Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


30 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOkan YAŞAR  
TÜRKİYE'DE KUYUMCULUK VE BENZERİ ÜRETİM SANAYİNİN SANAYİ COĞRAFYASI PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ ss.1-19
EXAMINING JEWELRY AND SIMILAR PRODUCTION INDUSTRY IN TURKEY UNDER THE SCOPE OF INDUSTRY GEOGRAPHY PRINCIPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BATU  
KÜLTÜR VE GASTRONOMİ TURİZMİ BAKIMINDAN KONYA ss.20-38
KONYA IN TERMS OF CULTURAL TOURISM AND GASTRONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet AYSAL - Sezai Kürşat ÖKTE  
TEK PARTİ DÖNEMİNDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KONGRESİ (10-18 Mayıs 1931) ss.39-71
REPULICIAN NATION PARTY’S THIRD GRAND GENERAL CONGRESS IN SINGLE-PARTY PERIOD (10TH-18TH OF MAY, 1931)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KIZILER EMER  
DIE NABELSCHNUR ZWISCHEN DEN ENGELN VON DUINESER ELEGIEN UND DES ISLAM ss.72-92
THE UMBILICAL CORD BETWEEN THE ANGELS OF DUINO ELEGIES AND THE IMAGE OF THE ANGELS IN ISLAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DÜZBAKAR  
17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE KADINLARIN EKONOMİK ALANDAKİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK OLARAK BURSA ŞER’İYYE SİCİLLERİNE YANSIYAN ÖRNEKLER ss.93-108
EXAMPLES OF THE ROLE OF WOMEN IN THE ECONOMIC LIFE OF THE OTTOMAN EMPIRE FROM 17TH CENTURY BURSA COURT RECORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan ADIGÜZEL  
MÜSLÜMANLARLA GAYRİ MÜSLİMLERİN BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ VE 1126’DA ENDÜLÜS’TEN MAĞRİB’E TEHCİR MESELESİ ss.109-126
THE EXPERIENCE OF MUSLIMS AND NON-MUSLIMS’ CO-XISTENCE AND THE ISSUE OF FORCED RELOCATION FROM ANDALUS TO MAGREB IN 1126
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Emre KÖKSALAN  
HERŞEY YENİ MEDYA YAKINSAMASIYLA MI İLGİLİ? POSTMODERN TELEVİZYONUN İZLEYİCİ STRATEJİLERİNİN ÖRTÜSÜNÜ KALDIRMAK ss.127-143
IS IT ALL ABOUT THE NEW MEDIA CONVERGENCE? UNVEILING THE AUDIENCE STRATEGIES OF POSTMODERN TELEVISION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf GENÇ  
GENÇLERİN SÖZEL ŞİDDETİ ÖĞRENME YOLARI VE ŞİDDET EĞİLİMLERİ ss.144-155
VERBAL VIOLENCE LEARNING WAYS OF YOUTHS AND THEIR VIOLENCE TRENDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samire Ebulfet kızı İMANOVA  
ÇAĞDAŞ DÖNEMDE ROMANYA VE AZERBAYCAN ARASINDA BILIM VE EĞITIM ALANINDA IŞBIRLIĞI ss.156-162
CONTEMPORARY PERIOD BETWEEN ROMANIA AND AZERBAIJAN COOPERATION IN SCIENCE AND EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan DEMİREL - Mustafa ATASEVER - Şerife VATANSEVER  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.163-170
ANALYZING THE NUTRITIONAL HABITS OF STUDENTS FROM THE FACULTY OF SPORT SCIENCES: CASE OF ATATÜRK UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KARAKOYUN  
VERGİ YÜKÜ VE VERGİ SORUMLULUĞUNUN MÜKELLEFİYET SEÇİMİNDE ETKİSİ ss.171-184
IMPACT OF TAX BURDEN AND TAX RESPONSIBILITY ON ASSIGNMENT OF OBLIGATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DAŞKIN  
AHLAKİ İŞ ÇEHRESİ VE ÖNHAT ÇALIŞANLARININ İŞ SONUÇLARINA YANSIMASI: SERVİS ENDÜSTRİSİNDEN EMPİRİKAL BİR ÇALIŞMA ss.185-202
ETHICAL CLIMATE AND FRONTLINE EMPLOYEES’ JOB OUTCOMES: AN EMPIRICAL RESEARCH FROM SERVICE INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu DURSİN  
MESLEKİ EĞİTİM DERSLERİ VEREN GRAFİK TASARIM BÖLÜMLERİNİN DERS İÇERİKLERİNİN PİYASADAKİ İŞ ALANLARINA UYUMU ss.203-219
ADAPTATION OF LESSON CONTENTS OF GRAPHIC DESIGN DEPARTMENTS WHICH ARE GIVING VOCATIONAL TRAINING COURSES TO BUSINESS FIELDS IN THE MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1299
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ACAR  
JIHAD AND WAR: DELVING INTO CONNECTIONS AND DISTINCTIONS IN THE PRIMARY SOURCES OF ISLAM ss.220-247
CİHAD VE SAVAŞ KAVRAMLARININ TEMEL KAYNAKLARDA BİRLEŞEN VE AYRILAN NOKTALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Can SATIR  
ÇANAKKALE FEVZİPAŞA MAHALLESİ’NDE ROMAN MÜZİSYEN KİMLİĞİ ss.248-262
ROMANI MUSICIAN IDENTITY IN FEVZIPAŞA NEIGHBORHOOD OF ÇANAKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri KARDAŞ - Erhan ŞAHİN  
MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİ VE KAYGILARINA ETKİSİ ss.263-275
THE EFFECT OF MICROEDUCATION METHOD ON STUDENTS’ TURKISH VERBAL SKILLS AND ANXIETIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul GÖDELEK  
BİREYSEL KATEGORİ GENİŞİLİĞİ İLE RİSK ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss.276-289
A STUDY ON INDIVIDUAL CATEGORY WIDTH AND RISK TAKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin EREN  
MASAL MOTİFLERİ, TEKRAR VE SÖZLÜ KOMPOZİSYON TEORİ ss.290-308
FAIRY TALE MOTIFS, REPETITION AND ORAL COMPOSITION THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin SARUHAN  
ÜSTGLOTTAL VOKAL TRAKTUS KONFİGÜRASYONUNUN KONUŞMACI/AKTÖR FORMANTININ OLUŞUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.309-330
TO EVALUATE THE CONFIGURATION OF VOCAL TRACT IN REGARDİNG TO GENERATION OF SPEAKER’S/ACTOR FORMANT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihalis KUYUCU  
RADYO DİNLEYİCİSİNİN RADYO DİNLEME EĞİLİMLERİ VE RADYODA YAYINLANAN MÜZİK TÜRÜ TERCİHLERİ İSTANBUL ÖRNEĞİ ss.331-354
THE RADIO LISTENING HABITS AND PREFERECENCE OF MUSIC STYLES OF ISTANBUL RADIO AUDIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin MENGİ  
BELLEĞİN “NİSYAN”INI ANLATAN MODERNİST BİR ROMAN ss.355-364
A MODERNIST NOVEL DESCRIBING OBLIVION OF MEMORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz DİKER  
KÜLTÜREL MİRAS İLE KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ KAVRAMLARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA ss.365-374
A CONCEPTUAL STUDY ON THE CONCEPTS OF CULTURAL HERITAGE AND CULTURAL HERITAGE TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan İLARSLAN  
k-EN YAKIN KOMŞU (k-NN) ALGORİTMASI İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARININ TAHMİN EDİLMESİ BİST’DEN ÖRNEK BİR UYGULAMA ss.375-392
THE PREDICTION OF STOCK PRICES WITH k-NN (K- NEAREST NEIGBOUR) ALGORITHM: A SAMPLE APPLICATION FROM BIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağhan ADAR - Gamze KOR  
“KONSERVATUVARDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN DİĞER SANAT DALLARINA YÖNELİK ALGISINI ÜZERİNE BİR İNCELEME” ss.393-409
“STUDENTS WHO THE CONSERVATORY TRAINING EXAMINATIONED OF PERCEPTION OF THE OTHER ART FORMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DELİKGÖZ  
OSMANLI TEBAASINDAN TÜRK MİLLETİNE: TANZİMAT ROMANINDA ETNİK KİMLİK ss.410-427
OTTOMAN CITIZENS TO TURKISH NATION: ETHNIC IDENTITY IN TANZIMAT NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Janet BARIŞ  
MODERNİZM İLE POSTMODERNİZM ARASINDA SAMUEL BECKETT ss.428-435
SAMUEL BECKETT BETWEEN MODERNISM AND POSTMODERNISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol ÇETİN  
KİERKEGAARD’IN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA “BEN” KAVRAMININ ÖNEMİ ss.436-443
THE IMPORTANCE OF THE CONCEPT OF “SELF” IN KIERKEGAARD’S WORLD OF THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ  
HIZLI MODA TÜKETİCİLERİNİN MAĞAZA ATMOSFERİNE VERDİKLERİ ÖNEMİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: AVRASYA MAĞAZA ATMOSFER ÖLÇEĞİ ss.444-473
A SCALE DEVELOPMENT FOR MEASURING IMPORTANCE OF STORE ATMOSPHERE OF FAST FASHION CONSUMERS: AVRASYA STORE ATMOSPHERE SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan DİNÇER  
DONANMA-YI OSMANÎ MUAVENET-İ MİLLİYE CEMİYETİ’NİN KÜLTÜREL FAALİYETLERİ ss.474-495
CULTURAL ACTIVITIES OF THE NATIONAL SOLIDARITY ASSOCIATION OF THE OTTOMAN FLEET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve GÜVEN  
TÜKETİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA SANAT EĞİTİMİNDE KİTSCH OLGUSU ss.496-508
IN THE CONTEXT OF CONSUMPTİON PHENOMENON OF KITSCH IN ART EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman GÖZCÜ - Mustafa ÇETİN - Kadir ÖZALP  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ) ss.509-521
TRY TO EXAMINE TO WRITING EFFECTIVENESS OF TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A SECOND LANGUAGE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND TO GET SOME PERSPECTIVE OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TEKBALKAN - Burhan SEVİM  
MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ PROGRAM BAZINDA KAMUDA İSTİHDAMI: 2015 YILI ÖRNEĞİ ss.522-537
ON THE BASİS OF DEPARTMENT, THE EMPLOYMENT OF VOCATİONAL SCHOOL ALUMNAE AND ALUMNİ İN THE PUBLİC SECTOR: 2015 SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
HALKLA İLİŞKİLER MESLEĞİNDE ETİK OLMAK YA DA OLMAMAK ss.538-548
TO BE ETHICAL OR NOT ETHICAL IN PUBLIC RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner UYSAL  
NEO-LİBERAL VE HETERODOKS POLİTİKALAR KAPSAMINDA ARJANTİN EKONOMİSİ ss.549-563
ARGENTINE ECONOMY UNDER NEO-LIBERAL AND HETERODOX ECONOMIC POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gazi KURNAZ - Akın ABUL  
ALGILANAN HİZMETKÂR LİDERLİĞİN ÇALIŞANIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ ss.564-579
THE EFFECT OF THE PERCEIVED SERVANT LEADERSHIP ON THE LEVEL OF EMPLOYEE BURNOUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Efe SARIBAY - Banu SARIBAY  
BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU İLE OLAN İLİŞKİSİNİN PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.580-603
A RESEARCH ON THE EXAMINATION DEMOGRAPHIC VARIABLES WITH JOB SATISFACTION AND ITS RELATIONSHIP WITH NON-PARAMETRIC STATISTICAL METHODS AND FACTOR ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÖZEL  
KUR‘ÂN VE HADİS’TE SECİ‘ ss.604-628
SECİ IN QURAN AND HADITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda ÇİMEN - Faruk ÖZTURK - Aysel Ferah ÖZCAN - Ahmet ÖZKAN - Serdar Resul BALKAŞ  
DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA: ALMANYA, İSVEÇ, GÜNEY KORE VE MALEZYA ÖRNEĞİ ss.629-649
AN INTER CULTURAL CONTRASTIVE STUDY ON THE EDUCATION OF VALUES: SAMPLES FROM GERMANY, SWEDEN, SOUTH KOREA AND MALAYSIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan GİNESAR  
İSTİKLAL HARBİNDE KÜTAHYA ss.650-658
KÜTAHYA IN THE WAR OF INDEPENDENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay ÇOBAN - Yahya POLAT  
GÜREŞÇİLERE UYGULANAN KOENZİM Q10 VE ÇİNKO TAKVİYESİNİN KAS HASARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.659-672
INVESTIGATION OF EFFECTS OF REGULAR COENYM Q10 AND ZİNC SUPLEMANTATIONS ON MUSCLE DAMAGE OF WRESTLERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim GÜLDÜRMEZ  
YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNDE YUNAN MİTOLOJİSİNİN İZLERİ VE BİR "YOL DÜŞÜNCESİ" ETRAFINDA MEMLEKETE DÖNÜŞÜNÜN SESLERİ ss.673-680
THE INFLUENCES OF GREEK MYTHOLOGY IN THE POEM OF YAHYA KEMAL AND SOUNDS OF RETURN TO HOMELAND AROUND "YOL DÜŞÜNCESİ"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1345
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa GÜL - Belma KEKLİK  
ÖZELLİKLİ BİRİM ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ STRESİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ ss.681-704
THE EXAMINATION OF BURNOUT AND JOB STRESS LEVELS OF HEALTHCARE PROFESSIONALS WORKING IN SPECIALTY UNITS: A PUBLIC HOSPITAL SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rana KESKEN NAZLI  
ÖRGÜTSEL SEMBOLİZM KAVRAMI ÜZERİNE NOTLAR ss.705-720
NOTES ON ORGANIZATIONAL SYMBOLISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve DEMİRKOL - Çiğdem ÖZARI  
ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: BAYRAM ETKİSİ (BIST VE VİOB) ss.721-737
TESTING THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS: HOLIDAY EFFECT (BIST, VİOB)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri