Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


38 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Yılmaz GÜNDÜZ  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ELAZIĞ İL’İNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE FIRAT ÜNİVERSİTESİNİN KATKISI ss.1-8
FROM PAST TO PRESENT SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF ELAZIG PROVINCE AND CONTRIBUTION OF FIRAT UNIVERSITY TO IT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet YILMAZ  
ZYGMUNT BAUMAN SOSYOLOJİSİNDE BELİRSİZLİK VE RİSK ss.9-16
UNCERTAINITY AND RISK IN ZYGMUNT BAUMAN SOCIOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı YAZICI  
Thomas Aquinas'ın Duygu Felsefesi ss.17-30
Thomas Aquinas' Philosophy of Emotion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman YAŞAR  
NEYZEN TEVFİK VE BODRUM ss.31-37
NEYZEN TEVFIK AND BODRUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem DOĞAN  
DİJİTAL MEDYA VE SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA: SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA ÇERÇEVESİNDE GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYLERİ ss.38-55
DIGITAL MEDIA AND POLITICAL SOCIALISATION: SOCIAL MEDIA USAGE LEVELS OF YOUTH WITHIN THE FRAME OF POLITICAL SOCIALISATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DENİZ  
TİCARET TARİHİNDE YELKENLİ GEMİLERDEN BUHARLI GEMİLERE GEÇİŞTE TİCARİ FAALİYETLER VE MODERNLEŞME ÇALIŞMALARI ss.56-74
COMMERCIAL ACTIVITIES AND MODERN ISATION PROCESS IN TRANSTION FROM SAILINGBOATS TO STEAM TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan GEÇER  
AİLE HAYATI VE AİLE PLANLAMASI ss.75-87
FAMILY LIFE AND FAMILY PLANNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.10598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan ENGİN  
ÜSTKURMACA VE MUSTAFA KUTLU HİKÂYELERİ ss.88-102
METAFICTION AND THE STORIES OF MUSTAFA KUTLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule ÇELİKKAN  
MİCHEL FOUCAULT' TA AKLIN SESSİZLİĞİNİN TANIKLARI OLARAK SANAT VE SANATÇILAR ss.103-112
ART AND ARTISTS AS THE WITNESSES OF THE SILENCE OF MIND IN MICHEL FOUCULT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül GÜN  
ETİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISINA ETKİSİ BİTLİS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.113-128
IMPACT OF ETHICAL LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL CYNISM: A RESEARCH IN BITLIS PROVINCE ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım ÖZDEMİR  
MÜDÜRLERİN ALGILANAN YÖNETSEL YETENEKLERİ, ÖĞRETMENLERİN DUYGU YAPILARI İLE İŞE BAĞLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ss.129-143
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEIVED ADMINISTRATIVE ABILITIES, AFFECTIVE STRUCTURES OF TEACHERS AND WORK ENGAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Devrim VURAL YILMAZ - Cevdet YILMAZ  
YÜKSEKÖĞRETİMDE PARADİGMA DÖNÜŞÜMÜ: GELENEKTEN GELECEĞE ÜNİVERSİTE ss.144-165
THE PARADIGM CHANGE IN HIGHER EDUCATION: UNIVERSITY FROM TRADITION TO FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11846
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ÇAKMAKCI  
“BİR KALP KIRIKLIĞININ ŞİİRİ: GİZLİ SEVDA” ss.166-175
“THE POEM OF HEARTBREAK: SECRET LOVE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ESEN -  
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) İLE BİNGÖL OVASI VE YAKIN ÇEVRESİNDE OPTİMAL ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ ss.176-193
DETERMINING OPTIMAL LAND USE OF THE BINGOL PLAIN AND ITS NEAR SURROUNDING WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DOĞAN  
KURUMSAL YÖNETİM VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ ss.194-201
RELATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11862
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bengi KORGAVUŞ - Sema KARAGÜLER  
METRUK YAPILAŞMANIN KENT ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU SORUNLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ ss.202-227
THE PROBLEMS OF DERELICT SETTLEMENTS OVER URBANISM AND ITS CAUSES AND SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami ZARİÇ  
TÜRK SİYASAL HAYATINDA MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ IŞIĞINDA MİLLİ GÖRÜŞ İLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ARASINDAKİ İDEOLOJİK FARKLILIKLAR ss.228-243
THE IDEOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN NATIONAL VIEW AND JUSTİCE AND DEVELOPMENT PARTY IN THE LIGHT OF HISTORICAL DEVELOPMENT OF NATIONAL VIEW MOVEMENT IN TURKISH POLITICAL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahil NECEFOV  
AZERBAYCAN ENERJİ STRATEJİSİNDEKİ TÜRKİYE'NİN YERİ VE ROLÜ - RUSYA - İRAN TİCARİ İLİŞKİLERİ ss.244-255
PLACE AND ROLE OF TURKEY – RUSSIA – IRAN TRILATERALRELATIONS IN THE ENERGY STRATEGY OF AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet HAŞİMİ  
KIRIKKALE İLİ AĞIZLARINDA ŞİMDİKİ ZAMAN EKİNİN KULLANIMI ss.256-265
THE DIALECTS OF KIRIKKALE PROVINCE, USE OF THE PRESENT TENSE AFFIX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap BULAT  
MODERN HEYKEL ss.266-276
MODERN SCULPTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu KARASAKALOĞLU  
İŞ YAŞAM KALİTESİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLİŞKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.277-294
THE RELATIONSHIP BETWEEN QULITY OF WORK LIFE AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING: A RESEARCH ON LODGING ENTREPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfun KARA - Ünsal TAZEGÜL  
BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ss.295-302
THE DETERMINATION OF THE REALTIONSHIP BETWEEN THE PHYSICALLY DISABLED ATHLETES PERSONALITY TRAITS AND THEIR BODIES ADMIRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11739
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeniz PARLAKKILIÇ - Ünsal TAZEGÜL  
SPOR YAPAN BİREYLERİN AHLAKİ OLGUNLUK VE NARSİSİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ss.303-310
THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATHLETES’ MORAL MATURITY AND NARICISM LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Serhat KART - Nefise Tuğba KART  
TÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİ: MERKEZ-ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ANALİZ ss.311-327
CAPITAL ACCUMULATION IN TURKEY: A HISTORICAL ANALY-SIS ON CENTRE-PERIPHERY RELATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ERDEM - Ömer Faruk TUTKUN  
PROBLEMS ENCOUNTERED IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING ACCORDING TO HIGH SCHOOL STUDENTS ss.328-339
LİSE ÖĞRENCİLERİNE GÖRE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAŞILAN SORUNLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11711
Özet | Abstract | Tam Metin |

A.Nihat TAVŞAN  
MÜŞTERİ DENEYİMİNİ ÖLÇMEK: BİR ÖLÇEK UYARLAMASI ss.340-346
MEASURING CUSTOMER EXPERIENCE: A SCALE ADAPTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicran ÇEKEN - Bilge Leyli ELİTAŞ  
TERÖR OLAYLARININ TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.347-360
TERRORISM TOURISM IMPACT OF EVENT: AN EVALUATION ON TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün ABBASOVA  
AZERBAYCAN TELEVIZYONU PROGRAMLARININ MODERN BILGI TOPLUMUNDA ROLÜ ss.361-366
ROLE OF AZERBAIJAN BROADCAST IN MODERN INFORMATION SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nigar RZAYEVA  
A SENTENCE IN CONTEMPORARY ARABIC LINGUISTS’ RESEARCHES ss.367-374
ÇAĞDAŞ ARAP DILBILIMCILERIN ARAŞTIRMALARINDA BIR CÜMLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hale Eda AKDURU - Sarp GÜNERİ - Fatih SEMERCİÖZ  
ÇALIŞANLARDA PROSOSYAL MOTİVASYON İLE İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYİ İLİŞKİSİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA ss.375-391
A STUDY ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSOCIAL MOTIVATION, WORK AND LIFE SATISFACTION OF EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11737
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Beyhan SEÇKİN  
EŞİTLİK KAVRAMLARI ve JOHN LOCKE İLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU’NUN SİYASAL KURAMLARINDA EŞİTLİK ANLAYIŞI ss.392-402
CONCEPTS OF EQUALITY AND UNDERSTANDING OF EQUALITY IN JOHN LOCKE AND JEAN-JACQUES ROUSSEAU’S POLITICAL THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri