TANRIBUYURDU  
KALKANDELENLİ MU’ÎDÎ’NİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ ss.258-272
LITERARY PERSONALITY and WORKS of MU'ÎDÎ of TETOVO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilmi YAZICI  
SEMBOLİZM VE TÜRKİYE’DE MÜZİK ss.273-285
SYMBOLISM AND MUSIC IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU  
MİLLİ GÜVENLİK KONSEPTİ VE MİLLİ GÜVENLİĞİN TÜRKİYE VE DİĞER DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ ss.286-299
NATIONAL SECURITY CONSEPT AND IMPORTANCE OF NATIONAL SECURITY FOR TURKEY AND OTHER COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Gülce UYGUN  
AKDENİZ İCİN BİRLİK VE TÜRKİYE :FRANSIZ İSTEKLERİNE KARSIN TÜRK ÇEKİNCELERİ ss.300-320
L’UNION POUR LA MEDITERRANEE ET LA TURQUIE :LES RETICENCES TURQUES CONTRE LES AMBITIONS FRANÇAISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz SEVER  
20. YÜZYIL İKİNCİ YARISINDA RUS MÜZİĞİNDE SERİ FORMLAR VE RUS MÜZİĞİNDE SONATLAR: D.D. SHOSTAKOVİCH EKOLÜ ss.321-332
SERIAL FORMS AND SONATAS IN THE SECOND HALF OF 20TH CENTURY RUSSIAN MUSIC: D.D. SHOSTAKOVICH ECOLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat KANAT  
XVIII. YÜZYILDA DON KAZAKLARININ (AĞNADLAR) TUNA DELTASI’NA YERLEŞTİRİLMELERİ ss.333-352
THE SETTLEMENTS OF DON COSSACKS (AGNADS) ON THE DANUBE DELTA IN THE 18TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KARAGÖZ - Murat BAY  
STRATEJİK PLANLAMANIN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ : BİR UYGULAMA ss.353-369
EFFECTS OF STRATEGIC PLANNING ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: AN APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökcen İPLİKÇİ - Nurcan YABANCI AYHAN - Işıl ŞİMŞEK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.370-380
A STUDY ON INTAKE OF MILK AND DAIRY PRODUCTS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sefer DARICI - Said Alpagut ŞENEL  
PSİKOFİZYOLOJİK TEKNİKLERİN ADLİ MUHASEBE ALANINA GİREN OLAYLARIN VE SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINDA KULLANILMASINA İLİŞKİN BİR TARTIŞMA: NÖRO MUHASEBE KAVRAMINA FARKLI BİR BAKIŞ ss.381-391
A DISCUSSION OF THE USE OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL TECHNIQUES IN THE FORENSIC ACCOUNTING FIELD AND IN THE DETECTION OF CRIME: A DIFFERENT VIEW ON THE CONCEPT OF NEURO-ACCOUNTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu KURTOĞLU - M.Rafet KISTIR  
EĞİRDİR BARLA KÖYÜNDE YERALAN DÖRT ÇEŞME ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.392-405
AN EXAMINATION ON THE FOUR FOUNTAINS IN THE EĞİRDİR BARLA VILLAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali MÜSTECAPLIOĞLU  
TASARIM VE SANAT EĞİTİMİNDE YARDIMCILAR, UNUTULAN ZANAATLAR VE USTALARI. ss.406-417
ART AND DESIGN EDUCATION ASISTANS, FORGOTTEN CRAFTS AND MASTERS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülcan BAYRAM  
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA OMBUDSMAN (İZLEYİCİ TEMSİLCİSİ) KAVRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.418-431
A RESEARCH ON THE CONCEPT OF OMBUDSMAN (AUDİENCE REPRESENTATİVE) IN MASS COMMUNICATION TOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuna HAN SAMANCI - Fehmi KARASİOĞLU  
MALİ MÜŞAVİR- MÜKELLEF İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA BEKLENTİLER, SORUMLULUKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER; KARAMAN İLİ ÖZELİNDE BİR ANKET ÇALIŞMASI ss.432-451
EXPECTATIONS, RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL ADVISORS AND TAXPAYER RELATIONSHIPS: A SURVEY IN SPECIAL OF THE "KARAMAN" PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşenur AKKAYA - Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
ETKİNLİK TURİZMİ OLARAK GASTRONOMİ FESTİVALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.452-467
THE EVALUATION OF GASTRONOMY FESTIVALS AS EVENTS TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Berrin BULUT - İsmail Selim HOVARDAOĞLU  
İŞE YATIRIM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ss.468-482
DEVELOPMENT OF JOB INVESTMENT SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sariye YILDIZ - A. Yağmur TOPRAKLI  
ANKARA CAMİLERİNDE BAKIM KOLAYLIĞI ALGISININ CAMİ GÖREVLİLERİ AÇISINDAN İLÇELERE GÖRE ANALİZİ ss.483-492
ANALYSIS OF EASE OF MAINTENANCE PERCEPTION OF MOSQUES IN ANKARA PROVINCES ACCORDING TO MOSQUE OFFICIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13393
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan OLUÇ - İhsan GÜZEL  
BEŞERİ SERMAYENİN TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ROLÜ ss.493-503
THE ROLE OF HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba SARGIN - Yücel KABAPINAR  
HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE MÜZİK ZEKASINI UYGULAMAK: ŞARKILARLA DERS YAPILIR MI? ss.504-529
APPLYING MUSICAL INTELLIGENCE IN LIFE STUDIES COURSE: IS IT POSSIBLE TO TEACH WITH SONGS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmus KARCİ - Mustafa ÇETİN  
KAZAKİSTAN AHISKA TÜRKLERİNİN EĞİTİMİNDEKİ GELİŞİM SÜRECİ ss.530-539
DEVELOPMENT PROGRESS IN EDUCATION OF MESKHETIAN TURKISH OF KAZAKHSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nedret TEKİN KAYA - Özlem ÖRSAL  
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SİSTEMATİK DERLEME ss.540-557
FACTORS THAT AFFECT AGEİSM BEHAVİORS OF UNİVERSİTY STUDENTS İN TURKEY: SYSTEMATİC REVİEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem GENÇ - Ergün AKTÜRK  
OTOMOBİL SAHİPLERİNİN KULLANIM VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: ERZURUM KENT MERKEZİNDE BİR UYGULAMA ss.558-584
ANALYSIS OF FACTORS WHICH DETERMINE THE USAGE AND PURCHASE BEHAVIOURS OF AUTOMOBILE OWNERS: AN IMPLEMENTATION IN ERZURUM CENTRUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13532
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlke İLTER GÜVEN  
HAYVANA DÖNÜŞME PERFORMANSLARI: JOSEPH BEUYS, OLEG KULİK, EİJA-LİİSA AHTİLA, VALİE EXPORT PERFORMANSLARINDA ÖTEKİNİN TEMSİLİ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN KÖPEK İMGESİ ss.585-596
PERFORMANCES OF BECOMING-ANIMAL: DOG IMAGE AS THE REPRESENTATION OF OTHER IN PERFORMANCES OF JO-SEPH BEUYS, OLEG KULIK, EIJA-LIISA AHTILA, VALIE EXPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin ACAR  
MEDYA VE KÜLTÜR KÜLTÜR VE MEDYANIN TEKRARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.597-602
MEDIA AND CULTURE RETHINKING CULTURE AND MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri