Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


52 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSalim KÜÇÜK - Abdulkadir KOÇ  
İBRAHİM ARISOY’UN GÜRCÜCE-TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ’NDE YER ALAN TÜRKÇE, FARSÇA VE ARAPÇA KÖKENLİ SÖZCÜKLER ss.1-22
THE TURKISH, FARSI AND ARABIC BASED WORDS IN IBRAHİM ARISOYS'S GEORGIAN-TURKISH DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN  
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ ss.23-38
THE FUNCTIONING OF IN-SERVICE TRAINING ACTIVITIES ACCORDING TO TEACHER OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan TATAR - Mehmet ÜLKER  
PARLAMENTER SİSTEMDEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞTE UZLAŞI KÜLTÜRÜ ss.39-48
THE ROLE OF RECONCILIATION CULTURE IN THE TRANSITION PERIOD FROM PARLIAMENTARY SYSTEM TO PRESIDENTIAL SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver KATKAT ÖZÇELİK  
ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ YERİ VE KARİYER GELİŞİM ENGELLERİ ss.49-70
WOMEN'S POSITION AND CAREER DEVELOPMENT BARRIERS IN WORKING LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan ERDOĞAN  
TÜRKİYE’DE OTOMOTİV SANAYİ ss.71-84
AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa GENÇ - Ayşegül KOYUNCU OKCA  
YÖRÜKLERİN GEÇİM KAYNAĞI VE DOKUMALARINDA: KEÇİ ss.85-102
GOATS IN SOURCES OF INCOME FOR AND WEAVES OF YURUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KURAK AÇICI  
TASARIM EĞİTİM SÜRECİ: YARATICILIK ss.103-112
DESIGN EDUCATION PROCESS: CREATIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan SÖNMEZDAĞ ZÖNGÜR  
HİNDUİZM’İN ÖNEMLİ TANRI VE TANRIÇA HEYKELLERİ ss.113-147
IMPORTANT GOD AND GODDNES SCULAPTURE OF HINDUISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdinç ASLAN  
TWİTTER’DA DİL KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.148-160
A STUDY ON LANGUAGE USAGE ON TWITTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca KARAVAR  
HALI SANATI ÖRNEĞİNDE SARAY SANATI VE HALK SANATI ss.161-174
PALACE ART AND FOLK ART IN TERMS OF RUG ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YALÇINKAYA  
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ REEL VE POTANSİYEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1970-2015) ss.175-201
THE EFFECTS OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE ON REAL AND POTENTIAL ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY (1970-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat BAŞARIR - Mehtap BAŞARIR  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ EVRELERİNDE GAZETE MANŞETLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ ss.202-214
HEADLINES IN THE START AND FINISH STAGES OF THE SECOND WORLD WAR: A COMPARATIVE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Reşit SEVİNÇ - Mehmet Emre EREN - Mehmet CANÇELİK - Mustafa SERT - Gönül SEVİNÇ - Mustafa Hakkı AYDOĞDU  
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.215-226
A RESEARCH ON THE PERSPECTIVE OF THE STUDENTS OF TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL HIGH SCHOOL: HARRAN UNIVERSITY SAMPLING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nermin KİŞİ  
İNOVATİF ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.227-236
A RESEARCH ON THE CHARACTERISTICS OF INNOVATIVE COMPANIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KAZAN - Cem UÇAR  
EFEKT KAVRAMI VE REKLAM FİLMLERİNDE EFEKT KULLANIMI ss.237-251
THE CONCEPT OF EFFECT AND THE USE OF EFFECT IN ADVERTİSİNG FILMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÇULHA - Aytekin KALKAN  
“ÖLMEZ AĞACIN” ÖLÜMSÜZ LEZZETLERİ: DİDİM’DE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDAN HAZIRLANAN YÖRESEL YİYECEKLER ss.252-286
IMMORTAL FLAVOURS OF THE “ETERNAL TREE”: LOCAL FOODS PREPARED WITH OLIVE AND OLIVE OIL IN DIDIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyra GAZEL  
BİST SINAİ ENDEKSİ İLE ÇEŞİTLİ METALLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ ss.287-299
THE RELATIONSHIP BETWEEN BIST INDUSTRY INDEX AND VARIOUS METALS: TODA-YAMAMOTO CAUSALITY TEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin KANBUR - Kubilay ÖZYER - Müslüme AKYÜZ  
NORMATİF ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.300-316
THE EFFECTS OF NORMATIVE ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A RESEARCH ON HEALTH EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atalay ÇAĞLAR - Ferda Esin GÜLEL  
EĞİTİMİN TOPLUMSAL FAYDA ÜZERİNDE ETKİSİ ss.317-339
THE EFFECT OF EDUCATION ON SOCIAL BENEFIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan ATİK  
LÜTFİ PAŞA’NIN DEVLET ADAMLIĞI VE DEVLET YÖNETİMİNE DAİR GÖRÜŞLERİ ss.340-350
LUTFI PASHA'S VIEWS ON THE STATE GOVERNMENT AND GOVERNMENT ADMINISTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal DURMUŞ  
METAPHERNTHEORIEN REVISITED ss.351-373
METAFOR TEORILERI REVISITED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Mert ASLAN  
HİTLER TÜRÜ PROPAGANDA ss.374-382
HITLER’S WAY OF PROPAGANDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir KÖSE  
EŞCİNSELLİK VE İSLÂM CEZA HUKUKUNDAKİ DURUMU ss.383-404
HOMOSEXUALITY AND ITS STATUS IN ISLAMIC LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli Ozan ÇAKIR - Sevda KORKMAZ - Rıza Tayfur ÖZKAN  
ULUSLARARASI TESİS VE REKREASYON ALANLARININ KULLA-NIM DEVAMLILIĞININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ YER SEÇİM KRİTERLERİ ss.405-416
NECESSARY LOCATION SELECTION CRITERIAS FOR INTERNATIONAL FACILITIES AND RECREATIONAL FIELDS TO PROVIDE USAGE SUSTAINABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
ANADOLU’NUN FETİH SÜRECİNDEKİ ANADOLU’DA NÜFUS HAREKETLİLİĞİ VE TÜRKMEN AŞİRETLERİ ss.417-429
IN THE CONQUEST OF ANATOLIA, ANATOLIA POPULATION MOBILITY AND TURKMEN TRIBES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek BABA ÖZTÜRK - Mehtap KARALAR - Yücel ÖKSÜZ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAM KALİTESİ ALGILARI: DEMOGRAFİK BİR İNCELEME ss.430-442
MİDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SCHOOL LİFE QUALITY: A DEMOGRAPHIC ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyza ADIGÜZEL - Ayşe EREN - Azize HASSAN  
TÜRKİYE’DE VE ULUSLARARASI ALANDA YAYINLANAN TURİZM PAZARLAMASI MAKALELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİBLİYOMETRİK ANALİZİ ss.443-457
COMPARATIVE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF TOURISM MARKETING ARTICLES PUBLISHED INTERNATIONALLY AND IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz TUNA  
ÖLÜMÜN FOTOĞRAF YOLUYLA ESTETİZE EDİLMESİ ss.458-471
AESTHETICIZING DEATH THROUGH PHOTOGRAPH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray ÖZENÇ - Nuray ÖZTÜRK ŞEN  
RABİNDRANATH TAGORE’UN ESERLERİNDE KÜÇÜK KADINLAR ss.472-484
LITTLE WOMEN IN THE LITERATURE OF RABINDRANAT TAGORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zuleyhan BARAN - Orhan BATMAN - Mehmet Selami YILDIZ  
GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADA HELAL GIDA GÜVENCESİNİN ÖNEMİ ss.485-502
THE IMPORTANCE OF HALAL FOOD SAFETY TO MET CUSTOMER EXPECTATIONS IN THE FOOD INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin TOPUZ  
KANT’IN RADİKAL KÖTÜLÜK TEZİ ss.503-515
KANT’S THESIS OF RADICAL EVIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca DEMİR - Erol Parlak  
TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ LEKTOLOJİ ÖZELLİKLERİ/THMFNS LÖ: URFA YÖRESİ ÖRNEKLEMİ ss.516-534
TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC NOTATION SYSTEM LECTO-LOGY CHARACTERISTICS/TFMPNS LC: URFA REGION SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi ILICA  
OLGA BERGGOLTS’UN ŞİİRLERİNDE LENİNGRAD KUŞATMASI ss.535-543
THE BLOCKADE OF LENINGRAD IN THE POEMS OF OLGA BERGGOLTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naci Atalay DAVUTOĞLU - Birol AKGÜL - Erşan YILDIZ  
İŞLETME YÖNETİMİNDE SANAYİ 4.0 KAVRAMI İLE FARKINDALIK OLUŞTURARAK ETKİN BİR ŞEKİLDE DEĞİŞİMİ SAĞLAMAK ss.544-567
ECONOMIC EFFECTS OF RESTRUCTURING ON BUSINESSES AND SECTORS IN ACCORDANCE WITH NATIONAL INDUSTRY 4.0
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah ÖZTÜRK - Orhan BATMAN - Muammer MESCİ  
REKABET STRATEJİLERİ İLE KURUMSAL İTİBAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.568-587
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITIVE STRATEGIES AND CORPORATE REPUTATION: A RESEARCH ON FIVE STAR HOTEL OPERATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ALDEMİR - Yalçın DEMİR - Rukiye ŞAHİN - Oğuzhan ÇAKAN  
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ss.588-602
PROBLEM SOLVING SKILLS OF SCHOOL COUNSELORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12595
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünsal TAZEGÜL  
TANRI İÇİN KURBAN EDİLEN FUTBOLCULAR ss.603-613
THE FOOTBALL PLAYERS WHO SACRIFICED FOR GOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ÖZCAN DOST - Bilge Metin TEKİN  
O. HENRY - THE GIFT OF THE MAGI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.614-623
O. HENRY - AN ANALYSIS OF THE GIFT OF THE MAGI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12602
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail GEÇAL - Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN  
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ ss.624-635
DETERMINATION OF OPINIONS AND RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION TEACHERS WORKING WITH STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammed HASHİRU  
CUPPİT'İN NON-REALIZMIN OTONOMI BİR ELEŞTİRİSİ. ss.636-647
A CRITIC OF CUPITT’S NON-REALISTS’ AUTONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DURMUŞ - Abdullah GERÇEK - Necmettin ÇİFTCİ  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KANITA DAYALI TUTUM ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss.648-661
INFLUENCE OF PROBLEM SOLVING SKILLS OF HEALTH WORKERS ON EVIDENCE-BASED PERCEPTIONS OF ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri