Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


35 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa YAĞBASAN - Hatun KOLYİĞİT  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NAMUS-TÖRE VE ŞİDDET ALGISI (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖZELİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI) ss.1-18
HONOR - TRADITION AND VIOLENCE PERCEPTION OF UNIVERSITY STUDENTS (A FIELD RESEARCH IN FIRAT UNIVERSITY PRIVATE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şafak KAYPAK  
ÇEVRESEL GÜVENLİK VE YANSIMALARI (HATAY ÖRNEĞİNDE) ss.19-34
ENVIRONMENTAL SECURITY AND REFLECTIONS (AT SAMPLE OF HATAY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aliye ÖZENOĞLU - Kamil ALAKUŞ  
AKRAN ZORBALIĞINDA BESLENME ALIŞKANLIĞI VE ÖFKE KONTROL TARZININ BİR ETKİSİ VAR MIDIR? ss.35-51
DO DIETARY HABITS AND ANGER MANAGEMENT STYLE HAVE AN IMPACT ON PEER BULLYING?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuri DOĞAN - Gökhan AKSU  
MATEMATİK DERSİNDE V-DİYAGRAMI VE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ ss.52-64
THE EFFECTS OF USING CONCEPT MAPS AND VEE-DIAGRAMS ON STUDENT’S SUCCESS AND ATTITUDES IN MATHEMATIC COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE  
KLÂSİK METİNLERDE TERCÜME YOLUYLA GELİŞEN DEVRİK CÜMLE YAPISI ss.65-79
IN TURKISH CLASSICAL TEXT INVERTED STRUCTURE FORMS DEVELOPPED BY TRANSLATION SUMMARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.7591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT - Şükran GÜNGÖR TANÇ  
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ: BİST 100’DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.80-94
EARLY RISK DETECTION SYSTEM AND EARLY RISK DETECTION COMMITTEE: AN INVESTIGATION IN COMPANIES LISTED ON BIST 100 INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp ERDOĞAN  
FELSEFENİN DOĞUŞUNU TARİHSEL SÜREKLİLİK İÇERİSİN-DE İRDELEMEK ss.95-113
STUDYING THE BIRTH OF PHILOSOPHY IN THE HISTORI-CAL CONTINUITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadakat AĞASEFER KIZI ALİYEVA  
KÜLTÜRDEN YANSIYAN GENDER (CİNSİYET) DÜNYASI ss.114-120
GENDER (GENDER) WORLD REFLECTED IN CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza AKTAŞ - Saffet KARTOPU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNDARLIK EĞİLİMLERİNE GÖRE AHLAKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.121-143
INVESTIGATION OF MORAL MATURITY LEVEL ACCORDİNG TO TENDENCY OF RELIGIOSITY OF UNIVERSITY STUDENTS: A CASE STUDY IN THE UNIVERSITY OF GUMUSHANE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6523
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin TEZER  
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2003-2014 YILLARI ARASINDAKİ MAKREKONOMİK GÖRÜNÜMÜ VE EKONOMİK KIRILGANLIK BELİRTİLERİ ss.144-165
BETWEEN 2003-2014 YEARS OF TURKEY’S ECONOMY, MACROECONOMIC OUTLOOK AND ECONOMIC INDICATIONS OF FRAGILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba DÜZENLİ - Doruk Görkem ÖZKAN  
KENT PARKLARININ YAŞLILARIN PSIKOSOSYAL YAPISINA BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ ss.166-183
EXAMINATION OF URBAN PARKS BASED ON THE PSYCHOSOCIAL NEEDS OF OLDER PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Baran ARSLAN - Nihat GÜLTEKİN - Ahmet ÇAKIR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.184-199
A RESEARCH TO DETERMINE THE FACTORS AFFECTING ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra DOĞAN ÇALIŞKAN - Ünzüle KURT  
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARASAL İSTİKRAR VE FİNANSAL İSTİKRAR İLİŞKİSİ: VAR MODELİ İLE AMPİRİK ANALİZ ss.200-208
RELATIONSHIP BETWEEN MONETARY STABILITY AND FINAN-CIAL STABILITY IN TURKEY: EMPRICAL ANALYSIS WITH VAR MODELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan ZORLU - Ahmet BAYTOK - Ali AVAN  
BİLGİ YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ETKİSİ: ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.209-236
THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIOURS ON KNOWLEDGE MANAGEMENT PRACTICES: A STUDY ABOUT HOTEL CHAINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan AK - Mete Kaan KAYNAR  
NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA ULUSLARARASI GÖÇ VE DOĞU AKDENİZ: DURUMLAR, ETKİLER, OLASILIKLAR ss.237-247
INTERNATIONAL MIGRATION AND EASTERN MED IN THE AGE OF NEOLIBERAL GLOBALIZATION: SITUATIONS, IMPACTS, PROSPECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdan DEĞİRMENCİ - Hakan PABUÇCU  
BORSA İSTANBUL VE RİSK PRİMİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: VAR VE NARX MODEL ss.248-261
RELATIONSHIP BETWEEN ISTANBUL STOCK MARKET AND CREDIT DEFAULT SWAP: VAR AND NARX MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.7594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elvan GÜN DURU  
KEMAN EĞİTİMİNDE SOL EL TEKNİĞİ ss.262-268
LEFT-HAND TECHNIQUE IN VIOLIN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.10601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sefer KALAMAN - Nimet ÖNÜR  
DİJİTAL GÜNDELİK YAŞAM: YENİ TOPLUMSALLIKLAR VE DİJİ-TAL YABANCILAŞMA ss.269-289
DIGITAL DAILY LIFE: NEW SOCIABILITIES AND DIGITAL ALIENATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin YÜREKLİ - Seçkin GÖNEN - Abdulkadir ŞAHİNER  
E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ss.290-302
AN ASSESSMENT OF E-BILLING APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin PİŞTAV AKMEŞE - Nilay KAYHAN  
SINIFINDA KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ OLAN VE OLMAYAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ FARKLILAŞMAKTA MIDIR? ss.303-324
DOES THE SELF-EFFICACY OF THE TEACHERS WHO HAVE INCLUSIVE STUDENTS IN THEIR CLASS AND OF THE ONES WHO DO NOT DIFFER?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ejder AYÇİN - Onur ÖZVERİ  
YALIN ÜRETİM UYGULAMALARINDA İSRAFIN AZALTILMASI İLE PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN VE ETKİLEŞİMİN DEMATEL YÖNTEMİYLE ANALİZİ ss.325-353
AN ANALYSIS OF RELATIONSHIPS AND INTERACTIONS BEWEEN WASTE REDUCTION AND PERFORMANCE MEASURES IN LEAN MANUFACTURING IMPLEMENTATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ADAR  
SÖBÜTAY ÖZER VE ESERLERİNİN ÜSLUP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.354-365
ASSESSMENT OF SOBUTAY ÖZER AND HIS WORKS IN TERMS OF THE LITERARY STYLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11647
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli SIRIM  
İSLAM EKONOMİSİNDE İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ ss.366-374
WORKEN-EMPLOYER RELATIONSHIP IN ISLAMIC ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla TUZCUOĞLU - Hande ARSLAN ÇİFTÇİ - Burcu GÜNGÖR - Figen TIĞCI  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ANAOKULUNDAKİ GÜN-LÜK YAŞAMLARINA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ ss.375-389
ANALYZING PRESCHOOL CHILDREN’S PERSPECTIVES RELATED TO THEIR EVERYDAY LIVES AT PRESCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ALTAY TOPCU  
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE SANAYİLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ ss.390-400
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND INDUSTRIALIZATION IN DEVELOPING COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAYA  
TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SORUNU VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ss.401-437
THE UNEMPLOYMENT PROBLEM AND PRİVATE EMPLOYMENT AGENCY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan COŞKUN US - Elif DİKMETAŞ YARDAN  
HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARLARINA UYGUNLUĞUNUN UZMAN GÖZLEMCİ GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.438-454
EVALUATION OF HOSPITAL SURGICAL AND INTERNAL POLYCLINICS APPROPRIATENESS TO JCI ACCREDITATION STANDARDS WITH AN EXPERIMENTAL OBSERVER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağlar TÜRKOĞLU  
ANADOLU’DA ANTİK DÖNEM SPORTİF ORGANİZASYONLAR VE SPORTİF MEKÂNLAR ss.455-469
ANCIENT SPORTS ORGANIZATIONS AND SPORTS VENUES IN ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11654
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebi ÇELİK  
EDİRNELİ ŞEVKİ DİVAN’INDA MİTOLOJİK VE EFSANEVİ ŞAHISLAR ss.470-478
IN DIVAN OF EDIRNELI ŞEVKI MYTHOLOGICAL AND LEGENDARY CHARACTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal KIRANŞAN - M.Taner ŞENGÜN  
BULANIK-MALAZGİRT (MUŞ) HAVZASI’NDA ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ ss.479-491
TEMPORAL CHANGE OF LAND USE IN THE BULANIK-MALAZGIRT (MUŞ) BASIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Nur SONGÜR - Funda Pınar ÇAKIROĞLU - Gülperi HAKLI  
GELENEKSELLİKTEN FONKSİYONELLİĞE: BOZA ss.492-500
FROM TRADITION TO FUNCTIONALITY: BOZA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Fethiye KARASU - Kerimr ALPASLAN  
AMACI, İÇERİĞİ VE YARARLILIĞI BAĞLAMINDATÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN EĞİTİM FAALİYETLERİ ss.501-512
TRAINING ACTIVITIES WHICH ARE GIVEN BY WOMEN COOPERATIVES IN TURKEY ACCORDING TO THEİR PURPOSE, CONTENT AND BENEFITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mürşit RECEPOĞLU  
TÜRKİYE’DE WAGNER YASASI’NIN GEÇERLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ:BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011) ss.513-526
TESTING THE VALIDITY OF WAGNER'S LAW IN TURKEY: REGIONAL PANEL DATA ANALYSIS (2004-2011)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk ASLAN  
MİKROKREDİNİN TÜRKİYE VE BAZI SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ UYGULAMALARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ A CO ss.527-538
A COMPARATIVE VIEW OF MICROCREDIT PRACTICES BETWEEN SOME SELECTED COUNTIES AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6580
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Asya ALBAYRAK  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN (1939-1945) KADIN GİYİMİNE ETKİLERİ ss.539-555
REFLECTIONS OF THE SECOND WORLD WAR (1939-1945) ON WOMEN DRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap AKTEMUR GÜRLER - Eda ULUĞ - Sibel Çiğdem GÜNEYSU  
ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIĞIN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (KARS-ANKARA ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI) ss.556-564
ANALYSING THE OPINIONS OF THE PRESCHOOL TEACHERS ABOUT THE FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY NEGATIVELY(THE COMPARISON OF KARS AND ANKARA SAMPLES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.8598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdal IŞIKTAŞ  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss.565-575
EVALUATION OF HIGHLIGHTS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS TO USE SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.9598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra AKSOYLU  
BİR RİSK YÖNETİM ARACI OLARAK KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI ss.576-588
CREDIT DEFAULT SWAPS AS A RISK MANAGEMENT TOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.10604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ÖZMERDİVANLI  
HİSSE SENEDİ PİYASA LİBERALİZASYONUNUN HİSSE SENEDİ GETİRİ VOLATİLİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA ss.589-603
THE EFFECT OF STOCK MARKET LIBERALIZATION ON STOCK RETURN VOLATILITY: AN AMPIRICAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba AKAR - Ahmet AY - Gökhan AKAR  
ULUSAL İNOVASYON POLİTİKALARINDA SOSYAL SERMAYENİN ROLÜ ss.604-627
THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN NATIONAL INNOVATION POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durdu Mehmet BAYRAKTAR  
EĞİTİM KURUMLARININ DENETİMİNDE MENTORLUK UYGULAMALARI ss.628-657
MENTORING APPLICATIONS IN THE INSPECTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Armağan ÖRKİ  
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNDE KİMLİK SORUNSALI ss.658-664
THE IDENTITY PROBLEM OF TURKEY ON EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat BAYOĞLU - Birol ALVER  
DANIŞMANLIK TEDBİRİ ALAN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜK-LENME RİSKİ BULUNAN ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VE SOSYAL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ss.665-687
COMPARISON OF CHILDREN RECEIVING COUNSELING AND CHILDREN AT RISK OF CRIME ACCORDING TO THEIR PERSON-AL AND SOCIAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.10602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim SAKA  
IRAK CEPHESİNDE TÜRK İNGİLİZ MÜCADELESİ VE KÛTÜ’L-AMARE’DEN AKSARAY’A İNGİLİZ ESİRLERİ ss.688-697
TURKISH ENGLISH STRUGGLE IN IRAQ FRONT AND BRITISH PRISONERS OF WAR FROM KUT-AL-AMARA TO AKSARAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusifov Murad YUSİF OĞLU  
AZERBAYCAN'DA ENFLASYON İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİNDE EKONOMİK-MATEMATİKSEL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI: SARIMAX MODELİ VE GELİŞMİŞ FOURIER SERİSİ MODELİ ss.698-708
APPLICATION OF ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS IN STUDYING THE INFLATIONARY PROCESSES IN AZERBAIJAN: SARIMAX MODEL AND EXTENDED FOURIER SERIES MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri