Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Taner NAMLI - Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenJale DENİZ  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ ss.1-14
PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS’ USAGE LEVELS OF METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ERDOĞAN  
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA VE TİCARİ DIŞA AÇIKLIK ORANI İLE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK ANALİZİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI ss.15-38
ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP AMONG GROSS DOMESTIC PRODUCT, TRADE OPENNESS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS FOR TURKEY: ARDL BOUND TEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ - Gülsüm KAYMAK  
YENİ DENETİM BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA İDEOLOJİ ss.39-51
IDEOLOGY AS PART OF NEW FORMS OF DISCIPLINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethi DEMİR  
NECİP FAZIL’IN PERSPEKTİFİNDEN DERSİM 1938 OLAYLARI ss.52-63
DERSİM 1938 EVENTS IN NECİP FAZIL’S PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemale İSLAMZADE  
YAZIYA BOZU YOKTUR ve ya KADER HAKKINDA KONULAR ss.64-72
“NO FLYING FROM THE FATE” OR PLOTS ABOUT FATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak HERGÜNER  
KAMU YÖNETİMİNDE “YENİ” KAVRAMI VE KAMUSAL TARTIŞMALARLA İLGİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss.73-84
A REVIEW TO CLARIFY THE “NEW” IN PUBLIC ADMINISTRATION AND ITS RELEVANCE TO PUBLIC DEBATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer DENİZ  
OSMANLI DÖNEMİ, CUMHURİYETİN İLK YILLARI VE GÜNÜMÜZDE ÖĞRENCİ SIRALARI ss.85-92
STUDENT DESKS IN THE OTTOMAN EMPIRE AND IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Hakkı AYDOĞDU - Bahri KARLI - Murat AYDOĞDU  
PAYDAŞLARIN SULAMA BİRLİKLERİNE VE SU YÖNETİMİNE OLAN ALGILARI: GAP-HARRAN OVASI SULAMALARI ss.93-103
THE ATTITUDES OF STAKEHOLDERS TO WATER USER ASSOCIATIONS AND WATER MANEGEMENT: GAP-HARRAN PLAIN SAMPLING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli Onur ÇELİK  
SPOR ALANINDA KARİZMATİK LİDERLERİN GRUP BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ss.104-122
EFFECTS ON GROUP COHESION OF CHARISMATIC LEADERS IN THE SPORTS FIELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay SARICA - Ahmet Kibar ÇETİN - Murat Mustafa KUTLUTÜRK  
TÜRKİYE’DE REEL ÜCRET VE GSYH’NİN İSTİHDAMA ETKİSİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ ss.123-138
THE IMPACTS ON EMPLOYMENT OF REEL WAGE AND GDP: TIME SERIES ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.694
Özet | Abstract | Tam Metin |

DENİZ AKPINAR - Nurettin BİROL  
XIX. YÜZYIL SONLARINDA MANASTIR VİLÂYETİ VE VALİ HALİL RIFAT PAŞA’NIN FAALİYETLERİ (1887-1889) ss.139-156
Bitola (Manastır) Province, through the End of 19th Century and the Practices of Governor Halil Rıfat Pasha (1887-1889)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Okan FETTAHLIOĞLU - Banu SÜNBÜL  
DUYGUSAL ZEKANIN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss.157-175
THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜRKAN - Başak ŞİŞMAN  
ETİK DÜZLEM ÇERÇEVESİNDE SPOR MEDYASI: SIRBİSTAN KIZILYILDIZ-TÜRKİYE GALATASARAY BASKETBOL MAÇI ss.176-193
SPORT MEDIA OVER ETHICAL GROUND: SERBIA KIZILYILDIZ-TURKEY GALATASARAY BASKETBALL MATCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül KOYUNCU OKCA - Hülya ÖZAR  
DENİZLİ ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİ ss.194-206
DENIZLI ATATURK AND ATHNOGRAPHIC MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.723
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim DALBUDAK - Feridun DORAK - Nilgün VURGUN  
13-15 YAŞ ARASI GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.207-214
THE EVALUATIONOF AGGRESSION LEVELS OF 13-15 YEARS OLD AGED VİSUALLY IMPAIRED ATHLETES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.722
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif DUMAN  
BELİRSİZLİĞİN YARGIÇLARI YAHUT RUSSELL, PEİRCE, BLACK, HEMPEL, WİTTGENSTEİN, WAİSMANN, QUİNE VE SCHAFF’TA BELİRSİZLİK KONUSUNUN DİL BİLİMİ VE FELSEFE AÇISINDAN ELE ALINMASI ss.215-237
THE JUDGES OF VAGUENESS OR THE ANALYZE OF THE TOPIC OF VAGUENESS FROM THE PERSPECTIVE OF LINGUISTICS AND PHILOSOPHY BY RUSSELL, PEIRCE, BLACK, HEMPEL, WITTGENSTEIN, WAISMANN, QUINE AND SCHAFF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Fatma FİDAN  
KADIN AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN INCELENMESİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.238-248
ANALYZİNG QUALITY OF WORK LIFE OF WOMEN ACADEMICIANS: THE RESEARCH ON ACADEMICIANS IN STATE AND FOUNDATION UNIVERSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BAYRAK - Atalay GACAR - Eyyüp NACAR - Kürşat Yusuf AYTAÇ  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ss.249-261
STUDYING THE NARCIST PERSONILTY TRAITS OF STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATİON AND SPORTS ACADEMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli Ozan ÇAKIR  
20. YÜZYIL DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNDE SPORTİF FAALİYETLERİN ROLÜ ss.262-267
THE ROLE OF SPORTIVE ACTIVITIES IN 20TH CENTURY DIPLOMATIC RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Eyice BAŞEV  
AMBİENT REKLAMLARIN MÜŞTERİLERİN ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA ss.268-286
EFFECT OF AMBİENT MARKETING ON CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOUR: A CROSS-CULTURAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut ONAT - Ayhan SERHATERİ  
BÖLGESEL YATIRIM PROMOSYONU ÖRNEĞİ: TR82 YATIRIM PLATFORMU ss.287-299
AN EXAMPLE OF REGIONAL INVESTMENT PROMOTION: TR82 INVESTMENT PLATFORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ÖZKAN - Betül BALKAR  
TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLEN FİNANSMAN MODELLERİNİN YAPISALCI VE NEO-LİBERAL BAKIŞ AÇILARINA GÖRE İNCELENMESİ ss.300-317
AN EXAMINATION OF FINANCE MODELS PROPOSED FOR TURKISH HIGHER EDUCATION SYSTEM ACCORDING TO STRUCTURALIST AND NEO-LIBERAL PERSPECTIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Fatma FİDAN  
TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ GELİŞTİRMEDE EĞİTİM FAALİYETLERİ ss.318-329
TRAINING ACTIVITIES FOR DEVELOPING WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif DUMAN  
BELÂGAT ANLAYIŞININ SÜLEYMAN PAŞA İLE YAŞADIĞI DEĞİŞİMİN “SÖZ” VE “KELİME” ARASINDAKİ FARK ÜZERİNDEN MAX BLACK ALGISINDA SONLANDIRILAN "İDEAL DİL" İLE MUKAYESESİ ss.330-348
THE COMPARİSON OF THE DİFFERENCE BETWEEN "SÖZ" AND "KELİME" WİTH THE CHANGES İN THE ELOQUENCE UNDERSTANDİNG THROUGH SULEIMAN PASHA AND WİTH THE FİNİSHED "İDEAL LANGUAGE" THROUGH THE MAX BLACK PERCEPTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda TANYILDIZI  
ANADOLU MASALLARINDA ORMANA TERK EDİLME MOTİFİNİN İNCELENMESİ ss.349-359
ASESSMENT ON MOTİF OF LEAVING JUNGLE IN ANADOLU TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan SARIGÖZ - Serkan HACICAFEROĞLU - Ahmet DÖNGER - Fatih CAM - Murat KOCA  
ÇALIŞANLARIN MOBBİNGE UĞRAMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.360-373
NEITHER EMPLOYEE HARASSMENT SOME VARIABLES LEVELS INVESTIGATION TERMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak KAYIHAN - Yusuf TEPELİ - Burhan HEYBELİ - Hakan BAKAN  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLERLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ ss.374-390
ANALYZE ON THE CORRELATION STRESS FACTORS BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: THE SAMPLE OF MUĞLA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BAYRAK - Eyyüp NACAR  
PROFESYONEL TAKIM SPORLARINDA GÖREV YAPAN ANTRENÖRLERİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI ss.391-405
INVESTIGATING COMMUNICATION SKILL LEVELS of TRAINERS WHO WORKİNG IN THE PROFESSIONAL TEAM SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem YILDIZ BAKLAVACI - Levent DENİZ  
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ ss.406-418
DEVELOPMENT OF AN ATTITUDE SCALE TOWARDS THE SCHOOL STUDENT COUNCIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melda HARBALIOĞLU - Murat TÜRK  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇEVREYE DUYARLILIK ss.419-428
ENVIRONMENTAL SENSITIVITY IN ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz YAVUZYILMAZ  
AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA ss.429-448
WORD OF MOUTH MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan ERTOĞAN - Serdar KOCAEKŞİ - İlker YILMAZ  
OLİMPİK KULAÇLAR YARIŞMASINA KATILAN 11- 12 YAŞ YÜZÜCÜLERİN YARIŞMA DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLİ ZAMAN ARALIKLARINDA İNCELENMESİ ss.449-455
OLYMPİC STROKES OF THE SWİMMERS WHO PARTİCİPATE İN THE COMPETİTİON EXAMİNİNG COMPETİTİON STATE ANXİETY LEVELS AT CERTAİN TİMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin GÜVEN - Ozana URAL - Kadriye EFE-AZKESKİN - Türker SEZER - Elif YILMAZ - Ezgi AKŞİN - Dilan BAYINDIR  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN KABUL-RED DÜZEYLERİ İLE SOSYAL DAVRANIŞ DENETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.456-471
THE RELATION BETWEEN ACCEPTANCE-REJECTION LEVELS AND SOCIAL BEHAVIOR CONTROL OF PRESCHOOL CHILDREN’S MOTHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürdal ÇETİNKAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRKİYE PAKİSTAN İLİŞKİLERİ ss.472-474
PAST AND FUTURE OF PAKISTAN TURKEY RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri