Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


48 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSeval ERDEN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞ KULLANIMLARI VE DUYGULARI YÖNETME BECERİLERİ ss.1-14
SOCIAL NETWORK AND EMOTIONAL MANAGEMENT SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygül YANIK - Merve MİLET  
HASTANELERDE İŞ TATMİNİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDET DAVRANIŞLARI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.15-26
EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION IN HOSPITALS AND PERCEPTION OF VIOLENT BEHAVIORS AGAINST HEALTH WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN - Tülay AYGÖREN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUM BELİRLEYİCİLERİ: Pamukkale Üniversitesi Örneği ss.27-42
SOCIAL STUDIES STUDENTS' ATTITUDES INDICATORS TOWARDS GEOGRAPHY LESSON: AN EXAMPLE OF PAMUKKALE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba DÜZENLİ - Emine TARAKÇI EREN - Duygu AKYOL  
PEYZAJ MİMARLIĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİYOFİLİK TASARIM KAVRAMI ss.43-49
CONCEPT OF SUSTAINABILITY AND BIOPHILIC DESIGN IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap Ercin KOÇER  
ÜRGÜP – SARIHIDIR KÖYÜ ESKİ CAMİ ss.50-58
ÜRGÜP – SARIHIDIR VILLAGE OLD MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Şefik ERKURT  
DİSİPLİNLERARASILIK BAĞLAMINDA ÇEVİRİ- VE KÜLTÜR BİLİMİN KURAMSAL BAĞLANTILARI ss.59-75
THEORETICAL CONNECTIONS OF TRANSLATION AND CULTURAL STUDIES IN TERMS OF INTERDISCIPLINARITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet ÖRNEK  
ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE BULUNAN 18.-19. YY. AİT NALINLAR ss.76-89
CLOGS THAT BELONG TO 18TH-19TH CENTURY IN ETNOGRAPHY MUSEUM-ANKARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan ŞENŞEKERCİ  
SOSYAL BİLGİLER ve TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “SLAV” KAVRAMI HAKKINDAKİ ALGI ve GÖRÜŞLERİ ss.90-110
PERCEPTION AND OPINIONS OF PROSPECTIVE SOCIAL SCIENCES and HISTORY TEACHERS ON THE “SLAVIC” CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap IŞIKHAN  
BAZI OSMANLI MİNYATÜRLERİNDE RESMEDİLEN İZNİK ÇİNİ FORMLARININ OSMANLI SARAY VE MUTFAK KÜLTÜRÜNDEKİ ÇEŞİTLİLİĞİ ss.111-123
THE DIVERSITY of IZNIK POTTERY FORMS DEPICTED IN SOME OTTOMAN MINIATURE PAINTINGS IN THE CULTURE of OTTOMAN PALACE AND KITCHEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahatdin DAŞBAŞI - Derviş BOZTOSUN - Semra AKSOYLU  
BİR İŞLETMENİN ÜRETİM DURUMUNUN KISITLAYICI KOŞULLAR ALTINDA MATEMATİKSEL ANALİZİ ss.124-143
THE MATHEMATICAL ANALYSIS OF A FACTORY PRODUCTION STATE UNDER RESTRICTED CONDITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan GÖKSEL  
DEVRİMCİ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ İSLAM: MODERNLİK ÜZERİNE MUHALİF BİR İSLAMİ PERSPEKTİF ss.144-162
REVOLUTIONARY AND LIBERTARIAN ISLAM: A DIVERGENT ISLAMIC PERSPECTIVE ON MODERNITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul GÜREŞCİ  
TÜRKİYE’DE KÖY GELENEK VE GÖRENEKLERİN TÜKENİŞİ ve KÖYDEN KENTE GÖÇ ss.163-174
THE EXHAUSTION OF VILLAGE’S TRADITIONS-CUSTOMS AND THE MIGRATION FROM RURAL TO URBAN IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAYA - Bahar BURTAN DOĞAN - Nevzat NARÇİÇEK  
DÜNYA BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İSLAM BANKACILIK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE TÜRKİY’DE İSLAM BANKACILIĞI ÜZERİNE BİR ANALİZ ss.175-190
AN ANALYSIS ON DEVELOPMENT OF ISLAMIC BANKING SYSTEM, WORKING PRINCIPLES AND ISLAMIC BANKING IN TURKEY IN THE WORLD BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arkun TATAR - Şükrü ATSIZELTİ - Feyza ÇAVUŞOĞLU - Fadime DİNDAR  
KARAR VERME STİLLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.191-205
EXAMINATION OF THE EFFECT OF LEARNED RESOURCEFULNESS ON PREDICTING DECISION STYLE LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TÜRKER - Gülay ÖZALTIN TÜRKER  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE KALMA EĞİLİMLERİNE ETKİSİ: ORTACA MYO ÖRNEĞİ ss.206-222
THE IMPACT OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' COMMUNICATION SKILL LEVELS ON TENDENCY TO STAY IN THE TOURISM SECTOR: SAMPLE OF ORTACA VOCATIONAL COLLEGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12437
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan MARANGOZ - Ümit ÖZBALCI  
SPORCULARDA BACAK HACMİ VE KÜTLESİ HESAPLAMA PROGRAMI ss.223-231
LEG VOLUME AND MASS CALCULATION PROGRAM IN SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Mert ASLAN  
LENİN TÜRÜ PROPAGANDA ss.230-241
LENIN’S WAY OF PROPAGANDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Damla Nur KİNSİZ  
SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA YAPAN NİTEL ARAŞTIRMACIYI BEKLEYEN ZORLUKLAR ss.242-248
THE DIFFICULTIES OF A RESEARCHER DOING SOCIOLOGICAL RESEARCH WITH QUALITATIVE METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Alper SAYIN - Özgür YEŞİLYURT - Ertuğrul TEKİN  
ÖĞRENCİLERİN İNTERNET ORTAMINDA YAPTIKLARI KONTROL DIŞI ALIŞVERİŞLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.249-258
EVALUATION OF UNCONTROLLABLE ONLINE SHOPPINGS DONE BY STUDENTS FROM THE VIEWPOINT OF PURCHASING BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeter ÇİÇEK - İ. ETHEM TAŞ  
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN TEMSİL VE KATILIM AÇISINDAN KENT KONSEYİ ALGISI: GAP BÖLGESİ ÖRNEĞİ ss.259-290
THE PERCEPTİON OF ALDERMEN ON THE CİTY COUNCİL İN TERMS OF REPRESENTATİON AND PARTİCİPATİON: THE SAMPLE OF SAP REGİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman GÖZCÜ - Mustafa ARSLAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜR AKTARIMINA ETKİSİ: BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ ss.291-304
THE EFFECT ON CULTURAL TRANSFER OF TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE: BOSNIA AND HERZEGOVINA CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Betül GÖKARSLAN  
GELENEKSEL TÜRK HAMAMLARINDA AYDINLATMA YÖNTEMLERİ VE HAMAM RESTORASYONLARINDA KULLANILAN AYDINLATMA ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.305-316
TRADITIONAL TURKISH BATHS’ LIGHTING METHODS AND EVALUATION OF THE LIGHTING ELEMENTS BATH RESTORATIONS IN TODAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan AHMETOĞULLARI - Hatice PARMAKSIZ  
FİNANSAL İYİLİK HALİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK VE KREDİ KARTI TUTUMUYLA İLİŞKİSİ ss.317-330
RELATIONSHIP OF FINANCIAL WELL-BEING WITH FINANCIAL LITERACY AND CREDIT CARD ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Caner DİLBER - Ramazan KILIÇ  
TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ FİNANSAL PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANTİL REGRESYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ ss.331-342
THE INVESTIGATED OF THE RELATION BETWEEN TURKEY AND THE FINANCIAL MARKETS OF BRICS THROUGH QUANTILE REGRESSION METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel EZGİN AĞILLI  
SİYASALLAŞAN ANNELİK: ANNELİĞİN KURGULANIŞINDA SİYASAL İKTİDARIN ROLÜ ss.343-360
POLITICIZED MOTHERHOOD: THE ROLE OF POLITICAL POWER ON THE CONSTRUCTION OF MOTHERHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Şükran ELGEREN  
SELANİK TERAKKİ MEKTEBİ MUALLİMLERİNDEN OSMAN ŞEVKİ BEY ve TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ss.360-376
OPINIONS FROM ONE OF THE TEACHERS OF SELANIK TERAKKI MEKTEBI (SALONICA PROGRESS SCHOOL), OSMAN ŞEVKİ BEY, ON TURKISH EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ÖZER - İlkay ALTINDAĞ  
TÜRKİYE’DEKİ KOOPERATİFLERİN İSTİHDAMA KATKISI ss.377-384
THE CONTRIBUTION OF COOPERATIVES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Bilgehan SONSEL - F. Ayfer TANRIVERDİ  
İLKOKULLARDA ÖĞRETİLEN OKUL ŞARKILARININ, ÖĞRENCİLERİN SES SINIRLARINA UYGUNLUK DURUMLARI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ ss.385-396
TO DETERMINE TO WHAT EXTENT THE VOCAL RANGES OF SONGS TAUGHT IN PRIMARY SCHOOLS, ARE SUITABLE TO THE VOCAL RANGES OF THE STUDENTS: SAMPLE FOR ANKARA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep GÖZDE KOZLU - Ayfer YILMAZ  
CAHİT ZARİFOĞLU’NUN ÇOCUKLAR İÇİN YAZDIĞI ŞİİRLER ss.397-404
THE POEMS WRITTEN by CAHIT ZARIFOGLU FOR CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan YILMAZ - Sibel ERKAL  
HASTANE ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DURUMLARININ AİLE YAŞAMINA ETKİSİ: KURUM EV İDARESİ PERSONELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.405-421
THE EFFECT OF JOB SATISFACTION AND BURN-OUT STATUS ON HOSPITAL EMPLOYEES' FAMILY LIFE: THE CASE OF HOUSEKEEPING PERSONNEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande ÇELİK - Ali Rıza TERZİ - Selcen GÜLTEKİN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYONLARI VE OKUL İKLİMİ İLİŞKİSİ ss.422-434
THE RELATION BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC MOTIVATION AND SCHOOL CLIMATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbulenur BEKAR - Cengiz ACAR  
BAL ORMANLARI İÇİN ÖNEMLİ OLAN BİTKİLERİN TRABZON BÖLGESİNDE İNCELENMESİ ss.435-444
INVESTIGATION OF IMPORTANT PLANTS FOR HONEY FORESTS IN TRABZON REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit ÇİRİŞ - Turan BAŞKONUŞ - Fehmi ÇALIK - Özlem BEBEK - Tolga Mert RAMAZANOĞLU - Elif Tuğçe KAVAS  
ANADOLU YILDIZLARI PROJESİ ATLETİZM BRANŞINDA AKTİF OLARAK GÖREV ALAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.445-468
INVESTIGATION OF SOCIAL SKILLS LEVELS OF ACTIVE STUDENTS WHO PARTICIPATE IN ANATOLIAN STARS PROJECT ATHLETICS BRANCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇEKİÇ - Margorit Rita KRESPI - Tuğba CEKIC - Şule KAYA  
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ODYOLOJİK DEĞERLENDİRME ss.469-478
AUDIOLOGICAL ASSESSMENT OF CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu GÜNGÖR - Oya RAMAZAN  
OKUL ÖNCESİ VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ERKEN ÇOCUKLUKTA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.479-492
THE PROSPECTIVE EARLY CHILDHOOD AND ENGLISH LAN-GUAGE TEACHERS' VIEWS ON TEACHING ENGLISH IN EARLY YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat BAKIR  
HERMANN SUDERMANN’IN ÇILGIN PROFESÖR ADLI ROMANIN-DA BİLİM İNSANI SORUNSALI ss.493-499
THE SCIENTIST PROBLEM IN HERMANN SUDERMANN’S NOVEL CALLED ‘CRAZY PROFESSOR‘
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim TEKELİ - Timur GÜLTEKİN - S.Hakan ÖZTANER - Deren ÇEKER  
PALEOANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARINDA ANTİK DNA'NIN ÖNEMİ: NYSA ANTİK KENTİ İSKELETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss.500-517
THE IMPORTANCE OF ANCIENT DNA IN PALEOANTHROPOLOGY: A STUDY ON THE SKELETONS OF NYSA ANTIQUE CITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ARSLAN - Burhanettin ZENGİN  
PAZARLAMA BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE ETKİLERİ: İSTANBUL’DAKİ 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.518-532
THE USE OF MARKETING INFORMATION SYSTEMS IN HOSPITALITY INDUSTRY: : A STUDY ON FIVE STAR HOTELS IN ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göktan OKAY  
OKUL ŞARKILARININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ ss.533-541
ACCOMPANIMENT TO SCHOOL SONGS WITH THE PIANO BY MUSIC TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah TOK - Muhammed Ali BUDAK  
ÇANAKKALE CEPHESİNDE YAZILAN MEKTUPLARA ÖRNEKLER ss.542-563
EXAMPLES OF THE LETTERS WRİTTEN FROM BATTLE OF DARDANELLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KIRMIZI - Burhanettin ZENGİN  
TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UYGULAMA EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.564-582
PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS IN THE APPLICATION EDUCATION IN TOURISM EDUCATIONAL STUDENTS: GAZI UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali DEMİREL - Ali AKSİT - Ali Rıza ÖZUYGUN  
HASAN SEZÂYÎ'NİN “OLMAZ BANA” REDİFLİ GAZELİNİN ONTOLOJİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ ss.583-594
A STUDY OF HASAN SEZÂYÎ'S “OLMAZ BANA” RHYMING GHAZEL IN ONTOLOGICAL ANALYSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri