Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


54 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenUğur KESKİN  
VEDAT ÖZDEMİROĞLU’NUN ESERLERİNDE OTORİTE VE VESAYET UNSURLARI ss.1-15
AUTHORITY AND TUTELAGE IN THE WORKS OF VEDAT ÖZDEMİROĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12632
Özet | Abstract | Tam Metin |

İpek ÖZKAL SAYAN  
YENİDEN “SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK” ss.16-33
“CONTRACTUAL TEACHER” AGAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceylan ÜNAL AKBULUT - Ebru AYATA  
TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUK KİTAPLARI VE DERGİLERİNDE TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ ÖĞELERİ ss.34-46
ELEMENTS OF TURKISH MUSIC CULTURE IN CHILDREN BOOKS AND MAGAZINES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkay BULUT - Manolya AKYÜZ  
KIRSAL KESİMDE İNGİLİZCE ÖĞRENEN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYONLARINI İYİLEŞTİRME: DRAMA YÖNTEMİ DRAMA TECHNIQUES ss.47-58
IMPROVING THE MOTIVATION OF 6TH GRADE STUDENTS LEARNING ENGLISH IN RURAL AREAS: DRAMA TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nil Selenay ERDEN  
ÇATIŞMA OLGUSUNA GENEL BAKIŞ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA ss.59-76
A GENERAL VIEW ON CONFLICT: QUALITATIVE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyda BARLAS BOZKUŞ  
TÜRKİYE’DE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİMİN SINIRLARI:ULUSLARARASI SANAT SERGİLERİ VE TÜRK FESTİVALLERİ ss.77-88
THE BORDERS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TUR-KEY: INTERNATIONAL ART EXHIBITIONS AND TURKISH FESTIVALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif KOLAY  
ANADOLU’DA İŞLETMEYE AÇILAN İLK DEMİRYOLU HATTI: İZMİR-KASABA (TURGUTLU) DEMİRYOLU ss.89-106
FIRST RAILWAY LINE IN OPENING IN ANATOLIA: İZMİR-KASABA (TURGUTLU) RAILWAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12730
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Elif ÇELEBİ KARAKÖK  
KÜLTÜREL MİRASI KURTARMA ÇABASINA BİR ÖRNEK: HASAN ACAR EVİ KORUMA - RESTORASYON ÇALIŞMALARI ss.107-131
A CASE OF A CULTURAL HERITAGE RESCUE: HASAN ACAR HOUSE CONSERVATION - RESTORATION PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12751
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün BENLİ  
BELGESEL FİLMLERİN GERÇEĞİ ARAŞTIRMA-SORUŞTURMA ÇABASI: LAURA POITRAS’IN 11 EYLÜL ÜÇLEMESİ; MY COUNTRY MY COUNTRY, THE OATH ve CITIZENFOUR ss.132-154
DOCUMENTARY MOVIES' EFFORT OF SEARCHING-INVESTIGATING OF TRUTH: LAURA POITRAS' 11ST OF SEPTEMBER TRILOGY MY COUNTRY MY COUNTRY, THE OATH AND CITIZENFOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDOĞDU - Tayfun TUTAK  
ORTAOKUL 8. SINIFLARA YÖNELİK MATEMATİKSEL MODELLEME ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRME ss.155-166
DEVELOPING MATHEMATICAL MODELLING ACTIVITIES FOR SECONDARY SCHOOL 8TH GRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12772
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmet AKBAŞ  
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA VE KENTLEŞME ANALİZİ ss.167-191
ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AND URBANIZATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berrin OKTAY YILMAZ  
LİZBON STRATEJİSİNDEN AVRUPA 2020 STRATEJİSİNE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TOPLUMSAL CİNSİYET POLİTİKALARI NEREDE DURUYOR? ss.192-213
WHERE DO EUROPEAN UNION’S GENDER EQUALITY POLICIES STAND FROM LISBON STRATEGY TO EUROPE 2020 STRATEGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ZEYTİN  
LİSANS DÜZEYİNDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ÖĞRETİM ELEMANINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.214-232
A RESEARCH ON THE FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS OF BUSINESS UNDERTAKING ACCOUNTING EDUCATION AND THE EXPECTATIONS FROM TEACHING STAFF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan ATAK  
TOKAT ÇAMLIBEL’DEKİ TÜRK DÖNEMİ YAPILARI ss.233-259
TURKISH PERIOD STRUCTURES IN TOKAT ÇAMLIBEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal KIZILDERE  
ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI: ETKİNLİK VE ÖNEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ ss.260-268
INTERNATIONAL CREDIT RATING ORGANIZATIONS: A CRITICAL OVERVIEW TO ACTIVITY AND ITS IMPORTANT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda UYSAL BOZASLAN - Arife ÇAĞLAR  
DİVAN ŞİİRİNDE SİPEND/ÜZERLİK ss.269-288
HARMAL SEED IN DIVAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ADAR  
GÖRME ENGELLİ RESSAM EŞREF ARMAĞAN’IN RESİMLERİNİN SANATSAL NİTELİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.289-301
EVALUATION OF ARTISTIC QUALIFICATIONS OF THE PICTURES OF VISUALLY IMPAIRED ARTIST EŞREF ARMAĞAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12818
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa IŞIK  
SANAT, BİLİM ve İLETİŞİM ss.302-309
ART, SCIENCE AND COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILDIRIM  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIM DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ss.310-330
DETERMINATION OF PARTICIPATION LEVELS OF PHYSICAL ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS (SAMPLE OF ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem KESKİN KÖYLÜ  
NAHÇIVAN’IN FİNANSAL GÜÇLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMASI ss.331-344
FINANCIAL BUILD UP AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF NAKHICHEVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12870
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan MARANGOZ - Yahya POLAT  
ERKEK SPORCULARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU VE SOMATO-TİPLERİN İVMELENME HIZI ÜZERİNE ETKİLERİ ss.345-360
THE EFFECTS OF BODY COMPOSITION AND SOMATOTYPES ON ACCELERATION SPEED IN MALE ATHLETES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev ÖNDER  
MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK YAKLAŞIMLARI: SAİT FAİK ÖRNEĞİ ss.361-371
THE PERSPECTIVES ON MULTICULTURALISM IN MODERN TURKISH LITERATURE: AS A CASE STUDY SAİT FAİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12779
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY  
GÖRSEL TASARIM EĞİTİMİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI ss.372-379
USAGE OF SOCIAL MEDIA IN VISUAL DESIGN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan AFŞIN ÜNAL  
UYGURLARIN BATIYA GÖÇLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME ss.380-389
AN ANALYSIS IN MIGRATION OF UIGHURS TO THE WEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu ÖZKAN  
ANNE GÖRÜŞLERİNE GÖRE 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR/TABLET KULLANIM DÜZEYLERİ ss.390-399
5-6 YEAR CHILDREN'S COMPUTER / TABLET USAGE LEVELS BY MOTHER'S VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebubekir Sıddık ATA  
GÖRSEL ÇEVİRİ YOLUYLA UYARLAMA: AHMET ZEKİ KOCAMEMİ’NİN NÜ ÇALIŞMALARI ss.400-427
APPROPRIATION THROUGH VISUAL TRANSLATION: AHMET ZE-Kİ KOCAMEMİ’S NUDE WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur KILIÇ  
KORKU SİNEMASININ İÇ MEKAN TERCİHLERİNE BİR BAKIŞ ss.428-432
A LOOK AT IN INDOOR PREFERENCES OF THE HORROR CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Bahadır DOĞRU - Sema DOĞRU  
TWITTER'DAKİ HABERLERİN DOĞRULUK ALGISINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.433-449
A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE ACCURACY OF THE NEWS FROM TWITTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuriman KARAYİĞİT  
OLUMLU-OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.450-468
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE-NEGATIVE PERFECTIONISM AND RELIGIOSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağla BANKO - Servet KARDEŞ - Sabiha EREN - Şahin ANTAKYALIOĞLU  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.469-481
THE INVESTIGATION OF THE VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDITATES ABOUT CHILDREN RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali DEMİR  
FİNANSAL KRİZLER, SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME: ÜST ORTA GELİRLİ EKONOMİLERİN ANALİZİ ss.482-495
FINANCIAL CRISES, FREE TRADE AGREEMENTS AND ECONOMIC GROWTH: ANALYSIS OF UPPER MIDDLE INCOME ECONOMIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Nur KIRIMLI  
KENTSEL SİYASET YEREL SİYASET VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.496-510
AN EVALUATION ON URBAN POLITICS / LOCAL POLITICS AND POVERTY RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alp Eren KAYASANDIK  
ÖĞRETMENLERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİME HAZIR OLMALARININ ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İLİŞKİSİ: SAMSUN’DA BİR ÇALIŞMA ss.511-527
TEACHERS’ INDIVIDUAL INNOVATIVENESS AND READINESS FOR CHANGE RELATION WITH PERCIEVED ORGANIZATIONAL SUPPORT: A STUDY IN SAMSUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülistan EKMEKÇİ  
DİVAN ŞİİRİNDE AŞK VE SEVDA ss.528-538
LOVE AND PASSION IN DIVAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nur BAŞER BAYKAL  
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN TÜRKİYE’DEKİ YAYGINLIĞI, EK TANILARI VE TEDAVİSİNİN İNCELENMESİ ss.539-548
A REVIEW ON GENERALIZED ANXIETY DISORDER: EPIDEMIOLOGY, COMORBIDITY AND TREATMENT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ÇELİK - Sabri ÇELİK  
FATİH PROJESİNİN UYGULAMA SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN OKUL YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.549-575
ASSESSMENT OF FATIH PROJECT'S PROBLEMS IN IMPLEMENTATION PROCESS BY SCHOOL ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan KAÇAR - Zafer ÇAKMAK - İrfan ARIKAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.576-597
SOCIAL STUDIES TEACHERS' VIEWS ABOUT THE DRAFT MIDDLE SCHOOL SOCIAL STUDIES COURSE CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice SARI  
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE SAĞLIK GÖSTERGELERİNDEKİ İYİLEŞMELER ss.598-612
HEALTH TRANSFERS PROGRAM AND HEALTH IMPROVEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reene M. Jones Çeviren: Esra SİPAHİ  
KURUMSAL YÖNETİM VE HESAP VEREBİLİRLİK ss.613-632
CORPORATE GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz USTA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ö. ŞENYILIDIZ, DEVRİM VE DİRENÇ: XIX. VE XX. YÜZYILDA İSPANYA’DA YAŞANAN SİYASİ VE SOSYAL GELİŞMELER (1808-1959) ss.633-635
Ö. ŞENYILIDIZ, REVOLUTION AND RESISTANCE: POLITICAL AND SOCIAL HISTORY OF SPAIN IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri