Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


36 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMeral GÜVEN - Funda ÇIRAY ÖZKARA - Gürhan ÖZKARA  
TÜRKİYE’DE FEN EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYON TEMELLİ ÖĞRENMEYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ ss.1-13
DEVELOPMENT OF ARGUMENTATION BASED LEARNING IN SCIENCE EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim TÜRKMEN  
SİVAS İL MERKEZİNDEKİ XVI. YÜZYILA AİT İNŞA VE ONARIM KİTABELERİ ss.14-27
CONSTRUCTION AND RESTORATION INSCRIPTIONS OF THE 16TH CENTURY IN THE CITY CENTER OF SIVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki TAŞTAN  
GEORGE DANDİN VE SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI ss.28-35
GEORGE DANDIN AND THE CUNNING WIFE OF THE STUPID HUSBAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin CERTEL  
HZ. PEYGAMBERİN AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI ss.36-67
PROPHET'S FAMILY COUNSELING PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SAĞIR  
KIRIKKALE VE ÇORUM İLLERİNDE TARİH ÖNCESİ İNSAN İZLERİ ss.68-79
PREHISTORIC HUMAN TRACES IN KIRIKKALE AND ÇORUM PROVINCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysi GÜNAL - M.Sait ŞAHİNALP - Necmettin ELMASTAŞ  
TÜRKİYE NÜFUSUNUN DOĞDUĞU İLE GÖRE DAĞILIMI (1950-2015) ss.80-98
DISTRIBUTION OF TURKEY POPULATION ACCORDING TO THE BIRTH OF PROVINCE (1950-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece SÖZER  
BİLİNÇLİ TUŞE: MARIE JAËLL’İN PİYANO ÖĞRETİSİ ss.99-107
CONSCIOUS TOUCH: PIANO TEACHING OF MARIE JAËLL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan Murat TOPÇU  
SİVAS YILDIZELİ KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA MENZİL KÜLLİYESİ ss.108-130
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA ROAD POST (MENZIL) COMPLEX IN YILDIZELI, SIVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11723
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Seyit ERTEM - Nurhan AKTAŞ  
OKUMA ÖNCESİ STRATEJİ ÖĞRETİMİNİN EKRANDAN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYİNE ETKİSİ ss.131-157
THE EFFECT OF PRE-READING STRATEGY ON SCREEN READING COMPREHENSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6585
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay ŞAHİN  
HETERODOKS BİR SOSYAL GERÇEKLİK İÇİN HETERODOKS BİR SOSYOLOJİ ss.158-190
A HETERODOX SOCIOLOGY FOR A HETERODOX SOCIAL REALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit AKSU - Mehmet Kayhan KURTULDU  
GSL MEZUNU ÖĞRENCİLERİN LİSANS YETENEK SINAV PUANLARININ BAZI LİSE DERSLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ss.191-206
COMPARISON OF UNDERGRADUATE SKILLS TEST SCORES OF FINE ART SCHOOL GRADUATED STUDENTS TO SOME HIGH SCHOOL COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz KOÇOĞLU - Sıddıka GEDİK  
KIRSAL ALANDA YAŞAYAN HİPERTANSİF BİREYLERİN HASTALIK YÖNETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.207-218
THE ASSESMENT OF DISEASE MANAGEMENT OF INDIVIDUALS WITH HYPERTENSION AND LIVING RURAL AREA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK  
YEMEK VE SEYAHAT PROGRAMLARININ DESTİNASYON İMAJI VE DESTİNASYON SEÇİMİNE ETKİSİ ss.219-232
THE EFFECT OF FOOD AND TRAVEL PROGRAMS ON DESTINATION IMAGE AND DEATIONATION CHOICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza AKTAŞ  
KIRGIZİSTAN’DA SON DÖNEM DİN EĞİTİMİ GELİŞMELERİ ss.233-257
RECENT RELIGIOUS EDUCATION DEVELOPMENTS IN KYRGYZSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim KARADENİZ  
ARGÜMAN KURMA BECERİSİ ÜZERİNE BİR MODELLEME ÇALIŞMASI ss.258-266
A MODELING STUDY ON THE SKILL OF ARGUMENTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜLBAHAR  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ss.267-279
DEVELOPING A SCALE FOR INSTRUCTORS’ PROFICIENCIES OF PROVIDING POSITIVE CLASSROOM ATMOSPHERE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan ACAR  
UŞAK’TAKİ SU DEĞİRMENLERİNDEN BİR ÖRNEK “Duraklı Değirmeni” ss.280-294
AN EXAMPLE OF THE UŞAK WATER MILL “DURAKLI MILL”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feridun NİZAM - Gökçe ÜSTÜNDAĞ  
ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİYLE YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ MEDYA ALGISI ss.295-310
MEDIA PERCEPTION OF THE LOCAL MEDIA EMPLOYEES WITH THE SAMPLE OF ELAZIĞ PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet İRĞAT  
NURETTİN TOPÇU DÜŞÜNCESİNDE VAROLUŞSAL BİR ARGÜMAN OLARAK İRADENİN TARİHSEL HAREKETİ ss.311-323
THE HISTORICAL ACTION OF WILL AS AN EXISTENTIAL ARGUMENT IN THOUGHT OF NURETTIN TOPÇU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk MANAV  
NASREDDİN HOCA FIKRALARI İLE ORTAÖĞRETİMDE PSİKOLOJİ ÖĞRETİMİ ss.324-338
TEACHING PSYCHOLOGY WITH NASREDDIN HODJA ANECDOTES IN SECONDARY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.8596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÖZEN  
NIGHTWOOD’DA UZLAŞMA VEYA KARIŞIKLIK ARAYIŞI ss.339-344
LONGING FOR RECONCILIATION OR ORDER IN NIGHTWOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Can SATIR - Altuğ ORTAKÇI  
ÇORUMLU HALKEVİ DERGİSİNDEKİ MÜZİK YAZILARINA DAİR DEĞERLENDİRMELER ss.345-385
EVALUATIONS ON THE ARTICLES ON MUSIC IN THE ÇORUMLU COMMUNITY CENTER JOURNAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11722
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip YİĞİT  
ERKEN EVLİLİKLERİ (ÇOCUK EVLİLİKLER) YENİDEN DÜŞÜNMEK: ERKEN EVLİLİKLERİN KAVRAMLAŞTIRILMASINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA ss.386-412
RETHINKING OF EARLY MARRIAGES: A QUALİTATIVE RESEARCH BY CONCEPTUALIZATION OF EARLY MARRIAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11742
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖZTÜRK  
MÜNŞE’ÂT-I NÂBÎ İLE İLGİLİ BAZI MESELELER ÜZERİNE TESPİTLER ss.413-425
SOME DEDECTIONS ABOUT THE MUNSHEAT NABI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11790
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Ramazan SÜER  
MEHMED SIDKI KARABABA’NIN ŞİİR DEFTERİ veya SİVASLI BİR ŞAİRİ DAHA TANIMAK ss.426-451
TEACHER MEHMED SIDKI KARABABA’S POEM BOOK OR GETTING TO KNOW A SIVASIAN POET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümüt AKAGÜNDÜZ  
DEMİRYOLLARININ DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE BU GELİŞİMİN TÜRKİYE’YE İLK YANSIMALARI ss.452-472
DEVELOPMENT OF THE RAILROADS IN THE WORLD AND THE FIRST REFLECTIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Serdar AYTAÇ - Hurşit YETMEN - Sedat BENEK - Necmettin ELMASTAŞ - Mehmet Sait ŞAHİNALP - Mehmet ÖZCANLI - Ahmet ŞAHAP  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY KAMPÜSÜ’NÜN (ŞANLIURFA) FİZİKİ COĞRAFYASI ss.473-506
PHYSICAL GEOGRAPHY of the OSMANBEY CAMPUS (HARRAN UNIVERSITY-ŞANLIURFA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezer Fırat ATİK - Mazlum ÇELİK  
DUYGUSAL EMEK GÖSTERİMİNİN ÇALIŞANLAR AÇISINDAN SONUÇLARI: SEYAHAT ACENTALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.507-521
EMOTIONAL LABOR DISPLAY RESULTS FROM THE EMPLOYEES: A RESEARCH ON TRAVEL AGENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜL  
İŞ VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK VE AHLAKLA İLGİLİ KAVRAMLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA ss.522-535
A DISCUSSION ON THE CONCEPTS OF ETHICS AND MORALITY IN BUSINESS AN WORK LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ERTÜRK  
CÜMLE ÖGELERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE BAŞKURT TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE ss.536-542
A STUDY ON COMPARING THE TURKEY TURKISH AND BASHKIR TURKISH IN PART OF SENTENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık SERÇEK  
TURİSTİK DESTİNASYONLARIN MARKALAŞMASI ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ss.543-556
BRANDING OF OBSTACLES TO TOURIST DESTINATIONS AND SOLUTION PROPOSALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçe GÜNEL - Ali KILCI  
ANKARA, ALTINDAĞ, OSMANLI DÖNEMİ HAMAMLARINDA SUYOLLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.557-580
AN INVESTIGATION ON WATERWAYS IN ANKARA, ALTINDAĞ, OTTOMAN PERIOD BATHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü ÖZTÜRK  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE TÜRK SPORU ss.581-592
TURKISH SPORT IN DEDE KORKUT STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.8597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile Burcu KARTAL  
1930 BELEDİYE SEÇİMLERİ’NDE KARİKATÜRLERDE KADIN ss.593-610
WOMEN IN CARTOON IN 1930 MUNICIPAL ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adile NAZAROVA  
AZERBAYCAN ŞİİRSEL DÜŞÜNCESİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN GEÇEN KELİMELERİN ROLÜ ss.611-617
THE ROLE OF THE NEW WORDS IN THE AZERBAIJAN POETIC THROUGH WERE TRANSFERED FROM THE TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafail AYVAZOĞLU AHMEDLİ  
MIRZA BALA MEMMEDZADE`NIN AZERBAYCAN'IN RUS-BOLŞEVIK ISTILASINDAN SONRAKI DÖNEMDE ETKINLIĞI VE SOSYAL-SIYASI GÖRÜŞLERI. ss.618-627
MIRZA BALA MEMMEDAZE`S AZERBAIJAN'S RUSSIAN-BOLSHEVIK INVASION AFTER THE EVENT AND SOCIAL-POLITICAL VIEWS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş KUBAT  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ ss.628-640
DETERMINATION OF THE OPINIONS OF THE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ABOUT EFFECTIVE CLASSROOM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı ERCİYEŞ TOSUN  
GERÇEKLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ VE YENİDEN İNŞASINA FOTOĞRAFIN ETKİSİ: REKLAM FOTOĞRAFLARI İNCELEMESİ ss.641-650
INFLUENCE OF PHOTOGRAPH ON TRANSFORMATION AND RECONSTRUCTION OF THE TRUTH: REVIEW OF ADVERTISEMENT PHOTOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra AKSOYLU  
KÜRESEL FİNANSAL KRİZ SONRASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GENEL BİR BAKIŞ ss.651-659
AN OVERVIEW OF THE CREDIT RATING INSTITUTIONS AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süreyya DOĞAN  
OĞUZ ATAY’IN ROMANLARINDA KORKU ve PARANOYA ss.660-680
FEAR AND PARANOIA IN OĞUZ ATAY’S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin BAĞIROV  
GENEL ANLAMDA ELIT'IN OLUŞUM MEKANIZMALARI ÜZERİNE ss.681-688
ON ELITE ORGANIZATION MECHANISMS IN THE GENERAL MEANING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11736
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk TAVŞANLI - Esra SARAÇ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OLUŞMASI MUHTEMEL ÖĞRETMEN KİMLİKLERİNİN “ÖĞRETMEN ADAYLARI OLASI BENLİKLER ÖLÇEĞİ” KULLANILARAK İNCELENMESİ ss.689-703
ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES’ POSSIBLE EXPECTED IDENTITIES THROUGH THE USE OF “TEACHER CANDIDATES’ POSSIBLE PERSONALITY SCALE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Nur ERBAY  
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AÇILAR KONUSUNDAKİ KAVRAM BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ ss.704-718
AN INVESTIGATION OF THE 6th GRADE STUDENTS’ CONCEPT KNOWLEDGE ABOUT ANGLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay ÇOBAN  
SON DÖRT YILIN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇLARININ DURAN TOP VE GOL ANALİZİ ss.719-726
THE ANALYSIS OF DEAD BALLS AND GOALS IN CHAMPIONS LEAGUE FINAL MATCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem GÖNEN KAYACAN - Muhsine BÖREKÇİ  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN KALIP SÖZLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ss.727-736
EXAMINING OF THE VIEWS OF STUDENTS LEARNING SECOND LANGUAGE ON THE TEACHING OF FIXED EXPRESSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdullah OKAY - Fethullah ÇİFTÇİ  
ALEVİ-BEKTAŞİ ŞİİRİNDE HURUFİLİK ss.737-756
HURUFISM IN ALEVI-BEKTAŞI POETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11775
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ARSLANDERE - Ahmet Alper SAYIN  
PROJE YÖNETİMİNDE BİR İŞ PROGRAMLAMA ARACI OLARAK GANTT ÇİZELGESİ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR FİRMADA UYGULAMALAR ss.757-767
GANTT CHART AS A WORK PROGRAMMING TOOL IN PROJECT MANAGEMENT AND IMPLEMENTATIONS IN A BIG SIZE FIRM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri