Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


23 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErol ALTINSAPAN - Mehmet Mahur TULUM  
ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT ss.1-6
THE LATEST DETERMINATION ABOUT ESKİŞEHİR KURŞUNLU MOSQUE INSCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1051
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent DENİZ - Aylin TUTGUN ÜNAL  
GENELLEŞTİRİLMİŞ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÖLÇEĞİ 2 (GPİKÖ2)’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI ss.7-20
THE ADAPTATION of GENERALIZED PROBLEMATIC INTERNET USE SCALE 2 (GPIUS2) INTO TURKISH: VALIDITY and RELIABILITY STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM - Musa ALTUNSARAY  
EĞİTİMDE NİTELİĞİ BELİRLEYEN ÖNEMLİ BİR ETKEN: EĞİTİM ETİĞİ ss.21-30
AN IMPORTANT FACTOR THAT DETERMINES the QUALITY of EDUCATION: EDUCATION ETHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1055
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yelda ÖZKOÇAK  
TÜRK SİNEMASI’NIN GÖZ ARDI EDİLEN FİLMLERİ ss.31-43
THE DISREGARDED MOVIES of TURKISH CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat AKTEPE - MustafaTAHİROĞLU  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EDİNİLEN DİLİN İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ ss.44-51
IMPACTS OF LANGUAGE ACQUIRED IN PRE-SCHOOL PERIOD ON PRIMARY LITERACY TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim MAYATÜRK AKYOL - Zehra Nuray NİŞANCI - Nezih Metin ÖZMUTAF  
LİDER YÖNETİCİNİN DEĞİŞİME İLİŞKİN DAVRANIŞLARI KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞE OLAN BAĞLILIKLARI: BEYAZ ve MAVİ YAKALI ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ ss.52-64
JOB INVOLVEMENT of EMPLOYEES in the CONTEXT of LEAD MANAGER’S BEHAVIORS FOR CHANGE: WHITE and BLUE COLLAR EMPLOYEE PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1053
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Hüseyin KILINÇ - Ayhan BULUT - Emin Tamer YENEN  
OKUL REHBERLİK SERVİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ ss.65-77
SECONDARY SCHOOL 8th GRADE STUDENTS WIEVS ON GUIDANCE SERVICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1027
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yulia KRYVENKO - Viktoriia IVANNİKOVA - Sergiy GYRYCH  
KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA GÖÇ: TÜRKİYE ve UKRAYNA’DA GÖÇ OLGUSU ss.78-91
MIGRATION IN THE ERA of GLOBALIZATION: the CASES of UKRAINE and TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba KORHAN  
ULUKIŞLA’NIN SAVAŞLARDAKİ ROLÜ ile İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME ss.92-97
AN EVALUATİON ABOUT the ROLE of ULUKIŞLA DURİNG WARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1063
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgen AYDIN SEVİM  
“ACIMAKTAN BİR HÂL OLDUK!”: İMGE BOMBARDIMANI ve GEÇİCİ EMPATİ FELCİ ss.98-109
WE ARE EXHAUSTED of FEELING PITY FOR PEOPLE!":IMAGE BOMBARDMENT and TEMPORARY EMPATHIC PARALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1043
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlen ONURLU - Coşkun ÖZÇELİK  
ALKOLSÜZ İÇECEK PAZARINDA FİZİKSEL DAĞITIM İŞLEVLERİNDEN SİPARİŞ İŞLEME FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ ve BİR UYGULAMA ss.110-127
THE INVESTIGATION of ORDER PROCESSING OPERATIONS of PHYSICAL DISTRIBUTION FUNCTION IN NON-ALCOHOLIC BEVERAGE MARKET and A PRACTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1045
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem ÇANAK  
ATATÜRK’ÜN YURT GEZİLERİNE BİR ÖRNEK: 1930-1931 GEZİSİ ss.128-178
AN EXAMPLE TO ATATURK’S DOMESTIC TRIPS: THE TRIP of 1930-1931
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1047
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet PINAR  
TÜRK OCAKLARI KURULTAYLARINDA DİL MESELESİ ss.179-200
LANGUAGE ISSUE IN TURKISH CLUB ASSEMBLY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1048
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ONURLUBAŞ - Senem DEMİRKIRAN - Sertaç ÖZKUL  
KÜRESELLEŞMENİN ORTAYA ÇIKARDIĞI PAZARLAMADAKİ YENİ TEKNİKLER ss.201-215
NEW TECHNIQUES IN MARKETING CAUSED BY GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Merter BİRSON  
F. SCHUBERT'IN KENDI EL YAZMASI NOTLARINDA BULUNAN PIYANO IÇIN YAZDIĞI FA MINÖR DUETI, OP. 103ÖZET ss.216-222
FRANZ SCHUBERT’S DRAFT FOR HIS FANTASIA IN F MINOR FOR PIANO DUET, OP. 103
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit BOZ  
KUR’AN’DA MUTEŞABIH AYETLER ve TEFSIRCILERIN BU KONU İLE ALAKALI GÖRÜŞLERI ss.223-236
RELATED TOPİCS FEEDBACK WITH THIS ALLEGORICAL NATURE OF VERSES IN THE QURAN AND INTERPRETERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1058
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer ÖZDEMİR  
REHİNE KRİZİ ve ANAAKIM MEDYANIN TERÖR EYLEMLERİNE YAKLAŞIMI ss.237-254
HOSTAGE CRISIS and the APPROACH of TRADITIONAL MEDIA TOWARDS TERRORIST ACTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.992
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Kutay AYTUĞ  
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DOĞU KARADENİZ’DEKİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ ss.255-273
EUROPEAN UNION GRANTS IN THE EASTERN BLACK SEA WITHIN THE FRAMEWORK TURKEY-EUROPEAN UNION FINANCIAL COOPERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Miraç Burak GÖNÜLTAŞ - İrem AKDUMAN  
ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARINDA MAĞDUR BİLDİRİMLERİNİN ÖNEMİ: SUÇ SORUŞTURMASI BAĞLAMINDA ss.274-289
THE IMPORTANCE of VİCTİM STATEMENT PROCESS of CHİLD SEXUAL ABUSE CASES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1083
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem AKDUMAN - Miraç Burak GÖNÜLTAŞ  
CİNSEL ŞİDDET MAĞDURUNU ANLAMAK ss.290-300
UNDERSTANDING VICTIMS of SEXUAL VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1085
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk YÜCEL  
IX-XV. YÜZYILLAR ARASI MUSİKİ KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.301-323
AN INVESTIGATION ON MUSIC RESOURCES FOR CENTURIES BETWEEN IX-XV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zaur ALİYEV  
RUSYA VE İRAN ARASINDA 1828 YILINDA TÜRKMENÇAY ANLAŞMASININ GİZLİ TARAFLARINA IŞIK TUTAN TARİHİ BELGELER ÜZERİNE ss.324-331
ON THE HISTORICAL DOCUMENTS, SHED THE LIGHT ON THE HIDDEN SIDE OF RUSSIA AND IRAN IN TURKMENCHAY TREATY IN 1828
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1040
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeyyat BANDEOĞLU  
GÜVENLİK KAVRAMININ DÖNÜŞÜMÜ ss.332-347
THE EVOLUTION OF THE NOTION OF SECURITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet ÖZÜNAL - Ali ÖZEL  
SOSYAL BİLGİLER DEKİ COĞRAFYA KONULARININ KİMLİK ve VATANDAŞLIK BİLİNCİ KAZANDIRMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ss.348-369
TEACHER VIEWS ABOUT BUILDING IDENTİTY and GIVING CITIZENSHIP CONSCIOUSNESS ON GEOGRAPHY SUBJECTS IN SOCIAL STUDİES LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir TAVAS - Cemal ÖZTÜRK  
TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ BENLİK SAYGISI ile PSİKOLOJİK DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ ss.370-380
A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN SELF RESPECT and PSYCHOLOGICAL STRUCTURES of POLICE CONSTABULARY PERSONNEL: ZONGULDAK CITY POLICE DEPARTMENT SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü YANCI  
BATILILARIN GÖZÜNDE OSMANLI KADINI İMAJI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.381-396
AN ASSESSMENT ON OTTOMAN WOMEN IN THE EYES OF WESTERNERS IMAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1039
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı D. ÇOLAK  
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAKİ İDARİ REFORM HAREKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.397-416
AN EVALUATION ABOUT ADMINISTRATIVE REFORM ACTIVITIES IN OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1067
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail KARBUZ  
TÜRKMEN DAĞI’NIN GÜNEYDOĞU KESİMİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ ss.417-434
THE VEGETATION OF THE SOUTHEASTERN PART OF MOUNT TURKMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1001
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Bektaş ESEN - Taner ALTUN  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUĞU DEĞERLERE VE BU DEĞERLERİN GELİŞİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ss.435-458
MIDDLE-SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON STUDENTS' VALUES AND IMPROVEMENT OF THOSE VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1031
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabırbek BÖRÜBAEV  
“NEHCÜ’L-FERÂDİS”TE ZAMAN EKLERİNİN KIRGIZ TÜRKÇESİNDE İZİ ss.459-466
THE USAGE OF TİME TENSES USED NEHCUL-FERADİS İN KYRGYZ LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem DAĞ  
EĞİTİMDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU ve OKUL SOSYAL HİZMETİ ss.467-480
THE PROBLEM of SOCIAL EXCLUSION in EDUCATION and SCHOOL SOCIAL SERVICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1082
Özet | Abstract | Tam Metin |

ROBERT GAGNE VE DAVID MERRILL Çeviren: Necmi EŞGİ - Ömer ARSLAN  
ÖĞRETİM TASARIMI ÜZERİNE BİR ŞÖYLEŞİ: ROBERT GAGNE VE DAVID MERRILL NO:3 ss.481-493
A CONVERSATION ON INSTRUCTIONAL DESIGN WITH: ROBERT GAGNE AND DAVID MERRILL NO:3
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1076
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicran Hanım HALAÇ - İlknur ACAR ATA  
NİĞDE’DE BİR SOYLULAŞTIRMA DENEMESİ; CULLAZ SOKAK… ss.494-504
GENTRIFICATION TESTİNG IN NIĞDE, CULLAZ STREET

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri