Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


53 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSelman YAŞAR  
TÜRKİYE-MACARİSTAN İLİŞKİLERİ(1923-1938) ss.1-42
TURKEY-HUNGARIAN RELATIONS (1923-1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar GÜDEK - Deniz YILMAZ  
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ ss.43-53
FINE ARTS LYCEE STUDENTS’ LEVEL OF USAGE THE INSTRUMENT STUDY METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Ekber GÜLERSOY - Mehmet Ali ÇELİK  
KİLİS İLİ’NDE HEYELAN RİSKİ YÜKSEK ALANLARIN ÇOK KRİTERLİ ANALİZ METODU İLE BELİRLENMESİ ss.54-70
DETERMINATION OF AREAS WITH HIGH LANDSLIDE RISK IN THE PROVINCE OF KILIS (TURKEY) BY MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem KARAKILIÇ  
TÜRK İNKILÂBININ KADINSAL STANDARDİZASYONU (1923-1938) ss.71-87
THE STANDARDIZATIONOF WOMEN WITHIN TURKISH REFORMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı AKARSU  
DEĞERLERİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ, BUNUN EĞİTİME VE TOPLUMSAL YAPIYA YANSIMASI ss.88-97
BE DEVALUED OF VALUES, THE REFLECTION OF THIS TO EDUCATION AND SOCIAL STRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap DURMUŞ ÖZTÜRK - Semiha İSMAİLOĞLU  
MİMARLIKTA İÇ-DIŞ İLİŞKİSİNDE GEÇİRGEN BİR ARAYÜZ OLARAK IŞIKLIK (SKYLİGHT) ss.98-113
SKYLIGHTS AS A PERCEPTIVE INTERFACE IN INTERIOR-EXTERIOR RELATIONSHIP IN ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice DÜLBER  
HADİSLERDE YORUM “TEVİL” GELENEĞİ: İBN KUTEYBE ÖRNEĞİ ss.114-137
HISTORY OF INTERPRETATION “GLOSS” CUSTOM: EXAMPLE OF IBN QUTAYBAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12647
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ÇİFTÇİ - Gülşen RONA  
TARTIŞMACI METİN YAPISI ÖĞRETİMİNİN ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARTIŞMACI METİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ ss.138-150
THE EFFECT OF TEACHING ARGUMENTATIVE STRUCTURE TEXT ON SECONDARY SCHOOL 5th GRADE STUDENTS’ ARGUMENTATIVE TEXT WRITTING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12654
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buket ÖZDEMİR IŞIK - Yağmur KABLAN - Çağla SAYİTOĞLU - Delal NASİN - Göksu Selin ODACI  
KULLANICILARIN KENT DONATILARININ KULLANILIRLIĞINA ETKİSİ ss.151-164
USERS’ IMPACT ON UTILITY OF URBAN FURNITURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda ÖRGE YAŞAR  
BİGA İLÇESİNDE KÖY ADLARININ KAYNAKLARI ss.165-182
THE RESOURCES OF THE VILLAGE NAMES IN BIGA DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet VATAN  
BİLECİK İLİNİN TURİZM ENVANTERİ ss.183-205
THE TOURISM INVENTORY OF BILECIK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel YEŞİLKAYALI - Selda MEYDAN  
BİR ORTAOKUL ÖZELİNDE OKUL SOSYAL HİZMETİ İHTİYACININ BELİRLENMESİ ss.206-221
DETERMINING THE NEED FOR SCHOOL SOCIAL SERVICES FOR SECONDARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Kürşat TÜRKAN - Okan ATAHAN  
HATAY / OVAKENT ÖZBEKLERİNDE EVLİLİK ss.222-237
MARRIAGE IN HATAY / OVAKENT UZBEKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meriç AYBAR - Ömer AYIK  
TARİHİ BAZI HASTALIKLARIN BİLİMSEL ANALİZİ VE HASTALIKLARDAN ÖLEN OSMANLI PADİŞAHLARININ DURUMUNUN İNCELENMESİ ss.238-247
SCIENTIFIC ANALYSIS OF SOME HISTORICAL DISEASES AND EXAMINATION OF THE SITUATION OF THE OTTOMAN SULTANS DIED FROM DISEASES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri DAĞI  
İLK İSLAMÎ TÜRK METİNLERİNDE (KUTADGU BİLİG, DİVÂNÜ LÛGATİ’T TÜRK, ATEBETÜ’L-HAKÂYIK, DİVÂN-I HİKMET) HALK HEKİMLİĞİ ss.248-256
HEALTH IN THE FIRST TURKISH ISLAMIC TEXTS ((KUTADGU BI-LIG, DIVÂNU LÛGAI’T TURK, ATEBETU’L-HAKÂYIK, DIVÂN-I HIKMET)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eser YEŞİLDAĞ - Mesut ATASEVER - Necla KUDUZ - Ahmet COŞKUN  
AFYONKARAHİSAR VE KÜTAHYA İLLERİNDEKİ HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARININ PROFİLİ VE YATIRIM KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ ss.257-277
THE PROFILE OF STOCK INVESTORS IN AFYONKARAHISAR AND KUTAHYA AND ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INVESTMENT DECISIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim ALİEFENDİOĞLU  
KENT İÇİ ULAŞIMINDA GELENEKSEL TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER: ANKARA İLİ “YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK HATTI” ÖRNEĞİ ss.278-298
ALTERNATIVE SOLUTIONS TO TRADITIONAL URBAN TRANSPORTATION SYSTEMS: ANKARA PROVINCE “YENİMAHALLE-ŞENTEPE ROPEWAY SYSTEM” EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Caner ERDOĞAN  
CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN TEK PARTİ DÖNEMİ SONRASI İDEOLOJİK EVRİMİ: ÖZGÜRLÜKÇÜ MUHALEFET, ORTANIN SOLU VE DEMOKRATİK SOL (1950-1980) ss.299-318
THE REPUBLICAN PEOPLE’S PARTY’S IDEOLOGICAL EVOLU-TION AFTER ONE-PARTY PERIOD: LIBERTARIAN OPPOSITION, MIDDLE LEFT AND DEMOCRATIC LEFT (1950-1980)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih ZEKA  
ATEŞTEN GÖMLEK’TE YOLCULUK ARKETİPİ ss.319-344
THE JOURNEY ARCHETYPE IN ATEŞTEN GÖMLEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİR  
AKA GÜNDÜZ’ÜN YARIM TÜRKLER ADLI TİYATRO ESERİNDE KİŞİLER ARASI ÇATIŞMA ÖGESİ OLARAK ‘TÜRKLÜK’ ss.345-360
‘TURKISHNESS’ AS AN INTERPERSONAL CONFLICT ITEM IN THE THEATRICAL PRODUCTION TITLED YARIM TÜRKLER WRITTEN BY AKA GÜNDÜZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Osman DURSUN - Cenk AKSOY  
HAVAALANLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ ss.361-371
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE AIRPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan KORKUT  
HALİDÎ TASAVVUF GELENEĞİNDE FIKIH VE TASAVVUF İLİŞKİSİ (SEYDA MUHAMMED EMİN EL-HAYDERÎ MEDRESESİ ÖRNEĞİ) ss.372-396
FIQH AND USŪL ALFIQH IN CONTEMPORARY TRADITION OF KHALIDI SUFISM (CASE OF SAYYID MUHAMMAD AMIN AL-HAYDARI MADRASAH)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin POLAT  
TÜRKÇE ÖĞRENEN RUSÇA KONUŞURLARIN YAZILI ANLATIMLARINDA YAPTIKLARI DİL YANLIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.397-422
A RESEARCH ON THE LANGUAGE MISTAKES FROM THE WRITTEN STATEMENTS OF THE RUSSIAN SPEAKERS WILE LEARNING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖNCEL  
HASAN B. AHMED B. ALİ EL-KÂTİB’İN KEMÂLÜ EDEBİ’L-ĞINÂ ADLI ‎ESERİNDE MÛSİKİŞİNAS ÂDÂBI ss.423-443
THE RULES OF GOOD MANNERS OF MUSICIANS IN THE WORK OF ‎HASAN B. AHMED B. ALİ EL-KÂTİB TİTLED “KAMAL ADAB AL-GHINA”‎
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif KAYA  
KIYÂFET-NÂME-İ EKÂLÎM-İ SEB’A VE HAYAVÂN ss.444-459
KIYÂFET-NÂME-I EKÂLÎM-I SEB’A VE HAYAVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GÜRSES - Mehmet ÇINAR  
TÜRKİYE’DE VATANDAŞLARIN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ ss.460-473
CITIZEN ADOPTION OF E-GOVERNMENT IN TURKEY: AN EMPIRICAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi TOKDİL  
VELAZQUEZ'İN NEDİMELER TABLOSUNA POTSMODERN ESTETİK VE YENİ MEDYA AÇISINDAN YENİ BİR YAKLAŞIM ss.474-490
A NEW APPROACH TO VELAZQUEZ'S LAS MENINAS IN TERMS OF POSTMODERN AESTHETICS AND NEW MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naci Atalay DAVUTOĞLU  
DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ UNSURLARINDAN BULUT BİLİŞİM SİSTEMİ VE HİZMETLERİN İNTERNETİ KAPSAMINDA İŞLETMELERDE SANAL ORGANİZASYONLAR OLUŞTURMA ss.491-503
CLOUD COMPUTING AS A PART OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND ESTABLISHING VIRTUAL ORGANIZATIONS IN BUSINESSES WITHIN THE INTERNET OF THINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birgül ÇİÇEK - Fahri ÖZSUNGUR - Sibel ERKAL  
HASTANELERDE ÇALIŞAN KURUM EV İDARESİ PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİ: ADANA ÖRNEĞİ ss.504-528
DETERMINE THE ORGANIZATIONAL SILENCE STATUS OF THE HOUSEKEEPING PERSONNEL: A CASE OF ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur KILIÇ  
MİMARİDE ATIK VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN MALZEMELERİN ROLÜ ss.529-533
THE ROLE OF WASTE AND RECYCLED MATERIALS IN ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÖZDEMİR  
TSMA D. 10010 NOLU EHL-İ HİREF DEFTERİ’NE GÖRE OSMANLI SARAY SANATKÂRLARI ss.534-558
ACCORDING TO THE EHL-I HIREF REGISTER NO. TSMA D. 10010, THE OTTOMAN PALACE ARTISANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ÖZGÜN - Ayşe DİNÇ  
REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN “YEŞİL GECE” ROMANINDA İNKILÂP KANONU ss.559-582
THE CANON OF REVOLUTİON İN THE NOVEL "YEŞİL GECE" OF REŞAT NURI GUNTEKIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abubakar Muhammad YAHAYA  
ÖZGÜRLÜK YA DA BASKI: NİJERYA SİNEMASINDA KADININ YENİDEN SUNUMU ss.583-608
FREEDOM OR SUPPRESSION: REPRESENTATION OF WOMEN IN NIGERIAN CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan BUDAK - Semir ASLANYÜREK  
SİNEMA FİLMİNDE KURGUNUN İZLEYİCİ ALGISINA KATKISININ İNCELENMESİ ss.609-615
ASSESSING THE CONTRIBUTION OF EDITING TO THE AUDIENCE PERCEPTION IN A MOTION PICTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DURMUŞ - Abdullah GERÇEK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN STRES DURUMLARI,BİYO-PSİKO SOSYAL DURUMLARI VE STRESLE BAŞ ETME DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.616-633
A RESEARCH ON ASSESSING THE FACTORS AFFECTING PERCEIVED STRESS SITUATIONS, BIO-PSYCHOLOGICAL SOCIAL SITUATIONS AND COPING BEHAVIORS OF STRESS IN UNIVERSITY STUDENTS’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin YAVUZ  
İKİ FARKLI KARAKTER ÜZERİNDEN PSİKANALİTİK BİR OKUMA DENEMESİ: YUSUF ATILGAN’DAN “ZEBERCET” VE “REŞİT HANADAN’DAN “HASAN AĞA” ÖRNEĞİ ss.634-649
A PSYCHOANALYTIC READING TRIAL ON TWO DIFFERENT CHARACTERS: THE EXAMPLE OF “ZEBERCET” FROM YUSUF ATILGAN AND “HASAN AĞA” FROM REŞIT HANADAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ÇAVLI - Murat KOÇ  
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE UYGULAMALARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ ss.650-667
THE IMPACTS OF QUALITY APPLICATIONS ON JOB SATISFACTION IN HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine VASFİYE KORKMAZ - Şükrü GÜVEN - Abdulkadir ÜNAL  
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI, BEYŞEHİR EĞİTİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ ss.668-681
SOCIAL MEDIA USE AS ORGANISATIONAL COMMUNICATION TOOL, CASE OF BEYSEHIR EDUCATIONAL SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar KORKMAZ - Abdulkadir ÜNAL - Şükrü GÜVEN  
İNTERNET VE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ EĞİTİMDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, BEYŞEHİR ÖRNEĞİ ss.682-691
A RESEARCH ON USE OF INTERNET AND SOCIAL MEDIA TOOLS IN EDUCATION, BEYSEHIR CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem YAVUZ SÖYLER - M.Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU  
KADINLARIN SPORA KATILIMINDA BEDEN ALGILARININ ETKİSİ ss.692-700
THE IMPACT OF PHISICAL PERCEPTIONSON WOMEN’S PARTICIPATION IN SPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunca ÇEŞMECİOĞLU - Yağmur TOPRAKLI  
ACİL BARINMA YAPILARINDA KULLANICI İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ TASARIM ÖZELLİKLERİNE TASARIMCI VE KULLANICI BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ ss.701-745
COMPARATIVE EVALUATION OF USERS' AND DESIGNERS' PER-SPECTIVES TO EMERGENCY SHELTER DESIGN CHARACTERISTICS DIRECTLY RELATED TO DISASTER VICTIMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri