Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


24 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet TÖRENEK  
YAZAR ESER İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CENAP ŞAHABETTİN VE TİRYAKİ SÖZLERİ ss.1-13
YAZAR ESER İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CENAP ŞAHABETTİN VE TİRYAKİ SÖZLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.960
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ÇETİNDAĞ  
SİYASÎ AÇIDAN TİMURLU-OSMANLI İLİŞKİLERİ ss.14-25
THE TİMURİDS-OTTOMAN RELATİONS FROM POLİTİCAL POİNT OF VİEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan BAYRAK  
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK ROMANLARINDA BATI MEDENİYETİNİN ÇÖKÜŞÜ ss.26-42
COLLAPSA OF WESTERN CIVILIZATION IN THE NOVELS OF NATIONAL LITERATURE ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu DEVECİ  
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN ÖYKÜLERİNDE ZAMAN VE MEKÂN ss.43-60
TIME AND SPACE IN THE STORIES OF HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1138
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih KANTER - Sezen GÜNEL  
LEKSİKOLOJİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE NECİP FAZIL ŞİİRİNDE ÖFKE ve BAŞKALDIRI AKTARIMININİNCELENMESİ ss.61-83
INVESTIGATING TRANSFER OF ANGER AND CONTUMACY IN NECİP FAZIL’S POETRY WITH LEXİCOLOGY ANALYSİS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyhan KANTER  
HALİDE EDİB ADIVAR’IN ROMANLARINDA ERİL TAHAKKÜMÜN SINIRINDA GEZİNEN KADINLAR ss.84-94
THE WOMEN WALKİNG AROUND THE BORDERS OF MASCULİNE DOMİNATİON İN HALİDE EDİP ADİVAR'S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1081
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SOLAK  
POSTMODERN PARADIGMA VE DÜNYADA EDEBIYAT ÇALIŞMALARININ BUGÜNKÜ GÖRÜNÜMÜ ss.95-100
POSTMODERN PARADIGM AND CURRENT STATUS OF LITERARY STUDIES IN THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1057
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Burcu YILMAZ  
TANZİMAT DEVRİ TÜRK ŞİİRİNDE MÜTEREDDİT BİR TAVIR OLARAK SORU VE SORGULAMA ss.101-121
QUESTIONS AND QUESTIONING AS AN INDECISIVE ATTITUDE IN TANZIMAT ERA TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner NAMLI  
SEZAİ KARAKOÇ’UN “ATEŞ DANSI I-II-III” BAŞLIKLI ÜÇLEME ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ ss.122-133
SEZAİ KARAKOÇ’S THE "FIRE DANCE I-II-III" HEAD TRİLOGY POEMS ON A TRIAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atiye NAZLI  
TÜRK DÜNYASINDA GEÇEN ORTAK BİR MASAL: HIRIZVA GÜZELİ ss.134-142
A COMMON TALE TAKING PART IN TURKISH WORLD: HIRIZVA GÜZELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.984
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt ARSLAN  
SCHNITZLER’IN ‘YABANCI’ ADLI ANLATISININ GENDER STUDIES IŞIĞINDA ANALİZİ ss.143-150
ANALYSIS OF SCHNITZLER’S NOVELETTE “DIE FREMDE” FROM THE ASPECT OF GENDER STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AKIN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAMA DAYALI ÖĞRETİMİN KULLANIMI VE BU YÖNDE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME DENEMESİ ss.151-162
THE USE OF MULTIPLE MEDIA-BASED INSTRUCTION IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS AND A REVIEW ON SOME STUDIES ATTEMPT THIS DIRECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1044
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Naim ÇİÇEKLER  
ESKI ANADOLU TÜRKÇESINDEKI EKSIZ YAPILAN İLGI VE BELIRTME DURUMLARI SIFIR BIÇIMBIRIM TEORISIYLE AÇIKLANABILIR MI? ss.163-176
CAN THE GENITIVE AND ACCUSATIVE CASES WHICH WERE ASSIGNED SUFFIXLESS BE EXPLAINED WITH ZERO MORPHEME THEORY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray MEMİŞ  
NEF’Î VE URFÎ’DE “AT” TAVSİFLERİ ss.177-185
PROPERTİES OF “HORSE” AT NEF’Î AND URFÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgül TÜRKMENOĞLU  
ZİYA OSMAN SABA VE LEYLA ERBİL’İN GÖZÜNDEN İKİ ŞİRKET-İ HAYRİYE VAPURU HİKÂYESİ ss.186-195
TWO ŞİRKET-İ HAYRİYE STEAMBOATS STORY IN THE EYES OF ZİYA OSMAN SABA AND LEYLA ERBİL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap ALPER  
NEVAYİ'NİN EVREN TASAVVURU I: GÖK ss.196-206
NEVAYI'S COSMOS VISION I: HEAVEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİR  
ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN ROMANLARINDA BAKIŞ AÇISI VE ANLATICI ss.207-218
THE PERSPECTIVE AND NARRATOR IN THE NOVELS OF ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar BAYATLI  
BİRİNCİ DÜNYA ŞAVAŞINDAN SONRA IRAK TÜRKMENLERİNİN KÜLTÜR HAKLARI VE ANADİLDE EĞİTİM MÜCADELELERİ (1918-1979) ss.219-234
CULTURAL RIGHTS AND EDUCATION IN THE MOTHER LANGUAGE STRUGGLES OF IRAQI TURKMENS AFTER FIRST WORLD WAR (1918-1979)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldıray BULUT  
ORHAN VELİ KANIK’IN ŞİİR ANLAYIŞI İLE ŞİİRLERİNDE AŞK VE ÖLÜM TEMİ ss.235-250
ORHAN VELİ KANIK’S POETRY STYLE AND LOVE AND DEATH THEME IN HIS POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1084
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Faruk GÜLER  
ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN “KÜÇÜK AĞA” ROMANININ ŞAHIS KADROSU DÜZLEMİNDE İNCELENMESİ ss.251-263
AN ANALYSIS OF THE NOVEL OF “KÜÇÜK AĞA” ON THE BASIS OF PERSONAL SQUAD IN TERMS OF ARCHETYPAL SYMBOLISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Z. TEYMURLU - Z. EMIROĞLU  
AZERİ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ ss.264-276
ON ESSENTIAL FEATURES OF THE ACCENTS OF THE AZERBAIJANI AND TURKİSH LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay ÇELİKELDEN  
TEŞBİHE FELSEFÎ BİR BAKIŞ ss.277-297
PHILOSOPHICAL OVERWIEV TO SIMILE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.995
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar BULUT  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI İLE KIBRIS TÜRK AĞIZLARINDA ORTAK KULLANILAN KALIP SÖZLERDEN HAYIR-DUALAR VE BEDDUALAR ss.298-308
TURKEY TURKISH DIALECTS AND CYPRUS TURK DIALECTS INVOCATIONS AND CURSES FROM MOLD COOMONLY USED WORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1028
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah BOYLU - Umut BAŞAR  
TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNİNİN GÜNCEL DURUMU VE STANDARTLAŞTIRILMASI ÜZERİNE ss.309-324
ON THE CURRENT SITUATION OF TURKISH TEACHING CENTERS AND THEIR STANDARDIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1042
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman TÜRK  
HAMZA-NÂME ADLI ESERİN 72. CİLDİNİN ATASÖZ, DEYİM, İKİLEME VE BEYİTLERİN ANLAM VE GÖREV YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ss.325-334
THE ANALSYSİS OF THE FUNCTİONS OF SAYİNGS, İDİOMS, REDUPLİCATİON AND VERSES OF THE 72ND VOLUME OF THE WORK NAMED HAMZA-NAME.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfun BARIŞ  
FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ’NİN TARİHÎ ROMANLARINDA 16. YÜZYILIN YANSIMASI OLARAK OSMANLI’YA BAKIŞ / YAKLAŞIM ss.335-361
The PERSPECTIVE / APPROACH TOWARDS OTTOMAN EMPIRE as REFLECTIONS of the 16th CENTURY in FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ’S HISTORICAL NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgin GÜNGÖR  
ESTETİKÇİ YÖNÜYLE NÂZIM HİKMET ss.362-372
NÂZIM HİKMET AS A AESTHETICS THEORIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.998
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba BIÇKICI  
ÇEVİRİ KURAMLARI IŞIĞINDA EDEBİ ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ ss.373-383
LITERATURE TRANSLATION CRITICISM IN THE LIGHT OF TRANSLATION THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1056
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mukadder ERKAN  
KADININ GENİŞ/DAR/SON ZAMANLARI: AYŞE KULİN’İN ANLATI DÜNYASINA FOUCAULTCU BİRYAKLAŞIM ss.384-394
THE PRESENT/RECENT/CLOSİNG TİMES OF WOMAN: A FOUCAULDİAN APPROACH TO AYŞE KULİN’S NARRATİVE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Milad SALMANİ  
XVIII. YÜZYILDA YAZILMIŞ OLAN BİR TEFSİR: ŞEYH MUSTAFA’NIN FETİH SURESİ TEFSİRİ ss.395-405
XVIII. WRITTEN IN A CENTURY COMMENTARY : SHEIKH MUSTAFA'S CONQUEST TIME TEFSİRİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1087
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri