Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


60 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMelek ACAR - Gamze ŞEKEROĞLU  
KURUMSAL YÖNETİMİN TEKNİK ETKİNLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALARDA BİR UYGULAMA ss.1-15
THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON TECHNICAL EFFICIENCY: AN APPLICATION IN FIRMS ON BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp ERDOĞAN  
ATOMUN FELSEFE TARİHİ İLE BİLİM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE ss.16-26
ON THE PLACE AND IMPORTANCE OF ATOM IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY AND SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12962
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış TAŞ - Okan TÜRKAN - Merve ÇOLAK  
ŞEHİR VE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ss.27-40
A GEOGRAPHICAL RESEARCH ON URBAN PERCEPTION IN UNIVERSITY PREFERENCES: ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13078
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğan KUTUKIZ - Abdullah USLU - Doğan ÇAPRAK  
FETHİYE DESTİNASYONUNA GELEN TURİSTLERİN KÜLTÜREL MİRAS DESTİNASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ: KAYAKÖY ÖRNEĞİ ss.41-58
THE DETERMINATION OF PERCEPTION OF COMING TOURISTS TO THE CULTURAL HERITAGE DESTINATION IN THE FETHIYE DESTINATION: KAYAKÖY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk AKIN  
AVRUPA BORÇ KRİZİ SONRASI PIIGS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ ss.59-75
ANALYSIS OF THE BANKING SECTORS OF THE PIIGS COUNTRIES AND TURKEY AFTER THE EUROPEAN DEBT CRISIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk ALTUNÇ - Kübra KARAKUŞ - Abdulmenaf AKYILDIZ  
ULUSLARARASI GÖÇ ve ÇEVRE KİRLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ ss.76-85
EMPIRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL MIGRATION AND ENVIRONMENTAL POLLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu MERİÇ - Mehmet KAYGUSUZOĞLU  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE MESLEK ETİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ADIYAMAN ÖRNEĞİ ss.86-109
A RESEARCH ON THE VIEW OF THE MEMBERS OF PROFESSION ABOUT ACCOUNTING PROFESSIONAL ETHICS: THE CASE OF ADIYAMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12997
Özet | Abstract | Tam Metin |

C. Deha DOĞAN - Ergül DEMİR  
TÜRKİYE’DE EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA YAYIMLANAN BİLİMSEL MAKALELERİN ATIF ALMA DÜZEYİNİN VE H İNDEKSİNİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ ss.110-123
EXAMINATION OF ACADEMIC ARTICLES PUBLISHED IN EDUCATIONAL SCIENCE FIELD IN TURKEY REGARDING NUMBER OF CITATION AND H INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13086
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder ŞENSOY - Halil İbrahim YILDIRIM - Berna GÖKÇE  
ELEKTRİĞİN İLETİMİ ÜNİTESİNDE UYGULANAN YAŞAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİN FEN DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ ss.124-134
THE EFFECT OF CONTEXT-BASED LEARNING APPROACH APPLIED IN THE 6TH GRADE ELECTRICAL CONDUCTION UNIT ON THE ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bircan ULAŞ KADIOĞLU  
PROBİYOTİK SÜT ÜRÜNÜ OLARAK KEFİRİN SAĞLIKLI BESLENMEDEKİ YERİ ss.135-145
THE ROLE OF KEFIR AS A PROBIOTIC DAIRY PRODUCTS IN HEALTHY DIETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ALTUN - Şakir İŞLEYEN - Çetin GÖRÜR  
ABD’ DE YATIRIM İLE FAİZ ORANI VE GELİR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1965-2016 ss.146-163
THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN INTEREST RATE AND INCOME WITH INVESTMENT IN USA: 1965-2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer BAŞKAYA  
KÜÇÜKELMALI TABİAT PARKI’NIN EKOTURİZM VE REKREASYONEL POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.164-188
EVALUATION OF KÜÇÜKELMALI NATURE PARK IN RELATION WITH ECOTOURİSM AND RECREATIONAL POTENTIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümüt AKAGÜNDÜZ - Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ  
İMECE DERGİSİ VE DERGİDEKİ TOPLUM TEMALI YAZILARIN BİBLİYOGRAFİK KÜNYESİ (1961-1965) ss.189-208
IMECE MAGAZINE AND THE BIBLIOGRAPHIC MASTHEAD OF SOCIETY THEMED ARTICLES IN THE MAGAZINE (1961-1965)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan ATİK  
TÜRKLERDEKİ KUT ANLAYIŞINA KARŞILAŞTIRMALI TARİH AÇISINDAN BAKIŞ ss.209-222
KUT UNDERSTANDING OF TURKS FROM COMPARATIVE HISTORICAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülker ŞEN - Emrah BOYLU  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETENLERİN ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANDIRMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.223-239
EVALUATION OF LEVELS OF UTILITY METACOGNITIVE READING STRATEGIES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES OF TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13087
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine GENÇ - Kemal YAVUZ - Sibel AYDEMİR  
BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYİNİN KARİYER UYUMLULUĞU ALGISINA ETKİSİ ss.240-252
THE LEVEL OF PERSONAL INNOVATİVENESS’ IMPACT ON THE PERCEPTİON OF CAREER COMPATİBİLİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13104
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim DALBUDAK - Meliha UZUN - Kurtuluş ÖZLÜ - Bereket KÖSE - Alper Cenk GÜRKAN.  
JUDOCULARIN BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİ İLE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI ss.253-282
A REVIEW STUDY ON THE ANTROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF SOME JUDOISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan AYDOĞAN  
YABANCI DİL İLETİŞİM KAYGISI: BİR TÜRK DEVLET ÜNIVERSİTESİNDE İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR RUHDİLBİLİM DURUM ÇALIŞMASI ss.283-291
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION APPREHENSION: A PSYCHOLINGUISTICS CASE STUDY ON EFL AT A TURKISH STATE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tüzün Tolga İNAN  
HAVAYOLU İÇİNDE HAVAYOLU VE DÜŞÜK MALİYETLİ TAŞIMACILIK KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.292-305
AN ANALYSIS OF THE CONCEPTS AIRLINE WITHIN AIRLINE AND LOW COST TRANSPORTATION STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe KALAYCI ÖNAÇ - Erden AKTAŞ - Gökhan BALIK - Tanay BİRİŞÇİ  
RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ HAKKINDA YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.306-320
A RESEARCH ON LOCAL PEOPLE'S ATTITUDES ON WIND POWER PLANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahşan TOPTAŞ  
NİĞDE SANCAĞI DÂRÜLMUALLİMÎN MEKTEBİ ss.321-341
NIĞDE SANJAK THE SCHOOL OF DARULMUALLIMIN ( THE SCHOOL OF TEACHER TRAINING)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13073
Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut KODAŞ - Betül KODAŞ  
RESTORAN ÇALIŞANLARININ İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ ss.342-352
THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB STRESS AND LIFE SATISFACTION OF RESTAURANT EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13074
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şıhmehmet YİĞİT - Fikret RAMAZANOĞLU - Elif Tuğçe KAVAS  
ÜNİVERSİTEDE FARKLI BRANŞLARDA SPOR YAPAN ÖRGENCİLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.353-361
AN EXAMINATION OF LEVELS OF ASSERTIVENESS IN STUDENTS WHO DO SPORT IN DIFFERENT BRANCHES IN UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehmi KALAYCI - Altuğ KARABEY - Metin ÖNAL  
ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK BÖLÜMLER ÖĞRENCİLERİNİN KOSGEB’İN VERDİĞİ GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ss.362-372
ERCIS SCHOOL OF TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENTS'S ENTREPRENEURSHİP KOSGEB STUDENTS GIVEN ABOUT THE VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13080
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fetullah YENER  
ARAP ROMANININ DEHASI: TAYYİB SALİH – HAYATI, ESERLERİ VE MODERN ARAP EDEBİYATINDAKİ YERİ – ss.373-389
TAYEB SALIH: GENIUS OF ARABIC NOVEL – HIS LIFE, WORKS, AND STATUS IN THE MODERN ARABIC LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13083
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel TATAR - Meriç Burçin ÖZER  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN LİMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ: HOPA LİMANI RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEĞİ ss.390-413
RISK ASSESSMENT AT PORTS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: HOPA PORT RISK ASSESSMENT EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüveyde PABUÇCU - Ömer Faruk İŞCAN  
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL GÜVENİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ ss.414-434
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND OR-GANIZATIONAL TRUST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedirhan ÜNLÜ  
TÜKETİM TOPLUMUNDA SIKIŞAN HAYATLAR: CENGİZ AYTMATOV’UN “DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE-EBEDİ NİŞANLI” ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME DENEMESİ ss.435-445
LIVES STUCK IN THE CONSUMPTION SOCIETY: AN ANALYSIS OF CENGİZ AYTMATOV'S DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE-EBEDİ NİŞANLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım YILMAZ - Abdullah KARAKAYA  
ACİL HİZMETLERİN EŞGÜDÜMÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER HAKKINDA KARABÜK İLİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA ss.446-465
THE EFFECTIVE FACTORS ON COORDINATION OF EMERGENCY SERVICES: A FIELD RESEARCH IN KARABUK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Manolya AKYÜZ  
ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ ss.466-487
THE EFFECT OF SIX THINKING HATS TECHNIQUE ON CRITICAL THINKING SKILLS OF 8TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür YENİ  
KASTAMONU - ÇATALZEYTİN İLÇESİ ÇAĞLAR KÖYÜ MERKEZ CAMİİ HAZİRESİ'NDE BULUNAN BALIK REMİZLİ YENİÇERİ MEZAR TAŞI ss.488-502
THE JANİSSARY TOMBSTONE WİTH FİSH EMBLEM FOUND AT THE BURİAL GROUND OF CENTRAL MOSQUE IN ÇAĞLAR VILLAGE OF ÇATALZEYTİN TOWN - KASTAMONU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan DEMİREL  
ÖTEKİNİN KORKUSU: HABER BÜLTENLERİNDE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER ss.503-514
THE FEAR OF OTHER: THE SYRIANS IN TURKEY ON NEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Şükran ELGEREN  
TÜRK ROMANINDA FARKLI BİR MEVLANA PORTRESİ “MEVLANA ÇAĞIRINCA” ss.515-522
A DIFFERENT RUMI PORTRAIT IN TURKISH NOVEL “MEVLANA ÇAĞIRINCA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel TANYERİ MAZICI - Pınar GÜNER KOÇAK - Hasan ALTINCIK  
SOSYAL MEDYANIN HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ: ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİ ss.523-536
A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE USE OF SOCIAL MEDIA AS A PUBLIC RELATIONS TOOL: ONLINE SHOPPING SITES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Parvin GHORBANZADEH DİZAJİ  
SANATIN GİZEMLİ NESNESİ, BEDEN ss.537-550
MYSTERİOUS OBJECT OF ARTS, BODY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN - Abdullah TANRISEVDİ  
TURİSTLERİN HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİM EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ ss.551-566
EXAMINING TOURISTS’ HEDONIC AND UTILITARIAN CONSUMPTION TENDENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent Mert DÖNMEZ - Esra DALKIRAN  
VURMALI ÇALGILAR EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI PROGRAM ANALİZİ ss.567-582
COMPARATIVE PROGRAM ANALYSIS IN PERCUSSION INSTRUMENT EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13100
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ERYILMAZ  
EMİR KEMÂLEDDÎN KAMYAR’IN AHLAT VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ ss.583-590
THE ACTIVITIES OF EMIR KEMALEDDIN KAMYAR IN AHLAT AND ITS VICINITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÇAKIR  
ELÇİN’İN SEÇME ÖYKÜLERİNİN SİMGESEL ÇÖZÜMLENMESİ ss.591-599
SYMBOLIC ANALYSIS OF ELÇİN'S SELECTED STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Sami UYGUN - Aysun Rabia HAMZAOĞLU BİRER  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UD DERSİNDEKİ REPERTUVARI ÇALIŞIRKEN VE ÖĞRENİRKEN KULLANDIKLARI STRATEJİLERİN İNCELENMESİ ss.600-616
INVESTIGATION OF THE STRATEGIES OF MUSIC TEACHER CANDIDATES WHO ARE TEACHING AND LEARNING REPERTORY OF THE OUD COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri