Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Taner NAMLI - Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErol ALTINSAPAN - Ali GERENGİ - Meydan PALALI  
ESKİŞEHİR KARACAHİSAR KALESİ KAZISINDA BULUNAN VE FORM VEREN OK UÇLARI ÜZERİNE TİPOLOJİ DENEMESİ ss.1-15
A TYPOLOGY STUDY ON FORMED ARROWHEADS UNCOVERED IN KARACAHISAR CASTLE EXCAVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SÖZEN  
SİNEMASAL ANLATILARDA SESİN UZAMSAL VE ZAMANSAL KURULUMU VE ÖRNEK FİLMLER ss.16-39
SPATIAL AND TEMPORAL SETUP OF SOUND IN CINEMATOGRAPHIC NARRATIVES AND SAMPLE MOVIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜL - Mehmet İNCE - Ercan OKTAY - Hakan CANDAN  
İŞKOLİK DAVRANIŞLARININ İŞ-YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ss.40-59
A PRACTICE ON HEALTH SECTOR: THE EFFECTS OF WORKAHOLIC BEHAVIOURS ON WORK-LIFE QUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.675
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran ÖZLÜK  
TÜRK BASININDA HİKÂYE VE ROMANA TAHSİS EDİLEN İLK SÜRELİ YAYIN: HİKÂYE VE ROMAN GAZETESİ İNCELEME-METİN ss.60-143
FIRST PERIODICAL DEDICATED TO STORY AND NOVEL IN TURKISH LITERATURE: SHORT STORY AND NOVEL NEWSPAPER ANALYSIS-TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayriyem Zeynep ALTAN  
KADIN CİNSEL KİMLİĞİNİN İNŞASINDA KADIN EDEBİYATI VE DİL ss.144-163
WOMAN LITERATURE AND LANGUAGE IN BUILDING WOMAN'S GENDER IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer OKUR AKÇAY  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE KARŞI TUTUM VE İNANÇLARINA YÖNELİK ÖLÇEĞİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI ss.164-177
THE ADAPTATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ ATTITUTES AND BELİEFS TOWARD SCIENCE TEACHING QUESTIONNAİRE INTO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Okan FETTAHLIOĞLU  
GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNİN TEMEL HASTALIĞI: ÖRGÜTSEL SİNİZME YÖNELİK ALGILAMALARIN, TÜKENMİŞLİK BOYUTLARI ÜZERİNE ETKİSİ ss.178-191
MAJOR DISEASE OF TODAY'S BUSINESS: THE EFFECT OF PERCEPTIONS TOWARDS ORGANIZATIONAL CYNICISM ON BURNOUT DIMENSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan SOYGÜDEN - Sabri KAYA - Yaşar BARUT - Emrah CERİT  
TÜRKİYE’DE Kİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN REKREATİF AMAÇLI SPOR PROGRAMLARINA BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ ss.192-209
THE PERSPECTIVE OF RECREATIONAL SPORTS PROGRAM OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunç YILDIRIM  
HALİT REFİĞ’İN BİR TÜRK’E GÖNÜL VERDİM FİLMİNDE OYUN VE OYUNCAK TEMALARI ÜZERİNDEN YAYILAN KÜLTÜREL TEMSİLLER ss.210-228
THE CULTURAL REPRESENTATIONS OF PLAY AND TOY THEMES IN HALIT REFIĞ’S MOVIE: I LOVED A TURK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aybuke CEYHUN SEZGİN - Suzan ŞEREN KARAKUŞ - Nevin ŞANLIER  
TÜRK MUTFAĞINDA YER ALAN ZEYTİNYAĞLI SEBZE YEMEKLERİNDEN ÖRNEKLER ss.229-239
TURKISH CUISINE IN THE OLIVE OIL FIELD EXAMPLES OF VEGETABLE DISHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysın Turpoğlu ÇELİK  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN, AİLE VE TOPLUM SAĞLIĞI İLE DEMOKRASİ VE TOPLUMSAL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE YAPILMASI GEREKEN YATIRIM VE MÜDAHALELER ss.240-263
THE IMPACTS OF EARLY CHILDHOOD PERIOD ON FAMILY AND COMMUNITY HEALTH, DEMOCRACY AND DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri KARDAŞ - Tuba HARRE  
6-8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DİNLEME/İZLEME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİK ÖNERİLERİ ss.264-291
PROPOSALS OF ACTIVITIES FOR IMPROVING TURKISH LISTENING/WATCHING SKILLS OF 6th-8th GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.676
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Murat KIRIK - Ersin KOZAN  
ÜÇ BOYUTLU (3D) DİJİTAL ANİMASYON TEKNOLOJİSİNİN TV YAYINCILIĞINDA KULLANIMI ss.292-311
USING THREE DIMENSIONAL (3D) DIGITAL ANIMATON TECHNOLOGY IN TV BROADCASTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal DEMİR - Atike YILMAZ - Uğur ŞENTÜRK  
ZİHİNSEL ENGELLİLERDE FİZİKSEL AKTIVITEYE YÖNELİK UYGULAMALARIN İÇERİK ANALİZİ ss.312-327
CONTENT ANALYSIS ON APPLICATION FOR PHYSICAL ACTIVITY PHYSICAL ACTIVITY FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KUTLUAY TUTAR  
YEŞİL EKONOMİ, YEŞİL TURİZM: TÜRKİYEDE TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ TREND YEŞİLLENEN OTELLER PROJESİ ss.328-352
GREEN ECONOMY, GREEN TOURISM: NEW TREND IN TOURISM SECTOR IN TURKEY- GREEN HOTELS PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza MANCI - Mustafa Hakkı AYDOĞDU  
URFA KALE’SİNİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİ YÖNTEMİ KULLANILARAK EKONOMİK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.353-368
A RESEARCH USING WILLINGNESS TO PAY METHOD TO EVALUATE ECONOMIC VALUE OF URFA CASTLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli Onur ÇELİK - M. Ali ÇELİKSOY  
TÜRKİYE’DE CUMHURİYET SONRASI İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇERİSİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERS SÜRESİNİN İNCELENMESİ ss.369-391
INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION COURSE’S DURATION IN PRIMARY SCHOOL CURRICULUM POST REPUBLIC IN TURKIYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
TOPLUMDA KÜLTÜRÜN, ESKİ-YENİ BİLEŞENLERİ ss.392-403
OLD AND THE NEW COMPONENTS OF CULTURE, IN SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖZALP  
DIE SANKTIONSKRISE DER WELTGROSSMÄCHTE- DIE HINTERGRÜNDE DER GEGENSEITIGEN SANKTIONEN ZWISCHEN DER EU/DEN USA UND RUSSLAND UND DEREN AUSWIRKUNGEN AUF ZUKÜNFTIGE BEZIEHUNGEN ss.404-415
THE SANCTION CRISIS OF WORLD SUPERPOWERS-THE BACKGROUNDS OF MUTUAL SANCTIONS BETWEEN THE EU / US AND RUSSIA AND THEIR EFFECT ON FUTURE RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül ŞENER - Eda ÖZTÜRK  
BİR TÜKETİCİ SEGMENTİ OLARAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE DİJİTAL MEDYADA PROGRAM/İÇERİK TÜRÜ TERCİHLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ ss.416-426
AN ANALYSIS OF THE UNIVERSITY STUDENTS AS A CONSUMER SEGMENT AND THEIR TRADITIONAL AND DIGITAL MEDIA CONTENT PREFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir KOYUNCUOĞLU - Seyfi SAVAŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİMNASTİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ss.427-440
UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THE GYMNASTICS COURCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif DUMAN  
İSOKRATES’İN RETORİK ANLAYIŞININ BERTRAND RUSSELL’IN İDEAL DİL ve LİMİTSİZ BELİRSİZLİK GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.441-453
EVALUATION OF ISOKRATES’ UNDERSTANDİNG OF RHETORIC UNDER BERTRAND RUSSELL'S IDEAL LANGUAGE AND THE INFINITE VAGUENESS PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir GÜZEL  
FRANSA’DA SOSYAL POLİTİKANIN GELİŞİMİNDE LOUIS RENÉ VILLERMÉ’NİN ETKİSİ ss.454-462
THE EFFECT OF LOUIS RENÉ VILLERMÉ ON THE IMPROVEMENT OF SOCIAL POLICY IN FRANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat SEVİNÇ  
FUZÛLÎ’NİN ETMEZ MİYDİM REDİFLİ GAZELİ ÇERÇEVESİNDE TASAVVUF ANLAYIŞI ss.463-472
THE SUFI UNDERSTANDING WITHIN THE FRAMEWORK FUZÛLÎ 'S GAZEL THAT WAS DESİGNED AS ETMEZ MİYDİM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl TUNA  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DÜZENLEMELER (1950-1960) ss.473-491
DEMOCRATİC PARTY PERİOD REGULATİONS FOR WORK LİFE (1950-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ERGİN - Mehmet CİHANGİR  
FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN TEMEL DÜZEYDE İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİNDE ANKETE DAYALI BİR ARAŞTIRMA ss.492-511
INVESTIGATION ON BASIC LEVEL OF FINANCIAL LITERACY: A RESEARCH BASED ON QUESTIONNAIRE IN OSMANİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZALPER  
BİRİNCİ MECLİS’ TE MUŞ MİLLETVEKİLLERİ VE FAALİYETLERİ (1920-1923) ss.512-528
MUS CONGRESSMAN AND THEIR ACTIVITIES IN THE FIRST GRAND NATIONAL ASSEMBLY (1920-1923)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Latif EMEK - Burcu DOĞAN - Erdem HİLAL  
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ : BİR KAMU KURUMUNUN ADIYAMAN İLİ VE İLÇELERİNDEKİ MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ss.529-537
THE EFFECTS OF DEMOGRAPHICS FACTORS ON JOB SATISFACTION: AN APPLICATION ON STAFF WORK AT A PUBLIC AGENCY’S ADIYAMAN AND IT’S TOWN BRUNCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Bağçeli KAHRAMAN - Handan Asûde BAŞAL  
AİLE KATILIMI BOYUTU ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN İLKOKULA HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ ss.538-555
THE EFFECTS OF PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM WITH ENRICHED PARENTAL INVOLVEMENT DIMENSION ON SCHOOL READINESS OF 5-6 YEAR OLD CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Joseph Maguire Çeviren: Veli Ozan ÇAKIR  
SPOR ve KÜRESELLEŞME ss.556-567
SPORT and GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri