Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


42 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAkyay UYGUR - İsmail BOZKURT  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİN İNCELENMESİ: NG AFYON ÖRNEĞİ ss.1-19
INVESTIGATION OF STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS IN ACCOMMODATION OPERATIONS: A CASE STUDY NG AFYON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SÖZEN  
ANLATIMSAL BİR ÖĞE OLARAK BELGESEL SİNEMADA SES TASARIMI: TANIMLAR, ÖRNEKLER, ÇÖZÜMLEMELER ss.20-46
SONIC DESIGN IN DOCUMENTARY CINEMATOGRAPHY AS A NARRATIVE ELEMENT: DEFINITIONS, SAMPLES, ANALYZES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kelime ERDAL  
ÇOCUK KİTAPLARINDA OYUN VE OYUNCAK ss.47-58
GAME AND TOY IN CHILDREN’S BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Zeki GÜVEN - Uğur ÖZBİLEN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARINDA YER ALAN DİNLEME METİNLERİNİN SÖZLÜ KÜLTÜR ÖGE-LERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.59-66
ANALYSIS OF LISTENING TEXTS IN TEACHER GUIDEBOOKS OF TURKISH COURSE IN SECONDARY SCHOOL IN TERMS OF VER-BAL CULTURE ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12036
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker EROĞLU  
TÜRKİYE’DEKİ HALK OYUNLARININ TEMEL ÖZELLİKLER, TÜR ve DAĞILIM BAKIMINDAN İNCELENMESİ ss.67-78
FOLK DANCES IN TURKEY BASIC SPECIFICATIONS, TYPE AND DISTRIBUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk BİLGİN  
PİYANO, ORG VEYA GRUPLAR İÇİN YAZILMIŞ MÜZİKLERİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN YAYLI ÇALGILAR ORKESTRASI İÇİN DÜZENLENMESİ ss.79-90
ADAPTATION OF MUSIC TYPES COMPOSED FOR PIANO, KEYBOARD OR GROUPS TO STRING ORCHESTRA BY MUSIC TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11976
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra KÜÇÜKŞEN - Ş. Didem KAYA - Ayhan ULUDAĞ - Aydan YÜCELER - Yusuf Y. İLERİ - Hasan H. TEKİN  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.91-101
EVALUATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS’ ATTITUDES TOWARDS DISABLED PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meheddin İSPİR  
DİVAN ŞİİRİNİN OLUŞUMUNDA DİNİ DÜŞÜNCENİN ŞAİRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss.102-108
THE EFECT OF RELIGIOUS THOUGHT ON POETS IN ARISING DIVAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal YAVUZ  
ŞEYH GÂLİB DÎVÂNINDA BİLGİNİN KAYNAĞI OLARAK KALP ss.109-125
HEART AS THE SOURCE OF KNOWLEDGE IN ŞEYH GALIP’S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice BUDAK  
“HİKAYE” KADIN İSE “MEMLEKET” HEP AYNI MEMLEKET: 21. YÜZYILDA “YATIK EMİNE”Yİ ANLAMAK ss.126-146
IF THE “STORY” IS WOMAN, “HOMETOWN” IS ALWAYS THE HOMETOWN: UNDERSTANDING “YATIK EMINE” IN THE 21ST CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk LEVENT - Ersoy M.UÇAR  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ ss.147-165
THE EXAMINATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’ REFLECTIVE THINKING TENDENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Günay KAYGUSUZ  
MÜZİK ALETLERİNİN TEMSİLİ ÜZERİNE BİR OKUMA BEŞ DUYU RESİMLERİ ss.166-179
A READING: REPRESENTATION OF MUSICAL INSTRUMENTS DRAWING OF FIVE SENSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12045
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ALKARA - Ali ARICI  
OTELLERİN SANAL BOYUTTAKİ ÇAĞRIŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:“BOOKING.COM” KELİME BULUTU ANALİZİ ss.180-188
A STUDY ON THE CONNOTATIONS OF THE VIRTUAL SIZE OF THE HOTEL:“BOOKING.COM” WORD CLOUD ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabina ABİD  
İMADEDDİN NESİMİ'NİN SÖZ VARLIĞINDA ARKAİK KELİMELER ss.189-207
ARCHAIC WORDS IN IMADEDDIN NESIMI’S VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk KARAYEL  
İŞ KÜMESİ GELİŞİMLERİNDE BÖLGESEL EKONOMİK EĞİLİMLER ss.208-226
REGIONAL ECONOMIC TENDENCIES OF BUSINESS CLUSTER DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmetullah ERTAŞ  
SÜNNET VAHİY MİDİR? ss.227-243
IS THE SUNNAH REVELATION?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
YUNUS EMRE’DE AHİRET İNANCI ss.244-259
HEREAFTER BELIEF IN YUNUS EMRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DOĞAN  
20. YÜZYIL MÜZİK AKIMLARININ ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİNİN PİYANO ESERLERİNE YANSIMALARI ss.260-272
THE REFLECTION OF 20TH CENTURY MUSIC TRENDS TO CONTEMPORARY TURKISH COMPOSERS' PIANO WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AYDINER  
TÜRKİYE’NİN İHRACATININ DÖVİZ KURU, FİYAT VE İTHALATÇI ÜLKE GELİR DALGALANMALARINA HASSASİYETİ ss.273-284
SENSIVITY OF TURKEY’S EXPORT TO EXCHANGE RATE VOLALITILY, PRICE AND IMPORTER COUNTRY’S INCOME FLUCTUATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12031
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan ARSLAN NAMLI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN "MOBİL ÜNİVERSİTE" UYGULAMASİNA İLİŞKİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ss.285-297
THE SATISFACTION LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS WITH REGARD TO "MOBILE UNIVERSITY" APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12022
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fedayi YAĞAR - Sema DÖKME - Mehmet Ali PARLAYAN  
ADANA İLİNİN MEDİKAL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.298-320
EVALUATION OF THE MEDICAL TOURISM POTENTIAL OF THE PROVINCE OF ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12024
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feriyal FARHADI ANDARABI  
EKO TURİZMİN BİREY ÜZERİNDE DENEYİMSEL ÖĞRENME VE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİSİ ss.321-336
THE EFFECT OF ECO-TOURISM ON INDIVIDUALS’ EXPERIENTIAL LEARNING AND BEHAVIORAL CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12027
Özet | Abstract | Tam Metin |

GÜLDEN UYANIK BALAT - Gülşah GÜNŞEN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE STEM YAKLAŞIMI ss.337-348
STEM APPROACH IN PRE-SCHOOL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12042
Özet | Abstract | Tam Metin |

SELMA MEYDAN UYGUR - Dilek DEMİRER - Beyza HATIRNAZ  
TURİZM PAZARLAMASINDA ALTERNATİF BİR ARAÇ OLARAK HİKAYELERİN KULLANIMI ss.349-366
THE USE OF STORIES AS AN ALTERNATIVE MARKETING TOOL IN TOURISM MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedef AYYILDIZ  
HİTİT DÜNYASINDA FAL ANLAYIŞI ss.367-382
THE CONCEPT OF ORACLE IN HITTITE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep BAŞERER  
AKADEMİSYENLERİN MİNNETTARLIK KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI ss.383-392
PERCEPTIONS OF ACADEMICIANS REGARDING THE CONCEPT OF GRATITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elçin KARLI - Ayşe DİNÇ  
SEVGİ SOYSAL’IN ESERLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI BAĞLAMINDA KADIN HAKLARI İHLALLERİ ss.393-407
THE VIOLATIONS OF WOMEN'S RIGHTS IN THE WORKS OF SEVGI SOYSAL IN THE CONTEXT OF THE GENDER DISCRIMINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah AZER EFE - Şerife ÖZLÜ  
RUTH BENEDİCT’İN KRİZANTEM VE KILIÇ ADLI KİTABININ HALK BİLİMİ KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.408-417
RUTH BENEDICT'S THE CHRYSANTHEMUM AND THE SWORD IS CALLED THE BOOK OF FOLKLORE THEORIES EVALUATING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat AKBAŞ  
GREK VE ARAP DİLBİLİMİ EKSENİNDE İLK DİL KAVRAMLARININ OLUŞUMU VE ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.418-437
A RESEARCH ON FORMATION AND TYPES OF FIRST LANGUAGE CONCEPT WITH IN THE SCOPE OF GREEK AND ARABIC LINGUISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12049
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup AZRAK - Elvan YALÇINKAYA  
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN TARİHÎ MEKÂNLARIN İNCELENMESİ ss.438-452
INVESTIGATION OF HISTORICAL PLACES IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12052
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya KARAOSMANOĞLU  
HASAN ALİ TOPTAŞ’IN HEBA ROMANININ POSTMODERN, GROTESK UNSURLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.453-467
AN ANALYSIS OF “WASTE”, A NOVEL BY HASAN ALI TOPTAŞ, IN TERMS OF POSTMODERN GROTESQUE ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12056
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı SÜRÜCÜ - Aydan BEKAR  
TURİZMDE ÇEKİCİLİK UNSURU OLARAK GASTRONOMİ MÜZELERİ: MARMARİS BAL EVİ ÖRNEĞİ ss.468-477
GASTRONOMY MUSEUMS AS TOURIST ATTRACTION FACTORS: THE EXAMPLE OF MARMARIS HONEY HOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TANDOĞAN  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ss.478-487
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN ACCOMMODATION BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz SARI  
FRİGYA’NIN DOĞUSUNDA, ANTİK GERMİA VE CİVARINDA YER ALAN TUNÇ VE DEMİR ÇAĞI YERLEŞİMLERİNDEN TOPLANAN ÇANAK ÇÖMLEĞİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ ss.488-508
THE EVALUATION OF THE POTTERY COLLECTED FROM THE BRONZE AND IRON AGE SETTLEMENTS IN ANCIENT GERMIA AND VICINITY SITUATED IN THE EAST OF PHRYGIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GÜNER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAP İNCELEME/PERSONALITY/KİŞİLİK ss.509-513
BOOK REVIEW/ PERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12040
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sohaıl H. Hashmi Çeviren: Celal EMANET  
SAVAŞ VE BARIŞ KAVRAMLARININ İSLAMÎ ETİK AÇISINDAN YORUMLANMASI ss.514-530
INTERPRETING THE ISLAMIC ETHICS OF WAR AND PEACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri