Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


51 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet DEMİRYÜREK - Halil İbrahim CELLATOĞULLARI - Deniz ARICI  
TÜRKİYE’DE MERİNOS KOYUNU YETİŞTİRİCİLİĞİ VE RİSÂLE-İ AĞNÂM ss.1-21
THE MERINO RAISING IN TURKEY AND RİSÂLE-İ AĞNÂM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duran AYDINÖZÜ  
TÜRK FINDIĞI (CORYLUS COLURNA L.)’NIN HARŞİT ÇAYI VE ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL YAYILIŞ ALANLARI ss.22-31
THE NATURAL SPREADING AREAS OF TURKISH HAZELNUT (CORYLUS COLURNA L.) IN THE VICINITY OF THE HARŞIT CREEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen EREŞ - Derya KOÇAK BIÇAK  
ORTAOKULLARDA ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRAN VE ENGELLEYEN UNSURLAR ss.32-45
INCREASING AND HINDERING FACTORS OF STUDENT ACHIEVEMENT IN MIDDLE SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Ekber GÜLERSOY  
TÜRKİYE KÜLTÜREL COĞRAFYASI’NIN AZ BİLİNEN DEĞERLERİ: MODERN KÖY TİYATROLARI ss.46-69
LITTLE-KNOWN VALUES OF TURKISH CULTURAL GEOGRAPHY: MODERN VILLAGE THEATRES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygül YANIK - Nezaat KESİCİ  
YÖNETİCİLERİN HASTANE İTİBAR YÖNETİMİNDE KALİTE VE İNOVASYON ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.70-83
EVALUATION OF QUALİTY AND INNOVATION PERCEPTIONS IN MANAGERS’ REPUTATION MANAGEMENT OF HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim KOÇER - Alihan ÖZSOY  
BİLİNÇALTI REKLAM: BASILI VE VİDEO BİLİNÇALTI REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ ss.84-115
SUBLIMINAL ADVERTISING: PRINTED AND VIDEO SUBLIMINAL ADVERTISING ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin Erdem KAYA - Emre ÜSTÜN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİ UYGULAMALARININ GÖZLEMLENMESİ ss.117-125
OBSERVATION OF MUSIC LESSON PRACTICES OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TUNCER  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İMKÂNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AKSARAY İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.126-138
A RESEARCH ON THE EVALUATION OF SUSTAINABLE TOURISM OPPORTUNITIES IN AKSARAY PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadir ERSEN - Kadri Cemil AKYÜZ - İlker AKYÜZ  
BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN KAĞIT ve KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜ FİRMALARININ PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.139-151
EVALUATION OF PERFORMANCES OF FIRMS IN PAPER and PAPER PRODUCTS INDUSTRY SECTORS TRADED ON THE BORSA ISTANBUL THROUGH GREY RELATIONAL ANALYSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım KAYA  
ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİ BAĞLAMINDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILAMALARI ss.152-164
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERCEPTIONS WITHIN THE CONTEXT OF EMPLOYEES DEMOGRAPHIC FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile BAHTİYAR KARADENİZ - Saffet SARI - M:Ozan CİNEL  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ALGILARI (ORDU, SBMYO ÖRNEĞİ) ss.165-176
THE PERCEPTIONS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS ON DEMOCRATIC ATTITUDES AND BEHAVIORS OF THE INSTRUCTORS (ORDU, SBMYO EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ÖZDEMİR  
HELAL TURİZM VE TESETTÜR PROBLEMİ ss.177-200
HALAL TOURISM AND VEILING PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda LENA  
TÜRKİYE’DE MÜZİK TÜKETİM DAVRANIŞLARI: ÜRETİLEN VE TÜKETİLEN ÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.201-232
MUSIC CONSUMPTION BEHAVIOURS IN TURKEY: AN ANALYSIS ON THE PRODUCED AND CONSUMED DIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU - Uğur Emre TEMELLİ  
KRİZ YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.233-244
A REVIEW OF CRISIS MANAGEMENT AND EXAMPLES OF CRISIS MANAGEMENT IN TURKISH BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU  
RUSYA’NIN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI ss.245-264
ARMENIAN POLITICS OF RUSSIA DURING THE OTTOMAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm TARÇIN  
GÖK TANRI, SU, ATEŞ, DAĞ, AĞAÇ KÜLTLERİNİN ÇUKUROVA BİLMECELERİNDEKİ İZLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.265-284
A REVIEW ON TRACES OF CULTS SKY GOD, WATER, FIRE, MOUNTAIN, TREE IN ÇUKUROVA RIDDLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem KAVAK ÇEKEN  
OSMANLI TİMAR SİSTEMİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR (İSTANBUL AHKÂM DEFTERLERİ’ NDE YER ALAN KAYITLAR DOĞRULTUSUNDA ) ss.285-310
OTTOMAN TIMAR SYSTEM AND DISAGREEMENTS IN THE APPLICATION (ACCORDING TO PROVISIONS LOCATED IN ISTANBUL AHKAM REGISTERS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alim Koray CENGİZ  
BİR YERLİ OLMA BAĞLAMINDA DEDİKODU, SÖYLENTİLER VE ANTAKYALILIK ss.311-327
GOSSIP, RUMOURS AND BEING ANTAKIAN IN THE CONTEXT OF BEING FROM SOMEWHERE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar BULUT  
GÜNEY-BATI (OĞUZ) GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEN AZERBAYCAN TÜRKÇESİ ÜZERİNE YAZILAN SÖZLÜKLERİN ÖZELLİKLERİ VE TANITIMI ss.328-363
THE FEATURES AND INTRODUCTION OF THE WORDS WRITTEN ON AZERBAIJANI TURKISH, ONE OF THE SOUTHWEST (OGHUZ) GROUP OF TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi Ali SERDAR  
ALDOUS HUXLEY’İN CESUR YENİ DÜNYA ADLI ROMANINDA ÖLÜM İÇGÜDÜSÜ ss.364-369
THE INSTINCT OF DEATH IN ALDOUS HUXLEY’S BRAVE NEW WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah KILINÇKAYA  
GRAMER VE BELAGAT BİLGİNLERİNİN TAKDİM-TE’HİR HAKKINDAKİ YORUMLARI ss.370-379
COMMENTS OF GRAMMAR AND RHETORIC SCHOLARS ABOUT PRESANTATION (TAKDİM) AND POSTPONEMENT (TE’HİR)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İlker KARAKELLEOĞLU - Seçkin GÖNEN - Mithat RASGEN  
RİSK TABANLI İÇ DENETİM YAKLAŞIMINDA RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE BİR VAKA ÖRNEĞİ ss.380-393
DETERMINATION OF RISKS IN RISK BASED INTERNAL AUDITING APPROACH AND A SAMPLE CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz ALÇİN ŞAHİNTÜRK - Öznur AKYOL BULUT  
TÜRKİYE’DEN ALMANYA’YA İŞÇİ GÖÇÜNÜN SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI ss.394-403
THE SOCIO-ECONOMICAL RESULTS OF LABOR MIGRATION FROM TURKEY TO GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12507
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman KIRTEPE - Oğuzhan ALTUNGÜL - M.Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU  
ÜNİVERSİTELER ARASI TÜRKİYE HENTBOL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN SPORCU TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ss.404-411
DETERMINATION OF THE SATISFACTION LEVELS OF ATHLETES WHO PARTICIPATED IN UNIVERTSITIES TURKEY HANDBALL CHAMPIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ender UYSAL  
SELFIE (ÖZÇEKİM) OLGUSUNUN NARSİSİZM ÜZERİNDEN MCLUHAN VE MEYROWITZ’E DAYALI İNCELEMESİ ss.412-425
A STUDY ON SELFIE AS A PHENOMENON THROUGH NARCISM BASED ON MCLUHAN AND MEYROWITZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf AKPINAR - Arzu MERİÇ  
ADIYAMAN’DAKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE KÜLTÜR DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.426-440
A RESEARCH ON ACCOUNTING CULTURAL VALUES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS IN ADIYAMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12553
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay YILDIZ  
BİNGÖL İLİNDE YAYINLANAN GAZETELERİN MANŞETLERE GÖRE ANALİZİ (BİNGÖL GAZETESİ ÖRNEĞİ) ss.441-454
ANALYSIS OF NEWSPAPERS CIRCULATED IN BINGOL BY HEADLINES (THE CASE OF BINGOL NEWSPAPER)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Elif ÖZTÜRK - Nurcan YABANCI AYHAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ORTOREKSİYA GÖRÜLME DURUMU VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ ss.455-465
ORTHOREXIA IN UNIVERSITY STUDENTS AND DETERMINING RELATIONSHIP WITH HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buğra Oğuzhan ULUYÜZ  
ÇUVAŞÇA SIFATFİİL VE ZARFFİİL YANTÜMCELERİNDE GELECEK ZAMAN ss.466-474
FUTURE TIME IN CHUVASH ADVERBIAL AND RELATIVE CLAUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülen SÖNMEZ  
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ UYGULAMALARININ GELİŞMESİ: “EŞİK BEKÇİLİĞİ” VE “SUSKUNLUK SARMALI” KAVRAMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİREME ss.475-491
THE DEVELOPMENT OF CITIZEN JOURNALISM PRACTICES IN THE CONTEXT OF NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES: AN EVALUATION ON "THRESHOLD KEEPING" AND "SUSPENDED CALLS" CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BAYRAK AYAŞ - Eyyüp NACAR - Atalay GACAR  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENİLMESİ ss.492-501
SURVEYİNG OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTIK OF LEADERSHIP FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12690
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnan GÜMÜŞ  
KİTÂBU TECVÎD FÎ KELÂM-I KUR’ÂNİ’L-MECÎD ADLI ESERDE YER ALAN EYLEMLERİN YAPI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.502-516
AN EVALUATION OF VERBS IN TERMS OF STRUCTURE IN THE WORK KİTÂBU TECVÎD FÎ KELÂM-I KUR’ÂNİ’L-MECİD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pakize ÇAKMAK - Sümerya GÜNTÜRK  
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ VE NİYAZİ BERKES’TE ULUSÇULUK KAVRAMININ ANALİZİ ss.517-523
THE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF INTERNATIONALISM IN HUSEYIN NIHAL ATSIZ AND NIYAZI BERKES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ASLAN - Bülent YILDIZ - Aykut DİREZİNCİ  
ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK DERSİ KAZANIMLARININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE İNOVASYON YETENEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ ss.524-538
THE IMPACT OF ENTREPRENEURSHIP COURSE ACHIEVEMENTS OF STUDENTS ON THEIR ENTREPRENEURSHIP TENDENCY AND INNOVATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba SÖNMEZ AKALIN - Ece SARIGÜL  
BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRMENİN İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN YETİŞKİNLERİN ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNE OLAN ETKİLERİ ss.539-552
THE EFFECTS OF FORMATIVE ASSESSMENT ON LEARNER AUTONOMY OF TURKISH ADULT EFL LEARNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri ÖZTEKE  
DİL DEVRİMİNİN İÇİNDE YER ALMIŞ BİR DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: MEHMET ŞERAFETTİN YALTKAYA ss.553-568
A PLACE PLAYED IN THE LANGUAGE REVOLUTION DIYANET WORKS CHAIRMAN: MEHMET ŞERAFETTIN YALTKAYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel SARI - Gönül ONUR SEZER  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL DEĞER ALGILARI İLE DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.569-581
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES' PERCEPTIONS OF SOCIAL VALUES AND ATTITUDES TOWARDS VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay ÇOBAN - Yahya POLAT - İrfan MARANGOZ  
GÜREŞÇİLERE UYGULANAN KOENZİM Q10 VE ÇİNKO TAKVİYESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.582-594
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF Q 10 (COQ 10) AND ZINC (ZN) SUPPLEMENT ON SOME BLOOD PARAMETERS OF WRESTLERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Ayşegül SÖĞÜT - Mehmet ABİR  
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA İLIŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.595-610
IN THIS STUDY; VIEWS OF THE PRESERVICE TEACHERS WHO ARE SENIOR STUDENTS STUDYING AT MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY EDUCATION FACULTY ABOUT PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAMINATION HAVE BEEN RESEARCHED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Bağçeli KAHRAMAN - Saliha EREN - Sebil ŞENOL  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VE İLKOKULDA AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI ss.611-624
FAMILY PARTICIPATION STUDIES PERFORMED IN THE PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri