Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


29 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

ELAZIĞ  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli BATU  
KAZAK-TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE (DASTARHAN) GASTRONOMİ ss.1-16
GASTRONOMY IN KAZAKH-TURKISH CULINARY CULTURE (DASTARHAN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zeki DUMAN  
KÜRESEL KAPİTALİZM VE MARX’IN SINIF TEORİSİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME ss.17-39
A CRITICAL EVALUATION ON THE CLASS THEORY OF MARX AND GLOBAL CAPITALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin DELİKTAŞLI  
YARGILAYICI METİNLERİN SÖYLEMSEL ÖZELLİKLERİ: İDDİANAMELER ss.40-53
DISCURSIVE FEATURES OF ARGUMENTATIVE TEXTS: INDICTMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan ERDOĞAN - Zeynep YILMAZ ŞİMŞEK  
TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜ’NÜN BÖLGESEL ANALİZİ ss.54-69
REGIONAL ANALYSIS OF WOMEN'S LABOUR IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ  
BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ BÜTÜNLÜK OLARAK SELF’İN YAZGISI: ÖZÜN ÖTESİNDE ÖTEKİNE AÇILIM ss.70-89
SELF’S FATE AS DETOTALIZED TOTALITY: OPENNESS TO THE OTHER BEYOND ESSENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KARAKUŞ  
ŞİDDETİN ŞİDDETSİZ ÇÖZÜMÜNE KADINCA BİR BAKIŞ ss.90-104
AN EFFEMİNATE VİEW TO THE NONVİOLENT SOLUTİON OF THE VİOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin DEMİRCİ  
ÂŞIK OVA'DAN DERLENEN DELİ BORAN ADLI HALK HİKAYESİ ÜZERİNE DİL İNCELEMESİ ss.105-143
LANGUAGE STUDY ON NAMED FOLKTALES OF DELI BORAN COMPILED FROM AŞIK OVA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan KURTOĞLU - Tuğba ÖZBÖLÜK  
GÖRSEL İLETİŞİM ÇAĞINDA MARKALARIN EMOJİ’YE ADAPTASYONU ss.144-155
ADAPTATION OF BRANDS TO EMOJI IN THE ERA OF VISUAL COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak GÜRER - Gülderen Kevser ARSLANER - Dilara GENÇER  
DOĞA SPORLARI KAPSAMINDA ÇEVRENİN KORUNMASI ss.156-166
ENVIRONMENTAL PROTECTION OUTDOOR SPORTS SCOPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necati SÜMER  
TANAH'TA CİNSEL SAPKINLIKLAR ss.167-177
SEXUAL DEVIATIONS IN TANAKH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Döndü Neslihan BAY  
OKUL ÖNCESİ SINIFLARININ GELİŞTİRİLMESİ: KÜLTÜR MERKEZLERİ ss.178-192
IMPROVING OF PRESCHOOL CLASSES: CULTURAL CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurgün TOPALLI  
G20 ÜLKELERİNDE İHRACAT, BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ ss.193-206
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT, HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH IN G20 COUNTRIES: PANEL CAUSALITY ANALYSIS Abstract:
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike ÖZYURT - Servet DEMİR - Perihan SEYRAN  
OKUL TEMELLİ PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.207-224
THE ASSESSMENT OF SCHOOL BASED CURRICULUM DEVELOPMENT PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN  
TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: AB-15 ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ ss.225-243
FOREIGN TRADE STRUCTURE OF TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY: COMPARATIVE ANALYSIS WITH THE EU-15 COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saffet KARTOPU - Hızır HACIKELEŞOĞLU  
DİNDARLIK EĞİLİMİNİN KİMLİK DUYGUSU KAZANIMINDAKİ ROLÜ ss.244-268
ROLE OF RELIGIOUSNESS TENDENCY ON ACQUISITION OF SENSE OF IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazike KARAGÖZOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKA YETERLİKLERİNİ MESLEĞİNDE KULLANMA DÜZEYLERİ İLE BENİMSEDİKLERİ SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.269-287
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF INDIVIDUALS’ USAGE SKILLS OF THEIR EMOTIONAL INTELLIGENCE COMPETENCY OF SOCIAL SCIENCE TEACHERS AND THE CLASSROOM MANAGEMENT MODELS THEY HAVE ADOPTED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nimet KARADAĞ  
POST MODERN BİR FİLM OLARAK ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND (SİL BAŞTAN) ss.288-294
ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND AS A POSTMODERN FILM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alim Koray CENGİZ - Şule CAN - Sinan MİMAROĞLU  
“BİR YUMURTANIN ÖTESİNDE”: HATAY SAMANDAĞ’DA ARAP TOPLULUKLARI ARASINDA OYUN, ETKİ VE GÜÇ ss.295-313
“IT IS NOT JUST AN EGG”: PLAY, INFLUENCE AND POWER AMONG ARAB COMMUNITIES IN SAMANDAĞ HATAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1269
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim DALBUDAK - Metin BAYRAK - Özgür Zafer ALKAYA - Mihriay MUSA - Mehmet DALKILIÇ  
GÖRME ENGELLİ VE ENGELLİ OLMAYAN ERKEK PROFESYONEL FUTBOLCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.314-321
THESİS OF VİSUALLY HANDİCAPPED AND NON-VİSUALLY HANDİCAPPED FOOTBALLERS’ STATE AND CONSTANT ANXİETY LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz BOLAT  
SOSYAL DEĞERLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİNİ ANLAMAK ss.322-348
UNDERSTANDİNG THE SOCİAL VALUES AND VALUES EDUCATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Gürsoy ATAR  
MEDYA OKURYAZARLIĞININ DÖNÜŞÜMÜNÜN GEREKLİLİĞİ ss.349-359
TRANSFORMATION OF THE REQUIREMENTS OF THE MEDIA LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol ÇETİN  
KİERKEGAARD’IN ÖZNEL HAKİKATE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNDE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR ss.360-372
PROMINENT ASPECTS OF KIERKEGAARD’S VIEWS ABOUT SUBJECTIVE TRUTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazife BURCU TAKIL  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE ALDIKLARI DERSLERİN MESLEK HAYATLARINA ETKİSİ ss.373-383
THE IMPACT OF THE COURSES TAKEN AT THE UNDERGRADUATE EDUCATION ON THE PROFFESSIONAL LIVES OF THE TURKISH TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın PEKEL - Barış KARAOĞLU - Özdemir ATAR  
ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİNİN YAŞAM TATMİNİ İLE ÇALIŞMA PERFORMANSLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ss.384-393
EXAMINING THE LIFE SATISFACTION AND WORK PERFORMANCE OF UNIVERSITY ADMINISTRATORS ACCORDING TO SOME VARIABLES (SAMPLE OF ERCIYES UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel BULMUŞ  
SİNOP ARKEOLOJİ MÜZESİNDE BULUNAN KADIN CEPKEN ÖRNEKLERİ ss.394-406
EXAMPLES OF WOMEN’S BOLERO IN SINOP ARCHEOLOGICAL MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra AYDOĞDU BAĞCI - Haşim BAĞCI  
BESTIMMUNG DER BEZIEHUNG ZWISCHEN DER EFFIZIENZANALYSE UND LEISTUNGSANALYSE: ANWENDUNG IM BANKENSEKTOR ss.407-418
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFORMANCE ANALYSIS AND EFFICIENCY ANALYSIS: A PRACTICE IN THE BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat DEĞİŞGEL  
PETROLÜN SAĞLIK TURİZMİNDE KULLANIMI: NAFTALAN ŞEHRİ ÖRNEĞİ ss.419-425
USING PETROLEUM IN HEALTH TOURISM: NAFTALAN CITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin ÇÜRÜK  
İKİLEMELERİN KAPSAMI ss.426-430
SCOPES OF REDUPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal POLAT - Kerem Yıldırım ŞİMŞEK  
YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN SPORCU ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ :2014-2015 ÜNİVERSİTELER SÜPER LİG ÖRNEĞİ ss.431-443
INVESTIGATION OF LEVELS LIFE SATISFACTION ATHLETES’ STUDENTS AT READ IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: 2014-2015 UNIVERSITIES ARE LEAGUE SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünsal TAZEGÜL  
ELİT DÜZEYDEKİ VÜCUT GELİŞTİRME SPORCULARININ BEDEN ALGILARINI YARIŞTIKLARI KATEGORİLERE GÖRE KARŞILAŞTIILMASI ss.444-451
COMPARISION OF THE BODY PERCEPTION OF ELITE MALE BODY BUİLDERS BY CATEGORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GÜZEL - Melek ACAR BOYACIOĞLU,  
BULANIK SİNİR AĞI YAPISI İLE BORSA ENDEKS GETİRİSİ TAHMİNİ: BORSA İSTANBUL (BİST) 100 ÖRNEĞİ ss.452-465
FORECASTING STOCK INDEX RETURN WITH NEURO FUZZY NETWORK STRUCTURE: BORSA İSTANBUL (BIST) 100 CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur DURUM  
F.A.HAYEK’İN FELSEFİ TEMELLERİ VE TEORİSİ ss.466-481
F.A.HAYEK' PHILOSOPHICAL FUNDAMENTALS AND HIS THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre KOLAY  
AMASYA’DA GEÇ DÖNEM OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ KAMU YAPILARI HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME ss.482-502
A GENERAL EVALUATION ABOUT THE PUBLIC BUILDINGS IN AMASYA FROM THE LATE OTTOMAN AND THE EARLY REPUBLICAN PERIODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem UZUNKOL - Yakup KIZILELMA  
CEYHAN HAVZASI’NIN KURAKLIK DURUMU VE EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ ss.503-519
DETERMINATION OF DROUGHT STATUS AND TRENDS IN THE CEYHAN BASIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Hayri BARAZ - Bahatdin DAŞBAŞI  
FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMİ OLARAK EVA İLE BİST’DE İŞLEM GÖREN BANKALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.520-537
APPLICATION ON THE TRADED BANKS IN THE BIST BY EVA AS FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehime Elem YILDIRIM - Mukadder ÇAKIR  
MEDYA PSİKOLOJİSİ VE TARİHÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.538-556
A STUDY ON MEDIA PSYCHOLOGY AND ITS HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla ATEŞOĞLU - Sibel ERKAL  
HASTANELERDE ÇALIŞAN EV İDARESİ PERSONELİNİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.557-573
EXAMINATION OF THE PERCEIVED STRESS LEVELS OF HOUSEKEEPING STAFF IN HOSPITALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Yiğit KAÇMAZ - Engin ÜNGÜREN  
ALANYA BÖLGESİNDE MUZ LİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR VAKA ANALİZİ: 4-K KULÜPLERİ ss.574-594
A CASE STUDY OF EVALUATİON OF BANANA FİBER İN THE ALANYA REGİON: 4K CLUBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri