Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


32 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErol ALTINSAPAN - Canan PARLA  
SİVRİHİSAR AKDOĞAN MESCİDİ ss.1-11
AKDOGAN MASJID OF SIVRIHISAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFAYEV - Beşir MUSTAFAYEV - Emin ŞIHALİYEV  
ERMENİ SORUNUNUN MEDENİYETLER ÇATIŞMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONUN AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ ss.12-29
EVALUATİON IN THE CONTEXT OF THE CLASH OF CİVİLİZATİONS ARMENİAN ISSUE AND ITS IMPACT ON AZERBAİJAN-ARMENİA RELATİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ALTUNAY ŞAM  
OSMANLI MODERNLEŞMESİNDE ÇEVRE ss.30-43
THE ENVIRONMENT IN THE MODERNIZATION OF OTTOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhan ALKAN İSPİRLİ  
MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR ESER: DÂSTÂN-I NASİHAT ss.44-61
A MANUSCRIPT OF AN UNKNOWN WRITER: DÂSTÂN-I NASIHAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz KIZILÇİM  
BAUDELAİRE'İN YOKSULLARIN GÖZLERİ VE NECATİGİL'İN CAMGÖZ İSİMLİ ŞİİRLERİNDE GÖZ ÜZERİNE KURULU SÖYLEMLER ss.62-72
THE DISCOURSES ESTABLISHED ON THE "EYE" IN THE POEMS OF BAUDELAIRE AND NECATIGIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reyhan ÇELİK  
N.NEKRASOV’UN “RUSYA’DA KİMLER İYİ YAŞAR” DESTAN ŞİİRİNDE RUS KÖYLÜSÜ ss.73-87
RUSSIAN VILLAGERS IN NEKRASOV’S EPIC POEM “WHO IS HAPPY IN RUSSIA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL  
MİSKİNKILIÇ (MİSGİNGILIÇ) DİVANINDAKİ HAYVAN VE BİTKİ ADLARI ss.88-98
ANIMAL AND PLANT NOUNS IN MISKINKILIÇ (MISGINGILIÇ) DIVANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüde ZENGİN  
AGATHA CHRISTIE’NİN ÖLÜMLE RANDEVU ADLI ROMANINDA ORYANTALİZM ss.99-114
ORIENTALISM IN AGATHA CHRISTIE’S APPOINTMENT WITH DEATH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilmi KARAAĞAÇ  
İHVÂN-I SAFÂ RİSÂLELERİNDE ÖLÜM VE ÖTESİ ss.115-128
DEATH AND LIFE AFTER DEATH IN THE TREATISES OF IKHWAN AL-SAFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal İNCE - Yasin BULUT  
OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA OTELLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.129-147
FACTORS AFFECTING THE EMPLOYEE CHOICE IN HOTEL ESTABLISHMENTS: A STUDY ON HOTELS IN ANKARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1413
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
KIRIM HARBİNDE İZZEDDİN ŞİR(YEZDANŞİR) İSYANI VE DIŞ MÜDAHELELER ss.148-161
IZZEDDIN ŞIR(YEZDANŞIR) REBELLION DURING THE WAR OF CRIMEA AND THE EXTERNAL INTERFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülzar İSMAYİL  
ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN TÜRK KADINININ TOPLUMDAKİ KONUMU ss.162-171
THE POSITION OF MODERN AZERBAIJANI TURKIC WOMEN IN SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV - Jumadurdı ANNAORAZOV  
ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИКИ РАСКУЛАЧИВАНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ ss.172-185
FROM THE HISTORY OF DISPOSSESSION OF KULAKS IN TURKMENISTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem İNGÜN KARKIŞ  
GÜLSUYU-GÜLENSU MAHALLELERI: “POLITIK BIR MEKANIN POLITIZE OLMUŞ KADINLARI” ss.186-197
THE POLITICIZED WOMEN OF A POLITIC SPACE: GULSUYU AND GULENSU GECEKONDU NEIGHBORHOODS IN ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ - Gülbeniz AKDUMAN - Zeynep HATİPOĞLU  
EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI ss.198-212
ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION ACCORDING TO EDUCATION LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra CİZMECİ - Serkan DENİZ  
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ DIŞI AMAÇLARLA İNTERNET KULLANIMI ss.213-224
NON-WORK RELATED INTERNET USE IN PRIVATE HEALTHCARE ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2425
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Alper KUMSAR  
TEORİ VE PRATİK KISKACINDA SENTETİK BİR AŞK HİKÂYESİ / VİVA LA MUERTE’NİN TEMEL KAVRAMLARI ss.225-246
A SYNTETIC LOVE STORY IN THE GRIP OF THEORY AND PRACTICE / BASIC CONCEPTS IN ALEV ALATLI’S VİVA LA MUERTE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANA HATLARIYLA KÜBA SANATI ss.247-259
CUBAN ART WITH THE MAIN LINES FROM PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lemara ABİBULAİEVA  
TARİHTE TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA GERÇEKLEŞEN OLAYLARIN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ ss.260-276
PLACE IN HISTORY BETWEEN TURKEY AND RUSSIA IN THE ACTUAL EVENTS OF TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.4479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Önder ŞEKEROĞLU - Burhan BAŞOĞLU - Emrah ALTUN  
ÖĞRETMENLERİN AİLE-İŞ ÇATIŞMASI VE İŞ-AİLE ÇATIŞMALARININ YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ ss.277-291
AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF FAMILY-WORK CONFLICT AND WORK-FAMILY CONFLICT TO LİFE SATISFACTION ACCORDİNG TO SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.4481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mete Kaan NAMAL - Yılmaz ÖZKAN  
TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARININ (2011-2014) MALİ DESTEK PROGRAMLARININ İNCELENMESİ ss.292-309
THE RESEARCH OF FINANCIAL SUPPORT PROGRAMS (2011-2014) OF THE DEVELOPMENT AGENCIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza KANDEMİR  
ULUSAL KÜLTÜRÜN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNDE, ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ETKİSİNİ KISMİ EN KÜÇÜK KARELER YOL ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ ss.310-326
MEASUREMENT THE EFFECT OF AGENCY IN ORGANIZATIONAL CULTURE WITH PARTIAL LEAST SQUARES ROAD ANALYSIS IN INFLUENCE OF NATIONAL CULTURE OVER THE JOB SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÜZÜMCÜ - Ömer Faruk VURAL  
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE SAHİP TEZLERİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.327-340
INVESTIGATING THESES MADE BY USING QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin KARADENİZ  
ÖZBEK TÜRKÇESİNİN ALFABE SORUNU ss.341-351
PROBLEMS OF UZBEK TURKISH ALPHABET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Franc VIDIC - Özge Alev SÖNMEZ ÇALIŞ - Bülent ARPAT  
SLOVENYA VE TÜRKİYE’DEKİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ss.352-371
ANALYZING AND COMPARING THE PROPERTIES OF WOMEN ENTERPRENEURSHIP IN SLOVENIA AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2419
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail TAŞ - Eda DİNERİ - İsmail TAŞ  
İKİZ AÇIK HİPOTEZİ: TÜRKİYE’DE TEORİK VE AMPİRİK İNCELEME ss.372-390
THE TWIN DEFICIT HYPOTHESIS: THEORETICAL AND EMPIRICAL EXAMINATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba GÜNER  
OKUL KAZALARININ(YARALANMALARININ) SOSYAL GÜVENLİK BOYUTU ss.391-412
THE SOCIAL SECURITY ASPECT OF SCHOOL ACCIDENTS (INJURIES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife DURMAZ  
CEZA, TUTUK VE ISLAHEVLERİNDEKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İLE ESKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMININ İŞGÜCÜ PİYASASI AÇISINDAN ÖNEMİ ss.413-429
THE IMPORTANCE OF VOCATIONAL TRAINING AND EMPLOYMENT OF OLD PRISONERS AND CONVICTEDS AND PRISONER AND CONVICTED’S IN JUVIES AND PRISONS WITH RESPECT TO LABOR MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar HOŞGÖR - Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ - Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR - Selma SÖYÜK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ ss.430-441
THE DETERMINATION OF ASSERTIVENESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÖZAKIN  
BAŞKALDIRAN BEDEN: NEZİHE MERİÇ’İN “MENEKŞELİ BİLİNÇ” ESERİNDE SEMBOL VE SORUNSAL OLARAK KADIN BEDENİ ss.442-455
THE REBELLIOUS BODY: FEMALE BODY AS A SYMBOL AND PROBLEMATIC IN NEIİHE MEIİÇ’S “MENEKŞELI BILINÇ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.2444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif KESKİN - Nihayet ASLAN  
BERNA MORAN’IN ELEŞTİRİSİNDE SOSYOLOJİK ELEŞTİRİ ss.456-467
SOCIOLOGICAL CRITICISM IN CRITICISM OF BERNA MORAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünsal TAZEGÜL  
ELİT DÜZEYDEKİ TENİSİCİLERİN YAŞAMA BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE BEDENLERİNİ BEGENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ss.468-474
THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ELITE LEVEL TENNIS PLAYERS’ CONDUCT OF LIFE AND THEIR ADMIRATION ON THEIR BODIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal DEMİR - Bengül ÇETİNTAŞ  
DAF-UNTERRICHT AN DEN HOCHSCHULEN FÜR FREMDSPRACHEN DER TÜRKISCHEN UNIVERSITÄTEN ss.475-487
GERMAN AS FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT THE CENTERS FOR FOREIGN LANGUAGES OF THE TURKISH UNIVERSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih TELLİOĞLU - Mahmut TEKİN  
TÜRKİYE’DE İÇ TURİZM HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ ss.488-507
RESEARCH OF DOMESTIC TOURISM ACTVITIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri