Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


59 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEsra SARIKOYUNCU DEĞERLİ - Ali SARIKOYUNCU  
MİLLİ MÜCADELE’DE KÜTAHYA SANCAĞI MÜFTÜLERİ ss.1-21
THE MULTIFUNCTION OF THE KUTAHYA CENTER IN THE NATIONAL STRUGGLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13057
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SÖZEN  
SİNEMASAL ANLATILARDA DRAMATİK İNŞA ve DRAMATURGİ ss.22-45
DRAMATIC STRUCTURE AND DRAMATURGY IN CINEMATOGRAPHIC NARRATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ARSLAN - Cemal ÖZDEMİR  
KAZAK ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİRKEN VOKAL SESLERİN KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ss.46-70
KAZAKH STUDENTS’ CHALLENGES IN THE USE OF VOCAL SOUNDS WHILE LEARNING TURKEY’S TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13047
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat YILMAZ - Muammer AK - Fatma OKUR ÇAKICI  
ÇALIŞAN KADIN VE ÇOCUK: GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ ss.71-87
WORKING WOMEN AND CHILD: THE CASE OF GUMUSHANE PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13055
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün ŞENER  
TASARIM VE TEKNİĞİN BİRLİKTELİĞİ (TAKI TASARIM EĞİTİMİNDE BAUHAUS ETKİLERİ) ss.88-99
DESIGN AND ART ASSOCIATION (BAUHAUS THE EFFECTS OF EDUCATION OF JEWELRY DESIGN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat BECERİKLİ  
ÇAĞAN IRMAK FİLMLERİNDE YEŞİLÇAM SİNEMASININ İZLERİ ss.100-114
TRACES OF YEŞİLÇAM CINEMA IN ÇAĞAN IRMAK FILMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihrican AYLANÇ  
MEHDUH ŞEVKET ESENDAL’IN HIRSIZ-POLİS ÖYKÜSÜNÜN İKİLİ KARŞIT YAPILAR AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.115-125
A RESEARCH DUAL OPPOSİTES STRUCTURES ON THE THİEF-POLİCE STORY OF MEMDUH ŞEVKET ESENDAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhamed KÖSE  
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ARKEOLOG PROFESÖR DR. ERNEST ARTHUR GARDNER’İN OSMANLI COĞRAFYASINDAKİ TARİHİ ESERLER ÜZERİNE YAPTIĞI SEYAHATLER ss.126-135
ACCORDING TO ARCHIEVE DOCUMENTS ARCHAEOLOGIST PROFESSOR DR. ERNEST ARTHUR GARDNER'S TRAVELS ON HIS-TORICAL WORKS IN THE OTTOMAN GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12963
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan AYTAR - Tekin BAYRAK  
OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA YÖNETİM İLKELERİ ss.136-146
PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN OTTOMAN MINIATURE ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÖNGÖREN - Ahsen ÖZKAN - Büşra YÜKSEL - Doğukan SEVER  
GÖÇMEN ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI UYUM PROBLEMLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.147-159
THE PRESENCE OF IMMIGRANT CHILDREN ADAPT TO AN INVESTIGATION OF THEIR TEACHER OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol AKCAN  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ LAİKLEŞTİREN İNKILAPLARIN TAŞRADAKİ YANSIMASI: “HOCA ASKERİ OLAYI” ss.160-176
REPERCUSSIONS OF THE SECULARIZED REFORMS OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE RURAL: "HOCA ASKERİ EVENT"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SALMAZZEM  
KUR'ÂN'A GÖRE "SINIRSIZ İTAAT" PROBLEMİ ss.177-190
“UNLIMITED OBEDIENCE” PROBLEM IN THE ACCORDING TO THE QUR’AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13009
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk DEMİRKOL - Merve KIZGIN  
KUŞAKLAR ARASI GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MUHASEBE EĞİTİMİ ALMIŞ BİREYLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.191-210
COMPARATIVE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INTERGENERATIONAL ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS: A RESEARCH ON ACCOUNTING-TRAINED INDIVIDUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevtap SARIOĞLU UĞUR  
YÖNETİMDE YENİ BİR ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ MODELİ: HOLAKRASİ ss.211-218
A NEW ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MODEL IN MANAGEMENT: HOLACRASY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DAŞKIN - Aysun GARGACI  
TURİSTLERİN BURSA ANTİK ŞEHİRİNDEN MEMNUNİYETİLERİ: TURİZM GELİŞTİRME PERSPEKTİFİNDEN BİR AMPİRİK ARAŞTIRMA ss.219-231
TOURISTS SATISFACTION OF ANTIQUE CITY OF BURSA DESTINATION, TURKEY: AN EMPIRICAL APPROACH FROM TOURISM DEVELOPMENT PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13049
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan TATAR  
KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIK SÜRECİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ss.232-246
THE PROCESS OF KOSOVO'S GAINING ITS INDEPENDENCE AND UNITED NATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı AKARSU  
2006 İLKÖĞRETİM(1-8) MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMI İLE YENİ YÜRÜRLÜĞE KONAN 2017 İLKÖĞRETİM(1-8) MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI ss.247-265
THE COMPARISON 2017 PRIMARY EDUCATION(1-8) MUSIC INSTRUCTION PROGRAM NEW ENHANCEMENT WITH 2006 PRIMARY EDUCATION(1-8) MUSIC INSTRUCTION PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge BAĞCI AYRANCI  
NİNNİLERİN ÖĞRETİCİ YÖNLERİ VE TÜRKÇE EĞİTİMİNDEKİ YERİ HAKKINDA TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ss.266-282
EXAMINATION OF THE INVESTIGATION OF TURKISH TEACHERS ABOUT TUTORIAL OF LULLABY IN TURKISH EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13070
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zuhal AKMEŞE - Kemal DENİZ  
SELFIE: BENLİĞİ ÇERÇEVELEMEK ss.283-289
SELFIE: FRAMING THE SELF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Batu GÜNÖR - Tuğba GÜNÖR  
ÖZGECİ BİR ŞAİR OLARAK N. A. NEKRASOV: ‘ŞAİR VE YURTTAŞ’ ss.290-295
AN ALTURIST POET N.A. NEKRASOV: “POET AND CITIZEN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal AKÇA - Saliha CÖMERT  
İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN ROMANINDA RUH İMGESİ ss.296-318
THE SOUL İMAGE İN THE DEVİL WİTHİN NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup YEŞİLYAPRAK  
ŞEYH GALİP’İN ŞİİRLERİNDE ŞİDDETLİ İMGE ss.319-337
THE VIOLENT IMAGE IN SEYH GALIP’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12939
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Firuze ARDA ÖZALP - Hüseyin ÖZALP  
GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE TEKNOLOJİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİF ss.338-353
INCOME INEQUALITY AND TECHNOLOGY: A COMPARATIVE PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12946
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşenur AKKAYA - Banu KOÇ  
KIMIZIN TÜRKİYE'DE İÇECEK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BAKIMINDAN GASTRONOMİ İNDEKSİNİN OLUŞTURULMASI ss.354-368
ESTABLISHING GASTRONOMY INDEX IN TERMS OF EVALUATING KOUMISS AS A BEVERAGE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12942
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba GÖKDEMİR - Sezai GÖKDEMİR  
KÜRESEL KRİZ DÖNEMİ SONRASI FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN DİSKRİMİNANT ANALİZİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE İNCELENMESİ ss.369-387
THE İNVESTİGATİON OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND DISCRIMINANT ANALYSIS IN PREDICTION OF FINANCIAL FAİLURE AFTER GLOBAL CRİSİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12947
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagihan TEPE  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ ss.388-401
TEACHER AND ADMINISTRATOR OPINIONS ON COMPETENCIES OF SCHOOL ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yelda KÖKSAL - Zeynep Sıla ÖZŞEN  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE EKONOMİSİNE KATKISI ss.402-422
THE CONTRIBUTION OF THE ANKARA UNIVERSITY BEYPAZARI VOCATIONAL HIGHER EDUCATION STUDENTS’ TO TOWN ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beste ÇOK  
ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ (1071-1308) ÇİNİLİ MİHRABLARDA NİŞ (HÜCRE) TEZYİNATI ss.423-438
THE ANATOLIAN SELJUKS PERIOD OF (1071-1308) ORNA-MENTS IN THE MİHRAP CELLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat DEMİRTAŞ - Zeynep Sıla ÖZŞEN - Yelda KÖKSAL  
BEYPAZARI HALKININ TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE ALGISI ss.439-456
PERCEPTION OF THE LOCAL PEOPLE OF BEYPAZARI ON ECONOMIC EFFECTS OF TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12998
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah CENGİZ - Ömer TAYLAN  
SAFEVİ DEVLETİ’NİN Şİİ POLİTİKASINA KARŞI OSMANLI DEVLETİ VE ÖZBEK HANLIĞI’NIN ORTAK STRATEJİLERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ ss.457-464
AN ASSESSMENT OF THE COMMON STRATEGİES OF THE OTTOMAN STATE AND THE UZBEK KHANATE AGAİNST THE SHİİTE POLİCY OF THE SAFEVİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Nihan CİCİ KARABOĞA - Ayşe Elif YAZGAN - Nezahat KOÇYİĞİT - Yasemin TELLİ ÜÇLER  
KONUT FİYATLARININ TAHMİNİNDE HEDONİK MODEL İLE YAPAY SİNİR AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TR 52 BÖLGESİNDE AMPRİK BİR ÇALIŞMA ss.465-478
COMPARISION OF HEDONIC MODEL AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO PREDICT HOUSING PRICES: AN EMPIRICAL STUDY IN THE TR52 REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN  
KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA KAVRAMININ İŞGÜCÜ ÜZERİNDE GİDEREK ARTAN KARANLIK YÖNLERİ ss.479-505
NEGATIVE EFFECTS OF THE GLOBALIZED WORKING CONCEPT ON THE LABOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal ARTUN - Nur ÇELİK İLAL  
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BOYUTLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ TESPİTİ: YÜKSEKKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ ss.506-519
DETERMINATION OF AWARENESS TOWARDS SUSTAINABLE TOURISM DIMENSIONS OF STUDENTS' IN THE VOCATIONAL HIGH SCHOOL: A CASE OF YUKSEKKUM VOCATIONAL HIGH SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem KAYA  
LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL KİMLİĞİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ ss.520-528
THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF TURKISH VERSION OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL IDENTITY SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda NERGİZ - Mustafa KABATAŞ  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDA “ELEKTRONİK ORG” DERSLERİNDE KULLANILAN DAĞARIN YAPILANMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.529-542
INVESTIGATION ON STRUCTURAL USING THE "ELECTRONIC ORG" COURSES IN MUSICAL TEACHING PROGRAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih HAVAYIOĞLU  
SINAV YAPAN ÖĞRETMENLER VE SINAVA GİREN ÖĞRENCİLERİN SÖZLÜ SINAVLARA INTERAKTİF İLETİŞİM BİLEŞENLERİNİN KATILMASINA YÖNELİK TUTUMLARI ss.543-557
EXAMINERS' AND TEST TAKERS’ ATTITUDES TOWARD INTEGRATION OF INTERACTIVE COMPONENTS OF COMMUNICATION INTO ORAL EXAMINATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esen GENÇ  
'TICKETS,PLEASE' ADLI KISA ÖYKÜNÜN IŞIĞINDA DEĞİŞEN CİNSİYET ROLLERİ VE TOPLUMUN BU DURUMA KARŞI TEPKİSİNİN BİR PORTRESİ ss.558-563
A PORTRAIT OF CHANGING GENDER ROLES AND SOCIETY’S HIDDEN DISAPPROVAL IN THE LIGHT OF THE SHORT STORY ‘TICKETS, PLEASE’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KİZİLKOCA - Ercan GÜR  
PROFESYONEL FUTBOLCULARIN MOBBİNGE MARUZ KALMA SIKLIKLARININ BELİRLENMESİ ss.564-576
DETERMINATION OF FREQUENCY OF EXPOSURE OF PROFES-SIONAL FOOTBALLERS TO MOBBING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13077
Özet | Abstract | Tam Metin |

Morten Huse Çeviren: - Erdem BAĞCI  
HESAPVERİLEBİLİRLİK VE HESAPVERİLEBİLİRLİĞİN OLUŞTURULMASI; KURUMSAL YÖNETİŞİMİN DAVRANIŞSAL BAKIŞ AÇILARININI KEŞFETME ÇALIŞMASI ss.577-601
ACCOUNTABILITY AND CREATING ACCOUNTABILITY: A FRAMEWORK FOR EXPLORING BEHAVIOURAL PERSPECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12872
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammad Hisham Alif Çeviren: Ali TOPAL  
SRİ LANKA BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ŞİRKET ÖZELLİKLERİNİN KAMUOYU AYDINLATMA UYGULAMALARINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL ss.602-616
AN EMPIRICAL STUDY OF CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES OF THE BANKING SECTOR OF SRI LANKA AND THE IMPACT OF FIRM SPECIFIC CHARACTERISTICS ON DISCLOSURE PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri