Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


31 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzgür SARI  
TÜRKİYE’DE GÖÇÜN EKONOMİ POLİTİĞİ ve SURİYELİ SIĞINMACILAR ss.1-10
POLITICAL ECONOMY OF MIGRATION IN TURKEY AND SYRIAN ASYLUM SEEKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1354
Özet | Abstract | Tam Metin |

ELİF DİKMETAŞ YARDAN - Penbegül KÖROĞLU  
SAĞLIK KURUMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARINA ETKİSİ ss.11-34
IMPACT ON ORGANİZATİONAL CYNİCİSM ATTITUDES OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS OF HEALTH CARE PROFESSIONALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay ÖZDEMİR GÜMÜŞ  
SÜNNE BOĞAZI’NDA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ VE KULE-İ FENER VAKFI ss.35-52
SULINA’S SEAFARING SECURITY AND THE WAQF OF THE KULE-I FENER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ATALAY  
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ-SPORCULARIN AHLAKİ KARAR ALMA TUTUMLARI ss.53-66
MORAL DECISION MAKING ATTITUDES OF THE STUDENT-ATHLETES STUDYING AT UNIVERSITIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar GÖLBAŞI  
BİRBİRİNDEN BESLENEN İKİ KAVRAM: MEDYA VE TERÖR ss.67-78
TWO CONCEPTS FEEDING EACH OTHER: MEDIA AND TERROR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enes IŞIKGÖZ  
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL ETKİLİLİK DÜZEYLERİ ss.79-90
MANAGERIAL EFFECTIVENESS LEVELS OF YOUTH SERVICES AND SPORTS PROVINCIAL DIRECTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri KARDAŞ - Şenay YILDIRIM  
KÖŞELENME TEKNİĞİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNE VE TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARINA ETKİSİ ss.91-106
THE EFFECET OF DIAGONALIZATION TECHNIQUE ON TURKISH VERBAL SKILLS AND TURKISH SPEECH ANXIETY OF 7th GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KAYHAN  
ÖZKER YAŞIN’IN ŞİİRLERİNDE DESTANLAŞTIRILAN TARİHİ KAHRAMANLAR VE OLAYLAR ss.107-116
HISTORIC HEROES AND INCIDENTS THAT BECAME SAGAS IN OZKER YASIN’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
ZEHİR ZIKKIM BİR YAŞAM: ZIKKIMIN KÖKÜ ss.117-133
TERRIBLE LIFE: ZIKKIMIN KÖKÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet EYİM  
G. W. LEİBNİZ’İN DESCARTES’IN HAREKET KURAMI ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.134-144
AN INQUIRY ON LEIBNIZ’S CRITICISM OF DESCARTES’ THEORY OF MOTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÇAPAN - Jawad DWAİMA  
III.ABDURRAHMAN VE OĞLU HAKEM EL MUSTANSIR DÖNEMLERİ’NDE ENDÜLÜS’TE İLİM (H. 300-366/M.911-977 ss.145-159
SCİENTİFİC PROSPERİTY İN ANDALUSİA AT THE TİME OF ABDURRAHMAN III AND HİS SON HAKEM EL MUSTANSIR (300-366 AH/ 911-977 AD).
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal KIZILDERE  
G-20: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ ss.160-170
G-20: A CRITICAL VIEW AND ASSESSMENT OF SUMMIT TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TAŞKESENLİOĞLU  
ÇETİN BİR İDDİA: “LOKMAN İLE BAHS”E GİREN ŞAİRLER ss.171-179
A TOUGH ARGUMENT: POETS OF THE “BETTING WHIT LUQMAN THE WISE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut ATILGAN - Turgut KAPLAN - Samet AKTAŞ - Yalçın TÜKEL  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN ALGILANAN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI ss.180-193
ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL ADMINISTRATORS PERCEIVED BY TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu ŞENTÜRK  
TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİNE GENEL BİR BAKIŞ ss.194-209
A GENERAL VIEW ON WOMEN’S LABOUR IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fülya AÇIKSÖZ MUTLU  
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI ÖĞRENCİLERİNİN GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.210-222
THE ASPECTS OF THE STUDENTS STUDYING IN MUSIC TEACHING DEPARTMENT ABOUT CURRENT AND POPULAR MUSIC CULTURE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyazıt Bilge METİN  
SÂ'ATÌ’NİN TERCEME-İ HADÌS-İ ERBA’ÌN’İNDE ARKAİK SÖZCÜKLER ss.223-240
ARCHAIC WORDS in SÂ’ATÌ'S TERCEME-İ HADÌS-İ ERBA’ÌN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BAŞARAN - Birsen BAĞÇECİ - Ömer Faruk VURAL  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI PROGRAMIN UYGULANIŞI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ: 2016 YILINDA GELİNEN SON NOKTA ss.241-253
THE ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTIVIST CURRICULUM: THE LAST POINT IN 2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra KURUOĞLU  
DİJİTAL ORTAMDA PANOPTİSİZM ss.254-267
PANOPTICISM IN THE DIGITAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil DAŞKESEN  
DOĞADA GEOMETRİ VE HEYKEL SANATINA YANSIMALARI ss.268-276
THE GEOMETRY OF NATURE AND REFLECTIONS TO SCULPTURE ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet MARANGOZ  
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ss.277-287
TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON BLENDED LEARNING ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin SEVİM  
TÜRKİYE’DE YERLİ TELEVİZYON DİZİLERİ: FİLM ENFLASYONUNDAN DİZİ ENFLASYONUNA ss.288-301
TURKISH TELEVISION SERIALS: FROM FILM INFLATION TO TELEVISION SERIAL INFLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar HOŞGÖR - Selma SÖYÜK - Emrah ÖNDER  
İDARİ VE AKADEMİK PERSONELİN İŞ YAŞAM KALİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNCELİK SIRASININ BELİRLENMESİ: BİR ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI ss.302-323
DETERMINING THE PRIORITIES OF THE FACTORS THAT AFFECT THE QUALITY OF WORK LIFE OF ADMINISTRATIVE AND ACADEMIC PERSONNEL: AN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali AKSİT - Ali Rıza ÖZUYGUN  
AVNÎ’NİN ( FATİH SULTAN MEHMET) “OLUP” REDİFLİ GAZELİNİN ONTOLOJİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ ss.324-336
A STUDY OF AVNI’S (FATIH SULTAN MEHMET) “OLUP” RHYMING GHAZEL IN ONTOLOGICAL ANALYSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN - Songül SALLAN GÜL  
KENT YOKSULLARININ DAYANIŞMA BİÇİMLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ: İZMİR KARABAĞLAR ÖRNEĞİ ss.337-363
TRANSFORMATION OF SOLIDARITY FORMS IN URBAN POORS: IZMIR KARABAĞLAR SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Khayala HAMİDOVA VAGİF  
FARKLI DİLLERDE BİR ÜYELİ CÜMLE YAPISI ss.364-370
THE STRUCTURE OF ONE MEMBER SENTENCES IN DIFFERENT LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Shukurova Gunay BAHRUZ  
YENİ AZERBAYCAN PARTİSİ İSTİKRARI SAĞLAYAN LİDER BİR SİYASİ PARTİDİR ss.371-377
NEW AZERBAIJAN PARTY IS A LEADING POLİTİCAL PARTY THAT PROVIDED STABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YILMAZ  
NİHÂL ATSIZ HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ ss.378-394
A BIBLIOGRAPHIC ESSAY ON THE STUDIES ABOUT NIHÂL ATSIZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aişe SEZİK - Erdal KAÇAR - Ergün SERİNDAĞ  
EINE ARBEIT ÜBER DIE REFLEKTION DER ERWARTUNGEN DER TRANSMIGRANTEN AUS DEUTSCHLAND AN DER ÇUKUROVA UNIVERSİTӒT DER ABTEILUNG DEUTSCH AUF LEHRAMT: VOR, WӒHREND UND NACH IHRER STUDIUMZEIT ss.395-404
ALMANYA’DAN GELEN TRANSGÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDEKİ BEKLENTİLERİNİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ÖĞRENİMLERİ ÖNCESİNDE, ESNASINDA VE SONRASINDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan KAYA  
İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ: HAVAYOLU İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ ss.405-417
CHANGE MANAGEMENT IN BUSINESS: THE CASE OF AIRLINE COMPANIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vildan ÖZMEN  
DERZİZÂDE ULVÎ DİVANI’NDA ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN KULANIMI ss.418-435
THE USE OF PROVERBS AND IDIOMS IN DERZIZÂDE ULVI’S DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duru ÖZDEN GÜRBÜZ  
RİTÜELDEN TİYATROYA “GEYİK” MOTİFİ VE GEYİKLER LANETLER OYUNU ss.436-451
FROM RITUAL TO THEATRE "DEER" MOTIF AND THE PLAY GEYIKLER LANETLER (DEER-CURSE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent POLAT - Tamer KAVURAN  
GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE TEMEL TASARIM DERSİNİN GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİ ss.452-457
THE NECESSITY AND SIGNIFICANCE OF BASIC DESIGN LESSON IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: VENEDİK BAYLOSU’NUN DEFTERLERİ (1589-1684), EDİZİONİ CA’FOSCARI-DIGITAL PUBLISHING, VENEZIA 2014 ss.458-462
THE VENETIAN BAYLO’S REGİSTERS (1589-1684), EDIZIONI CA’FOSCARI-DIGITAL PUBLISHING, VENEZIA 2014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri