Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Dr. Taner NAMLI - Dr. Rahil NECEFOV - Dr. Celal EMANET - Arş. Gör. Esra BAYRAK

İstanbul  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCanan PARLA  
DİYARBAKIR DAĞ KAPISI’NIN FİGÜRLÜ KABARTMALARI ss.1-18
FIGURED RELIEFS OF DIYARBAKIR DAG KAPI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.654
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol ALTINSAPAN - Canan PARLA  
İŞLEVİ DEĞİŞTİRİLEREK HAMAMDAN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLEN ÖZGÜN BİR ÖRNEK: ESKİŞEHİR AK CAMİ ss.19-35
ORIGINAL EXAMPLE OF CONVERTING BATHHOUSE INTO A MOSQUE: ESKİŞEHİR AK MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DENİZ - Davut DEMİRCİ  
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISIYLA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA ss.36-55
AN EMPIRICAL STUDY TO DETERMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit AKSU  
MÜZİK EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACILIK ss.56-68
CONSTRUCTIVISM IN MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL - Hamiyet BURSALI  
ÇİZGİ DİZİLERLE KALIP (İLİŞKİ) SÖZ ÖĞRETİMİ: CİLLE ÖRNEĞİ ss.69-83
PHRASE TEACHING WITH THE CARTOONS: CILLE CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.616
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
GAZADAN GAZELE: DİVAN ŞİİRİNDE HAMASİ GAZELLER ss.84-101
FROM GHAZA TO GHAZAL: HAMÂSÎ (EPİC) GHAZALS İN DİVAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk ÖNER  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İŞ VE ÇALIŞMA OLGUSU ss.102-115
THE WORK AND STUDY CASE IN AHMET HAMDİ TANPINAR ESSAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ  
19. YÜZYIL OSMANLI SARAYI’NDAN BİR RESSAM: ANTRANİK EFENDİ ss.116-125
ANTRANİK EFENDİ: THE 19TH CENTURY OTTOMAN COURT PAINTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezgin DEMİR  
FERİD EDGÜ’NÜN “GARİP AİLE” KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGE BİLİMSEL YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMLENMESİ ss.126-140
THE ANALYSIS OF FERID EDGU’S SHORT SHORT STORY “STRANGE FAMILY (GARIP AILE)” BY SEMIOTICS METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saffet KARTOPU - Abdullah DAĞCI  
TARİHSEL SÜREÇTE ENSEST YASAKLARI VE DİNÎ EMİRLER: Mahremiyetin Psiko-Antropolojik Temelleri Üzerine Bir Değerlendirm ss.141-160
PROHIBITON OF INCEST AND DIVINE ORDERS IN THE HISTORICAL PROCESS: An Analysis on Psycho-anthropological Roots of Privacy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem YAVUZ  
MİLLİ KORUNMA KANUNU, VARLIK VERGİSİ KANUNU VE TOPRAK MAHSULLERİ VERGİSİ KANUNU TARTIŞMALARI: ERZİNCAN UYGULAMALARI ss.161-180
DISCUSSIONS ON THE LAWS OF NATIONAL SECURITY, WEALTH TAX AND SOIL PRODUCTS TAX: APPLICATIONS IN ERZINCAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri ÇINARCI  
XVI. YÜZYIL ŞARİHLERİNDEN ŞEM’Î’NİN ŞERH-İ MESNEVÎ’NİN İLK CİLDİNDE AHLAKİ DEĞERLERİN ANLATIMINA YAKLAŞIMI ss.181-191
ONE OF THE COMMENTATORS OF THE SIXTEENTH CENTURY SHEM’I’S APPROACH TO THE NARRATION OF THE MORAL VALUES IN THE FIRST VOLUME OF HIS ŞERH-I MASNAVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma YAŞAR EKİCİ  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN ROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ss.192-212
COMPARISON OF CHILD-CENTERED APPROACHES APPLIED BY PRE-SCHOOL EDUCATION IN TERMS OF THEORETICAL BASIS, EDUCATION ENVIRONMENT AND ROLE OF TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan SOYGÜDEN - Ali Burak TOY - Safa HOŞ - Ömer MUMCU  
TÜRKİYE U-23 GREKOROMEN VE SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASININ TEKNİK ANALİZLERİNİN İNCELENMESİ ss.213-224
THE TECHNICAL ANALYZE OF TURKEY U-23 GRECO-ROMEN AND FREE STYLE WRESTLİNG CHAMPİONSHIPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.651
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim AKKAŞ  
SANAL CEMAATLERDE MAHREMİYET ALGISI ss.225-239
VİRTUAL COMMUNİTİES SENSE OF PRIVACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Badegül CAN EMİR  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE ALEKSANDR SOLJENİTSIN ÇALIŞMALARI ss.240-250
STUDIES OF ALEXANDER SOLZHENITSYN IN TURKEY FROM PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan SARIGÖZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.251-263
EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ IDEAS ABOUT BRAINSTORMING METHOD IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
BATTAL GAZİ DESTANI’NDA DÜŞMAN KAHRAMAN TİPİ ss.264-277
TYPE OF ENEMY HERO IN BATTAL GAZI EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ACAR - Harun SÖNMEZ  
KONJOİNT ANALİZİ VE GENÇ KADIN TÜKETİCİLERİN HAZIR GİYİM MAĞAZA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN İNCELENMESİ ss.278-295
CONJOINT ANALYSIS AND EXAMINING THE FACTORS AFFECTING CLOTHING STORE PREFERENCES OF YOUNG WOMEN CONSUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ACAR - Hasan DURUCASU  
YAP İŞLET DEVRET (YİD) MODELİ, TARAFLARI, ÖNEMLİ SÖZLEŞME UNSURLARI VE BELİRSİZLİKLERİ ss.296-313
THE BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT) MODEL, ITS PARTIES, IMPORTANT CONTRACT ELEMENTS AND UNCERTAINTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim CİNİSLİ  
COMMEDİA DELL’ARTE TİYATROSUNDA TİP VE KOSTÜM ss.314-329
COMMEDIA DELL-ARTE IN “THEATER COSTUMES AND TYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin BİLİŞLİ - Münevver ERKUL - Nesrin ÖZDOĞAN TÜM  
HEMŞİRELERDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI:ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ ss.330-337
PERCEPTION OF PATIENT SAFETY CULTURE IN NURSES: A CASE OF UNIVERSITY HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezaver ÇAPCI SİPAHİ  
FATMA AKERSON’UN NİSAN ROMANINDAKİ ANLATICILAR TİPOLOJİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME ss.338-348
THE "NİSAN" NOVEL OF FATMA AKERSON THE ASSESSMENT OF NARRATOR'S TYPOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÜNEY  
BİST 100 ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN “MİSYON” ve “VİZYON” BİLDİRİMLERİNDE “ÇEVRE” ss.349-356
"ENVIRONMENT” in MISSION AND VISION STATEMENTS of BIST 100 INDEX COMPANIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KIRAÇ - Erhan AKARDENİZ  
BASEL KRİTERLERİNİN TÜRKİYEDEKİ BANKACILIK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI: T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O ÖRNEĞİ ss.357-371
REFLECTİONS TO BANKİNG SECTOR İN TURKEY OF BASEL CRİTERİA: T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk MİKE - Gürçem ORANSAY  
ALTYAPI VE İNOVASYON DEĞİŞİMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA ss.372-381
IMPACT OF THE CHANGING OF INFRASTRUCTURE AND INNOVATION ON INVESTMENTS: EMPIRICAL APPLICATION ON TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye ÇIĞRI YILDIRIM  
HİKÂYENİN MODERNLEŞME YOLCULUĞUNDA İKİ İSİM: Sait Faik ABASIYANIK ve Oğuz ATAY ss.382-394
TWO NAMES IN MODERNIZATION JOURNEY OF STORY:Sait Faik ABASIYANIK ve Oğuz ATAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe KULA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.395-412
INVESTIGATING PROSPECTIVE TEACHERS’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) COMPETENCES: BARTIN UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif DUMAN  
SORİTES PARADOX/ YIĞIN (KÜME) PARADOKSU ss.413-424
SORİTES PARADOX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKAR - Savaş AYDIN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİ YORDAMA DÜZEYİ ss.425-436
THE PREDICTIVE LEVEL OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY TRAITS OF PRESERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.647
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  7.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   


  YAYIN PERİYODU

  Haziran 2016 tarihinden itibaren dergi aylık olarak yayınlanmaktadır. Sayılara alınacak makaleler hakem süreci tamamlandıktan sonra ID numaraları gözetilecek ve gönderilme tarihlerine göre seçilecektir. Her sayıda 35 makaleye yer verilecektir. 


  Yeni Sayı Duyurusu

  Dergimiz aylık olarak yayınlanacağı için gelen makaleler hakem süreçlerinden geçtikten sonra geliş önceliğine göre sıralanarak yayınlanacaktır.  Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 (Hafta içi 09:00-17:00 arası) Faks :
Eposta :asosjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri