Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


37 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNevhiz ERCAN - Şebnem YILDIRIM ORHAN  
YETİŞKİN ÇALGI EĞİTİMİNDE ÖĞRENME - ÖĞRETME STRATEJİLERİ ss.1-12
THE TEACHING-LEARNING STRATEGIES ON ADULT INSTRUMENT EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın USTA  
TÜRKLERİN İSLAMLAŞMASI ÜZERİNE BİR TETKİK ss.13-29
A STUDY ON THE ISLAMIZATION OF TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11738
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait ŞAHİNALP - Veysi GÜNAL  
TÜRKİYE’DE ŞEHİRLEŞME HAREKETLERİ ÜZERİNDE TERÖR OLAYLARININ ETKİSİ ss.30-42
AFFECT OF TERRORIST INCIDENTS ON URBANIZATION MOVEMENT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11695
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Halil SEYREK - Emrah Sıtkı YILMAZ  
TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINDA SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN ETKİSİ ss.43-62
THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKING SITES ON CONSUMERS’ PURCHASING DECISIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11716
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Rita KRESPİ  
GENÇLERDEN GENÇLERE YAŞAM BECERİLERİ PROGRAMINA KATILAN ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE ÇOCUK İSTISMARINI ANLAMA ss.63-75
UNDERSTANDING CHILD ABUSE THROUGH THE EYES OF THE UNIVERSITY STUDENTS WHO HAVE PARTICIPATED YOUTH DISSEMINATING LIFE SKILLS PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşer Yeşim ÖZER - Ayşegül KOMSUOĞLU - Zeynep Özde ATEŞOK  
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ss.76-110
EDUCATION OF SYRIAN CHILDREN IN TURKEY: PROBLEMS AND SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Esra B. BULGURCU GÜREL - Ali Murat ALPARSLAN  
ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINDA İŞ YERİ ARKADAŞLIĞININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ ss.111-126
THE EFFECTS OF WORKPLACE FRIENDSHIP ON JOB SATISFACTION AND TURNOVER INTENTION OF UNIVERSITY EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan HAYTOĞLU  
TÜRK SPOR TARİHİNDE RIZA TEVFİK (BÖLÜKBAŞI) ss.127-140
RIZA TEVFIK (BOLÜKBAŞI) IN THE HISTORY OF TURKISH SPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11836
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba DÜZENLİ - Doruk Görkem ÖZKAN - Elif Merve ALPAK  
KENT PARKLARININ YAŞLILARA SUNDUĞU OLANAKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ ss.141-154
EXAMINATION of URBAN PARKAS BASED on the AFFORDANCES OFFER to OLDER PEOPLE: TRABZON CITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AKPINAR  
KEMANDA TİRİL TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANILMASI ss.155-165
UTILIZATION OF TURKISH FOLK TUNES IN TEACHING TRILL TECHNIQUE IN VIOLIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buğra KALKAN  
DEMOKRASİNİN LİBERTERYEN ELEŞTİRİSİNİN ELEŞTİRİSİ:CAPLAN VE BRENNAN ÖRNEĞİ ss.166-176
THE CRITIQUE OF LIBERTARIAN CRITICISM OF DEMOCRACY: CAPLAN AND BRENNAN CASES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11885
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnci İNCE ERDOĞDU  
ÇİNCE'YE GİREN BATI KÖKENLİ KELİMELER ss.177-185
WESTERN ORIGINATED WORDS ENTERED INTO CHINESE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat ÇALKUŞ  
LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE KAVRAMSAL SANAT UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss.186-197
A STUDY ON CONCEPTUAL ART APPLICATIONS IN POSTGRADUATE ART EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Kemal ÖZTÜRK - Şerif BALDIRAN  
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA ARACI OLARAK TURİZM YATIRIMLARININ FİNANSMANI: AMASYA ÖZELİNDE BİR İNCELEME ss.198-215
INVESTMENT FINANCE OF TOURISM AS A TOOL FOR REGIONAL DEVELOPMENT IN TURKEY: A SPECIAL INVESTIGATION FORAMASYA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali AVAN - Özcan ZORLU - Ahmet BAYTOK  
FUAR ORGANİZATÖRLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA FUAR ORGANİZASYONLARININ BELİRLEYİCİLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR ss.216-230
DETERMINERS OF FAIR ORGANIZATIONS AND PROBLEMS IN THE PERSPECTIVE OF FAIR ORGANIZERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder BÜBERKÖKÜ - Celal KIZILDERE  
YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE EKONOMİK BÜYÜME ve CO2 SALINIMI İLİŞKİSİ: PANEL VERİ EKONOMETRİSİNE DAYALI BİR ANALİZ ss.231-252
ECONOMIC GROWTH AND CO2 EMISSIONS IN EMERGING MARKETS: A PANEL DATA ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül GÜN  
ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE İŞ TATMİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA ss.253-266
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND JOB SATISFACTION:A RESEARCH IN TOURISM SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmas GÜN - Armağan KONAK - Elvan GÜN DURU  
OKUL ÖNCESİ SANAT EĞİTİMİ ALANINDA YAPILMIŞ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ ss.267-280
THE INVESTIGATION OF THESIS ABOUT ART EDUCATION IN PRE-SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin de THORPE MİLLARD  
BİR MÜZİK YÖNETİCİSİNİN EN ÖNEMLİ GÜCÜ: “ZAMAN YÖNETİMİ” ss.281-286
THE MOST IMPORTANT POWER OF A MUSIC MANAGER : " TIME MANAGEMENT "
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güneş ŞAHİN  
POLONYA’DA DESTALİNAZSON DÖNEMİ VE TÜRK BASININA YANSIMASI ss.287-301
THE DESTALINIZATION PERIOD IN POLAND AND ITS REFLECTIONS IN THE TURKISH PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin AYDUSLU  
DOĞANIN ORGANİK FORMLARININ YANSIDIĞI SERAMİK HEYKELLER ss.302-310
CERAMIC SCULPTURES REFLECTION OF THE ORGANIC FORMS OF NATURAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11826
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan ACAR  
TABHANELİ CAMİLERİN İNŞA MALZEMESİ VE DUVAR TEKNİKLERİ ss.311-326
CONSTRUCTION MATERIALS AND WALL TECHNIQUES OF MOSQUE WITH TABHANES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11818
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül TUNCEL  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİNEMA FİLMLERİ ARACILIĞIYLA FELSEFİ DÜŞÜNME EDİMLERİ ss.327-347
PHILOSOPHISING BEHAVIORS OF PRESERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS THROUGH MOVIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11829
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna KARAGÖZOĞLU  
HİNDİSTAN TÜRK MOĞOL İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE FARSÇA TARİH YAZICILIĞI ss.348-370
PERSIAN HISTORIOGRAPHY IN THE ERA OF MUGHAL EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel GÜLCÜ  
KORKUTELİ HALKEVİ ss.371-381
KORKUTELI COMMUNITY HOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsün NAKIBOĞLU  
ÇERÇEVE HİKÂYE OLARAK TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT ss.382-398
TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT AS A FRAME TALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AYTAS  
AĞ TOPLUMU VE DİJİTAL MEDYADA ONTOLOJİ, ZAMAN/MEKÂN KAVRAMLARINI YENİDEN OKUMAK ss.399-409
RE-READING ONTOLOGY, TIME/SPACE CONCEPTUALIZATIONS IN THE NETWORK SOCIETY AND DIGITAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
OSMANLI SARAYINDAKİ DULKADİRLİ HATUNLAR ss.410-424
LADYS OF DULKADIR IN THE OTTOMMAN PALACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merter MERT  
EKONOMİK BÜYÜMEDE YAKALAMA VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ss.425-438
CATCH-UP AND DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN ECONOMIC GROWTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nizamettin DOĞAR  
KİŞİLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KİŞİLİĞİN İŞE YÖNELİK ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.439-448
RELATIONS BETWEEN PERSONALITY AND JOB SATISFACTION ON THE BASIS OF OCCUPATIONAL DIMENSIONS OF PERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş KUBAT  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.449-460
THE EVALUATION OF THE MEASUREMENT AND ASSESSMENT TOOLS USED BY SCIENCE TEACHERS IN LEARNING AND TEACHING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Salih İKİZ  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ss.461-468
TURKISH FOREIGN POLICY DURING DEMOCRAT PARTY ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman YALKIN  
TÜRKMENCE-TÜRKÇE SÖZLÜK'TEKİ SÖZCÜK KÖK ve TABANLARINDA ÜNSÜZ UYUMU ss.469-491
CONSONANT HARMONY IN WORD ROOTS AND BASES IN TURKMENCE-TURKÇE SOZLUK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge ERBİLEN YALÇIN  
RİTÜEL KAVRAMI BAĞLAMINDA TAKI SEMBOLİZMİ: DENİZ KABUĞU VE İSTİRİDYE ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ss.492-504
JEWELRY SYMBOLISM IN CONTEXT OF RITUEL CONCEPT: AN ASSESMENT THROUGH COWRIE AND OYSTER EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya AKTU  
LEVİNSON'UN YAŞAM YAPISI KURAMI AÇISINDAN "BENİM ADIM KHAN" FİLMİNİN İNCELENMESİ ss.505-517
THE INVESTIGATION OF “MY NAMES KHAN” FILM IN TERMS OF LEVINSON’S THEORY OF LIFE STRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11821
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem KILIÇOĞLU CİHANGİR  
MODERN YUNANİSTAN’IN KARANLIK ÇAĞI: ALBAYLAR CUNTA-SI 1967-1974 ss.518-539
THE DARK AGE OF MODERN GREECE: MILITARY JUNTA OF 1967-1974
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eşref AKMEŞE - Alev Fatoş PARSA  
ANLAMINI YİTİREN OTORİTE : SARMAŞIK ss.540-554
THE AUTHORITY THAT BECOMES POINTLESS : IVY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman YARCI - Abdullah TAŞKESEN  
İKİ FARKLI DEMOKRASİ PRATİĞİ; TOTALİTER DEMOKRASİ VE LİQUİD (AKIŞKAN) DEMOKRASİ ss.555-565
TWO DIFFERENT DEMOCRACY PRACTICES; TOTALITARIAN DEMOCRACY AND LIQUID DEMOCRACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Humeyir AHMADOV  
“ÜSUL-I CEDID” OKULLARININ AZERBAYCAN`DA YAYGINLAŞMASI ÜZERINE ss.566-574
DEVELOPING OF “USULY-JADID” SCHOOLS IN AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Irade A. HUSEYNOVA  
OLUMSUZ DUYGULARIN YARATTIĞI ERGENLERDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN MÜZİK YOLUYLA DÜZELTİLMESİ ss.575-582
CORRECTION DUE TO NEGATIVE EMOTIONS MENTAL DISOR-DERS IN ADOLESCENTS THROUGH MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysel MEMMEDELİYEVA MAHİR KIZI  
KAFKAS ALBANYASI SANATINDA SENTEZ MESELELERİ ÜZERİNE ss.583-590
ON SYNTHESIS ISSUES IN CAUCASIAN ALBANY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolgahan KARAİMAMOĞLU  
KARA ÖLÜM VEBA SALGINI VE ORTAÇAĞ İNGİLTERE’SİNE ETKİLERİ ss.591-610
BLACK DEATH: PLAGUE AND ITS EFFECTS ON THE MEDIEVAL ENGLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11724
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre BÜYÜKBASMACI - Ünsal TAZEGÜL  
DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERİN SOSYOTROPİK-OTONOMİK KİŞİLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.611-617
THE COMPARISON OF THE SOCIOTROPHIC-AUTONOMIC PERSONALITY LEVEL BETWEEN THE INDIVIDUALS, WHO MAKE SPORT REGULARLY AND WHO DON’T.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünsal TAZEGÜL  
BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN OLUMLU DÜŞÜNME DÜZEYLERİ İLE BEDENLERİNİ BEGENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ss.618-625
THE DETERMINATION OF THE REALTIONSHIP BETWEEN THE PHYSICALLY DISABLED ATHLETES’ POSITIVE THINKING AND THEIR BODIES ADMIRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elçin KARLI - Ayşe AKSAKAL DİNÇ  
SEVGİ SOYSAL’IN ESERLERİNDE “KADINA ŞİDDET” BAĞLAMINDA KADIN HAKLARI İHLALLERİ ss.626-642
THE VIOLATIONS OF WOMEN'S RIGHTS IN THE WORKS OF SEVGI SOYSAL IN THE CONTEXT OF "VIOLENCE TO WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAP ÖZETİ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA GÖRE SINIF YÖNETİMİ ss.643-661
BOOK SUMMARY CLASSROOM MANAGEMENT ACCORDING TO THE CONSTRUCTIVIST APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11838
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra KÜÇÜKŞEN - Şerife Didem KAYA  
YÖNETİCİ POZİSYONDAKİ AKADEMİSYEN KADINLARDA AİLE –İŞ- ÖZEL YAŞAM DENGESİ ss.662-674
BALANCE BETWEEN FAMILY-OCCUPATION-PRIVATE LIFE IN ACADEMICIAN WOMEN IN EXECUTIVE POSITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan SEVİNİK - Burcu CEYLAN  
SAĞLIK KURUMLARINDA ŞİDDET VE ŞİDDETİ ÖNLEMEDE HEMŞİRENİN ROLÜ ss.675-686
VIOLENCE IN HEALTH INSTITUTIONS AND NURSE’S ROLE IN PREVENTING VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri