Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


62 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenPınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU - Tolga KÖROĞLU  
TOKAT / NİKSAR YAKINÇAĞ İSKELETLERİNİN ANTROPOLOJİK ANALİZİ ss.1-14
ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF TOKAT / NIKSAR POST MEDIEVAL SKELETONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alsou KAMALIEVA  
ALİMCAN İBRAHİMOV’UN FİKİR VE EDEBİYAT YAŞAMINI BES-LEYEN FİKRİ TEMELLER ss.15-27
INTELLECTUAL FOUNDATIONS FEEDING ALIMCAN IBRAHIMOV’S LIFE OF LITEATURE AND HIS OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen ATABEY  
100 YIL SONRA BAĞDAT’IN DÜŞÜŞÜNÜ HATIRLAMAK ss.28-39
REMEMBERING THE FALL OF BAGHDAD:100 YEARS LATER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem SÖYLEMEZ  
SANAT EĞİTİMİNDE, ESTETİK ÇÖZÜMLEME METODOLOJİLERİ ss.40-50
WHAT ART EDUCATİON ANALYSİS METHODOLOGİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reyhan ÇELİK  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İKİ BÜYÜK YAZAR: VASİLİ GROSSMAN VE İLYA ERENBURG ss.51-59
TWO GREAT WRITERS DURING THE SECOND WORLD WAR: I.ERENBURG AND V. GROSSMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir PEPE  
GENÇ BİREYLERDE SPORA KATILIM VE BU BİREYLERDE SPORA KATILIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ss.60-71
INVESTIGATION OF THE FACTORS PARTICIPATING IN SPORT IN YOUNG PEOPLE AND THEIR FACTORS AFFECTING SPORT PARTICIPATION IN THESE INDIVIDUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman ABDURREZZAK - Konur Alp KOZ  
KÜLTÜR, KİMLİK VE STRATEJİ OLGULARININ MİLLİLEŞMESİ SÜRECİNDE MEDYA, OYUN VE OYUNCAK ss.72-86
MEDIA, PLAY AND TOYIN THE PROCESS OF NATIONALIZATION OF CULTURE, IDENTITY AND STRATEGY FACTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür KIRAN - Çağrı ERYILMAZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA ARAÇLARI KULLANIM ALIŞKANLIKLARI: SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.87-102
USAGE HABITS OF MEDIA TOOLS AMONG UNIVERSITY STUDENTS: SİNOP UNIVERSITY CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BARDAK  
ADÎ B. MÜSÂFİR’İN İ’TİKÂDU EHLİ’S-SÜNNE VE’L-CEMÂA ADLI RİSALESİNİN TERCÜME VE TAHLİLİ ss.103-116
TRANSLATION AND ANALYSIS OF THE RELIGION OF THE ADI B. MUSAFIR I’TIKÂDU EHLI'S-SUNNE VE'L-CEMÂA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ŞEVİK - Mehmet ÇETİN - Nurcan YİĞİT - Aydın TÜRKYILMAZ - Savaş CANBULAT - Nur BELKAYALI - İnci Sevinç KRAVKAZ KUŞCU  
MORUS ALBA DA BAZI YAPRAK MİKROMORFOLOJİK KARAKTERLERİNİN TRAFİK YOĞUNLUĞUNA BAĞLI DEĞİŞİMİ ss.117-126
THE CHANGE OF LEAF MORPHOLOGICAL CHARACTERS IN MORUS ALBA DEPENDING ON TRAFFIC DENSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime ÇAVUŞOĞLU  
GÜLŞEN-İ ZÜREFÂ: BİR MENSUR HİKÂYELER KİTABI ss.127-137
GÜLŞEN-İ ZÜREFÂ: A PROSE STORIES BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza ŞİMŞEK  
TEK TRANSFER EDİLEBİLİR OYLAR TEOREMİ IŞIĞINDA TÜRKİYEDE 1980’Lİ YILLARDAN SONRAKİ SEÇİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.138-154
EVALUATION OF ELECTIONS IN TURKEY AFTER 1980 YEARS IN THE LIGHT OF SINGLE TRANSFERABLE VOTE THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ÇAĞRI MUTLU  
ARİSTOTELES’TE MEKANİK AÇIKLAMA VS. EREKSEL (TELEOLOJİK) AÇIKLAMA ss.155-169
MECHANISTIC EXPLANATION VS. TELEOLOGICAL EXPLANATION IN ARISTOTLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YILDIRIM  
FOREKS PİYASASINDA RİSKSİZ PARA KAZANMANIN YANLIŞ YOLLARI ss.170-176
WRONG WAYS TO EARN MONEY WITHOUT RISK AT FOREX MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem EŞTÜRK  
TRA2 BÖLGESİ’NDE (KARS, ARDAHAN, AĞRI VE IĞDIR) İŞGÜCÜNÜN ANALİZİ ve TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI ss.177-189
COMPARISON OF TRADE ANALYSIS AND TURKISH LABOR MARKET IN TRA2 REGION (KARS, ARDAHAN, AĞRI VE IĞDIR)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halide Gamze İNCE YAKAR  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM AMAÇLI SİNEMA FİLMİ KULLANIM YÖNTEMLERİ ss.190-205
THE METHODS TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS USE CINEMA FILMS AS A MEANS OF EDUCATION IN THE CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral HAKMAN  
GEÇ HELLENİSTİK DÖNEM KAPADOKYA PORTRELERİ:ARİOBARZANES HANEDANI ss.206-215
CAPPADOCIAN PORTRAITS OF LATE HELLENISTIC PERIOD: THE ARIOBARZANES DYNASTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÖZTÜRK  
SİNEMA VE İDEOLOJİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SLUMDOG MILLIONAIRE FİLMİNİN ANALİZİ ss.216-232
ANALYSIS OF THE MOVIE SLUMDOG MILLIONAIRE WITHIN THE CONTEXT OF THE RELATION BETWEEN CINEMA AND IDEOLO-GY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif SÖNMEZ - Zeynep SADIKLAR - Alper TORUN  
KONYA/SİLLE KİMLİK BİLEŞENLERİNİN ANLATILAN TARİH TASARIM YARIŞMALARI İLE YORUMLANMASI ss.233-249
INTERPRETATION OF THE KONYA/SILLE IDENTITY COMPONENTS BY THE HISTORY TOLD DESIGN COMPETITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu TOKSOY ÇEBER  
TİYATRODA JEST VE SEYİRCİ İLİŞKİSİ ss.250-260
GESTURE AND AUDIENCE RELATIONSHIP IN THE THEATER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül CENGİZ - Kenan BÖLÜKBAŞ  
RADYO KANALLARINDA VE RADYO PROGRAMCILARINDA TWİTTER KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ss.261-276
TWITTER USAGE HABITS IN RADIO CHANNELS AND RADIO PROGRAMMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13266
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EFE  
GİZLİ MUHALİF BİR HAREKETTEN İKTİDARA: İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ ss.277-290
A SECRET OPPOSITION TO ROCK TO POWER: COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS ASSOCIATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca ARKON TEKİNEL  
TÜRK ROMANINDA 1926 İZMİR SUİKASTI ss.291-318
1926 IZMIR ASSASSINATION IN TURKISH NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan KOÇAK  
HİTLER'İN SPOT IŞIĞI: ART SPIEGELMAN'IN GRAFİK ROMANI MAUS'TA HİÇ BİTMEYEN TRAVMA ss.319-328
SPOTLIGHT OF HITLER: NEVERENDING TRAUMA IN ART SPIEGELMAN’S GRAPHIC NOVEL MAUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyler YETKİNER  
DİNİ BİR RİTÜEL OLARAK KURBAN RİTÜELİNİN İLETİŞİM İŞLEVİ ss.329-340
COMMUNICATION FUNCTION OF SACRIFICE AS A RELIGIOUS RITUAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız ERSAĞDIÇ  
SANAT VE BİLİMDEKİ GERÇEKLİK OLGUSU VE GÖRSEL PRATİKLER ss.341-353
THE FACTUAL REALITY AND VISUAL PRACTICES IN ART AND SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret YILMAZ  
RECAİZADE MAHMUD EKREM'İN "ARABA SEVDASI" ADLI ROMANINDA İRONİ ss.354-366
IRONY IN THE NOVEL OF ‘ARABA SEVDASI’ BY RECAİZADE MAHMUD EKREM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Avşar YENGİN - Gökhan ÖZDEMİR  
MÜZİK EĞİTİMCİLERİNİN SES KAYIT VE DÜZENLEME YAZILIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ss.367-379
MUSIC EDUCATORS’ VIEWS ON SOUND RECORDING AND ARRANGEMENT SOFTWARE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR - Fulya AKGÜL GÖK - Veli DUYAN  
TÜRKİYE’DE RUH SAĞLIĞI HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET İHTİYAÇLARI ss.380-389
PSYCHIATRIC SOCIAL WORK NEEDS OF FAMILIES HAVING CHILDREN WITH MENTAL HEALTH DISEASES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye HOCAOĞLU ALAGÖZ  
OSMANLI EDEBÎ METİNLERİNE KULAK VERMEK: KULAK ETRAFINDA OLUŞAN BENZETME ve SÖYLEYİŞLER ss.390-399
GIVE EAR TO OTTOMAN LITERARY TEXT: THE FORMATION OF ANALOGIES AND SAYINGS AROUND EAR WORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Said TUĞCU  
GRAMSCİ'NİN HEGEMONYA KAVRAMI BAĞLAMINDA "ÖLÜMCÜL TUZAK" FİLMİNİN İNCELENMESİ ss.400-416
ANALYZING “THE HURT LOCKER” ON GRAMSCI’S CONCEPT OF HEGEMONY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdevs SAGLAM  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ATIK NESNELERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: İZMIR İLİ ÖRNEĞİ ss.417-428
OPINIONS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS FOR WASTE OBJECTS: THE EXAMPLE OF IZMIR PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ  
SERMAYE YAPISININ KARLILIĞA OLAN ETKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE BULUNAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.429-438
THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE ON PROFITABILITY: A PANEL DATA ANALYSIS FOR BIST IT INDEX FIRMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl Onur MERCANOĞLU - Alican BAYRAM - Hüseyin KÖSE - Kaan TURGUTKAYA  
REKREASYONEL SPOR TESİSLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ BOYUTLARININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ ss.439-448
DETERMINING AND EVALUATING DIMENSIONS OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN RECREATIONAL SPORTS FACILITIES: SAMPLE OF ESKIŞEHIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yağmur KERSE - Gökhan KERSE  
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK DUYARLILIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.449-459
INVESTIGATION THE LEVELS OF CYBER BULLYING SENSITIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nermin KIBRISLIOĞLU UYSAL - Sibel AYDOĞAN - Nuri DOĞAN  
CRONBACH Α VE MCDONALDS Ω DEĞERLERININ GERÇEK VERILERDE KARŞILAŞTIRILMASI ss.460-468
COMPARISON OF CRONBACH Α AND MCDONALDS Ω RELIABILITY COEFICIENTS IN REAL DATA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzi AYDIN  
TÜRK CİLT SANATI VE ÖZELLİKLERİ ss.469-478
THE ART OF TURKISH BOOKBINDING AND FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze YAKAR - Murat ÖZ  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN ETİK PAZARLAMA YAKLAŞIMI OLARAK KULLANILMASI VE TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GSM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ss.479-492
USING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ORGANIZATIONS AS AN ETHICAL MARKETING APPROACH AND ITS IMPLICATIONS ON CONSUMER PERCEPTIONS: AN APLICATION IN THE GSM SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine SUNGUR - Hatice ÇINAR - M.Kübra MÜEZZİNOĞLU  
AKADEMİK OFİSLERİN ALGISAL VE MEKÂNSAL BOYUTTA KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ; S.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ss.493-505
PERSONALIZATION OF ACADEMIC OFFICES IN ALGORITHM AND MECHANICAL SIZE; S.U. FACULTY OF FINE ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fariz YILDIRIM  
TÜRKLÜK ŞUURU VE ESTETİĞİNİN DOĞUŞUNDA MİTOLOJİNİN ROLÜ ss.506-521
THE ROLE OF MYTHOLOGY IN BIRTH OF THE TURKISH CONSCIOUSNESS AND AESTHETICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Alev SÖNMEZ ÇALIŞ - Adem UĞUR - Aykut GÜNER  
YÖNETİM DANIŞMANLIĞININ KAPSAMI VE TÜRKİYE’DE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.522-533
A STUDY ON THE SCOPE OF MANAGEMENT CONSULTANCY AND RESEARCH ON BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF THE CONSULTANCY SECTOR IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap ÖZDEMİR GÜZEL  
BİRİNCİ SINIF RESTORAN İŞLETMELERİNDEKİ FİZİKSEL ÇEVRE UNSURLARININ MÜŞTERİ YORUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRIPADVISOR ÖRNEĞİ ss.534-542
EVALUATION THE FUNCTIONS OF PYHSICAL ENVIROMENT FROM THE VIEWPOINT OF CUSTOMERS IN FIRST CLASS RESTAURANT BUSINESSES: A SAMPLE OF TRIPADVISOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin BUDAK - Merve SEFA DEMİR - Mehmet TAN - Murat SARI  
YEREL HALKIN ALGISINDA SURİYELİ SIĞINMACILAR VE TOPLUMSAL ETKİLERİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ ss.543-564
SYRIAAL STRAINS AND SOCIAL EFFECTS ON LOCAL PEOPLE: EXAMPLE OF ELAZIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13262
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim YILMAZ  
GEÇMİŞTEN BUGÜNE ANKARA’DA KİŞİ ADLARI VE BUNLARIN TARİHÎ SÜREÇ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.565-573
EVALUATION OF THE PERSONAL NAMES IN ANKARA: FROM PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmiye GENÇ  
TURİZM SEKTÖRÜNDE ONLİNE REZERVASYON KALİTE ALGISI VE ALGILANAN RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ ss.574-587
REVIEW OF ONLINE RESERVATION QUALITY PERCEPTION AND THESE PERCEIVED RISK FACTORS IN TOURISM SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz YAVUZYILMAZ  
REKLAM OYUNLARI – ADVERGAME ss.588-601
ADVERTISING GAMES, ADVERGAMING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ÖZADA - Veli DUYAN  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA KARŞI TUTUMLARI İLE AKRAN ZORBALIĞI İLİŞKİSİ ss.602-613
ATTITUDES TOWARDS SCHOOL AND PEER BULLYING BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mestan BOYACI - Sedat YÜKSEL  
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ANİMASYON UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.614-625
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ANIMATION APPLICATIONS ON STUDENTS’ ACHIEVEMENTS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekmel Emrah HAKMAN  
BİR SORUN OYUN OLARAK SHAKESPEARE’İN TROILUS AND CRESSIDA ESERİ ss.626-632
SHAKESPEARE’S TROILUS AND CRESSIDA AS A PROBLEM PLAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Allen F. Wysocki, Ferdinand F. Wirth, Derek Farnsworth, and Jennifer L. Clark Çeviren: Filiz ASLAN ÇETİN - Nazan KORUCUK  
STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ: GELECEĞİNİZ İÇİN BİR TEMEL OLUŞTURMA ss.633-640
STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT; BUILDING A FOUNDA-TION FOR YOUR FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri