Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


58 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErol ALTINSAPAN - Ali GERENGİ  
ESKİŞEHİR KARACAHİSAR KALESİ KAZI ÇALIŞMALARINDA BULUNAN BİR GRUP SİKKE ss.1-9
A GROUP OF COINS WHICH HAS FOUND IN ESKİŞEHİR KARACAHİSAR FORTRESS EXCAVATION WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12831
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Seval KÖSE - Hatice KETEN - Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ  
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.10-27
AN INVESTGATION OF VIEWS ON FINE ARTS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DALLI - Yonca ÜNLÜ - Aydın PEKEL  
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.28-34
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION SKILL LEVELS AND ENTREPRENEURSHIP LEVELS OF STUDENTS STUDYING IN THE DEPARTMENT OF SPORTS MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin ATAAY - Burak CEYHAN  
TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET DÜZEYİ ve BİR ASGARİ ÜCRET MODELİ ÖNERİSİ ss.35-50
MINIMUM WAGE LEVEL IN TURKEY AND A MODEL PROPOSAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın KAYABAŞI - Yavuz BOZKURT  
YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME ss.51-70
AN EMPIRICAL INVESTIGATION TOWARD EFFECTIVE FACTORS ON THE PURCHASE INTENTION OF GREEN PRODUCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nejdet DURAK - Yasemin ATALAY  
ETİK BİR PROBLEM OLARAK HAYVAN HAKLARI ss.71-90
ANIMAL RIGHTS AS AN ETHICAL PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12959
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feridun NİZAM - Mehmet Yılmaz ATİLA  
2019 YAKLAŞIRKEN BLADE RUNNER’I KARA FİLM-BİLİMKURGU KOMBİNASYONU OLARAK YENİDEN ÇÖZÜMLEMEK ss.91-107
REANALYS OF THE BLADE RUNNER AS A COMBINATION OF SCIENCE-FICTION AND FILM NOIR ONCOMING 2019
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğ CAN  
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE MERKEZÎ SINAVLARIN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ss.108-122
DETERMİNATİON OF THE EFFECTS OF CENTRAL EXAMS ACCORDİNG TO THE VİEW OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar GÖLBAŞI  
SUSKUNLUK SARMALI VE TÜRKİYE ss.123-133
SPIRAL OF SILENCE AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12850
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa IŞIK  
ESERİYLE DUYGU UYANDIRMAYI AMAÇLAYAN VE BAŞARAN KİŞİ ÜSTÜN SANATÇI RUHA SAHİPTİR ss.134-142
A PERSON WHO ACHIVES AROUSING FEELING IN SOMEONE HAS GOT SUPERIOR ARTIST SOUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DEMİR  
YOKSULLUKLA MÜCADELEDE MİKROKREDİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI ss.143-164
A FIELD RESEARCH ON MICROCREDIT APPLICATIONS WITH POVERTY STRUGGLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12886
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda ÖRGE YAŞAR  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA ss.165-182
OPINIONS OF PEDAGOGICAL FORMATION TRAINING CERTIFICATE PROGRAM STUDENTS ABOUT TEACHING TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN DIRECTIONS: A QUALITATIVE RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KARADAĞ - Süreyya Yonca SEZER - Alper KARADAĞ - Ercan GÜR - Yüksel SAVUCU  
KADIN BİLEK GÜREŞÇİLERİNDE DÜZENLİ VE PLANLI ANTRENMAN PROGRAMININ VÜCUT KOMPOZİSYONU, ENDOJEN AMİNO ASİTLER VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ss.183-200
THE EFFECTS OF REGULAR AND PLANNED TRAINING PROGRAMME ON THE BODY COMPOSİTİON, ENDOGENOUS AMİNO ACİDS AND SOME BLOOD PARAMETERS IN FEMALE ARMWRESTLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Polat TUNÇER  
MEDİKAL ETİK VE TÜRK CEZA KANUNU ss.201-229
MEDICAL ETHICS AND TURKISH CRIMINAL LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ATALAY  
TÜRK SPOR EĞİTİMİNDE İNOVASYON ANLAYIŞI ss.230-246
INNOVATION UNDERSTANDING IN TURKISH EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12941
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin EREN  
VAN GÖLÜ HAVZASI MASALLARININ ESTETİK BİÇİMLENMESİNDE KALIP, TEKRAR VE ANLATICI ss.247-265
FORMULA, REPETITION AND NARRATOR IN AESTHETICS FORMING OF VAN LAKE BASIN FOLK TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer YILIKOĞLU - İlhan HASDEMİR  
TÜRKİYE’DE STÜDYO CAM HAREKETİ’NİN (KISA OLAN) TARİHÇESİ ss.266-276
THE BRIEF HISTORY OF THE MOVEMENT OF STUDIO GLASS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün ŞENER - Meral ZENGİN  
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SANAL MÜZE UYGULAMALARI VE SANAT EĞİTİMİNE ETKİSİ ss.277-286
EFFECTS ON VIRTUAL MUSEUM PRACTICES AND ART EDUCATION IN TURKEY AND THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12974
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Yağmur ERSOY - Metin SATGILI - Ümmühan DOYGUN - Gökhan GÜRLER  
GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DIŞ TİCARET GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: POTANSİYEL DIŞ TİCARET GİRİŞİMCİLERİ ÖRNEĞİ ss.287-302
THE EFFECT OF ENTREPRENEURIAL PERSONALITY TRAITS ON FOREIGN TRADE ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES: THE CASE OF POTENTIAL FOREIGN TRADE ENTREPRENEURS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ASLAN ÇETİN - Kamile MERİÇ - Yağmur KERSE - Çağlar SAMSA  
Y KUŞAĞININ ONLINE ALIŞVERİŞ TUTUMUNUN ÖLÇÜLMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.303-315
THE MEASUREMENT OF THE ONLINE SHOPPING ATTITUDES OF GENERATION Y: AN APPLICATION ON UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkut Mustafa DABBAGH  
İLK DÖNEM YENİ IRAK ŞİİRİNDE İNSANİ VE AHLAKİ DEĞERLER ss.316-332
HUMAN AND MORAL VALUES IN THE FIRST STAGE OF MODERN IRAQI POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13013
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tansel ÇETİNOĞLU - Özer BAKAR  
TÜRKİYE’DE ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ:DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSE-KOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.333-349
THE NECESSITY OF EDUCATION OF FORENSIC ACCOUNTING IN TURKEY: A RESEARCH ON THE AWARENESS OF THE STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF ACCOUNTING IN THE SCHOOL OF APPLIED SCIENCE AT THE DUMLUPINAR UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13076
Özet | Abstract | Tam Metin |

Züriye ORUÇ  
SELÇUKLU HÜKÜMDARLARINDA TARİH VE MİLLET BİLİNCİNİN VARLIĞI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME ss.350-357
AN EVALUATION ON THE SELJUCK RULERS’ NATIONAL AND HISTORICAL CONCIOUSNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÖZKAN - Yakup Akif AFYON - Hasan Murat KIRICI  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİNİN MOTOR PERFORMANSLARINA ETKİSİ ss.358-366
THE EFFECTS OF MOVEMENT EDUCATION TO MOTOR PERFORMANCES ON CHILDREN AT PRE-SCHOOL EDUCATIONS INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azem SEVİNDİK  
SELÇUKLU, OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ÜZERİNDEN TÜRK MİZAHININ GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ ss.367-378
PAST AND PRESENT OF TURKISH HUMOR THROUGH THE PERIODS OF SELJUKS, OTTOMANS AND REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13084
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU  
ABD’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI ss.379-406
ARMENIAN POLICIES OF USA DURING THE PERIOD OF REPUBLIC OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birgül ÇİÇEK - Leyla ATEŞOĞLU - Sibel ERKAL  
TÜRKİYE’DE 1991-2016 YILLARI ARASINDA KURUM EV İDARESİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA YÖNELİK LİTERATÜR İNCELEMESİ ss.407-431
EXAMINE STUDIES CARRIED OUT DURING THE YEARS OF 1991-2016 ABOUT HOUSEKEEPING PERSONNEL IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar DOĞANAY PAYZİNER  
FİNANSAL OKURYAZARLIĞA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARIN BELİRLENMESİ: SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.432-452
DETERMINATION OF ATTITUDES AND BEHAVIORS RELATED TO FINANCIAL LITERACY: A RESEARCH ON STUDENTS OF DEPARTMENT OF HEALTHCARE MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep KAHRAMAN  
BİR HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK MEŞRU SAVUNMANIN UNSURLARININ DEĞERİ ss.453-467
THE VALUE OF LEGISTIMATE SELF DEFENSE FUNCTIONS AS A REASON OF LEGAL COMPLIANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma SERT ETEMAN - Hayrettin Kemal SEZEN  
TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: İKİ FARKLI TÜRKİYE ss.468-477
A STUDY OF INCOME DISTRIBUTION IN TURKEY: TWO DIFFERENT TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12994
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçehan Aysel YILMAZ  
ŞEYHÎ VE AHMED PAŞA’NIN “KEREM” REDİFLİ KASİDELERİNDE ÖVGÜ BİÇİMLERİ ss.478-490
ENCOMIA WORDINGS IN EULOGIES ON “KEREM” OF ŞEYHÎ AND AHMED PAŞA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13067
Özet | Abstract | Tam Metin |

Begül ÖZKOCA Sinem H. ŞANLI  
ESKİYAPAR KÖYÜ CEMEVİ (ÇORUM-ALACA) DÜZ DOKUMA ÖRNEKLERİNDEN YASTIKLAR ss.491-508
PILLOWS FROM FLAT WEAVING SAMPLES FROM ESKİYAPAR VILLAGE WORSHIP HOUSE (ÇORUM-ALACA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçe UYSAL  
İŞLEVSEL OBJENİN SANAT OBJESİNE DÖNÜŞÜMÜNDE İZLENEN YOLLAR ss.509-519
WAYS OF TRANSFORMATION FROM FUNCTİONAL OBJECTS İNTO ART OBJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf EREN  
ULUS-DEVLET MODELİ VE DİL POLİTİKASI ss.520-529
NATION-STATE MODEL AND LANGUAGE POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah ALTIOK  
ALDOUS HUXLEY’İN CESUR YENİ DÜNYA’SINA DİSTOPYA BAĞLAMINDA “BAKIŞ” ss.530-538
ALDOUS HUXLEY'S BRAVE NEW WORLD IN THE CONTEXT OF DYSTOPIA "LOOK"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner ATASOY - Kubilay ÇİMEN  
15-20 YAŞ ARASI ZİHİNSEL ENGELLİ SPORCULARA, AÇIK VE KAPALI ALANLARDA UYGULANAN HAREKET EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.539-548
EXAMINE THE MOVEMENT TRAINING EXERCISES OF THE MENTALLY RETARDED DISABLED AGED BETWEEN 15 AND 20 YEARS IN OUTDOOR AND INDOOR AREAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet EREN  
AMİN MAALOUF’UN ÖLÜMCÜL KİMLİKLER ESERİNE GÖRE MUHTAR ŞAHANOV’UN CENGİZ HAN’IN SIRRI ROMANINDA SİMGE KİMLİKLER ss.549-559
ACCORDING TO AMIN MAALOUF'S DEADLY IDENTITY WORKS, MUHTAR ŞAHANOV'S SYMBOLIC IDENTITY IN GENGHIS KHAN'S SECRET NAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12933
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ÖZGÜN - Ayşe DİNÇ  
ETHEM İZZET BENİCE'NİN "ON YILIN ROMANI" NDA ESKİ- YENİ KARŞILAŞTIRMASI ss.560-581
OLD- NEW COMPARİSON İN ETHEM İZZET BENİCE'S "ON YILIN ROMANI"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ERTÜRK - Bahri AYDIN  
ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONUNU ARTIRAN VE OLUMSUZ ETKİLEYEN DURUMLARIN İNCELENMESİ ss.582-603
INVESTIGATION OF THE SITUATIONS THAT INCREASE THE MOTIVATION OF THE TEACHERS AND NEGATIVELY AFFECT THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12971
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KIZILKAYA - Ahsen Ela KIZILKAYA  
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE VE İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK DUYUŞSAL TUTUMLARI ss.604-616
AFFECTIVE ATTITUDES OF KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS ENGLISH AND ENGLISH COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13079
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri