Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSeçkin EVCİM - B. Yelda OlLCAY UÇKAN  
ARKEOLOJİK ALANLARDA LASER ÖLÇÜMLE BELGELEME ve KENT MODELİ OLUŞTURMA ÜZERİNE BİR ÖRNEK: OLYMPOS ANTİK KENTİ ss.1-15
AN EXAMPLE ON CREATING CITY MODEL and DOCUMENTATION WITH LASER SCANNER IN ARCHAEOLOGICAL AREA: ANCIENT CITY of OLYMPOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir GÜL  
OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEMİNDE DERSİMİN ISLAHI İÇİN HAZIRLANAN RAPORLAR ve UYGULAMADAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ss.16-39
THE OTTOMAN STATE DURING TO LAST PERIOD POLICIES FOR THE IMPROVEMENT of DERSIM and THEIR FEASIBILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.775
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SÖZEN  
GÜNÜMÜZ SİNEMASINDA DRAMATİK BİR OLGU OLARAK SESSİZLİĞİN KULLANIMI: KAVRAMLAR, ANALİZLER ss.40-68
THE USE of SILENCE AS A DRAMATIC CASE IN PRESENT-DAY CINEMATOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ŞEKERCİ  
PİNTER’IN the BİRTHDAY PARTY ve ONE FOR the ROAD YAPITLARINDA DOĞRUDAN ve DOLAYLI POLİTİKANIN ETKİLEŞİMİ ss.69-79
THE INTERPLAY of DIRECT and INDIRECT POLITICS IN PINTER’S the BIRTHDAY PARTY AND ONE FOR the ROAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan TÜRKOĞLU  
DİVAN EDEBİYATINDA MENSUR METİNLERİN MANZUM OLARAK YENİDEN YAZILMASI ve VAKANÜVİS RAŞİD’İN SIHHAT-ABAD MESNEVİSİ ÖRNEĞİ ss.80-96
REWRITING PROSE TEXTS INTO VERSE IN DIVAN LITERATURE and CHORONICLER RAŞID’S SIHHAT-ÂBÂD MASNAVI’S EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şakir DIZMAN - Selami GÜNEY  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI ss.97-110
ACCOUNTING PROFESSION TO THE ATTENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Nuri DİCLE - Kurtman ERSANLI  
BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ss.111-126
TURKISH STANDARDIZATION and the VALIDITY and RELIABILITY STUDIES of the COPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer TANGÜLÜ - Ayşe TOSUN - Yavuz TOPKAYA  
SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAVRAM YANILGILARININ ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİ KARİKATÜRLERİNDE İNCELEMESİ ss.127-138
ANALYSIS of CONCEPT MISUNDERSTANDING IN 7th GRADE STUDENTS CARICATURES IN SOCIAL STUDIES LESSONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AKMAN  
YUGOSLAVYA’NIN DAĞILMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN İÇ SİYASİ DURUMU ve DAĞILMAYA YAKLAŞIMI ss.139-156
DURING the YUGOSLAVIAN SEPERATION PERIOD, TURKEY’S DOMESTIC POLITICAL SITUATION and APPROACH TO DISINTEGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.797
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat DİÇER - Ahmet BOZDAM - Tuba YETKİN  
BEDENSEL ENGELLİ BADMİNTONCULARDA BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ ss.157-164
INVESTİGATİON of SELF-ESTEEM in BADMİNTON FOR the PHYSİCALLY DİSABLED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.802
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EGE  
SAINT PIERRE (KİLİSESİ) MAĞARASI (ANTAKYA/HATAY) ss.165-188
SAINT PIERRE (CHURCH) CAVE (ANTAKYA/HATAY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel ÇELİK  
SEYYİD ŞERİF CÜRCÂNÎ’NİN ARAP DİLİ ve BELÂGATI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI ss.189-202
SAYYİD SHARİF JURCÂNÎ'N STUDİES İN AREA the ARABİC LANGUAGE and RHETORİC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.789
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül ONUR SEZER - Ömür SADİOĞLU  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİŞİLER ARASI ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜNÜN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMES ss.203-219
A REVIEW ON INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEVES AND RESILIENCE OF CLASSROOM TEACHERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu PİJİ KÜÇÜK  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO EŞLİĞİ ALANINDAKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI ss.220-236
THE SELF-EFFICACY PERCEPTIONS of the MUSIC TEACHING STUDENTS in THE FIELD of PIANO ACCOMPANIMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.772
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldıray BULUT  
DİLAVER CEBECİ’NİN BİYOGRAFİK ve SANATSAL YAŞAMI ss.237-247
BIOGRAFICAL and ARTISTIC LIFE of DILAVER CEBECI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.770
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin İLHAN  
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE'DE AMERİKAN DESTEKLİ KOMÜNİZMLE MÜCADELE (1945-1965) ss.248-263
TURKEY’S US-SUPPORTED STRUGGLE AGAINST COMMUNISM AFTER the WORLD WAR II (1945-1965)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer BEZİRGAN - İsmet KAYA  
YEME-İÇME ve EĞLENCE TESİSLERİNDE ÇALIŞAN SERVİS PERSONELİNİN KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI: EDREMİT KÖRFEZI ÖRNEĞİ ss.264-279
MUSCULOSKELETAL DISORDERS of SERVICE EMPLOYEES WORKING IN FOOD-BEVERAGE and ENTERTAINMENT BUSINESSES: EDREMIT GULF SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nuri DEMİREL - Yusuf YILMAZ - Engin ÜNGÜREN  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİYLE BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.280-290
A RESEARCH of HOPELESSNESS LEVELS WİTH BECK HOPELESSNESS SCALE ON VOCATİONAL SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Koray TUAN  
BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON UYGULAMASI: SİSTEMİN ARTILARI-EKSİLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR ss.291-309
THE IMPLEMENTATION OF ROTATION IN EXTERNAL AUDITING: DEBATES OVER PROS AND CONS OF THE SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Menekşe CÖMERT - Kübra ÖZEL  
OTEL İŞLETMELERİNDE HİJYEN ve SANİTASYON KURALLARININ MUTFAK PERSONELİ TARAFINDAN BİLİNİRLİK ve UYGULANMA DÜZEYİ ss.310-322
AWARENESS and IMPLEMENTATION LEVEL of HYGIENE and SANITATION RULES BY KITCHEN STAFF IN HOTEL BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.790
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÜNEY - Ahmet Vecdi CAN  
ÇEVRE MUHASEBESİ ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ss.323-332
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING and INFORMATION TECHNOLOGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret ALINCAK - Uğur ABAKAY  
FERDİ ve TAKIM SPORLARIYLA UĞRAŞAN BİREYLERİN STRESE KARŞI KOYABİLME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI ss.333-345
A COMPARISON of STRESS MANAGEMENT LEVELS of INDIVIDUALS PLAYING TEAM SPORTS and DOING INDIVIDUAL SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cansu GÜR  
LEKSİKOGRAFİ ve İLGİLİ TERİMLER ss.346-356
LEXICOGRAPHY and RELATED TERMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seraceddin Levent ZORLUOĞLU - Aydın KIZILASLAN  
GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN GELECEĞE YÖNELİK KAYGILARI ss.357-368
ANXİETY FOR the FUTURE of VİSUALLY IMPAİRED STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aişe SEZİK - Ergün SERİNDAĞ  
ERSTE FREMDSPRACHENWAHL: EINE EMPIRISCHE STUDIE ÜBER DIE PÄDAGOGISCHEN UND STRUKTURELLEN VORTEILE DER DEUTSCHEN SPRACHE ALS ERSTE FREMDSPRACHE ss.369-385
THE FİRST FOREİGN LANGUAGE SELECTİON: AN EMPİRİCAL STUDY ABOUT PEDAGOCİAL AND STRUCTURAL ADVANTAGES OF GERMAN LANGUAGE AS THE FİRST FOREİGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.760
Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Merve PARLAKYILDIZ - E. Alper GÜVEL  
POLİTİK SİSTEMLER ve DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.386-407
THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL SYSTEMS and FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.779
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah ARIOĞLU - Metin BORAK  
PİYASALAR YÖNETİM KURULLARINDAKİ DEMOGRAFİK ÇEŞİTLİLİĞİ FİYATLIYOR MU? GELİŞMEKTE OLAN BİR PİYASA ÖRNEĞİ ss.408-419
DOES THE MARKET PRICE DEMOGRAPHIC DIVERSITY IN THE BOARDROOM? EVIDENCE FROM AN EMERGING MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem KÜRKLÜ  
YEŞİL MUHASEBE AÇISINDAN ÇEVREYE DUYARLI OLAN ve OLMAYAN ÜRETİM İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.420-430
COMPARISON of Tthe ECO-FRIENDLY and NON-ECO-FRIENDLY MANUFACTURING COMPANIES IN TERMS of GREEN ACCOUNTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman KIRTEPE - İrfan ATAŞ - Eyyup YILDIRIM - Oğuuzhan ALTUNGÜL - Zeki ÇOŞKUNER - Atalay GACAR  
ELAZIĞSPOR FUTBOL TAKIMI TARAFTARININ SOSYO - EKONOMİK DÜZEYİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.431-441
INVESTIGATION of SOME VARIABLES the SOCİO-ECONOMİC LEVEL of the SUPPORTES of ELAZİG SPORTS FOOTBALL TEAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah AKYÜZ  
İSTANBUL'DA TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜMLER ss.442-449
THE SOLUTIONS TO TRAFFIC CONGESTION IN ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.792
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker YARDIMCI  
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM PROGRAMLARINDA BOOLEAN OPERASYONU İLE BİR HEYKEL UYGULAMASI ss.450-463
A SCULPTURE PRACTICE BY BOOLEAN OPERATION IN COMPUTER AIDED DESIGN PROGRAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Karen Vogel Çeviren: Zülfikâr BAYRAKTAR - Hediye Gamze TÜRKMEN  
KADIN ŞAMANİZMİ, TANRIÇA KÜLTÜRLERİ VE HALÜSİNATİFLER ss.464-476
FEMALE SHAMANİSM, GODDESS CULTURES, and PSYCHEDELİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.743
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri