Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Taner NAMLI - Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Zeki GÜVEN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ss.1-22
TEACHERS' OPINIONS ABOUT GAINING CREATIVE THINKING SKILLS IN TURKISH COURSES IN SECONDARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre YILDIRIM  
MODERNİTE VE MİLLİYETÇİLİK: MODERN MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI ÜZERİNE ss.23-37
MODERNITY AND NATIONALISM: ON THE MODERN THEORIES OF NATIONALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek TÜRKMENOĞLU  
WILLIAM KENTRIDGE'IN YAPITLARINDA ÖZ VE BİÇİM İLİŞKİSİ ss.38-49
CONTENT AND FORM RELATIONSHIP OF WILLIAM KENTRIDGE'S ARTWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semran CENGİZ  
İMPARATORLUKTAN ULUS-DEVLETE ÇOKKÜLTÜRLÜ KİMLİKLERİN İFADE ALANI: KÜLTÜRLERARASI EDEBİYAT ss.50-57
THE ROOM FOR EXPRESSİON OF MULTİCULTURAL IDENTİTİES FROM EMPİRES TO NATİON STATES: INTERCULTURAL LİTERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep GÖKKAYA - Levent DENİZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.58-73
COMPUTER GAME HABITS AND PREFERENCES OF UNIVERSITY STUDENTS: MARMARA UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya UZUN AYDIN  
“SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ” VE PARİS GÜZEL SANATLAR OKULU “L’ECOLE DES BEAUX-ARTS” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.74-81
AN EVALUTION OF THE SCHOOL OF FINE ARTS IN OTTOMAN AND PARIS SCHOOL OF FINE ARTS “L’ECOLE DES BEAUX-ARTS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ANNE VE ÂŞIK GARİP HİKÂYESİNDE GÖRÜNÜŞÜ ss.82-94
MOTHERHOOD IN TURKISH CULTURE AND HOW IT IS VIEWED IN ÂŞIK GARİP STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mualla Murat NUHOĞLU  
KELOĞLAN MASALLARI VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM ss.95-106
FOLK TALES OF KELOĞLAN (THE BALD BOY) AND CULTURAL INTERACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - M.Cihangir DOĞAN  
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİ İLE OLAN İLETİŞİMLERİ İLE TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.107-122
THE RELATİONSHİP BETWEEN THE STUDENT/TEACHER COMMUNİCATİONS LEVEL AND THE STUDENT'S TURKİSH LESSON SPEAKİNG SKİLLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arda EDEN  
SES SENTEZLEME TEKNİKLERİ ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM MATERYALİ OLARAK “PURE DATA” ss.123-132
“PURE DATA” AS A TEACHING MATERIAL IN SOUND SYNTHESIS TECHNIQUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ragsana HASANOVA  
“MADONNA VE ÇOCUK” TABLOSUNUN RESTORASYONU ss.133-146
RESTORATİON OF PAİNTİNGS “MADONNA AND CHİLD”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜL - Furkan ÇELEBİ  
“HÜKÜMET KADIN” FİLMİ EŞLİĞİNDE VİZYONER LİDERLİK ss.147-154
VISIONARY LEADERSHIP IN ACCOMPANY WITH “HÜKÜMET KADIN” THE MOVIE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kevser ÇELİK  
KÖTÜLÜĞÜN FELSEFESİ: FELSEFİ TECRÜBEDE KÖTÜLÜK SORUNU VE KÖTÜLÜĞÜ HAKLILAŞTIRMA OLARAK TEODİSE ss.155-182
THE PHILOSOPHY OF EVIL: THE PROBLEM OF EVIL AND THEODICY AS A JUSTIFICATION OF EVIL IN PHILOSOPHICAL EXPERIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir TUNCER - Erdoğan GAVCAR  
HAVALİMANI TERMİNAL HİZMET KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ss.183-211
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AIRPORT TERMINAL SERVICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem KUNT  
ADA ÜLKELERİNDE TURİZM POLİTİKA VE PLAN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ ss.212-222
METHODS OF POLICIES AND PLANS FOR TOURİSM IN ISLAND COUNTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan ÖNEN - Gülsen GÜNEŞ - Ali TÜREME - Pınar AĞAÇ  
BİR MÜLTECİ KAMPINDA YAŞAYAN SURİYELİLERDE DEPRESYON VE ANKSIYETE DURUMU ss.223-230
DEPRESSION AND ANXIETY CASE IN SYRIANS THAT LIVE IN A REFUGEE CAMP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup YILMAZ - Hamide DAĞTAŞ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİTKİ ADLARI VE YETİŞTİĞİ YERLE İLİŞKİSİ ss.231-239
RELATIONSHIP OF THE PLANT NAMES AND ITS GROWING PLACES IN TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif YILDIZ - Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU - Cansu BİRİN  
REKLAM İRRİTASYONUNDAN MARKA İRRİTASYONUNA ss.240-253
FROM ADVERSTISING IRRITATION TO BRAND IRRITATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan GÜNAYDIN  
HANIF KUREISHI’NİN VAROŞLARIN BUDA’SI, KARA PLAK VE KULAĞIM ONUN KALBİNDE ADLI BAŞLICA ESERLERİNDEKİ IRKSAL GERİLİMLER VE KİMLİK ÇATIŞMALARI ss.254-263
RACIAL TENSIONS AND IDENTITY CONFLICTS IN HANIF KUREISHI’S MAJOR WORKS THE BUDDHA OF SUBURBIA, THE BLACK ALBUM AND MY EAR AT HIS HEART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAYGANA - Tuğrul BALABAN - Jale Gülgen BÖRKLÜ  
DEDE KORKUT’TAKİ ALP TİPİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.264-271
A RESARCH ON THE CHARACTER OF ALP İN THE BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın ZOR  
MARKA, MARKA TESCİLİ ve MARKALARDA KARŞILAŞILAN BENZERLİKLERE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORLARI ss.272-285
TRADEMARK, TRADEMARK REGISTRATION and BRAND SIMILARITIES ENCOUNTERED IN RELATION TO THE EXPERT REPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir GÜL  
OSMANLI DEVLETİ BÜROKRASİSİNDE DERSİMLİ MEMURLAR (SİCİL-İ AHVAL DEFTERLERİNE GÖRE) ss.286-308
GOVERNMENT OFFICIALS FROM DERSİM IN OTTOMAN BUREAUCRACY (ACCORDING TO THE BOOKS OF REGISTRATIONS OF CONDITIONS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıza SALAR - İbrahim KARAMAN - Refik DİLBER - Ümit TURGUT  
YGS VE LYS SINAVLARINDAKİ FİZİK SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMI AÇISINDAN VE BLOOM TAKSONOMİSİ BİLİŞSEL ALAN DÜZEYİ AÇISINDAN ANALİZİ ss.309-315
ANALYSES OF PHYSICS QUESTIONS IN YGS AND LYS FROM THE POINT OF CURRICULUM AND BLOOM’S TAXONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.328
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ARSLAN İBRAHİM OĞLU  
TÜRKİYE`NİN AZERBAYCAN HALK CÜMHURİYYETİNE DEVLET KURUCULUĞU ALANINDA YARDIMLARI ss.316-321
ASSISTANCE OF TURKEY IN THE ESTABLISHMENT OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKBABA - Ersin TOPAÇ  
EXAMINATION OF THE VIEWS OF HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT SCHOOL GUIDANCEUNITS (The Case of Van) ss.322-346
EXAMINATION OF THE VIEWS OF HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT SCHOOL GUIDANCEUNITS (The Case of Van)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DEMİR  
“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI”, “SOSYAL GİRİŞİMCİLİK”, “KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK” VE “SOSYAL İŞLETME” ss.347-356
“NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATİONS”, "SOCİAL ENTREPRENEURSHİP", " CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY" AND "SOCİAL BUSİNESS"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gaye ARSLAN  
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN FOLKLOR ÖRNEKLERİNİ KULLANANARAK 3 – 6 YAŞ ÇOCUKLARINA DOĞRU ss.357-364
3-6-YEARS-OLD FORMING OF THE MORALS UPBRINGING OF THE CHILDREN USE FROM EXAMPLES OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra DOĞAN  
EKONOMİK BÜYÜME SÜREÇLERİNİN ANALİZİNDE YENİ AÇILIMLAR VE BÜYÜMENİN YERSEL DİNAMİKLERİ ss.365-380
NEW INITIATIVES AT THE ANALYSIS OF ECONOMICAL GROWTH PROCESSES AND TOPOGRAPHIC DYNAMICS OF GROWTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TOK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN DİLİ YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.381-391
COMPARISON OF BODY LANGUAGE QUALIFICATIONS OF THE TEACHER STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga GÜNDOĞDU  
BİR ÖĞRETME-ÖĞRENME ARACI OLARAK AKILLI TAHTA ss.392-401
THE INTERACTIVE WHITEBOARD AS A TEACHING-LEARNING TOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AYDIN  
ORHAN VELİ’NİN “ESKİLER ALIYORUM” ŞİİRİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM ss.402-412
A CRITICAL APPROACH ON A POET OF THE ORHAN VELİ “ESKİLER ALIYORUM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beste ATALAY - Levent DENİZ - Okan YUNGUL - Zeynep ÖZDER  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.413-422
STUDENT MUSIC TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS PRACTICING A MUSICAL INSTRUMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Menekşe CÖMERT  
GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ss.423-427
HABITS OF YOUNG PEOPLE AS CONSUMERS OF FAST FOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.346
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsrail EMİROV  
JAPONYA’NIN AZERBAYCAN’A YATIRIM POLİTİKASI ss.428-436
JAPANESE INVESTIMENT POLICY TO AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İhsan ÖZEROGLU - Selçuk ALTUN  
KABAHATLER KANUNU VE KABAHATLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASI KONUSUNDA BELEDİYELERİN GÖREVLERİ ss.437-449
BLAME LAW AND DUTIES OF MUNICIPALITIES IN TERMS OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTARTIVE SANCTIONS FOR WRONGDOINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap BULAT - Önder YAĞMUR - Barış AYDIN  
KAMUSAL MEKÂN VE HEYKEL ss.450-461
SCULPTURE AND PUBLİC SPACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adile NAZAROVA  
AZERBAYCAN TÜRKCESINDE FELSEFI ANLAMLARIN KULLANIM TEKNIKLERI ss.462-468
METHODS OF EXPRESSION OF PHILOSOPHICAL CONCEPTS IN AZERBAIJANIAN TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül BAYAZIT Evin AKTEKIN - Serap ÇOLAK - Tuncay ÇOLAK  
EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE, KAPALI ALAN AKTİVİTELERİNİN ETKİSİ ss.469-477
CLOSED AREA ACTIVITIES EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF HAND SKILLS IN EDUCABLE MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BULAT - Serap BULAT - Barış AYDIN  
FORM VE KOMPOZİSYON ss.478-488
FORM AND COMPOZİTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alireza ZADEGHAN  
SOSYAL FELSEFI BAKIŞ ACISINDAN MODERN IRAN AILELERINİN SORUNLARI ss.489-499
PROBLEMS OF MODERN IRANIAN FAMILIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL-PHILOSOPHICAL REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış AYDIN  
OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM NARMANLI CAMİİ ss.500-506
NARMANLI MOSQUE OF ERZURUM MOSQUES DURING THE OTTOMAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.359
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nur PAKDEMİRLİ  
ULUSLARARASI İSLÂM ÜNİVERSİTESİ TRENDİ VE BİR ÖRNEK: İSLÂMABAD ULUSLARARASI İSLÂM ÜNİVERSİTESİ ss.507-523
CONCEPT OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY AND A CASE STUDY: INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY ISLAMABAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürdal ÇETİNKAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ATATÜRK VE AYDINLANMA ss.524-527
ATATURK AND THE ENLIGHTENMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri