Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa BULAT - Serap BULAT  
SARIKAMIŞ DONAN ASKERLER ANISINA YAPILMIŞ OLAN ANIT HEYKEL ss.1-16
AN ESSAY ON SARIKAMIŞ MARTYRDOM OF ARM MADE WITH SOLDIERS MONUMENT IN MEMORY OF SCULPTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Hamit TURNA - Hasan TUTAR - Fatma Büşra POLAT  
A STUDY ON SAKARYA UNIVERSITY’S STUDENTS CYBER BULLYING PERCEPTIONS and HABITS ss.17-31
A STUDY ON SAKARYA UNIVERSITY’S STUDENTS CYBER BULLYING PERCEPTIONS AND HABITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ UYGULAMA DERSİNİN (STAJ) ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.32-49
THE EVALUATİON of VİEWS of PROSPECTİVE of TEACHER of PRACTİCE COURSE (İNTERNSHİP) of PEDAGOGİCAL FORMATİON EDUCATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.978
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN  
İŞSİZLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ: ÇİN İÇİN AMPİRİK ANALİZ ss.50-58
DETERMINANTS of UNEMPLOYMENT: EMPIRICAL ANALYSIS FOR CHINA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım TATLILIOĞLU - Nuri DEMİREL  
SOSYAL BİR GERÇEKLİK OLARAK BOŞANMA OLGUSU: SOSYAL PSİKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME ss.59-73
DIVORCE PHENOMENON AS A SOCIAL REALITY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.987
Özet | Abstract | Tam Metin |

Baran ARSLAN - Abdullah ÖZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE MATERYALİST EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.74-87
ANALYSIS of the RELATIONSHIP BETWEEN the DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICS of UNIVERSITY STUDENTS and THEIR MATERIALIST TENDENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göksel GÖKER - Savaş KESKİN  
SOSYAL MEDYADA TOPLULUK İLİŞKİLERİ: KARİKATEİST FACEBOOK TOPLULUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.88-108
COMMUNITY RELATIONSHIPS ON SOCIAL MEDIA: A RESEARCH ON KARİKATEİST FACEBOOK COMMUNITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.997
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer DENİZ  
TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNDE BİR YERİNDEN YÖNETİM ÖRNEĞİ: MAARİF EMİNLİKLERİ ss.109-117
A DECENTRALIZED MANAGEMENT SAMPLE IN TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM: EDUCATIONAL EMINLIKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.999
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KESEN  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞE YABANCILAŞMASININ ETİK LİDERLİK ve DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA ss.118-134
EXAMINING the WORK ALIENATION of ACADEMIC STAFF FROM the PERSPECTIVE of ETHICAL LEADERSHIP AND DEMOGRAPHIC VARIABLES: AN EMPIRICAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1002
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Zeki DEMİR  
ENGELLİLER, FARKLILIK ve REKABET AVANTAJI ss.135-147
DISABLED, DIVERSITY and COMPETITIVE ADVANTAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1004
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin ÖZEL  
ÖRGÜTLERDE ÜSTLERLE İLETİŞİM ve İLETİŞİM ARAÇLARININ İŞLEVSEL YETERLİKLERİ ve BUNUN İŞGÖRENLERİN İŞ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BANKACILIK ve FİNANS SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.148-167
FUNCTIONAL COMPETENCIES of SUPERVISORY COMMUNICATION and COMMUNICATION TOOLS and THEIR IMPACTS ON EMPLOYEES’ JOB ATTITUDES IN ORGANIZATIONS: A RESEARCH ON BANKING and FINANCIAL SECTOR EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1006
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan Şeren KARAKUŞ - Hüsne DEMİREL - Suzan ŞEREN KARAKUŞ - Nurcan YABANI AYHAN  
KADIN TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK, SOSYO-EKONOMİK, MENTAL SAĞLIK ve ENERJİK HİSSETME DURUMLARI İLE GIDA SATIN ALMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİ ss.168-179
RELATION BETWEEN DEMOGRAPHIC, SOCIO-ECONOMICAL, MENTAL HEALTH CHARACTERISTICS and FEELING ENERGETIC of FEMALE CONSUMERS WITH THE BEHAVIOR of PURCHAING FOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1007
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇELİK  
İZMİR SUİKASTI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.180-187
A REVIEW ON IZMIR ASSASSINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1008
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÖZTÜRK - Güngör KARAKAŞ - Şeyda BOSTANCI  
ÖĞRENCİLERİN SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (ÜNYE ÖRNEĞİ) ss.188-198
DETERMINATION of INFLUENCING FACTORS ON MILK and MILK PRODUCTS of STUDENTS’ CONSUMING PREFERENCES (UNYE PATTERN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1010
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem OKUR DİNÇSOY - Hande ÇAN  
KIRILGANLIK GÖSTERGELERİ ve KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.199-217
FRAGILITY INDICATORS and A STUDY ON FRAGILE FIVE COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1013
Özet | Abstract | Tam Metin |

E. Erdinç DİNÇSOY - Senil GÜNDÜZ  
İHRACATIN FİNANSMANINDA EXİMBANK’IN ROLÜ ve PERFORMANS ANALİZİ ss.218-228
THE ROLE of EXIMBANK IN EXPORT FINANCING and the PERFORMANCE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergün AKTÜRK - Habib LOTFI  
TÜRKİYE'DE İTHALAT TALEBİNİN GELİR ESNEKLİĞİNİN İNCELENMESİ (1980-2013) ss.229-241
A STUDY ON INCOME ELASTICITY OF IMPORT DEMAND IN TURKEY (1980-2013)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1014
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU  
PERAKENDECİLİKTE İNOVATİF UYGULAMALAR ss.242-254
INNOVATIVE IMPLEMENTATIONS IN RETAILING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cabir DOĞAN  
1845 TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE ISPARTA SANCAĞI EĞİRDİR KAZASI YUKARI GÖKDERE KÖYÜ’NÜN SOSYAL ve EKONOMİK YAPISI ss.255-276
SOCIAL and ECONOMIC STRUCTURE of ISPARTA DISTRICT, EĞİRDİR TOWNSHIP, UPPER GÖKDERE VILLAGE ACCORDING TO PROFITS and EARNINGS REGISTRIES (TEMETTUAT BOOK) DATED 1845
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1041
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
OSMANLI DEVLETİ’NDE MAÂRİF NEZARETİ RUHSATIYLA TAB’ OLUNAN TALİM ve TERBİYEYE DAİR BİR ESER “FRANSA İAZAM HÜKEMASINDAN DİDEROT’NUN TALİM ve TERBİYEYE DAİR MESLEKİ” ss.277-302
A WORK ON EDUCATION and INSTRUCTION, WHICH WAS PUBLISHED BY THE COURTESY of MINISTRY of EDUCATION IN OTTOMAN EMPIRE: “GREAT FRENCH PHILOSOPHER DIDEROT’S IDEAS ON EDUCATION and INSTRUCTION”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
KANUN ADAMININ, AİLE İÇİ SAADETİ SORUNSALI ss.303-311
THE PROBLEM of the WELFARE of the LAW-ENFORCER, WITHIN the FAMILY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergin ULUSOY  
MODERNİZM-İKTİDAR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA VATANDAŞLIĞIN POST-MODERN DÖNÜŞÜMÜ ss.312-334
POST-MODERN TRANSFORMATION of CITIZENSHIP IN the CONTEXT of RELATIONS of MODERNISM and POWER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.994
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir TAVAS - Mehmet Ali TEKİNER  
MODERN GÜVENLİK YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA DEMOKRATİK POLİSLİK: TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DURUMLARI ve SOSYALLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.335-348
DEMOCRATIC POLICING IN MODERN SECURITY MANAGEMENT APPROACH: RELATIONSHIP BETWEEN PHYSIOLOGIC STRUCTURES and SOCIALIZATION LEVELS of TURKISH POLICE SERVICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan Bengü TORTUK - Nejdet DURAK  
İBN HALDÛN’UN FELSEFESİNDE ZAMAN ve TARİH TASAVVURU ss.349-367
TIME and HISTORY CONCEPT IN IBN KHALDUN’S PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dicle AKAYDIN - Gülümser Gültekin AKDUMAN  
6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.368-384
THE ANALYSING of 6 YEAR OLD CHILDREN’S EMOTIONAL INTELLIGENCE IN TERMS of VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1024
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz YAVUZYILMAZ - Yüksel YURTAY - Nihal Zuhal BACINOĞLU - Gülşah AK  
MOBİLYA PERAKENDE SATIŞ SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI ss.385-394
A DATA MINING PRACTICE ON the RETAIL FURNITURE INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Ali AYDIN  
İŞ DÜNYASI, GSM FİRMALARI ve SOSYAL MEDYA ETKİSİ ss.395-412
BUSINESS WORLD, GSM FIRMS and SOCIAL MEDIA EFFECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1029
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül ÇINAROĞLU  
GELİŞMİŞ ÜLKELER ve TÜRKİYE İÇİN DİYABET PREVALANSINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER ve DİYABET ile MÜCADELE STRATEJİLERİ ss.413-422
FACTORS DETERMINING DIABETES PREVALANCE FOR DEVELOPED COUNTRIES and TURKEY and STRATEGIES TO FIGHT AGAINST DIABETES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt KARA  
ÖĞRETMENLERİN SENDİKALARA ÜYE OLMAMA NEDENLERİ ve SENDİKALARDAN BEKLENTİLERİ ss.423-440
THE REASONS WHY TEACHERS DO NOT AFFILIATE to UNIONS and THEIR EXPECTATIONS FROM THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1036
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol ALTINSAPAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ESKİ UYGURCA EDGÜ ÖGLİ TİGİN ANYIG ÖGLİ TİGİN (İYİ NİYETLİ ŞEHZADE - KÖTÜ NİYETLİ ŞEHZADE) BURKANCI SEYİRLİK ESER ss.441-444
OLD UİGHUR “ EDGÜ ÖGLİ TİGİN ANYIG ÖGLİ TİGİN” ( OPTİMİSTİC PRİNCE - MALİCİOUS PRİNCE ) BURKANİST THEATRAL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1023
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri