Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


33 SayıEditör
Dr. Özacan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCanan PARLA  
DİYARBAKIR SURLARININ ARTUKLU DÖNEMİ FİGÜRLÜ KABARTMALARI ss.1-23
ARTUQID ERA FIGURED RELIEFS OF DIYARBAKIR CITY WALLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran AKŞİT AŞIK  
ÖZ YETERLİK VE İŞLE BÜTÜNLEŞMENİN ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.24-34
THE EFFECTS OF SELF-EFFICACY AND ENGAGEMENT ON JOB PERFORMANCE OF EMPLOYEES: A RESEARCH IN HOTEL BUSINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şafak KAYPAK  
KENTSEL BİR SORUN OLARAK KENTSEL GÜVENLİK ss.35-50
URBAN SECURITY AS AN URBAN PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali AKSOY  
ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKANIN BAĞLAMSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: TRB1 BÖLGESİ İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.51-60
THE IMPACT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL POLITICS ON CONTEXTUAL PERFORMANCE: A RESEARCH ON MANUFACTURING SECTOR IN TRB1 REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga DURSUN - Dursun YENER - Kader OSKAYBAŞ  
TÜKETİCİLERİN BOYKOTLARA KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ss.61-75
DETERMINANTS THAT AFFECT CONSUMERS’ BOYCOTTS PARTICIPATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Zeki DEMİR - Murat ELİÖZ  
ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM VE İSTİHDAMI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ ss.76-90
A MODEL PROPOSAL FOR TRAINING AND EMPLOYMENT OF THE DISABLED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Defne AKDENİZ AY  
GUISEPPE ARCIMBOLDO’NUN ESERLERİ VE GASTRONOMİ ss.91-105
GUISEPPE ARCIMBOLDO’S PAINTINGS AND GASTRONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3449
Özet | Abstract | Tam Metin |

İskender DÖLEK - Vedat AVCİ  
ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ (ÇKAY) KULLANILARAK ARGUVAN (MALATYA) İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE HEYELANA DUYARLI ALANLARIN BELİRLENMESİ ss.106-129
DETERMINATION OF AREAS with LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY IN ARGUVAN DISTRICT (MALATYA PROVINCE) AND ITS SURROUNDING by MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS METHOD (MDAM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz DAŞLI  
KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR YARDIM PROGRAMI: SİVAS ÖRNEĞİ ss.130-147
WİDOW WOMON AID PROGRAM WITHIN WOMEN POVERTY STRUGGLING: CASE OF SIVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3471
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur AYDOĞDU KARAASLAN  
EĞİTİM YAZILIMLARINA ALTERNATİF YAZILIM ÖNERİSİ: WTUZEM ss.148-168
A SUGGESTION FOR AN ALTERNATIVE SOFTWARE TO EDUCATIONAL SOFTWARES: WTUZEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil AKBAYIR  
MATEMATİK DERSİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ ss.169-182
PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS WITH REGARD TO THE USE OF MATERIAL IN THE MATHEMATIC LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun DİKBIYIK - Adem BÖLÜKBAŞI  
EYÜP KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.183-200
AN EVALUATION ON THE UNIVERSITY ORIENTATIONS OF THE SENIOR STUDENTS OF EYÜP ANATOLIAN VOCATIONAL RELIGIOUS HIGH SCHOOL FOR GIRLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret YAMAN  
MODA PAZARLAMADA CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİ ALGISI ss.201-211
THE CONSUMER PERCEPTION BY SEX IN FASHION MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÇAPAN  
BİZANS İMPARATORU I. JUSTİNİANOS’UN(527-565) EVRENSEL İMPARATORLUK ÇABALARI VE SONUÇLARI ss.212-222
BYZANTIUM IMPEROR OF JUSTINIANOS(527-565) UNIVERSAL EMPIRE EFFORTS AND RESULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin HAYTA - Yasemin HAYTA - Yakup ALTAN  
KENTSEL YAŞAM ALGISI VE DEĞİŞEN KENTLİ ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İZMİR ÖRNEĞİ ss.223-258
URBAN LİFE PERCEPTIONS AND CHANGING URBAN LIFE STYLES : IZMIR EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal DEMİR - Bengül ÇETİNTAŞ  
ÜNİVERSİTELERDE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ YABANCI DİL DERSLERİNDE ANADİL KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI ss.259-285
THE ATTITUDES AND THE OPINIONS OF THE STUDENTS AND THE TEACHERS ATTENDING FOREIGN LANGUAGES LESSONS AT THE FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY CLASSES TO THE USE OF MOTHER LANGUAGE USE IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS AT UNIVERSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
YUNUS EMRE’NİN DEYİŞLERİNDE İSLAM’IN ŞARTLARI ss.286-305
PILLARS OF ISLAM IN THE WORDS OF YUNUS EMRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ - Süleyman TUNÇ  
BİR TUTUNDURMA FAALİYETİ OLARAK TÜRKİYE’DEKİ BEŞ YILDIZLI TERMAL OTELLERDE E-TİCARET ss.306-324
E-COMMERCE AS A PROMOTION ACTIVITY IN FIVE STAR THERMAL HOTELS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytül KAPLAN  
ANTİK ÇAĞDA DENİZCİLİK - İSKENDERUN KÖRFEZİ LİMANLARININ MİMARİ YAPILARI VE DENİZ TİCARETİNE, SİYASİ VE KÜLTÜREL HAYATA ETKİLERİ ss.325-336
IN ANCIENT TIMES, MARITIME ARCHITECTURAL STRUCTURES OF THE PORTS OF THE GULF OF ISKENDERUN - SEA TRADE, THEIR IMPACT ON CULTURAL AND POLITICAL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ALAN  
YENİ BİR BELGEYE GÖRE XVI. YÜZYILIN İLK YARISINDA RUMELİ SANCAKLARI, KAZALARI ve KADILAR ss.337-377
ACCORDING TO A NEW DOCUMENT THE FIRST HALF OF 16TH CENTURY SANJAKS AND TOWNS OF RUMELIA and KADIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceyhun KONAK  
MODERN HEYKEL SANATINDA KİNETİK BAŞLANGIÇLAR ss.378-388
KINETIC BEGINNINGS IN THE MODERN SCULPTURE ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şirin ERDEM - Zekavet KABASAKAL  
ERGENLİKTE ALGILANAN DUYGUSAL İSTİSMAR VE BAĞLANMA ss.389-409
PERCEIVED EMOTIONAL ABUSE AND ATTACHMENT IN ADOLESCENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağlar TÜRKOĞLU - Güner EKENCİ  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ALAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIMLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ, ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ ÖRNEĞİ ss.410-435
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPATION TO ENVIRONMENTAL SPARE TIME ACTIVITIES AND ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS’ AND HIGH SCHOOL STUDENTS’ IN SINCAN DISTRICT OF ANKARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve FERAH - Ünsal TAZEGÜL -  
BAYAN SPORCULARIN NARSİSZM DÜZEYİNİ SPOR YAŞI DEĞİŞKENİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ss.436-443
THE COMPARISION OF NARCISSISM LEVEL OF THE WOMEN ATHLETES ACCORDING TO AGE FACTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem COŞKUN  
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE MEŞRUİYET PROBLEMİ ss.444-458
PROBLEM OF LEGITIMACY WITHIN THE PRE-ISLAMIC TURKISH STATE TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kıvanç BOZKUŞ - Mehmet Fatih KARACABEY - Mustafa ÖZDERE  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI ss.459-473
ORGANIZATIONAL IMAGE PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Gökçe TUĞRUL  
DELİLİK-DEHA İLİŞKİSİNİN ROBERT SCHUMANN ÜZERİNDEN İNCELENMESİ VE BESTECİNİN KREİSLERİANA ESERİNE DAİR İKİ FARKLI OKUMA DENEMESİ ss.474-522
A STUDY ABOUT THE LINK BETWEEN GENIUS AND MADNESS, CONSIDERING ROBERT SCHUMANN AND TWO DIFFERENT ANALYSES FOR HIS PIANO MUSIC KREISLERIANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6517
Özet | Abstract | Tam Metin |

EYÜP CÜCÜK  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMİNDE ALDIKLARI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ EĞİTİMİNİN MESLEK HAYATLARINDAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.523-543
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE EFFICACY OF PROFESSIONAL TEACHING KNOWLEDGE TRAINING OF UNDERGRADUATE EDUCATION ON THEIR TEACHING CAREER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
TURİSTİK DESTİNASYON ÜRÜNLERİNİN POPÜLERLEŞMESİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ ss.544-551
THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE POPULAR TOURIST DESTINATIONS PRODUCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih TELLİOĞLU - Necati ŞİMŞEK  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENGELLİ DOSTU TURİZM ss.552-567
DISABILITY TOURISM IN THE WORLD AND IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehime Elem YILDIRIM  
İNTERNETTEN SONRA MAHREMİYET VE BU KONUDAKİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.568-582
PRIVACY AFTER INTERNET AND AN INVESTIGATION UPON STUDIES ABOUT THIS TOPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.4480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün MEMMEDOV  
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ МОРАЛЬНОЙ ss.583-589
THE SOCIAL-PHILOSOPHIC MAINTENANCE OF THE PROBLEM OF MORAL RESPONSIBILITIES UNDER THE CONDITION OF DEMOCRATISATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erman KILINÇ - Gökhan AKYÜZ  
KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE BULANIK TOPSIS YÖNTEMİNİN KULLANIMI: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ss.590-608
USING FUZZY TOPSIS APPROACH FOR FACILITY LOCATION SELECTION: AN APPLICATION IN MEDICAL SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer YILMAZ - Erdoğan KAYGIN - Bekir GEREKAN -  
GIDA MADDELERİ SANAYİİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİST ÖRNEĞİ ss.609-623
MEASURING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE MANAGEMENTS USING TOPSIS METHOD WHICH ARE IN SERVICE IN FOODSTUFF INDUSTRY: BIST SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur TATLISUMAK  
TÜRK SİYASAL VE TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GÜÇ MERKEZİ: PATRONAJ VE DEPATRONAJ KAVRAMLARI ss.624-633
THE POWER CENTER OF TURKISH POLITICAL AND SOCIAL RELATIONS: PATRONAGE END DEPATRONAGE CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande BALKIZ  
TANPINAR'DA AYKIRI ADIMLAR: SABİHA ss.634-644
ANTITHETICAL STEPS IN TANPINAR: SABIHA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sule ERDOGDU YİLMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI ADOLF EİCHMANN KUDÜS’TE ss.645-651
EICHMANN IN JERUSALEM A REPORT ON THE BANALITY OF EVIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri