Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


26 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSavaş SERTEL  
CUMHURİYET SENATÖRÜ VE MİLLETVEKİLİ CELALETTİN BEDRİ ERTUĞ’UN SİYASİ HAYATI (1961-1991) ss.1-23
SENATOR OF THE REPUBLIC AND DEPUTY CELALETTİN BEDRİ ERTUG’S POLITICAL LIFE (1961-1991)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1077
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal ÖZTÜRK  
İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİNDE ALGILANAN LİDERLİK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.24-33
A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND PERCEIVED LEADERSHIP AT DOMESTIC SECURITY SERVICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz CANKARA  
THE FACTORS DEVELOPING THE HUNGARIAN GEOPOLITICS BETWEEN YEARS 1919-1943 ss.34-42
1919-1943 YILLARI ARASINDA MACAR JEOPOLİTİĞİNİ ŞEKİLLENDİREN UNSURLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan ERDOĞAN  
VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE (OSB) İŞYERİ VE İŞGÜCÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.43-68
IN THE VAN INDUSTRIAL ZONE A STUDY ON EXPLORATION WORKPLACE AND LOBOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Aslı SEZGİN - Tuğba YOLCU  
BELEDİYELERDE YÖNETİME KATILIMIN YENİ BOYUTU ÜZERİNE BİR TARTIŞMA: HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI ÖRNEKLERİ ss.69-83
A DISCUSSION ON A NEW DIMENSSION ABOUT GOVERNMENT PARTICIPATION IN MUNICIPALITIES: EXAMPLES OF PUBLIC RELATIONS PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1154
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur GÜRSES  
UZAM OLARAK BEDEN: MORIMURA’NIN OTOPORTRE FOTOĞRAFLARINDA MEDYALARARASILIK ss.84-101
BODY AS SPACE: INTERMEDIALITY IN MORIMURA’S AUTO-PORTRAIT PHOTOGRAPHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner BİLGİN  
AÇLIK VE HASTALIĞIN PENÇESİNDE ARAP COĞRAFYASINDA TÜRK ASKERİ (1914-1918) ss.102-128
IN THE CLUTCHES OF STARVATION AND DISEASE (1914-1918) THE TURKISH ARMY IN THE ARABIAN REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1109
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Nur YORGANCILAR  
TV REKLAM FİLMLERİNDE KADIN VE CİNSELLİK TEMASININ TÜKETİCİ ZİHNİNDEKİ ETKİSİ EBM ss.129-148
IN TV COMMERCIALS, THE THEME OF WOMEN AND SEXUALITY ON THE MIND OF CONSUMER: A NEUROMARKETING APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Mustafa AKKAYA  
PVC, PROTEİNE KARŞI: THEO JANSEN'İN KİNETİK HEYKELLERİ ss.149-157
PVC VS. PROTEİN: KİNETİC STATUES THEO JANSEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1065
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Özden CANKARA - Mine DİRGİN  
TURKEY'S PERCEPTION FOR ARAB SPRING EXPERIENCE OF SYRIA ss.158-169
SURİYE’NİN ARAP BAHARI DENEYİMİNE TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat AVCİ  
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖKDERE HAVZASI VE ÇEVRESİNİN (BİNGÖL) EROZYON DUYARLILIK ANALİZİ ss.170-193
EROSION SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF GÖKDERE BASIN AND ITS SURROUNDINGS (BİNGÖL) BY GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza SÖNMEZÖZ - Fatma Leyla HASESKİ  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ MÜZİK EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ss.194-217
AN EVALUATION OF MUSIC EDUCATION IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS BASED ON PRE-SCHOOL TEACHERS’ VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin DARANCIK - Derya USLU  
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE VERİLEN FORMASYON VE ALAN DERSLERİNİN İLK VE ORTAÖĞRETİME UYGUNLUĞU ss.218-240
DIE ANGEMESSENHEIT DER PÄDAGOGISCHEN FORMATION UND DER FACHSEMINARE IN DEN ABTEILUNGEN DER DEUTSCHDIDAKTIK BEZOGEN AUF DIE GRUNDSCHULE UND MITTELSCHULE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÜNGÜDER  
HARİD FEDAİ’NİN KOZA ADLI ŞİİR KİTABINDA DİVAN ve HALK ŞİİRİNİN İZLERİ ss.241-254
TRACES of OTTOMAN and FOLK POETRY in HARİD FEDAİ’S POETRY BOOK NAMED as KOZA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aybuke CEYHUN SEZGİN - Fatma KOÇ  
GASTRONOMİ ALANINDA DOĞAL TATLANDIRICI STEVİA’NIN KULLANIMI ss.255-265
USE OF NATURAL SWEETERNER STEVIA IN THE FIELD OF GASTRONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuh DOĞAN  
BİR KENT FOLKLORU OLARAK OTOMOBİL-SEVERLERİN DİLİ ss.266-293
THE LANGUAGE OF CAR-ENTHUSIASTS AS AN URBAN FOLKLORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1073
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceyhun KONAK  
‘CEZANNE' İN İZİNDEN “KÜBİZM” ss.294-301
THE INFLUENCE OF CEZANNE ON CUBISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1062
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel AYDOĞAN - N. Ozan BAKIR  
TÜRKİYE’DE FAALİYET HALİNDEKİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN İNCELENMESİ ss.302-326
EXAMINED OF OPERATING SHOPPING MALLS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay EKİCİ  
BİREYSEL SES EĞİTİMİNDE SES KUSURLARININ TANIMLANMASI VE DÜZELTİLMESİ ss.327-343
DEFINING AND CORRECTING OF VOICE MISTAKES IN INDIVIDUAL VOICE TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
POZİTİF ENERJİ SAÇAN COŞKULU BİREYLER ss.344-360
EXUBERANT INDIVIDUALS, WHO EMIT POSITIVE ENERGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Serhan YÜCEL  
ANKARA ADLİYE HUKUK MEKTEBİ’NİN İLK YILI ss.361-387
THE FIRST YEAR OF ANKARA LAW SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Önay AKÇAY  
KÜRESEL MAKRO-FİNANSAL ŞOKLARIN TÜRKİYE EKONOMİSİ’NE AKTARIM KANALI: GLOBAL VAR YAKLAŞIMI ss.388-415
TRANSMISSION CHANNEL OF GLOBAL MACRO-FINANCIAL SHOCKS TO TURKISH ECONOMY: GLOBAL VAR APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel AKOVA  
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE KÜLTÜR FARKINDALIĞI YARATMA: YERELDEN KÜRESEL BELEDİYECİLİK DİYALOĞUNA, İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEKLEMİ ss.416-428
INTERCULTURAL COMMUNİCATİON AND CREATİON OF CULTURAL AWARENESS: TO THE DİALOGUE BETWEEN LOCAL AND GLOBAL MUNİCİPALİTY, THE EXAMPLE OF ISTANBUL MALTEPE MUNİCİPALİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ONUŞ  
KIBRIS’TA TARİHÎ-BELGESEL OYUNA BİR ÖRNEK: SEVİL EMİRZADE ve CON RİFAT ADLI ESERİ ss.429-442
AN EXAMPLE OF A HISTORICAL DOCUMENTARY PLAY IN CYPRUS: SEVIL EMIRZADE and HER PLAY JOHN RIFAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman TÜRK  
MEHMET AKİF ERSOY’UN “SAFAHAT” ADLI ESERİNDE SOSYAL EĞİTİM UNSURLARI ss.443-457
SOCIAL EDUCATION ELEMENTS OF MEHMET AKİF ERSOY'S ART WORK NAMED SAFAHAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram DEMİRAL - Naile Rengin OYMAN  
ISPARTA MÜZESİ’NDEKİ DÜZ DOKUMA ÇUVALLAR ss.458-472
FLAT WEAVING BAGS IN ISPARTA MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eren CANBOLAT - Funda Pınar ÇAKIROĞLU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FAST-FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ss.473-781
FAST-FOOD CONSUMPTİON HABİTS OF UNİVERSİTY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1158
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail KAHRAMAN - Semih SUMMAK  
OKULLARDA SOSYAL SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI ss.482-504
A MİXED METHODS STUDY ON DEVELOPİNG OF SOCIAL CAPITAL IN SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur DONAT - Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE  
BATI’DA ve OSMANLI’DA KAMUSAL MEKÂNIN TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ ss.505-519
CHANGE OF PUBLIC REALM IN HISTORICAL PROCESS IN THE WEST AND OTTOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice BAYANA  
İVAN DENİSOVİÇ’İN BİR GÜNÜ ADLI ROMANIN HAYAT-ESER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.520-526
STUDİYİNG A NOVEL CALLED "IVAN DENİSOVİCH'S A DAY" İN TERMS OF LİFE - WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1059
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül ESKİKURT - Muhittin AKGÜL  
KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSRAF WASTING IN QURAN ss.527-537
WASTING IN QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin AKDEMİR - Bayram KIRMIZIGÜL  
DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.538-555
A RESEARCH TOWARDS DETERMINING THE DIFFERENCES IN THE LEVEL OF DESTINATION COMPETITIVENESS ASSESSMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri