Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


65 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSelim ERDOĞAN - M. Halis ÖZER  
İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN MİLLİ TÜCCAR OLUŞTURMA ÇABALARINDA İKTİSADİ, SİYASİ VE KÜLTÜREL ZİHNİYET ss.1-11
ECONOMIC, POLITICAL AND CULTURAL MENTALITY OF THE ITTIHAT AND TERAKKI WITHIN THE FRAMEWORK OF CREATING NATIONAL MERCHANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAYA  
BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNDE İSTATİSTİKSEL RİSKLER ss.12-25
STATISTICAL RISKS IN SCIENTIFIC RESEARCH PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saide ÖZBEY  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.26-47
A STUDY ON THE MOTIVATION AND SELF-REGULATİON SKILLS OF THE PRE-SCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem KILIÇ  
BİLGİ OKURYAZARLIĞI, YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE EĞİTİMDEKİ YANSIMALARI ss.48-62
INFORMATION LITERACY, LIFELONG LEARNING AND EDUCTIONAL REFLECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli AKEL - Arzu ÖZMERDİVANLI  
FİNANSAL DERİNLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.63-86
FACTORS AFFECTING FINANCIAL DEEPENING: AN APPLICATION ON DEVELOPING COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ÇERMİK - Birsen DOĞAN - Vesile ALKAN  
SOBAYI DA YAKARIM DERSİMİ DE YAPARIM’: ÖĞRETMEN SORUNLARI ss.87-103
I CAN LIGHT THE STOVE AND GIVE THE LESSON: TEACHERS’ PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13428
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay BUĞDAYCI - Hüseyin Zahit SELVİ  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANALOG VE SAYISAL ORTAMDA HARİTA VE HARİTA BENZERİ ÜRÜNLERİN TASARIMI VE KULLANIMA SUNULMASI ss.104-110
DESIGNING AND PRODUCING MAPS AND SIMILAR MAP PRODUCTS FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS ON ANALOGUE AND DIGITAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner KILIÇ - Hüseyin KÜÇÜK  
KARASU İLÇESİNDE (SAKARYA) İKİNCİ KONUTLARIN GELİŞİMİ ss.111-130
DEVELOPMENT OF SECOND HOMES IN KARASU DISTRICT OF SAKARYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Z. Canan BAYER  
TÜRK PLASTİK SANATLARINDA MODERNLEŞME: HANS HOFMANN VE RUDOLF BELLING ÖĞRETİSİNDEN YANSIMALAR ss.131-151
MODERNIZATION OF TURKISH PLASTIC ARTS: REFLECTIONS OF HANS HOFMANN AND RUDOLF BELLING'S TENETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif BAYRAMOĞLU -Banu Çiçek KURDOĞLU  
BİSİKLET YOLU İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIMI SÜRECİ: KTÜ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ ss.152-163
SUSTAINABLE FURNITURE DESIGN PROCESS FOR BICYCLE ROAD: A SAMPLE OF KTU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim YILDIRIM - Feride KARATAŞ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ss.164-187
INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ MOTIVATION TOWARD SCIENCE LEARNING ACCORDING TO SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin KARADEMİR - Mehmet Bilgin KARADEMİR  
ANTRENÖR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ BAŞARI MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HALK OYUNCULAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA ss.188-202
THE EFFECT OF TRAINER’S LEADERSHIP BEHAVIOURS ON SUCCESS MOTIVATION: AN APPLICATION ON FOLK DANCERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KAYA  
KANT'TA KALICI BARIŞI SAĞLAMANIN BİR ARACI OLARAK SAVAŞ ss.203-218
THE WAR AS A MEANS OF PROVIDING PERPETUAL PEACE IN KANT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atik ASLAN  
ORTADOĞU’DA DEMOKRASİ VE KALKINMA İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.219-227
SOCIOLOGICAL EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND DEVELOPMENT IN THE MIDDLE EAST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Konur Alp DEMİR  
YEREL YÖNETİMLER İÇİN NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME SORUNU ss.228-238
QUALIFIED HUMAN POWER EDUCATING PROBLEM FOR LOCAL AUTHORITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir ALPER  
ŞÛHÎ VE DİVÂNI ss.239-264
ŞÛHÎ AND HiS DİVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Berkay AYDIN  
KARABÜK'TE 'FABRİKA'NIN KURULUŞU VE İLK İŞÇİLER: 1940'LI YILLARDA ÇELTİK TARLASINDAN SANAYİ KENTİNE DÖNÜŞÜM ss.265-283
THE ESTABLISMENT OF THE FACTORY AND THE FIRST WORKERS IN KARABÜK: THE TRANSFORMATION OF PADDY FIELDS INTO INDUSTRIAL CITY IN 1940s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif KAYA  
TERCEME-İ KİTÂB-I EBÛBEKİR ER-RÂZÎ’NİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE ss.284-354
ABOUT THE VOCABULARY OF TERCEME-İ KİTÂB-I EBÛBEKİR ER-RÂZÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
SURAT VE BEDENİN TOPLUMSAL VEÇHELERİ ss.355-382
SOCIAL ASPECTS OF THE FACE AND THE BODY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammed BAKER Mohammed AL-ABBAS  
DYNAMICS OF SOCIAL REALITIES IN THE MIDDLE EASTERN CONTEMPORARY ART ss.383-392
DYNAMICS OF SOCIAL REALITIES IN THE MIDDLE EASTERN CONTEMPORARY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin KARTAL GÜNGÖR  
TAHAR BEN JELOUN'UN GİTMEK ADLI ROMANINDA GÖÇ VE SÜRGÜN TEMALARI IŞIĞINDA NAZIM HİKMET'E GÖNDERMELER ss.393-405
REFERENCES MADE TO NAZİM HİKMET IN THE LIGHT OF THE THEMES MIGRATION AND EXILE IN TAHAR BEN JELOUN’S NOVEL GO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagihan TANIK ÖNAL  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ ALGILARI: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA ss.406-434
THE ENVIROMENT AND ENVIROMENTAL EDUCATION PERCEPTIONS OF STUDENTS SCIENCE TEACHERS: A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuh Ekrem YILDIRIM  
BİLGİ- İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve EKONOMİ İLİŞKİSİ ss.435-447
THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan GÖKCAN  
ÇARLIK’TAN BOLŞEVİK DEVRİMİ’NE RUSLARIN ORTADOĞU POLİTİKASI ss.448-460
THE MIDDLE EAST POLICY OF RUSSIANS: FROM THE TSARISM TO THE OCTOBER REVOLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Selim BAYSAL  
MEZOPOTAMYA ASTROLOJİSİNİN DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI ss.461-475
THE RESOURCES, DEVELOPMENT AND BIRTH OF MESOPOTAMIAN ASTROLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13392
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge ARPACIOĞLU ÖZDEMİR  
EGEMEN İKTİSAT GÖRÜŞÜNÜN SON DÖNEMDEKİ ELEŞTİRİSİ ss.476-487
THE DOMINANT ECONOMIC VISION--LAST CRITIQUE OF THE PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Duran ARSLAN - Songül ASLAN KARAKUL  
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNDEKİ KÖYLÜ-ŞEHİRLİ İZLEĞİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ ss.488-504
A SEMIOTIC ANALYSIS OF THE FILM KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE IN THE CONTEXT OF PEASANTRY AND URBANISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğurcan AYİK - Sedat AVCI  
İSTANBUL’DA SANAYİSİZLEŞME: COĞRAFİ BİR BAKIŞ ss.505-523
DE-INDUSTRIALIZATION IN ISTANBUL: A GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatem ÇOBAN - Murat TANIK - İpek DEVECİ KOCAKOÇ  
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL UYGULAMA PROSEDÜRÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss.524-532
A STUDY ON THE APPLICATION PROCEDURE OF MULTIVARIATE STATISTICAL QUALITY CONTROL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TANDOĞAN  
İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN, İNOVASYON ÜZERİNE ETKİLERİ ss.533-543
THE EFFECTS OF STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON INNOVATION IN BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adile AKTAR - Osman AKIN - Osman Kürşat ONAT  
KAİZEN MALİYET YÖNTEMİNİN ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİM İŞLETMELERİNDE UYGULANABİLİRLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ ss.544-565
INVESTIGATION ON THE LEVEL OF APPLICABILITY OF KAIZEN COST METHOD IN PRODUCTION COMPANIES IN ANTALYA ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir SARIASLAN  
ERNEST HEMINGWAY'IN SILAHLARA VEDA ADLI ESERİNDEKİ DOLAYLI SÖZ EDİMLERİNİN VE HITAP TERİMLERİNİN NEZAKET TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÇEVRİLME SÜREÇLERİ ss.566-577
THE TRANSLATION PROCESS OF POLITENESS THEORY STRATE-GIES IN ADDRESS TERMS AND INDIRECT SPEECH ACTS WITHIN THE EXAMPLE OF ERNEST HEMINGWAY’S A FAREWELL TO ARMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burhan ÇAPAN - Nezih Metin ÖZMUTAF  
DUYGUSAL BAĞLILIĞIN TAKIM ÜYELERİNİN MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ ss.578-595
THE INFLUENCE OF EMOTIONAL COMMITMENT ON THE MOTIVATIONS OF TEAM MEMBERS: PERSPECTIVE OF PUBLIC AND PRIVATE WORKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal YÜCEL  
KREDİ ve ORTAKLIK ÇERÇEVESİNDE KAR-FAİZ YAKINLIĞI VE FARKLILIKLARI ss.596-617
PROFIT-INTEREST RATE PROXIMITY AND DIFFERENCES IN THE FRAMEWORK OF CREDIT AND PARTNERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike ERDİL  
‘DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİNDE’ YER ALAN YETERLİK VE DİL HÂKİMİYETİ HATALARININ OLGUBİLİM DESENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.618-631
THE EVALUATION OF COMPETENCE AND COMPREHENSION ERRORS IN ‘COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES’ IN RELATION TO PHENOMENOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haci ATAŞ  
BEDİR GAZVESİ KAPSAMINDA ORTAK HADİS VE SİYER RİVAYETLERİ ss.632-649
AT THE SCOPE OF BADR WAR COMMON HADITH AND SIYAR NARRATIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatima Mahmoud MOHAMMAD AL-TAWALBEH - Mohammed BAKER MOHAMMED AL-ABBAS  
THE CULTURAL DIVERSITIES OF UMAYYAD ARCHITECTURE ss.650-662
THE CULTURAL DIVERSITIES OF UMAYYAD ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13435
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Kemal AYDIN - Tansu YALIN  
ORTA GELİR TUZAĞI: BİR LİTERATÜR TARAMASI ss.663-678
MİDDLE İNCOME TRAP: A LİTERATURE REVİEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri