Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli YILDIZ  
BİR FİZİK KİTABINDA BİLİMSEL BİLGİLER HAKKINDA YAPILAN BİR BETİMLEMENİN TARTIŞILMASI ss.1-9
A DISCUSSION ON A DESCRIPTION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN PHYSICS TEXTBOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım ÇOBAN - Selami KARACA  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL VATANDAŞLIK TUTUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.10-22
GLOBAL CITIZENSHIP SOCIAL STUDIES TEACHERS ATTITUDES LEVEL EXAMINATION IN TERMS of DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir GÜL  
DERSİM SANCAĞININ İDARİ YAPISI VE İDARECİLERİ (1846-1918) ss.23-54
THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF DERSİM SANJAC AND ITS ADMINISTRATORS (1846-1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.814
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahire HÜSEYNOVA  
AZERBAYCAN OZAN EL ŞAİRLERİNİN ESERLERİNDE HİDRONİMLERİN ÜSLUBİ, SANATSAL, ss.55-65
THE METODİC, POETİC and MORAL FEATURES of HYDRONYMS İN the WORKS of AZERBAİJAN POETS (OZAN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ ss.66-81
METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS OF TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan KARA - Zafer ÇAKMAK  
İLKÖĞRETİM 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER “İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ” ÜNİTESİNDE YER ALAN KAVRAMLARI ANLAMA VE KAZANMA DÜZEYLERİ ss.82-96
ELEMENTARY SCHOOLS 7TH GRADE STUDENTS’ COMPREHENSION AND ACQUISITION LEVELS FOR THE CONCEPTS WHICH APPEAR IN THE “ COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS” UNIT OF SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferihan POLAT  
DÜNYA SİSTEMİK KRİZİNİN BİR PARÇASI OLARAK GEZİ PARKI DİRENİŞİ ss.97-117
AS A PART OF WORLD SYSTEMIC CRISIS: GEZİ PARK PROTESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Can DİLBER  
ABDÜLHAK HAMİD TARHAN’IN “HACLE” ŞİİRİNDE İMGELERİN KARNAVALLAŞMASI ss.118-130
CARNIVALISATION OF IMAGERY IN THE “HACLE” POEM OF ABDULHAK HAMID TARHAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halid PEKTEZEL  
GELİBOLU YARIMADASI’NDA CBS TABANLI RUSLE (3D) YÖNTEMİYLE EROZYON DUYARLILIK ANALİZİ ss.131-151
EROSION SENSITIVITY ANALYSIS IN GALLIPOLIS PENINSULA USING GIS BASED ON RUSLE (3D) METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi CEVHER  
İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BUTİK OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.152-165
FACTORS INFLUENCING JOB SATISFACTION: A RESEARCH ON A BOUTIQUE HOTEL EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.810
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker YARDIMCI  
NANJİNG II. ULUSLARARASI GENÇLİK OLİMPİYATLARI KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA OLİMPİYAT PARKI HEYKEL UYGULAMASI ss.166-176
OLYMPIC PARK SCULPTURE PRACTICE CULTURAL EVENTS AT THE 2ND NANJING INTERNATIONAL SUMMER YOUTH OLYMPICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.821
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EGE  
GEZİT POLYESİ (Kozan/ADANA) ss.177-199
GEZİT POLJE (KOZAN/ADANA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ  
İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZILARININ YAZMA ÖZELLİKLERİNİN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.200-219
EXAMİNATİON OF THE RELATİONSHİP OF WRİTİNG FEATURES OF PRİMARY CLASS STUDENTS’ CURSİVE HANDWRİTİNG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder KARAKOÇ - Cengiz TAŞKIN - Maya BUDAK  
İŞİTME ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN JUDOCULARDA KAS KUVVETİNİN İNCELENMESİ ss.220-228
EXAMINE MUSCLE STRENGTH IN JUDOKAS WITH HEARING IMPAIRMENT AND NON-HEARING IMPAIRMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz AKÇİ  
ALTERNATİF ALIŞVERİŞ MEKÂNI OLAN GELENEKSEL SEMT PAZARLARININ YAPISI, İŞLEYİŞİ ve SORUNLARININ İNCELENMESİ (Adıyaman Örneği) ss.229-247
STRUCTURE, PROGRESS, and PROBLEMS OF THE TRADITIONAL DISTRICT BAZAARS AS AN ALTERNATIVE MARKET PLACE (Sample of Adiyaman)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz TAŞKIN - Önder KARAKOÇ - Selami YÜKSEK  
İŞİTME ENGELLİ VOLEYBOL VE HENTBOL ERKEK SPORCULARIN STATİK DENGE PERFORMANS DURUMLARININ İNCELENMESİ ss.248-255
INVESTIGATING STATIC BALANCE PERFORMANCE STATUS of DEAF HANDICAPPED MALE VOLLEYBALL and HANDBALL PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin DİKMEN - İkram FİLİZ  
SİYASAL İSLAMIN YENİ BİR DENEYİM ALANI: KUZEY IRAK’TA İSLAMCI HAREKETLER ss.256-282
A NEW AREA FOR POLITICAL ISLAM: ISLAMIST MOVEMENTS IN NORTHERN IRAQ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nuri DEMİREL - Hüseyin AVSALLI - Engin ÜNGÜREN - Furkan BALTACI  
MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE ALKOL ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.283-295
A RESEARCH TO DETERMİNE SMOKİNG AND ALCOHOL HABİTS OF VOCATİONAL SCHOOL TOURİSM DİVİSİON STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande EROL  
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ SÜRECİ ss.296-313
THE EMERGENCE OF TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş KUBAT  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVARI KULLANIMINI VE DENEYLERİN YAPILIŞ ŞEKLİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. ss.314-321
EVAULATION OF SCIENCE TEACHERS’ LABORATORY USE AND WAY OF CONDUCTING EXPERIMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande İNAN - Esra BAYRAK  
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERE ETKİSİ ss.322-332
A HISTORY OF TEACHER TRAINING PREFOSSIONAL COMPETENCE IMPACT OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.826
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim DALBUDAK  
ÖZEL EĞİTİM KURUMDAKİLERLE NORMAL EĞİTİM KURUMDAKİ ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.333-342
ANALYSİNG BURNOUT LEVEL OF TEACHERS İN PRİVATE AND STATE İNSTİTUTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah DURMUŞ  
ASAF HÂLET ÇELEBİ VE NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN MANSÛR BAŞLIKLI ŞİİRLERİ ss.343-354
ASAF HÂLET ÇELEBI’S AND NECIP FAZIL KISAKUREK’S MANSUR ENTITLED POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande UYAR - Burhanettin ZENGİN  
GASTRONOMİ TURİZMİNİN ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BAĞLAMINDA GASTRONOMİ TURİZM İNDEKSİNİN OLUŞTURULMASI ss.355-376
CREATION OF GASTRONOMY TOURISM INDEX IN THE CONTEXT OF EVALUATING GASTRONOMY TOURISM AS THE ALTERNATIVE TYPES OF TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül ERKOL - Burhanettin ZENGİN  
BÖLGE TURİZMİNİ PLANLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ ss.377-396
REGIONAL TOURISM PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ŞANLIURFA SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahane Sarı VASİLİY KIZI  
ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN ŞIIRINDE SOSYAL SIYASI SORUNLARIN IÇSEL MANEVI YANSIMALARI ss.397-402
THE SPIRITUAL - MORAL SHADES OF THE SOCIAL - POLITICAL PROBLEMS IN MODERN AZERBIJAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Berrin BULUT  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI ss.403-415
UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS DOMESTIC VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.811
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail KARBUZ  
KÜTAHYA’NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ ss.416-428
CLİMATİC PROPERTİES OF THE PROVİNCE OF KÜTAHYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan BAYRAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VEME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.429-438
EXAMINING DECISION MAKING LEVELS of PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşad ÖZKAYNAR  
Siyasi Partilerin 2011 ve 2015 Yılı Seçim Beyannamelerine Bakış: Bir Doküman İncelemesi ve İçerik Analizi Çalışması ss.439-452
The Prospect of Declaration of 2011 and 2015 Elections of the Political Parties: A Document Review and Content Analysis Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Mehmet UĞURLU - Ahmet Haktan SİVRİKAYA - Nahit ÖZDAYI - Gamze Elif ADİLOĞULLARI - Murat ŞAKAR  
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ ile PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.453-460
THE INVESTİGATİON of RELATİONSHİP BETWEEN COMMUNİCATİON SKİLLS and PROBLEM SOLVİNG SKİLLS of the STUDENTS İN A PHYSİCAL EDUCATİON and SPORTS SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.829
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ŞAKAR - Fatih Mehmet UĞURLU  
SPOR YAPAN ve SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ ve MUTLULUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.461-469
COMPARISON of EMOTIONAL INTELLIGENCE and HAPPINESS LEVELS of UNIVERSITY STUDENTS WHO ARE EXERCISING and SEDENTARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.836
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri