Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


56 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSerkan GÜZEL - Damla YILMAZ - Martı Esin SEMİN - Harun Reşit SOYA  
AHISKALI TÜRKLER’İN GÖÇ SÜRECİ VE HONAZ’DAKİ YAŞAM DENEYİMLERİ ss.1-23
IMMIGRATION PROCESS OF AHISKA TURKS AND THEIR LIFE EXPERIENCE IN HONAZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ALTIN  
NAKİT TEMETTÜ ÖDEYEN FİRMALARIN PAY SENETLERİNDE YAŞANAN FİYAT ANOMALİSİ: BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.24-34
A STUDY ON THE ABNORMAL PRICE OF THE EQUITIES OF FIRMS WHICH DISTRIBUTE CASH DIVIDENDS: BIST DIVIDEND 25 INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12830
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ATASOY  
HASSA İLÇESİ (HATAY)’NIN İKLİMİ ss.35-67
CLIMATE IN THE DISTRICT OF HASSA (HATAY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil DOĞANCI  
ROMA İMPARATORLUĞU’NUN BITHYNIA PONTUS EYALETİNDE UYGULADIĞI ASKERİ POLİTİKALAR ss.68-85
MILITARY POLICIES OF THE ROMAN EMPIRE IN THE PROVINCE OF BITYHIA ET PONTUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12689
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma İNCE  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KIŞILIK VE ÖRGÜTSEL NARSISIZM ss.86-93
PERSONALITY AND ORGANIZATIONAL NARCISSISM IN HEALTH WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan AVŞİN  
GÖKSU NEHRİ VADİSİNİN JEOMORFOLOJİK EVRİMİNDE LOKAL TEKTONİZMA VE UPLİFT ETKİSİ (DOĞU AKDENİZ, TÜRKİYE) ss.94-111
DIFFERENTIAL IMPACTS OF THE LOCAL TECTONISM AND UPLIFT ON THE GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE GÖK-SU RIVER VALLEY (EAST MEDITERRANEAN, TURKEY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12724
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe YANARDAĞ  
CUMHURİYET DÖNEMİ DARÜLFÜNUN TARTIŞMALARI VE 1933 DARÜLFÜNUN REFORMU ss.112-133
DISCUSSIONS OF THE REPUBLICAN PERIOD DARULFUNUN AND THE 1933 DARULFUNUN REFORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmiye Serap VURUR  
BASEL UZLAŞISI ÇERÇEVESİNDE KOBİLERDE KREDİ DERECELENDİRME NOTU UYGULAMASI ss.134-143
APPLICATION OF RATING SCORE FOR SME’s IN THE FRAMEWORK OF BASEL CONSENSUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12797
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin YILDIZ - Mehmet Akif SEVİNÇ - Rıdvan KANTİK - Yeşim OLAM - Mehmet Salih SAVDİ - Murat BİDİKÇİ  
11-12 YAŞ GRUBU ORTAOKUL ÇOCUKLARINDA OBEZİTE, FİZİKSEL AKTİVİTE, OKSİJEN SATÜRASYONU VE BAZI MOTORİK ÖLÇÜM DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ (kesitsel bir çalışma) ss.144-155
INVESTIGATION OF OBESITY, PHYSICAL ACTIVITY, OXYGEN SATURATİON AND SOME MOTORIC MEASUREMENT VALUES IN MIDDLE EAST 11-12 AGE CHILDREN (cross-sectional study)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ÖZDEMİR  
MUHAMMED el-KÜRDÎ VE ES-SAĞRU’S-BESSÂM AN MEÂNÎ’S-SUVARİ’L-LETÎ YÜZEVVİCU FÎHÂ’L-HUKKÂM ADLI RİSÂLESİ ss.156-202
MUHAMMAD AL KURDI AND HIS RISALA ENTITLED AS-SAĞRU’L-BESSÂM AN MEÂNÎ’S-SUVARI’L-LETI YUZEVVICU FÎHÂ’L-HUKKÂM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem GÜRSOY  
İLETİŞİM BARİYERLERİ ÇOCUKLARIN OKUMA VE ÖĞRENME KÜLTÜREL DAVRANIŞLARINI ETKİLEMEKTEDİR: TÜRK İLKOKULLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ İLE UYGULADIKLARI OKUMA AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ ss.203-213
COMMUNICATION BARRIERS AFFECT CHILDREN’S READING AND LEARNING CULTURAL BEHAVIOURS: A CASE STUDY OF TURKISH PRIMARY SCHOOL TEACHERS AND THEIR READING ACTIVITIES WITH THEIR STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arkun TATAR - Feyza ÇAVUŞOĞLU - Mehmet Talha ÖZÜDOĞRU - Gizem UYGUR - Nazlıcan TOKLU - Fadime Dindar HAŞLAK - Meltem NAMLI - Ayşe Refia UYSA - Aişetül Kübra GÜLER - Hüdanur ÖZDEMİR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN A ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ss.214-230
DEVELOPMENT OF A STUDENTS’ SATISFACTION SCALE FOR UNIVERSITY STUDENTS AND EXAMINATION OF ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile Didem ÖZIŞIK - Hajar BABAZADEH  
ÇAĞDAŞ İRAN SANATINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE ss.231-240
CONCEPTUAL FRAMEWORK IN CONTEMPORARY IRANIAN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap DURUKAN KÖSE - Mesut CAN - Nazlı KARAGÖZ CAN  
BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) UYGULAMALARININ FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ ss.241-266
AN ANALYSIS OF ASSISTED- REPRODUCTIVE TECHNIQUE (ART) APPLICATIONS IN AN TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL WITH USING ACTIVITY BASED COSTING METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ARSLAN - Salih ÖZENİCİ  
İNGİLİZCE OKUTMANLARININ MESLEKİ GELİŞİM PROGRAM İNANÇLARI, ENGELLERİ VE İHTİYAÇLARI ss.267-292
ENGLISH INSTRUCTORS’ BELIEFS, OBSTACLES, AND NEEDS ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12846
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Murat GEÇİKLİ  
SALTANAT'IN KALDIRILMA SÜRECİNDE REFET PAŞA ss.293-305
REFET PASHA IN THE PROCESS OF ABOLITION OF SULTANATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz HAYKIR - Handan HAYKIR  
OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E TÜRKİYE'DE YEREL BASININ TARİHSEL GELİŞİMİNE BİR BAKIŞ ss.306-325
A VIEW TO HISTORICAL DEVELOPMENT OF LOCAL PRESS IN TURKEY FROM OTTOMAN TO REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KARADAĞ - Süreyya Yonca SEZER - Alper KARADAĞ - Ercan GÜR - Yüksel SAVUCU  
BİLEK GÜREŞÇİLERİNDE SEKİZ HAFTALIK ANTRENMAN SÜRECİNİN ENDOJEN AMİNO ASİTLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ss.326-339
EFFECT OF EIGHT WEEKLY TRAINING ON ENDOSEAN AMINO ACIDS IN WİTH WRESTLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk SEÇKİN  
UNUTULMUŞ BİR 16. YÜZYIL MESCİDİ: İSTANBUL/FATİH HOCA KASIM CAMİİ/MESCİDİ ss.340-357
A FORGOTTEN 16th CENTURY MASJID : ISTANBUL/FATİH HOCA KASIM MOSQUE/ MASJID
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehminaz ÇABUK  
19. YÜZYILDA OSMANLI TOPLUMUNDA IRZA TECAVÜZ VAKALARI ss.358-373
THE RAPE CASES IN THE OTTOMAN SOCIETY IN THE 19TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12656
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan MARANGOZ - Ökkeş Alpaslan GENÇAY  
KAHRAMANMARAŞSPOR VE SİİRTSPOR PROFESYONEL FUTBOL TAKIMLARININ MÜSABAKA DÖNEMİNDE SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.374-385
COMPARISON WITH PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF KAHRAMANMARAŞSPORT AND SİİRTSPORT PROFESSIONAL FOOTBALL TEAMS AT THE COMPETITION SEASON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ertan BAMYACI - Sezgin GÜÇLÜAY  
İMPARATOR HERAKLİUS DÖNEMİNDE (610-641) BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN SİYASİ YAPISI ss.386-396
BYZANTINE EMPIRE DURING THE EMPEROR HERAKLIUS PERIOD (610-641)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Veli ALICI - Barış KANDEĞER  
BELEDİYELERİN YÖNETİMİNDE KADIN YÖNETİCİLER ss.397-410
WOMEN ADMINISTRATORS IN MUNICIPALITIES MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın KAYALI  
AŞVAGHOSHA VE ESERLERİNİN BUDDHİST EDEBİYATTAKİ YERİ ss.411-424
ASVAGHOSHA AND HIS WORKS ON BUDDHIST LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tüzün Tolga İNAN  
HİZMET VE KONFOR PARAMETRELERİNE İLİŞKİN EN İYİ HAVAYOLUNUN SEÇİMİ ÖRNEK AHP UYGULAMASI ss.425-439
SELECTION OF THE BEST AIRLINE WITH SERVICE AND COMFORT PARAMETERS AND THE EXAMPLE OF AHP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge KOCAKULA  
BİYO-ÖRGÜTLERDE YÖNETİM: ÖRGÜTLENMENİN İÇGÜDÜSEL DOĞASI ÜZERİNE ss.440-459
MANAGEMENT IN BIO-ORGANIZATIONS: ON INSTICTIVE NATURE OF ORGANIZING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazlıgül GÜLCAN  
YEŞİL YÖNETİM-FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: BIST 50 ENDEKSİ’NDE YER ALAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.460-472
GREEN MANAGEMENT-FINANCIAL PERFORMANCE RELATIONSHIP:AN APPLICATION ON BIST 50 INDEXED BUSINES-SES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Fatih TEKİN  
BİLİM FELSEFESİNDE İLGİ KAYMASI: POPPER-KUHN ss.473-493
SHIFT OF INTEREST IN PHILOSOPHY OF SCIENCE: POPPER-KUHN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun GEÇER - Saffet KARTOPU - Hızır HACIKELEŞOĞLU  
TOPLUMSAL CİNSİYET VE DİNDARLIK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA ss.494-521
GENDER AND RELIGIOUS: AN EMPIRICAL RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12748
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Hüseyin TEKİN - İsmail SEVİNÇ  
HEMŞİRELERİN MOBBİNGE MARUZ KALMA DURUMLARI VE STRES DURUMLARININ SOSYAL HİZMET DİSİPLİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.522-534
ASSESSMENT OF MOBBING EXPOSURE OF NURSES AND THEIR STRESSES IN THE CONTEXT OF SOCIAL WORK PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyza ERKOÇ - Mesut ÇİMEN - Onur YÜKSEL - Serkan DENİZ  
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU ÇALIŞANLARINDA İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGISININ YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ ss.535-544
THE EFFECT OF JOB INSECURITY PERCEPTION ON LIFE SATISFACTION: A STUDY IN PRIVATE HEALTHCARE ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu AKYOL - Abdullah ÇİĞDEM - Tuğba DÜZENLİ  
TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE “KAMUSAL MEKÂN” IN DÖNÜŞÜMÜ ss.545-554
TRANSFORMATION OF THE “ PUBLIC SPACE” IN THE PROCESS OF SOCIAL CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan GİRGİN - Tanju DEMİR  
MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN ALGILARI ss.555-572
PERCEIVED QUALITY OF WORK LIFE OF TEACHERS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan GÖREN - Hasan İNAÇ  
KAMU VE ÖZEL OKULLARDA GÖREVLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULLARININ DEĞİŞİME AÇIKLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.573-581
PERCEIVING OF SCIENCE TEACHERS WORKING AT PUBLIC AND PRIVATE SCHOOLS ON OPENNESS TO CHANGE LEVEL OF THEIR SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12821
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep BAŞERER - İbrahim KISAÇ  
ÖZGECİ DAVRANIŞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ) ss.582-594
EXAMINING ALTRUISTIC BEHAVIOUR ACCORDING TO PSYCHO-LOGICAL WELL BEING AND THE VARIOUS DEMOGRAPHIC VARIABLES (THE SAMPLE OF ERZURUM PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İSLAM - Ayhan DEVER - Mehmet Ertuğrul ÖZTÜRK  
TRABZONSPOR TARAFTARLARINDA AVNİ AKER SDATYUMU İLE ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI ss.595-608
COMPARISON OF TRABZONSPOR FANS’ PERCEPTIONS OF AVNİ AKER STADIUM AND ŞENOL GÜNEŞ SPORTS COMPLEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serenay ŞAHİN  
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.609-617
A STUDY ON THE PERSPECTIVE OF THE STUDENTS IN THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif GÜVENDİ YALÇIN  
İNGİLİZCE YABANCI DİL SINIFLARINDA KÜLTÜRLERARASI BECERİLERİN İKİ ÖZGÜN EDEBİ METİN ÜZERİNDEN ANALİZİ ss.618-629
ANALYSIS OF INTERCULTURAL COMPETENCES IN EFL CLASSES THROUGH TWO AUTHENTIC LITERARY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Nil KÜÇÜKERBAŞ - Efe TÜRKEL  
SERAMİK SANATINDA SÜRREALİZM ss.630-647
SÜRREALISM IN CERAMIC ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12871
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur TÜFEKCİ - Şaban ALTIN  
TÜKETİCİ-TÜKETİCİ ETKİLEŞİMİ SONRASI GERÇEKLEŞEN SATIŞ ALMA DAVRANIŞININ TÜKETİCİLERİN SUÇLULUK VE UTANÇ DUYGULARINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ ss.648-668
EXAMINING THE INFLUENCE OF BUYING BEHAVIOUR FOLLOWING CONSUMER-CONSUMER INTERACTION ON THE GUILT AND SHAME FEELINGS OF CONSUMERS THROUGH STRUCTURAL EQUATION MODELLING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih DEMİR  
HAYATINDAN İZLER ÇERÇEVESİNDE NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞAHSİYETİ ss.669-684
NECIP FAZIL KISAKÜREK'S PERSONALITY WITHIN THE FRAME OF IMPORTANT PARTS OF HIS LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12887
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri